86 találat (0,286 másodperc)

Találatok

1. 1947. október 28., II. rendes ülés (2_28. oldal)
[...] 23 Stenszky Gyula szig orvos kérése Makón töltött bőrgyógyászati gyakorlat beszámítása [...] C W kJ 24 Gottfried István szig orvos kérése a kolozsvári egyetemen kezdett tanulmányainak [...] értelmében ha­ tároz 25 Valentin István oth kérése félévbeszárnitás iránt Előadó Gellert tanár [...]
2. 1947. június 27., X. rendes ülés (11_42. oldal)
[...] sz i g o rvos kérése 1 hónapi gyalc i do [...] Kán dór szí g orvos kérése Tlr r 1 4 z [...] értelemben határoz 19 Kölné r István és árrsai kérése famulusi szolgálati idejének elismerése i [...] Előadó Di trói tanár Molnár István kérésével kapcsolatosan egy h a [...]
3. 1945. november 30., III. rendes ülés (4_13. oldal)
[...] 2 fő­tárgyból sikeres kollokvium esetén kérése telj esi the tő A [...] elismerhető A Kar hozzájárul Lajos István oth az 1944 45 tanév I felének elismerését kéri Kérése két főtárgyból sikeres kollokvium esetén [...] I felének utólagos lezárását kéri Kérése két fő­tárgyból sikeres kollokvium esetén [...]
4. 1949. június 17., X. rendes ülés (10_15. oldal)
[...] 13 Török János 14 Molnár István szig orvosok kérése zárószigorlatra bocsátásuk iránt Előadó Kanyó [...] elhelyez­kedésükre tekintettel javasolja hogy Molnár István szig orvosnak a 2 heti [...] értelmében határoz 15 Bábiczky Tibor kérése fel­vétel és az 1948 49 [...]
5. 1947. február 28., VI. rendes ülés (6_23. oldal)
6 listai István szig orvos kérése szemészeti sye korli ti idejéből [...] Bácskalné Várkonyi Kária szír orvosok kérése famulus idő beszámítása iránt Ditrói [...] Ifcnes Nagy Ferenc szí orvos kérése fenti Ügyben Ditrói tanár a [...]
6. 1948. január 23., V. rendes ülés (5_18. oldal)
[...] tároz v 1 8 Molnár István Lorencz György Kosoncz Mihály és Sas Mihály oth kérése famulusi szolgálat elismerése iránt Előadó [...] alábbiak szerint tesz javaslatot Molnár István és Losoncz Mihály oth kérésének [...] t 9 Balogh József oth kérése szövettanból pótszigorlatra bocsátása iránt Előadó [...]
7. 1948. január 23., V. rendes ülés (5_21. oldal)
[...] Szto jkov Pencsev Jocső oth kérése félév érvényesitése iránt Előadó Straub [...] megérdemli a méltányos eljárást viszont kérése teljesítése esetén két félévet kapna [...] a Kar elfogadja 16 Olácsy István és Lestár Magdolna oth kérése félév érvényesi­té s iránt
8. 1946. december 17., IV. rendes ülés (4_18. oldal)
[...] 7 Kőris I da oth kérése félév utó lagos lezárásának engedélyezése [...] a javaslatot elfogadja 8 Lajos István szig orvos kérése famulusi szolgálat beszámítása iránt lávnay [...] hataro Oberding László szig orvos kérése fenti tárgyban A kéréssel kapcsolatosan [...]
9. 1946. október 26., II. rendes ülés (2_34. oldal)
[...] K áli a o th kérése az élettani r zi go [...] a javaslatot elfogadja 16 Lőrinczy István oth kérése visszamenőleges bei ratko zó sának engedé­lyesé se iránt lőrinczy István kérésével kapcsolatosan Gellert tanár javasolja [...]
10. 1946. október 26., II. rendes ülés (2_35. oldal)
[...] elfogadja í fl 17 mester István oth kérése saa­ hály tál an félévek [...] cl ay Ervin o th kérése hallei félévének elismerése iránt J [...] t 1 Rotter rándor oth kérése II szigorlatra bocsátása iránt J [...]
11. 1945. július 2., VII. rendkívüli ülés (12_10. oldal)
[...] gyakornokként a csángóvá megyei Szent István közkórházban Makón főnö­ke bi zonyi [...] 5 Ferencz Lajos szig orvos kérése kórházi gyak idej ének a [...] határoz 6 Dr Panyik Tóth István kérése gyakor­la ti idő elengedése iránt [...]
12. 1948. október 24., II. rendes ülés (2_18. oldal)
[...] Kar úgy határoz hogy Plesko István szabálytalanná vált félévei­ből 2 félévet elismer 10 Hollósi Mária oth kérése leckekönyvében az 1946 47 tanév [...] fenti félév lezárásának engedélyezésére irányuló kérése tárgytalannak tekinthető A Kar a [...] 11 Bencze György szig orvos kérése famulusi szolgálat beszámítása iránt Előadó [...]
13. 1948. június 25., X. rendes ülés (10_16. oldal)
[...] 10 Ormoshegyi Magdolna oth 0 kérése a kolozsvári Ferenc József egyetemi [...] általános kitűnő eredménnyel Előadó javasolja kérése teljesítését A Kar hozzájárul 110 Horváth István kérése féléve érvényesitése iránt Előadó Ivánovics [...]
14. 1947. szeptember 28., I. rendes ülés (1_21. oldal)
[...] s al epjan 4 Lajos István szig orvos kérése 1 hónapi szemészeti gyakorlati idő [...] go rló o rvo s kérése 1 hónapi szemé szeli gyakorlati [...] ö Bentzik Mihály és társai kérése J á rván ykó rházi [...]
15. 1947. október 28., II. rendes ülés (2_17. oldal)
[...] javaslatot elfogadja 5 Dr Polgár István klln főorvos kérése magántanári képesítése Iránt Batizfalvy tanár javasolja hogy dr Polgár Istvánt a magántanári kollok­vium és próbaelőadás [...] elfogadja 6 Dr Sa l István lg főorvos kó rése magántanári [...] Iránt Waltner tanár ismerteti Gaál István eddigi működését s őt melegen [...]
16. 1949. szeptember 30., I. rendes ülés (1_25. oldal)
[...] hatá­roz 15 Szegő Imre oth kérése szig haladék és utólagos beiratkozás [...] történő felterjesztését 16 László mókái István oth kérése félév lezárásának engedélyezése iránt Előadó [...]
17. 1945. november 30., III. rendes ülés (4_15. oldal)
[...] kórtani si­kertelen szigorlatának megismétlése ér­dekében Kérése teljesíthető avval a kikötéssel hogy [...] Ivá novics tanár ismerteti Horváth István oth tanárképző főiskolai volt hallgató [...] tanulmányokba való beszámítása iránti kérést Kérése teljesíthető és félévei beszámíthatok ha [...]
18. 1947. október 28., II. rendes ülés (2_26. oldal)
[...] a javaslatéi 15 17 Bajos István Kószó Pál és Zsiska Kihály 3 zig orvosok kérése 1 hónapi várakozási idő elenge­désóval [...] 18 Szilvássy László szig orvos kérése a makói közkórházban töltött szemészeti [...]
19. 1949. július 4., XII. rendkívüli ülés (22_17. oldal)
[...] 9 Mihalovits Aador szig orvos kérése belgyógyászati szigorlata korábbi leté­telének engedélyezése [...] Antal Hunya Tibor és Molnár István szig orvosok kérése
20. 1946. június 28., X. rendes ülés (10_22. oldal)
[...] I felére beiratkozási engedélyt kór kérésé teljesíthető 2 tárgyból sikeres kollokvium [...] A kar hozzájárul 16 Szakáll István oth hadifogságból j visszatérve beiratkozási [...] 1945 46 tan­év I felére kérése teljesíthető ha két főtárgyból sikeresen [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind