71 találat (0,166 másodperc)

Találatok

1. 1910-05-26 / 4. szám
[...] londoni szak­laphoz Jégverés a szegedi tanyákon Szo­morú hír érkezik a szegedi [...] hogy észak­ról nyugati irányban vonuló távoli zivatar hú­zódik a muraközi hegyek [...]
2. 1913-05-16 / 112. szám
[...] A tanfelügyelő künn járt a tanyákon és azzal a szomorú tapasztalattal [...] jutása Vasút nélkül az a távoli vi­dék nem lesz egyéb megközelithetetlen [...]
3. 1915-12-19 / 302. szám
[...] támogató tanítók észlelései iső a ta­nyákon van tej van ma is [...] zsebé­ben revolver is van Egyszerre távolinak tet­szett évek távolságán át látt [...]
4. 1920-05-28 / 121. szám
[...] változatlannl derűs égboltot szerdán délután távoli borulá­sok váltották fel melyek este [...] Btlenben a városon kivül a tanyákon annál bővebben zuhogott az áldásos [...] Alsótsnyáa Feketeszélea és más környékbeli tanyákon A jótékony áldá­sos eső épp [...]
5. 1927-08-30 / 197. szám
[...] Wföfcf s tíQdg ljon a tanyákon és hat szsmély­ f 6 [...] a tisztviselőnek akinek a városi tanyákon tehát a város területén van [...] céljaira jelölték ki még a távoli elődök A Petőfi Sándor sugáruti [...]
6. 1927-10-30 / 249. szám
[...] ala­kulhat ki Szegeden és a tanyákon ha saját földü gazdáink lesznek [...] Gerllczy bir­tokból venni akar Vannak távoli földjeink amelyek nehej n közelíthetők [...]
7. 1927-11-23 / 268. szám
[...] hőmér­séklettel és sok helyütt csapadékkal Távoli földrengést észleltek a budapesti egye­temen [...] kedden 1 őra 31 perckor távoli földrengést jeleztek a maximális kitérés [...] és megállapította hogy Perován a tanyákon valósággal üzletszerűen foglalkozott kuruzslással Perován [...]
8. 1931-12-25 / 293. szám
[...] levélhegyeit kutat könyvek között dolgozik távoli magá­nyában és csak akkor jár [...] gondot kell erre fordítani A tanyákon tervszerűen kell irányítani az okta­tást [...]
9. 1933-01-01 / 1. szám
[...] ezelőtt is összekötötte egymással a távoli területeket g SZERENCSE JEGYÉBEN Standard [...] napszámost vertek agyon a matyéri tanyákon Ügyetlenül nyomoztunk a tettesek meg­menekültek [...]
10. 1933-08-29 / 195. szám
[...] a hátralékot ledolgoztatni akkor a tanyákon a legfontosabb utakat építhetnék belőle [...] ülőhelvek elfogvtak Jegyren­delések érkeztek a távoli vidékekről is a ren­dezőség alig [...]
11. 1937-03-06 / 53. szám
[...] a városi hatóság és a távoli tanyai lakosság közt hi­ányzik a [...] utján nincs is a szegedi ta­nyákon az elszakadási mozgalomnak még csi­rája [...]
12. 1939-09-17 / 212. szám
[...] gyar­mati háború folyan valahol valamelyik távoli vi­lágrészben Mint érdekességet említette hogy [...] 2 százaléka nincs alápin­cézve A tanyákon a leggyakoribb a földes padló [...]
13. 1940-07-18 / 161. szám
[...] munkának Rendbe állottak a sze­gedi tanyákon az asszonyok akiknek kezét ba­rázdákba [...] munka nagyobbik fe­lével mire a távolibb földekről aratási szabad­ságra hazaérhettek az [...]
14. 1940-10-04 / 226. szám
[...] lejtése erre a vidékre hozza távoli környékek víztömegét i A kormányzat [...] a vadvíz pusztítása Szerte a tanyákon már megkezdték az árvíz által [...]
15. 1941-04-20 / 89. szám
[...] elénk tá­rul Kinn a környékbeli tanyákon éppúgy eszik az emberek a [...] tájék megza­vart nyugalma felett A távoli tanyák ablakait beposztózták a vonatkozó [...]
16. 1946-01-09 / 7. szám
[...] vonatkozik ha az ország vala­melyik távoli részében kell az Ítéletet végrehajtani [...] jövőbeh állandó panasznapokat tartanak a tanyákon és a mezőgazdasági dolgozók is [...]
17. 1946-02-26 / 47. szám
[...] veszélyesebben támadott A 32 percben távoli labd i esett a S [...] a lakóhely szerint illetékes körzemél tanyákon az illetékes kirendeltségeknél Igényléskor a [...]
18. 1946-09-17 / 207. szám
[...] A környező várótokban és a távoli országrészekben is egyre nagyobb ér­deklődés [...] dolgos csizmás kis­gazdák ott a tanyákon és falvakban álmélkodva látják hogy [...]
19. 1947-01-17 / 13. szám
[...] nagypénzü igazgatósági tagok felvá­sárolják a tanyákon a paprikát Egye­sek nagyon is [...] kap­jelc ntés volt hogy a távoli tanyai és külterületi iskolákat egy [...]
20. 1947-08-01 / 173. szám
[...] tetők Csordát csalogatnak kövér legelők Távoli tanyákon kigyullad a fény Megvalósul nünden [...]
21. 1949-04-03 / 78. szám
[...] benn a központban és a tanyákon is már azt híresz­telték hogy [...] végetér Ujjongó lélek­kel hallgatom a távoli hango­kat és számolom a hátralévő [...]
22. 1949-09-27 / 224. szám
[...] szolnokiak támadnak többet és Biró távoli lövésével megszer­zik a vezetést 0 [...] Zsótérhás II emelet 5 a tanyákon pedig az illetékes közigazgatási ható­ságnál [...]
23. 1949-10-19 / 243. szám
[...] ssa­vakat Visszhangra talált a leg­eldugottabb tanyákon is a be­széd minden mondata [...] film különösen falun népszerű fl távoli tanyák parasztjai néha tiz üzenöt [...]
24. 1951-01-05 / 3. szám
[...] akik szétszórtan élnek a környék­beli tanyákon egyre jobban fel­ismerik helyzetüket a [...] amely megmenti a dolgozókat a tá­voli községekbe való szüntelen jár­kálásiói Pártunk [...]
25. 1951-02-01 / 26. szám
[...] a fa­lu igy jutnak hozzá távoli tanyá­kon is a terhes anyák és [...]
26. 1952-12-25 / 302. szám
[...] olyan ártatlan nem Mórahalmon a távoli tanyákon nan irányítják az egész szektát [...]
27. 1954-06-09 / 135. szám
[...] táncokat amelyek már csak a távoli alföldi tanyákon és a ti­szaparti halászok között [...]
28. 1954-10-27 / 254. szám
[...] szekérre nem keresek út­közben a tanyákon és a falvakban távoli ro­konokat hogy megpihenjek náluk hanem [...]
29. 1957-07-14 / 163. szám
[...] sok volt még a vásárhelyi tanyá­kon Az alacsony zömök termetű legényke [...] az én izlandi denevérem­ről a távoli denevérről az én házimacskám­ról amely [...]
30. 1957-10-27 / 252. szám
[...] lelkét lengeti szerte az őszi tanyákon dérlepte rétek keblén már érnek [...] 2 emberiség örök za­rájcflokhelyére Eljönnek tá­voli gyárakból messzi kolho­zokból idegen országokbol [...]
31. 1958-06-12 / 137. szám
[...] gyökerezik alapjában addig a falvakban tanyákon már 16 360 forint Az [...] egyik rint a belterjes mezőgazda távoli ideiglenes munkahe­évről a másikra csaknem [...]
32. 1958-11-04 / 260. szám
[...] a tőzsde Szegeden szűnőben a tanyákon terjedőben a háború nyomán támadt [...] A Fehértó szépsége még a távoli Északon is hat A Petőfi [...]
33. 1960-01-27 / 22. szám
[...] Mozi 3 es 7 órakor Távoli partokon Magyarul be­szélő szovjet film [...] Fejér és Békés megyében a tanyákon Egyebek között a világvége meséjével [...]
34. 1960-12-28 / 305. szám
[...] jegy­A Londoni körúti gyer A távoli rokonok jó is elővételről is [...] 19 kisgyűlés volt az öttömösi tanyákon 270 tehetős gazda jött el [...]
35. 1962-02-20 / 42. szám
[...] a helyi népkönyvtár és a tanyákon működő sok fiókkönyvtár A községi [...] nem lehetett tgy hát a távoli tanyákról is gyalog jöttek az [...]
36. 1962-08-17 / 192. szám
[...] Pista városába Móricz szülő­földjének a távoli Szabolcs­nak fiait Több mint 200 [...] is Tucatjával írtak üd­vözlőlapokat a távoli kis szatmári falvakba a szovjet [...] lakó­helyére Sok építőipari munkás falvakban tanyákon él s nemcsak munkahelyén ha­nem [...]
37. 1963-12-18 / 295. szám
[...] terven felül s Állj Szabálysértés Távoli tanyákon új településeken gyulladt ki a [...] Idén is jó néhány olyan távoli tanyában gyullad ki a fény [...]
38. 1964-06-25 / 147. szám
[...] fok között Művelődési autók a tanyákon A színháztól mozitól távoleső külterületi [...] a könyvet viszik így a távoli wnyaviiágba hanem minden alkalommal egy [...]
39. 1965-06-30 / 152. szám
[...] körzetesítés folytatása Csakhogy ezt a tanyákon lakó szülők maradi ellen ke­zese [...] első diákszállás Balástyán mely a távoli tanyák 50 gyermekét fogadja be [...]
40. 1965-09-03 / 207. szám
[...] alakíttatott át Negy­ven most még távoli ta­nyákon élő ermek köl­tözik ide A [...]
41. 1967-02-05 / 31. szám
[...] nem lehe­tett habozni mert a távoli őrszem puskalövéssel jelezte hogy szökevényeket [...] leginkább paraszt volt a szegedi tanyákon Csak akkor fogta el megint [...]
42. 1968-02-11 / 35. szám
[...] ingben gatyában bocskorban még a távoli tanyákon is legföljebb 15 20 esztendővel [...]
43. 1969-02-21 / 43. szám
[...] könvvek Ism Verdi Nabucco Opera Távoli tanyákon Az operaközvetítés foly­tatása MAGYAR TELEVÍZIÓ [...]
44. 1969-02-23 / 45. szám
[...] volt az út Szege­dig A tanyákon élők estén­ként indultak el kocsikkal [...] érkezett a zenekar is a távoli Üllés­ről Hetven házra terítettek Régi [...]
45. 1969-11-05 / 257. szám
[...] tsz­tagok vásárolták meg akik a távoli tanyákon laktak és a tsz majorjában [...]
46. 1970-01-01 / 1. szám
[...] az országban Háromszázezerrel csökkent a tanyákon kül­területeken élők száma kö­zel 400 [...] stb számolhatunk a közeli és távoli terveinkben Kellő ismeret Sokat tudunk [...]
47. 1974-07-11 / 160. szám
[...] modorosnak az élet valósá­gos kérdéseitől távolinak 10 krajcár volt az ára [...] hanem azelőtt valahol az alföldi tanyákon gulyát ménest őriztek E gép [...]
48. 1977-09-29 / 229. szám
[...] éve h ztík létre a távoli tanyákon élő gyer­mekek részére a diákott [...]
49. 1978-02-01 / 27. szám
[...] Ifiú Mestere lett nickman­f eteti távolié esetén alap Ferencnéi Kothencz Ferenc­btr [...] is számítanak az ösz­Nemcsak a tanyákon élők segít a tanácsnak szefogásra [...]
50. 1978-09-01 / 206. szám
[...] alapszervezetek a községekkel és a tanyákon A Tiszatáj szeptemberi száma folyóirat­olvasó [...] helyzetben van­nak a kis falvakban ta­nyákon élő fiatalok a váro­siakkal szemben [...] datunkat hogy ki tudjuk olyan távoli a természetes mondani amit gondolunk [...]
51. 1981-09-06 / 209. szám
[...] aktív kol­légák A faluban a tanyákon min­denkit ismert anraiát nagviát gondját [...] az orvost A nyitott ablakon távoli kutya­ugatás hallatszik 23 óra 21 [...]
52. 1982-05-18 / 114. szám
[...] egyenlőtlenségek csökkenté­se kivált a társközségekben tanyákon az iskolai oktató­nevelő munkát kiegészítő [...] ma­gyar a szomszédos és a tá­voli rokonnépek kultúráját ismertették meg a [...]
53. 1982-09-18 / 219. szám
[...] sokan közülük idősek betegek esetleg távoli tanyákon élnek Foglalkoz­tatásuk megoldott Minden tagiát [...] A közeljövő feladatai hogv a tá­voli falvakban tanyákon élő v koknak is szerezzenek [...]
54. 1983-05-07 / 107. szám
[...] a tanyára A nagynéném aki távolibb üdülés szóba sem jöhetvén újszegedi [...] a szó Édesapám a környékbeli ta­nyakon volt csikós és gulyás Hatan [...]
55. 1983-05-21 / 119. szám
[...] eresztik a vizet és a tanyákon is ég a villany A [...] rakosgathatjuk össze a családiházravalót Olyan távoli időt jósoltak a számok hogy [...]
56. 1983-06-25 / 149. szám
[...] elmúlt évtizedben hogy az élet­képes tanyákon nem az évszáza­dos elmaradottság tudati [...] vezetői ideiében fölismerték hogy e tá­voli területen nem lehet a fiatal [...]
57. 1985-08-27 / 200. szám
[...] egyoldalúak a belterület javára a tanyá­kon is akad baj A Fodor [...] éves Szűr Kál csak meglehetősen távoli el mindegyik társtulajdonos él mán [...]
58. 1986-07-12 / 163. szám
[...] yolt olyan elragadóan szép hogy távoli vidékről is nagy idegen­forgalmat vonzott [...] százaléka lakott vizes pincelakás­ban A tanyákon pedig 1890 ben a lakosság [...]
59. 1987-02-11 / 35. szám
[...] maradt félbe hogy idekinn a tanyákon nyár van forróság s a [...] nemsokára útra kelnek a messzi távoli tengerekre ahonnan minden bizonnyal sokan [...]
60. 1987-09-30 / 230. szám
[...] mely időben és térben egy­mástól távoli dolgokat képes asszociatív úton összekap­csolni [...] építése stb ezek kú A tanyákon élők igényét egy részének megvalósulási [...]
61. 1991-10-14 / 241. szám
[...] dominánsan építenek korszerűsítenek bóvítenek a tanyákon A gazdasági és lakás funkciót [...] sem kizárólag egyedileg törekednek a tanyákon élők Nagy hiány a telefon tanyákon belterületen egyaránt Ha sor kerülhet [...] realitása Könnyen megeshet ez a távoli ködbeburkolózó jövendő Kis Újság Nem [...]
62. 1992-01-17 / 14. szám
[...] értenem hogy elnyerjem falun és távoli nehezen megközelíthető tanyá­kon élő pácienseim bizalmát és meg­becsülését [...]
63. 1994-03-31 / 75. szám
[...] ellenére konokul hiszem hogy nemcsak távoli ködös ide­ológiák mentén hanem az [...] a vidéken kisváro­sokban falvakban és tanyákon élők is egyenrangú polgárai le­hessenek [...]
64. 1994-11-21 / 273. szám
[...] három­százan jöttek el a messzi ta­nyákon élőket magányosokat vagy nehezen járó [...] Reményeink sze­rint ugyanis egy egy távoli vá­rossal vagy községgel való kapcsolatfelvétel [...] településekre Természe­tesen nem lehet célunk távoli nemzettársaink sorsának meg­változtatása segítségnyújtá­sunknak csupán [...]
65. 1994-12-14 / 293. szám
[...] munkanélküliség a térség közeli és távoli jö­vőjét egyaránt fenyegeti sőt egy [...] kérdés hogy e részeken a tanyá­kon a homokon olyan mezőgazdasági kultúrák [...]
66. 1995-11-30 / 281. szám
[...] szegedi köz­ségválasztmány elhatároz­za az alsóvárosi tanyákon 12 a felsővárosi tanyákon 8 külterületi iskola létesí­tését 1872 [...] különféle ügynökségek tá­vollátásra vagyis a távoli he­lyekről származó információk megszerzésére használták [...]
67. 2002-06-17 / 139. szám
[...] munkánk veszne kárba és falvakban tanyákon élők ezreit kényszerítenék arra hogy a távoli városokba utazgassanak vérvétel­ért Egyedül a [...]
68. 2007-03-27 / 72. szám
[...] fizet­ni akkor is ha egy távoli tanyán nagy szegény­ségben él Kőhidi [...] hogyan élnek az emberek a ta­nyákon Azokban a ki­csi házakban amelyek [...]
69. 2007-11-29 / 278. szám
[...] laká­sukhoz és a gyógyszertárhoz A távoli tanyákon élők biztonság­érzetét elektromos jelzőrend­szerrel erősítik [...] és nagyjából ezren élnek közülük tanyákon A betelepülést azzal segítik hogy [...]
70. 2008-10-11 / 239. szám
[...] TÖBB MINT EZREN ÉLNEK A TANYÁ­KON Domaszék környékén 2400 an élnek [...] fel Az idős a falutól távoli tanyákon élő emberek magány elleni orvossága [...]
71. 2009-01-31 / 26. szám
[...] író­nak nemrégiben megjelent Messzi utak távoli harangok című regénye a szegedi homoki tanyákon élő embe­rekről szól A kötet [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind