1173 találat

Találatok

1. 1955-02-15 / 38. szám
[...] Zrínyi utcai mű­szaki klubban SZÉLL ISTVÁN a Vízügyi Igazgatóság tápéi szivattyútelepéről [...] és nem tett feljelentést Széli István lopásáról Ezért őt a járásbíróság [...] beiratkozás igazo­lása az új sportkör kérése a sportköri alapszabály figyelembevételével a [...] tartozó sportolók esetében a sportoló kérése régi sportkörének kiadá­sa új sportkörének kérése valamint a szolgálat megkezdésének és [...]
2. 1954-09-12 / 216. szám
[...] többszörös sztahanovista ki­tüntetett munkás Farkas Istvánná az MNDSZ városi titkára Halmai [...] a Mikrobiológiai Inté­zet professzora Krekuska István­ná a Vöröskereszt városi titkára Lacsán [...] Városi Tanács VB titkára Mo­gyorósi István rendőrszázados Nagyiván Mihály a Városi [...] i számban jelenjék meg Es kérése nyomatékául 100 forintot mellékelt J [...]
3. 1941-10-04 / 226. szám
[...] vette tudomásul és csupán két kérése volt Idegcsillapitó injekciót kért az [...] nem volt teljesíthető az a kérése bogy elitélt társával a siralomházban [...] adtunk arról hogy dr Balogh István alsóköz­ponti plébános indítványa milyen lelkes [...]
4. 2006-02-27 / 49. szám
[...] B K A AZ ÖZVEGY KERÉSE A mindszenti templomban szeret­né felravatalozni [...] nem jutott el az özvegy ké­rése HONDA The Power of Dreams [...] a helyi cégek is Zsótér István polgármester saját fizetéséből 50 ezer [...]
5. 1938-10-16 / 224. szám
[...] Kendező Tarján György Díszlet Básthy István Minden vasár és ünnepnap délután [...] Báró Vay államtitkár a küldöttség kérése után leszögezte hogy nagyobb összegű [...] hogy a vármegye főispánja Gör­gey István képviselővel együtt fog a püspöki [...] csak a termelő A küldöttség kérésé e intézkedett Bárányosi mi­ni zeri [...]
6. 1930-08-31 / 195. szám
[...] szeptember 1 ügyében majd Farkas Istvánnal és Gál Be­nővel a szociáldemokraták [...] lehet ugyan hogy Albrecht főherceg kérése a Vatikán avagy a szabadkai [...] vehető azonban hogy Albrecht főher­ceg kérése a katolikus egyház részéről vissza­utasításban [...]
7. 1912-03-27 / 72. szám
[...] kalfett a Szegedi Gazdasági Egyesület kérése Az egyesület székháza részére terü­letet [...] fogja a kérésüket kezelni Kószó István dr kéri hogy a gazdasági [...] a helyre és azoknak a kérése inkább méltánylást érdemel arai ál [...]
8. 1927-03-31 / 75. szám
[...] szava a szerelet szava s kérése a város érdekeit szemelőtt tarló férfi kérése lesz Kérte a bizottsági tagokat [...] elfogadták Bodrogi Bálint és Gábor István indítvá­nyával kapcsolatban Soós István polgármester kijelentette hogy az üresedésben [...] Kardos Sándor 141 dr Sisa István 33 és dr Baranyai Béla [...]
9. 2005-02-25 / 47. szám
[...] Krisztina nála Nincs kegyelem Vágó István sok embert késztetett már megállásra [...] van Kezelés amit kap Ecsetelés Kérése Nincs Elhalad vagy tíz baka [...] mandulagyulla­dás Kezelés amit kap Ecsetelés Kérése Ha lehet akkor nálam kezdjék [...]
10. 1991-02-08 / 33. szám
[...] délután 4 órakor a Szent István téri Búza vendéglő előtt parkoló [...] Makkos­házi ABC be A rendőrség kérése Kérik azon személyek je­lentkezését akik [...] 82 mellék A rendőrség fenti kérése tegnapi lapszámunkban már megjelent a [...] a felis­merhetőség szintjét KÖZGYŰLÉS Tömörkény István Üdülő társulat évi közgyűlése feb­ruár [...]
11. 1938-09-04 / 189. szám
[...] órákban a nemzetközi mü­uuton elgázolta István Ferenc 12 esztendős libapász­torfiut A [...] a polgármesternél A küldöttség legfőbb kérése a vágóhídon hatósági mázsa felállítására [...] hatrongyosi földjét 3200 pengőért Szekeres István Pánczél Etel 911 négyszögöl ká­kási járandórészét 600 pengőért Szél Istvánná Pfeifcr Róbcrtné Kossuth ucca 1 [...]
12. 1960-05-04 / 104. szám
[...] ezt már lapunkban ként Nagy István a Haza­jelentettük is befejező fias [...] fel Szegeden Több termelőszövetkezeti termelőszövetkezetek kérésé honok felszereléséről játék­asszonynak jelentett külön [...] Ezekben az otthonokban veIödési osztály kerése m 06 keik elhelyezése Szegeden [...]
13. 1939-10-12 / 232. szám
[...] Eseije­szintársulat másik húrom igazgatójának együt­tes kérése hogy a városi szinházi ruhatár [...] Szobotka félo bérlet ügyében Ernyci István dr a seríesvészelíem védekezés ügyében [...] Az önálló indítványok során Ernyei István df á klinikai ágyszám fölemelése [...] a közúti hídvám csökkentése TVlrth Ist­ván és társai a városi vízműnek [...]
14. 1923-04-17 / 86. szám
[...] Az első a magyar kormány kérése azoknak a kisajátításoknak az ügyében [...] a vezetőség a pol­gármesternek Stróbl István külföldi sikerei A ki­válóan tehetséges szegedi karrikaturiíta Stróbl István jelentős külföldi sikereiről számol be [...] és nívójának felelnek meg Stróbl Istvánon kivül még két magyar művész [...]
15. 1928-08-26 / 192. szám
[...] még ezidőszerint csigahá­ton jár Szent Istvánkor bejáriam az Alföldet és a [...] építése mellett Nincs az a kérése egy egy intézménynek amelyet a [...] az a jogos és szükségszerű kérése az adózó polgároknak amelyet teljesítene [...] a minució­zus pontosságot amelyet Szolesányi István mű­építész és Takács János építési [...]
16. 1928-06-13 / 132. szám
[...] beadványaival foglalkozott a tanács Első kérése az volt hogy a szép [...] rész esiti a zenekart­A következő kérése az volt Papp Ferenc nek [...] miatt 15 éves bojtárját Pápista Istvánt A fiu bosszúból légladarabokkal fejbe­verte [...] A men­tők bevitték a Szent István kórházba ahol há­romnapi szenvedés után [...]
17. 1940-09-12 / 207. szám
[...] óta eltemetett és ismét kiásott kérése Röszkének az hogy vil­lanyvilágítása legyen [...] kérésének tel­jesítését s ez a kérése annál is inkább gyors si­kerre [...] A ta­nyahizottság ifuntyán Valér Balogh István dr Kiss Ferenc és többek [...] a javaslatot amelyet annakidején Balogh István dr terjesztett elő hogy tudni­illik [...]
18. 2000-07-03 / 153. szám
[...] akkor beszél­gettünk először arról Nikolé­nyi Istvánnal hogy egy na­gyobb szabású dixie [...] volt Korognai Károly igaz­gató úr kérése hogy a két népszerű szegedi [...] ad­ják át S P S kérése is például Chris Bar­berékra vagy [...]
19. 1946-08-18 / 183. szám
[...] ma vasárnap és kedden Szent István napján tömegesen kere­sik fel a [...] j L Ausztriának az a kérése hogy küldöttség utján kifejthesse álláspont­ját [...] Az iráni kormánynak az a kéré­se hogy résztvehessen a békeértekez­loien Mac [...] egész kormányt át­alakítják Koss t István a Ház legközelebbi ülésén válaszol [...]
20. 1924-11-13 / 261. szám
[...] itt van a hiba Friedrich István Ki volt az a hadügy­miniszter [...] i meg Szabó Józsefnek ama kérése tcl esi Ilyen megoldások csak [...] a státusrendezést Szabó József egyik kérése az volt hogy a nyugdijasok [...] az iratok közt nagy­atádi Szabó Istvánnak számos hivatalos é 8 személyi [...]