153 találat (0,270 másodperc)

Találatok

1. 1931-10-15 / 234. szám
[...] órai kellettel Vétkes bukásért elítélték Feuer Lajosi az összeomlott szentesi gabonakereskedőt [...] törvényszék Gdmdri tanácsa szerdán tárgyalt Feuer Lajos volt szentesi gabonakereskedő ellen [...] bukás vétsége miatt indított bünpert Feuer Lajost sorozatos sikkasztásaiért és csalásaiért [...] miatt Az ügyet dr Gaál Ist­ván bíró tárgyalta A levente beismerte [...]
2. 1929-09-21 / 214. szám
[...] gobJosko­dl s rgvéb kedvezményekről Is Feuer Lajos a sikkasztó szeress gabonakereskedő [...] nappal ezelőtt eltűnt a városból Feuer Lajos ismert szentesi gabonakereskedő aki [...] Házasság Lőwy Juci és Bilie István 22 én vasárnap déli 12 [...] sóröző mellett 54 x Mihályi István festőművész kiállítása egész nap megtekinthető [...]
3. 1929-05-09 / 104. szám
[...] sendelt el Délután báró Krav István volt az eh szónok Az [...] látják A választ ott bíróság Feuer Sándornak Ítélte a szegedi jutagyárat [...] Viktória­malom kellő értékesítése céljából megalapította Feuer a Jutaipar Rt ot A [...] a pörök lavinája Végül is Feuer a bérlő részvénytársaság vezérigazgatója üzleti [...]
4. 1929-10-10 / 230. szám
[...] 1 Ü 29 októbei 10 Feuer Lajos továbbra is a szegedi [...] legújabb feljelentések arról szólnak hogy Feuer adósságainak fedezésére fedezetként fel­használt váltóit [...] Czuczi József szen­tesi lakosokat akiknek Feuer többszáz métermá­zsára rugó buzabetétjét sikkasztotta [...] lO szóra 1 Á Szt István könyvkereskedés mellé helyezem szabott áraim [...]
5. 1929-11-16 / 261. szám
[...] lé­pegében ma sem nyertek befejezést Feuer Sándor és Kármán Vilmos a [...] pesti választott birósági döntés alapján Feuer Sándornak Ítélte oda Feuer azonban nem tu­dott birtokba lépni [...] álláspontra helyezkedtek hogy nem fizetnek Feuer Sándornak csak azért hogy Feuer a gyár birtokbavevéséről lemondjon szívesen [...]
6. 1929-11-17 / 262. szám
[...] mutatta bs az érdeklődőknek Juhász István táblabiró a szegedi gőrögkato­l í [...] órára kitűzött árverést dr Kószó István közjegyző nyitotta meg Árvere­zőnek csak Feuer Sándor és a Moore et [...] nem is titkolt célzattal hogy Feuer kapcso­lódjék ki az áverésből Egy [...] Ernő a következőket diktálta Kószó Istvánnak jegyzőkönyvbe Hitelezői részről történt kérdésre [...]
7. 1921-10-28 / 249. szám
[...] a hulla személyazonos­sága tekintetében dr Feuer orvos ur adatokat tud szolgáltatni [...] védelemnek tudomására jutóit hogy dr Feuer Egon kórházi orvos ur Herédi [...] törvény­szék a kihallgatást elrendelte Dr Feuer Egon orvos kijelenti hogy 1913 [...] felemelő végzet Kap­ható a Szent István Társulat könyvkereső kedésében Szeged Kárász [...]
8. 1929-10-19 / 238. szám
[...] dr Szakács József és Papp István ármentesitő mérnök társaságában végig­járta a [...] József Kis Géza és Gombos István üzleteiben és az ipartestületi székház [...] Bayerkereszttel Kijelölték a könyvszakértőt a Feuer figyben F e u e [...] ugy a csőd­eljárás mint a Feuer ellen folyamatban lévő bűnvádi eljárás [...]
9. 1930-06-01 / 122. szám
[...] a gimnázium énekkara 2 Lendvai Ist­ván Csillagokkal szólok Szavalja Csiky István 3 Ünnepi beszéd Mondja dr Juhász István itélő­táblabiró 4 Népdal egyveleg Előadja [...] utazik át Szentesre az ismeretes Feuer Lajos féle gabona­sikkasztási bünpör árgvalásának [...] tanút 112 sértettet hallgat ki Feuer I ajos gabonabizományos 215 sikkasztás [...]
10. 1930-06-15 / 133. szám
[...] és 2 hónapi fegyházra Ítélte Feuer Lajost Szentesről jelenti a Délmagyarország [...] tárgyalás után ma hirde­tett ítéletet Feuer Lajos gabonakereskedő isme­retes bűnügyében A szegedi törvényszék bűnösnek mondotta ki Feuer Lajost 216 rendbeli sikkasztás bűntettében [...] Londonba Budapest junius 14 Bethlen István gróf mi­niszterelnök ma reggel feleségével [...]
11. 1929-01-31 / 26. szám
[...] az istállóban Szarvasról jelentik Nagy István gazdálkodó Jász­berény melletti felsömezei tanyáján [...] szalmától származó rürü füst Nagy Istvánt és az istállóban lévő jószágokat [...] enye lestvér rokon Sománé szül Feuer Janka életének 59 ik boldog [...] izr temetőbe örök nyugvó heiyérc Feuer Cecília éri KuKtltf Ferenc Feuer Smollo térj Saébcly Upöfné Telke [...]
12. 1910-11-15 / 147. szám
[...] nyo mozás kiderítette hogy Solymocki István tízen hat éves szomszédfiuval párbajosdit [...] délvidéki árvíz alkalmával eltűnt lőkereskedő Feuer Béla szegedi lókereskedöt még a [...] koronával a Délvidékre a bátyja Feuer Rozső ismert ló­kereskedő hogy a [...] be a rendőri krónika Török István és Barát Antal hajóslegények részegen [...]
13. 1945-03-23 / 66. szám
[...] A szegedi uzsorabiróság árdrágítás miatt Feuer Zolfán és Gültmann Ala­dár ellen [...] bűnügyben meghozta a következő ítéletet Feuer Zoltán 52 éves nsgyszentmik­lósi születésű [...] vétségének kísérletében Az uzsorabiróság ezért Feuer Zól­ tánt összbüntetésként 2 hónapi [...] ff 260 Felelős szerkesztő Szirmai István Felelős kiadó Koncz Láezl Kiadja [...]
14. 2001-03-21 / 67. szám
[...] Pénztár az egész­ségügyi miniszternek Mikola István a napok­ban ezzel a listával [...] az OEP főigazga­tóját kérdeztük Mikola István egészség­ügyi miniszter meglepő be­jelentést tett [...] a kivételezet­tek mentesítettek közé tarto­zott Feuer Györgyöt így is csak Firbás [...] szülővárosáról nevelkedéséről hazájáról vi­szontagságos történel­münkről Feuer György büsz­kén vallja magát szegedinek
15. 1934-01-06 / 4. szám
[...] dolgokat Annyi bi­zonyos hogy dr Feuer állását felmondták s hogy ő [...] vármegye kisgyü­lése ülést tartott Fáy István főispán elnökle­tével A kisgyűlés a [...] adminisztratív or­vosnak pedig fixfízetféssel dr Feuer Egont szerződtették A legjobb ómenek [...]
16. 1947-06-20 / 137. szám
[...] mondott Ba­kóul Mátyás miniszterelnökhelyet­tes Kossá István a nemzetgyűlés alelnöke és Vas [...] Liptay László joghallgatók Bentzik Mihály Feuer István Eizner Anna Paszt Aranka Domokos [...]
17. 1918-04-30 / 99. szám
[...] ma egy éve el­költözött Tömörkény István megdicsőült szel­lemének egykori főtitkárának a [...] Cecil ii Székely Lipótué sz Feuer Sarolta Telkes József Lőwy Sománó [...] és sógornői Schwartz Fülöp özt Feuer Mérné Lusztig Ferenc özv Fáy [...]
18. 1936-05-30 / 131. szám
[...] József kegyesr Szotyori Katalin le­ánylic Feuer György főreál Motika Ottó Tunyo­gi [...] Karola Sr auka Anna Dénesi István Tom­bácz Balázs Hegyi Antal Szűcs János Herneczkv István Matejka Ede Temesvári Gyula Szabó [...] Katalin Vágó Tibor ördögb Erzsébet Feuer Emilia Dénesi István Károly Gvöirsv Adám Er­zsébet Boskovitz [...]
19. 1933-10-28 / 246. szám
[...] keretében végzik el Dr Perényi István előadása A Szegedi IJoyd Társnlat [...] érdekesnek ígérkező elő­adását dr Perényi István Az előadás iráni melynek tárgya [...] beteg­ségéről közölt pénteki tudósításunkban dr Feuer Eagan főorvos neve nyomdahiba folytán tévesen Feuer Ignácként szerepel A budapesti nj [...]
20. 1931-09-11 / 205. szám
[...] mondott G ó b a István G o I d István Balog Sándor Bangó János Takács [...] ás Súlyos gyász érte dr Feuer Egon főorvost Édesanyja őzv Feuer Náthánné a 30 évvel ezelőtt [...]
21. 1934-01-14 / 10. szám
[...] az egyesület terhére kizárólag dr Feuer Egon orvos ur jogosult gyógyszereket [...] s az egyesület minden betegét Feuer Egonhoz utalják Á legkiválóbb és [...] az iparhatóság vezető­jét dr Katona István tb tanácsnokot A megbeszélésen részletesen [...]
22. 1911-05-24 / 118. szám
[...] tartotta meg évi rendes közgyűlését Feuer Erzsi elnök megnyitó­beszéde után Kállai [...] Diszelnök Singemé Horovitz Katalin elnök Feuer Erzsi alelnök Brecber Margit pénztáros [...] érzi magát és öcscsének Görgey István közjegyzőnek csa­ládjával csak a melegebb [...] ó mos bottal a fia István ütötte agyon A fiút aki [...]
23. 1932-02-20 / 41. szám
[...] Egy zokogó férfi Gyöngy ftssy István 38 éves vá­sárhelyi kosárfonó fölött [...] eafl törtökön este Mezőhegyesen Sznlay István gazda ság cseléd háromesztendős kisfia [...] a i rencsétlenség körülményeinek tisztázására Feuer Lajos kiszabadni a Csillagbörtönből A Délmag jarország munkatársától Emlékezetes Feuer Lajos ismert szentesi gabonakereskedő bfln [...]
24. 1928-12-12 / 280. szám
[...] fele­sége bizalmas viszonyban volt a Feuer családdal A család nem nézte [...] köz­lékeny volt Szünet után a Feuer család képviselője állt fel és [...] be nekem az orvosságot Békefi István a következő tanu Forgács Annát [...]
25. 1941-05-24 / 117. szám
[...] VT os diákjai tovább helyezettek Feuer István Baross Gábor Kun­szenty Antal Klauzál [...] Faragó utcai burkolási munkálatokat Csonka István Szalma József a Markovics Iván [...] megálló melletti városi íöldet Fodor István a szatymazi szeszgyár épületét a [...] 10 84 heifijíts üzemvezető Ablaka István
26. 1948-10-24 / 245. szám
[...] a szi­gorló orvosok tanulmányi problémáit Feuer István titkár meg­nyitójában hangoztatta hogy a [...] Jáki Gyula Helényi Géza Hú­szak István Ditrói Gábor és Waltner Gábor [...]
27. 1910-09-22 / 102. szám
[...] Ödön Forbát Leó dr Berezeg István Lendvay József Mayer Gyula Plichta [...] kereskedőknek Az üzletet Mandel sógora Feuer Illés közvetítette az árukért kapott négyezer koronát pedig Feuer Sándo 1 rejtegette Délelőtt kilenc [...]
28. 1912-07-05 / 153. szám
[...] való belépést Életmentő szegedi banktisztviselő Feuer Jenő a Szeged Csou grádi [...] ő is hamarosan életvszélyhe került Feuer ekkor beugrott a csatornába és [...] vezető­jévé kirendelte tett Szegedről Váezi István mérnököt az üzletvezetőség II osztályából [...]
29. 1933-06-27 / 143. szám
[...] a belügyminisztériumból Makóra érkezett Cserzy István miniszteri számellemőr A ki­küldetés Makó [...] I Süveg Rozália II és Feuer Mária III évfolyambeli 20 pengős [...] és Gerő Klára Sportköri munkásságtikért Feuer Mária Dudás Erzsébet Mészáros Erzsé­bet [...] Föl­des Lili Kaufmann András Kaufmann István sze­repeltek nagy sikerrel Pataki Ernő [...]
30. 1948-05-26 / 119. szám
[...] érdekeltek szíveskedjenek megjelenni Börtöntöltelék Lázár István szegedi szabósegéd márciusban töltötte ki [...] Slrauh F Bruno Előadá­sok Lfchinecker István Nagy Hanna Élettani In­U z [...] tapasztalatok ifj He tényt Géza Feuer István Élettani Intézet A centrá­lis ás [...] anyag­cserehahisi Tkülömfcéséről Gerendás Mihály Cscfkó István Biolog Int Ti­hnny Hislaminhatás és [...]
31. 1966-03-06 / 55. szám
[...] is hogy szeretett testvérem dr FEUER EGON nyug közkórházi és SZTK [...] órakor a einteremből üzv Lőw Istvánná Feuer Ella K 5680 Mély fájdalommal [...] nyitja meg Ezután dr Ko­vács István tanszékvezető egyetemi tanár referátuma alapján [...] A tárlaton többek között Dér István Dorogi Imre Er­délyi Mihály Fontos [...]
32. 1927-10-16 / 237. szám
[...] Erdélyi Kató Zöl di A István Hajnal Endre Kelemen József A [...] Erzsébet Kovács I Jlajtinszkv László Feuer Imre Szegő Ottó Farkas Károly [...] Hőnig Vilmos Feld­rnann Iinré Barta István Reich Miklós Csáki An­tal Papós [...]
33. 1917-08-19 / 193. szám
[...] 29 honvéd­gyalogezredben Alezredes lett Shvoy István a vezérkarhoz beosztott őrnagy aki [...] tar­talékban Barna Nándor Mészáros Gyula Feuer Lajos Szűcs Jenő Stertz Mátyás [...] Eisel János Halász László Péter István Deák Ferenc Kocsis Lajos Kozalik [...] Csőreg Gyula Csukonyi László Turcsáuyi István Marté Mihály Mély Mihály Kovács [...]
34. 1928-05-27 / 120. szám
[...] bőrlcstest a lenolesóbb árban készítek Feuer Károly kárpitos és dlszflőaeater 7 [...] pártiogást kér Guttreund Károly Szent István tér 14 sz alatti gabona [...]
35. 1937-10-03 / 226. szám
[...] mérlegkészitő Goldmann József műszerész Dani István műszerész Kelemen Már­ton műszerész Barbek [...] Klein Imre táncta­nár ékszerész Bokor István órás és ékszerész Csűri Ferenc [...] szabó Várnai József szabó Gombos István szabó Krier Rudolf szabó Mellei [...] dr Fellegi György orvos dr Feuer Egon orvos dr Fenyves M [...]
36. 1930-09-06 / 200. szám
[...] előadta hogy a szerencsétlenséget Felföldi István üzemvezető gépész okozta azzal bogy [...] tartott az ügyben főtárgyalást Felföldi István azzal védekezett hogy nem volt [...] Csonka halálát villanyáram­ütés okozta Dr Feuer Egon ellenőrző szakértő annak a [...] összes szegedi kazántisztitásnáL Dr Mihálgffg István ügyész kérte a távollévtf dr [...]
37. 1929-12-20 / 290. szám
[...] elmondotta hogy a szerencsétlenséget Fel­földi István gépész üzemvezető okozta még pedig [...] alapján vádiratot adott ki Felföldi István felelős üzemvezető ellen gon­datlanságból okozott [...] lés szakértőt idéztek meg Felföldi István mindenekelőtt kijelentette hog ő nem [...] János halálát villanyáram okozta dr Feuer Egon szakértő véleménye szerint a [...]
38. 1912-11-15 / 80. szám
[...] tar­tott közigazgatási bizottsági ülésén Hervay István alispán és Tokody Viktor pénzügy­igazgató [...] nem jelent meg Fölmentett kereskedő Feuer Adolf zent ai kereskedő 1910 [...]
39. 1936-05-19 / 123. szám
[...] Fenyő Lajos dr Fenyves Kornél Feuer Egon Fischer Aladár Fischer Jenő [...] Lipót Lőwinger Adolf dr Magyar István özv May Ferencné May Gyula [...] Jó­zsef Seiden Hermann dr Singer István Sós Ma­nó Schwarz Béla Schwarz [...]
40. 1993-05-04 / 102. szám
[...] hogy drága férjem édesapánk KÓSZÓ ISTVÁN küzdelmes életének 84 évében elhunyt [...] vő sógor és keresztapa FARKAS ISTVÁN életének 45 évében hosszan tartó [...] szeretett halottunk B 1 CZÓK ISTVÁN temetésén megjelentek sfrjára virágot helyeztek [...] CATASTRQPHE PREVENTION I I INTERNATIONALE FEUER UND KATASTROFENDESEITIGUNGS AUSSTELLUNG m Május [...]
41. 1931-01-13 / 9. szám
[...] rendőrt A Délmagyarország munkatársától Kiss Ist­ván Magyarországról örökre kitiltott szerb ka­tonaszökevény [...] állítani a központi ügyeletre Kiss István ismét meg akart szökni de [...] is beleavatkoztak a közde­lembe Kiss Istvánt megfékezték összekötözték majd kihívták a [...] még a színházban megvizsgálta dr Feuer Egon színházi orvos aki azonban [...]
42. 1916-04-11 / 85. szám
[...] Elza Brokés Vilmái iSchaffer Margit Feuer Vera Nónay T dia Gál [...] este Oláh Gellért is Bálint István alsótanyai lov s is rendőrök [...] tartózkodó isfcököt t katonát iBemle Istvánt adja ki A lány azt [...]
43. 1917-07-26 / 173. szám
[...] dön­tését kilátásba helyezték ftúiiatcies Dr Feuer b ont a váiosi közkórház [...] Nagy Endre Zerkovicz Béla Weiner István saisonslágerei Az a szegény Golero [...]
44. 1931-09-11 / 205. szám
[...] forrón szeretett édesanyjuk özv dr Feuer Náthánné Zlffer Josefln életének 72 [...] szeplember hó 9 én löw István veje özv ír Kubinvi Károlyné [...]
45. 1938-01-22 / 17. szám
[...] miniszterelnök özv CSILLAG JÖZSEFNÉ született FEUER HERMIN ugy a maga mint [...] Katona László Dávid Teréz Dvorcsák István Majzik Il­lés Rácz Zoltán Újvári [...] Jenő a matematikai szakon Szélnál István Gaus József nz orvostu­dományi szakon [...]
46. 1924-01-29 / 24. szám
[...] özvegye Klimó András süt Koaányi István szabó dr Szász János táblabíró [...] y Ká­rolyné virágkereskedő dr Grüner István ügy­véd Kroól Oszvald mérnök Vargha [...] Dr Grosser Jenő Jegyzők Bán István Sas Ferenc Savanya István Schweiger Andor Tóth Béla Fő­pénztáros [...] Orvosok Dr Acs Vilmos dr Feuer Egon dr Reisz dr Szamek [...]
47. 1933-10-29 / 247. szám
[...] Glíicksthalnál Csekonics ti 3 Schwerer István tanár meghalt Schwerer István dr reálgimnázium tanár szombaton délután [...] fél 11 kor dr Raskó Istvánná alapító elnök elnökletével választmányi ülést [...] a nyomda hibásan szedte dr Feuer Egon tb kórházi főorvos ne­Az [...]
48. 1935-01-13 / 11. szám
[...] dr Gróf Árpád dr Grüner István dr Há berl Pál dr Hajnal István dr Harasztosi Király Ferenc dr [...] dr Sza­káts József dr Széchényi István dr Tóth Im­re dr Török [...] dr Erdélvi Jenő dr Ernvei Ist­ván dr Feuer Egon dr Kiss Mpnvbért dr [...]
49. 1928-06-03 / 125. szám
[...] Szíves pártfogást kér 740 Farkas István borkereskedő TákkAMBMAMliACi pók milliárd értékű [...] börfeslésa a legolcsóbb árban készítek Feuer Károly kárpitos 8 dtszilőmester 738 [...]
50. 1929-12-08 / 280. szám
[...] rám Wann s A a Feuer habén rauchens nit Igaza volt [...] különlegességek árudájában Budapest IV Tllrr István u 4 Telefon Aut 816 [...]
51. 1928-06-06 / 127. szám
[...] legszebb kivitelben reklám Arakon Kardos István műszerész Árjegyzék Ingyen 454 Csekonlcl [...] el fényes külsőségek közt Lebo István 97 éves negyvennyolcas honvédet a [...] börfestést a legolcsóbb ártian készítek Feuer Károly kárpitos es diszitőmester 738 [...]
52. 1935-12-29 / 291. szám
[...] Bas Norman­dil Kispest Istanbul Újpest Feuer Bache Dieppe Soroksár Városi válogatott [...] a csendes és központi fekvésű ISTVÁN KIRÁLY SZDLLODfl V l P [...]
53. 1938-07-12 / 153. szám
[...] lyettes dr Török Béla Nirth István család ta iutott a németekből [...] és B e c k István szemelvében A megbízottak abhan állapodtak [...] e s Marcell és dr Feuer Egon bekötözték a felek a [...]
54. 1947-09-03 / 199. szám
[...] Bakos Gyula Gáthv Pál Szabadi István Szanali József és Tóvölgyi Ferenc [...] Antal Magyarcsanád Szűcs György Somogyitelep Feuer Pál Sze­ged ivispéter Imre Szeged [...] Szeged Kálvária utca lő Szabó István Makó Iíorodi István Hódmezővásárhely Far I kas János [...] iskolaszereket JEGYEZTESSEN ELó a SZENT ISTVÁN TÁRSULATNÁL Szeged Kárász u 14 [...]
55. 1936-06-18 / 145. szám
[...] rossz mint egye­sek képzelik Dr Feuer Egon kihallgatása következett volna A [...] az unokák részére biztosítsa Borbola István váro si tisztviselő elmondot­ta hogv [...] r c z e g István Uj somo­gyitelepi gyümölcsösének termeivényei is [...] Papp Antal Zsig András Herczeg Ist­ván Bronz érmet nyertek Bajszár Mihály [...]
56. 1912-01-03 / 2. szám
[...] fővárosi nyomda is résztvesz Tömörkény István a Somogyi­könyvtár igazgatója nyitja meg [...] A jegyek elárusitása már megkez­dődött Feuer Erzsi elnöknél Vitéz utea 9 [...]
57. 1937-03-09 / 55. szám
[...] eimmel tart elő­adást P Borbéiv István S J az Emericana katoli­kus [...] Tános P ne József Adorján István és Zó­nai József Sikerrel szerepelt [...] tapasztalatokról Há­morv Jenő Incze Miklós Feuer György és Hirschl István bemutatták a gyorsírás gyakorlati alkal­mazását [...]
58. 1936-02-18 / 42. szám
[...] Kovács Mihály 82 3 Papp Ist­ván 82 sz cserkészek Hátizsákcsomagolás 1 [...] i Konkoly Miklós 183 3 Feuer György 598 3 Rozi ár [...] dr Falcione Kálmán és Szol­osftnyi István ügyvezető elnök Plichta Béla osa [...] Hunyadi János Breinovics Lajos Berde István dr Gyurky Gyula Rőser Miklós [...]
59. 1929-04-11 / 81. szám
[...] Kontor La­jost Sajgó Józsefet Schillinger Istvánt Antalfy Sándort Nagy Lajost Gábor [...] tanársegéd törvényszéki szak­értők és dr Feuer Egon sebészfőorvos ellen­őrző orvosszakértö végezték [...]
60. 1925-01-06 / 4. szám
[...] Titkárok ifj Ottovay Károly Bán istván Főjegyző dr Grosser Jenő Jegyzők [...] Orvosok dr Ács Vilmos dr Feuer Egon dr Lantos Árpád di [...] János Póttagok Dobó Ignác Sipos István Tranger József Witz Ernő Magyar [...]
61. 1934-06-29 / 145. szám
[...] működéséi Dr Marinovich Imre Horváth István lüzollófőparanesnokhelyettes és dr Szl ivrovszky [...] Teréa IIf Tóth Anna III Feuer Mária IV Lukác Irén IV [...]
62. 1926-04-08 / 79. szám
[...] Igy talált rá öccse SzUíaer István aki néhány perc múlva érkezett [...] férj Fleischer Deuőné Zsuzsa férf Feuer Károlyné Ragint Panla Juci férj [...]
63. 1914-04-17 / 90. szám
[...] dr Hacker Antal dr és Feuer József dr orvo­Abbáziából jelentik A [...] MINDENÜTT KÉRJEN HATÁROZOTTAN m SZT ISTVÁN Fiíszerkereskedésben ÓVAKODJÉK Csemegefizlctbl Jtjpl afOalátaSÖl [...]
64. 1922-03-10 / 57. szám
[...] Pőkay ta­nácselnök bejelentette hogy dr Feuer Egon orvos személyazonos­sági tanuként jelentkezett [...] és három társammal valamint agy Istvánnal a Mefosz elnökével Genfbe utaztam [...]
65. 1935-02-27 / 48. szám
[...] igazgatója Ügyvezető elnöknek dr Zalzer Istvánt válasz­toltak meg Az igazolóválasztmány tagjai [...] d Andornál és dr Zalzer Istvánnál jelentkezhetnek A Sylvánia SE házi [...] Zálogcédulát legmaga léria tér 15 Feuer Ká l áron veszek ixjlyné [...] előfizetője a következő henteseknél Kiss István Kossuth Lajos sugárut 30 Kovács István Kossuth Lajos sugárut 83 ördögh [...]
66. 1913-06-11 / 134. szám
[...] az egész községben mert Fejes Ist­vánt jóravaló embernek ösmieríék özvegyén kívül [...] Ilona Engel Józsa Fenyvesi Valér Feuer Erzsi Feuerstein Elza Fischer Rózsa [...] érkezett Szeged polgár­mesteréhez melyben Kószó István dr kéri hogy a közgyűlés [...]
67. 1993-04-30 / 100. szám
[...] férj édesapa nagyapa dédapa BÖRCSÖK ISTVÁN életének 83 évében váratlanul elhunyt [...] rokon és jó barát BICZÓK ISTVÁN a Pincegazdaság volt dolgozója 55 [...] PHE PREVENT 10 N INTERNATIONALE FEUER UND KATASTROFENBESEITIGÜNGS AÜSSTELLÜNG 1993 3 [...]
68. 1940-02-08 / 30. szám
[...] lopás miatt került szerdán Molnár István dr törvényszéki biró elé Az [...] czelőlt egy szegényesen öltözött férfi Feuer Fülöp né Károlyi utca 3 [...] is áltilották Az ügyet Molnár István dr törvény­széki bíró tárgyalta és [...] i Gábor vendég Versek Kozáky István vendég A magyar físvalláskulatás és [...]
69. 1931-11-22 / 266. szám
[...] mondott Pdlfy Ferenc József és István fájdalomtól megtört szivvel tudatjuk hogy [...] legjobb feleség legdrágább rokon szül Feuer Emília nincs többé Temetése november [...]
70. 1936-08-23 / 199. szám
[...] 15 fiu 14 leány Elhaltak Feuer Béla 62 Turi Ilona 2 Rózsa István 52 Tunyogi Csapó János 7 [...] Já­nos és Csillag Erzsébet Lázár István és Kabai Mnria Pá Ifi István és ösi Márta Fodor Béla [...] és Kendere si Rozá­lin Rózsahegyi István és Papp Etelka VoTkovicz Ferenc [...]
71. 1927-07-26 / 169. szám
[...] éador dr Varga Kálmán dr Feuer Egon dr Bach Imre dr [...] végzése öv kezteben dr Grflner István ügyvéd által képviselt Griínwatd és [...]
72. 1927-01-13 / 9. szám
[...] Zsigmond Fekelesas u 17 Pollák István Fekelesas u 13 László Albert Ke­lemen u 7 Feuer Fülöp Klauzál tér 3 Klein [...] Motdován Jakab szódavfc­gyáros Algyő Kazi István borkereskedő K kun­dorozsma Tóth József [...] cipész Miklósi Károly kádár Légrády István gondnok Kovács Pál háztulajdonos özv [...]
73. 1939-12-21 / 289. szám
[...] törvénykezés egyszerűsítése alapján szerdán Molnár István dr törvényszéki bíró eló állították [...] egyszerűsítéséről szóló rendelkezéseket alkal­mazza Molnár István dr Ítélőbíró ezután meghozta az [...] Rt Adler Mór Kovács Henrik Feuer Rudolf Déri Ernő A névsor [...]
74. 1911-01-12 / 9. szám
[...] eiszberger Marcellt Vajda Jánost ós Feuer Ármint Napirenden volt az elnök­választás [...] gazda Gróf József gondnok Komócsin István zászlótartók Ádók Albert ós Gunczer [...] Gunczer Andor Farkas Gábor Kurucz István Kari Károly Kertes Mi­hály Kis [...] Székely Béla Sziegl József Torma István Vig István Sze­les János Reiter Benedek ós [...]
75. 1932-05-04 / 102. szám
[...] dr Poilák EUa dr Pogány Ist­ván dr Purjesz Béla dr Reich [...] dr Lisika Irén dr Motika István dr I Szamek Sándor dr [...] Gyula dr Buezkó Ká­roly dr Feuer Egon dr Hedry Miklós dr [...] Ur Berkes Páí dr Bozsó István dr Falta Béla dr Fenyves [...]
76. 1931-07-01 / 146. szám
[...] mázolást olcsó árban készít Szabó István fislékSzlit Telefon 19 88 HireR [...] 18 46 Csil­lag gyógyszertár Takáts István Boldogas sony SU­gárut 31 Tel [...] Gyászolják ffzv Réti Adolfné szül Feuer Szeréna neje Juci férjezett Vórnay Istvánné Panni gyermekei Várnay István veje továbbá mélyen sújtott rokonai [...]
77. 1928-05-30 / 121. szám
[...] Fa fka Lajos pénztáros Főz István el­enőr Klivinyi Gergely zászlótartó Tóth [...] Kapás Pál orom Sándor Dékány István és Juhász íst­ án Alakítottak [...] hflrteslést a leeolcsúbb árban készítek Feuer Károly kárpitos es disrltőmester 738 [...]
78. 1914-08-11 / 197. szám
[...] Lé de­re r Dezső dr Feuer Egon dr Wolf Ferenc dr [...] Papp Ferenc pénztári tiszt Báló István adóellenőr Gertner Ferenc Katona András [...] Lévai Béla adótiszt Lippai 1 István számtiszt Milptta János Nagy János [...] Píeifer Gyula Pataki Laios Vidéri István Koteszár Ferenc detektívek Lengyel István Bózsó Antal rendőrtisztek 17 gyalogrendőr [...]
79. 1929-12-31 / 297. szám
[...] kamarazene társaság amelynek tagjai dr Feuer Fülöp Berger Márton Berényi Gyula [...] hogy helyes uton járnak Gombos István beszédében üdvösnek mondta hogyha ezt [...]
80. 1912-04-07 / 82. szám
[...] cég végrehajtatónak kiskorú Hegedűs Rozál István Erzsébet és Mária végrehajtást szenvedők [...] valamint a csatlakozottnak kimondott 1 Feuer Márknak 130 korona 2 Dr [...] végrehajtást szenvedő kis­korú Hegedűs Rózáit Istvánt Erzsébetet és Máriát illető i [...]
81. 1924-10-21 / 242. szám
[...] a felelősség Ujltáa 1 Fodor István cégnél Atila u 3 sz [...] három havi részletfizetésre vásárolhat Fodor István cégnél At ila u 3 [...] 5000 koronát adományoztak Frint Antal Feuer Rudolf Bellovits Elek Nagymihály Mihály [...] Tóth Lajos Bokor László Nagy István dr Pity István Zámbó Lajos 1500 koronát adományoztak [...]
82. 1934-09-20 / 212. szám
[...] Varga Józsefné Vitéz ucca Ottovay István Szé­chenyi tér 16 dr Egán [...] Lajos Kölcsey ucca 10 dr Feuer Egon Arany János ucca 9 [...] Mthály ucca 1 dr Singer István Tisza Lajos körut 42 a dr Grüner István Széchenyi tér 7 dr Politzer [...]
83. 1920-03-07 / 55. szám
[...] kocsit s lovat adtak el Feuer Rudolf szegedi lókereskedőnek Feuer­n k [...] CSEY UTCH 2 IRODALOM Páter István beszédei Hivei és tiszteifii akiknek [...] történelmi jellegű beszédeket amelyeket Páter István a forradalmi napokban tartott az [...] ölelkezik a pap alázatosságával Páter István azok közé a szónokok közé [...]
84. 1993-04-14 / 86. szám
[...] tűnő mellékösvények felé segítjük Szávay István Trükkök autótolvajlás ellen A FORD [...] PREVENTI 0 N I INTERNATIONALE FEUER UND KATASTROFENBESEITIGUNGS AUSSTELLUNG Május May [...]
85. 1924-08-17 / 188. szám
[...] előnyös fizetési feltételek mellett Fodor István most megnyílt áruházában Szeged Attila [...] 5 Ajtó épűleifa pultok el­adók Feuer Feketeses­utca 15 Valódi keleti perzsa [...]
86. 1914-11-17 / 295. szám
[...] ííerz Mik­lós Menzl György Káklor István Herz Lász­ló Huttér Pál Gsányi István Adler János és Bi ed [...] Aut a 1 Bei ebi István Pető György Somló Ferenc Se elenfreund József Feuer Eridre Bíró Miklós Fonyó Ist­ván Schwarcz László Schwarcz Tibor Fia mm Ferenc iSehaffer István Schwarcz György Arany György Wiener [...]
87. 1926-01-10 / 7. szám
[...] ucca 1 ügyvédek dr Weiss István Dugonics tér 11 dr Boros [...] Vilmos Széchényi tér 9 dr Feuer Egon Arany János u 9 [...]
88. 1937-01-08 / 5. szám
[...] A védelem ellenőrző orvosszakértőül dr Feuer Egon szegedi kórházi főorvost jelentette [...] csalást kö­vetett volna el Rácz István esetében akit a vád szerint [...]
89. 1931-10-11 / 231. szám
[...] közönség szives pártfogását SM özv Feuer FUIÖpné Halálkatlan szenzációs mutatványai ma [...] A mosoly országa dr Pártos István Vendégfelléptével v Harmónia hangversenyek Dohnányi [...]
90. 1915-02-21 / 46. szám
[...] Scossa Dezső Jánossy Gyula Kő­rösy István Koós Efemer Szartíady Lajos Weiner [...] Nagy József Schramiek Lajos ííoimior István Hevesy Kálmán Fekete Ipoly Tóth [...] Müller Mór Gallér Kris­tóf Rószó István dr Baisay József Vörös Károly [...] Rétlhy József Csonka Eilelmér dr Feuer Kor­nél Niéimedy Gyula dr Nagy [...]
91. 1913-07-04 / 154. szám
[...] julius 2 DÉLMAGYARORSZÁG 9 Szabó István geszti református lelkész rö­vid búcsúztatót [...] esküvőját a szegedi izraelita templomban Feuer Erzsi­vel Panasz a fii ellen [...] verte föl Alsóváros csöndjét Szélpál István Kovács Imre Nógrádi Fe­renc és [...]
92. 1912-11-14 / 79. szám
[...] közönség éljenzése közt elrobogott Tisza István aradi beszámolója Tisza István gróf a jövő héten hétfőn [...] ma délután a Szegedi Leány­Egyesiilet Feuer Erzsike elnöklése mellett Kállay Emil [...]
93. 2002-06-11 / 134. szám
[...] Csongor Győzőről Németh Andrásról és Feuer Györgyről valamint egykori ta­nárairól Halasi [...] Ágoston Ilona csa­ládfakutató és Majzik István a Bába és Társai Kiadó [...]
94. 1910-09-21 / 101. szám
[...] után megleste és kirabolta Kopasz István nyomdászt aki előzőleg szintén a [...] védekezett a vádlott hogy Kopasz Ist­ván őt a vendéglőben leköpködte s [...] kereskedőknek Az üzletet Mandel sógora Feuer Illés közvetítette az árukért kapott [...] bejelentett szabadalmak a következők Benkó István centrifugálszivattyu Elek Ist­ván repülő léghajó Hevessy Vilmos illeték­telen [...]
95. 1938-07-12 / 153. szám
[...] Az ügyben kérdést intéztünk Horváth István lüzo ioiopar arrcsnoknoz aki a [...] abád­szafóki kerületben amely Logon czy István főispánná történt kjnevezé 6 e [...] János a vásár­helyi reálgimnázium Vén István a kalocsai gim­názium Szabó Zsuzsa [...] kap A második dij nyertese Feuer György a Ba­ross Gábor gimnázium [...]
96. 1947-08-10 / 181. szám
[...] Kozma tanács Frank Antul 9 Feuer Jenő fél 11 Kocsis Ferenc [...] termében politikai előadást tart Bibó Ist­ván e etemi tanár népünk nem­zetünk [...] Zalaváry I Mosonyi J Farkas István i Barta János lelkész szá­zados [...]
97. 1946-03-28 / 71. szám
[...] KARÁDY KATALIN BULLA ELMA Nagy István Hajmássy és Halma y Tibor [...] ve­zér mag nak és dr Feuer Fgon orvos­őrnagynak a kórház vezetőjének [...] a népbiróság dr Margita­tanácsa Herczegh István volt százados ült a vádlottak [...]
98. 1925-09-04 / 85. szám
[...] Gyula dr Buczkó Károly dr Feuer Egon dr Hanasievitz Oszkár dr [...] dr Bodó László dr Bozsó István dr Burger Károly dr Falta [...] dr Mo­gán Béia dr Polgár István dr Rothauser György dr Sándor [...] dr Boros Lajos dr Fehér István dr Filep Ferenc dr Gái [...]
99. 1943-06-10 / 130. szám
[...] évben nyitva Szolgálatos gyógyszertárak Ta­kács István Klauzál tér 8 Jnsf Fri­gyes [...] Gábor Jelesen éret­tek Báfosi Endre Feuer Ts ván Ga­rai Sándor Pick [...] Kossuth Gábor Kristvóri Pál Mol­nár István Peller l ászló Szegfő László [...]
100. 1911-10-24 / 244. szám
[...] Megírtuk már hogy a polgármester Feuer Egon dr t nevezte ki [...] 11 óra 33 perckor Hogyor Ist­ván a kegyesrendi főgimnázium tudós tanára [...] A magyar kormány részéről Ottlile István államtitkár Róth Lóránt Lers Vil­mos [...]

 

  • 1
  • 2