213 találat (0,049 másodperc)

Találatok

1. 1971-06-22 / 145. szám
[...] SZÖRNYETHALT Pirtó község határában Kismók István 18 éves soltvadkerti gazdálkodó jogosít­vány [...] ó összeütközött a motorke­rékpárján közlekedő Kérésé Ist­ván 59 éves pálfiszegi vasbeton­szerelővel s [...]
2. 1983-10-17 / 246. szám
[...] Miskolc Nim­ród u 8 sz Kérésé továbbit a tűk az ille­tékes [...] Hogy mennvi ben van lehetőség kérése tciíe sitésére azt a válasz [...] elké sést A választ Szilágyi Istvántól a Miskolci Közle­kedési Vállalat forgalmi [...]
3. 1992-01-09 / 7. szám
[...] a fűtőtesteken a A széphalmiak kérése hogy a helyi járat reggel [...] nem lesz mert a széphalmiak kérése szak­mailag Simonics Gyula szerint indokolatlan [...] Központ Gyermek könyvtára a Bocskai Ist­ván Művelődési Társaság és a TIT [...]
4. 1971-07-07 / 158. szám
[...] egyike volt a Martin­telep lakóinak kérése akik ifjúsági művelődési ház léte­sítését [...] viszont a martrntelepieknek az a ké­rése hogy létesítsenek film­színházat a lakótelepen [...] miatt a büntetett előéletű Dienes Istvánt is­mét verekedett Kazincbar cikán az [...] megfenyegették a bemene­kült kollégistákat Dienes István a tárgyalás során tagadta tettét [...]
5. 1984-01-09 / 7. szám
[...] a gólokat alsó kép Szabó István felvételei Ugyancsak didergett a kö­zönség [...] döntést hozott a Mis­kolci Kinizsi kérése ügyében Engedélyezte ugyan hogy a [...] miért a szövetség hétközben érkezett kérése A házigazdák mi mást tehettek [...]
6. 1974-04-24 / 95. szám
[...] A vendégek ezután meg­hallgatták Baán István fej­lesztési főmérnök műszaki is­mertetését aki [...] fejlesztési irányvonaláról A vendégek előzetes kérése alapján rész­letes tájékoztatást adott a [...]
7. 1981-03-14 / 61. szám
[...] ötletnek kínálkozott a keres­kedelmi szakközépiskolások kérése miszerint az áruház egy divatbemutatón [...] az MSZMP KB titkára Sarlós István a Hazafias Népfront Országos Tanácsának [...] tagjairól A megnyitót követően Sar­lós István az MSZMP Politi­Kicsiknek kishat árnientiböl [...]
8. 1988-09-02 / 207. szám
[...] minden napján fiatal munkatársával Fintor István vájárral Riport a 3 oldalon [...] pótolják Szeretnék ha a dolgozók kérése egyszerűb­ben jutna el a kormányhoz [...]
9. 1988-06-10 / 136. szám
[...] kérte A pártbizottság dönt majd kérése elfogadá­sáról és a jelölés előkészí­tésére [...] mely­nek munkájában részt vett Hernádi István a MÁV Mis­kolci Igazgatóságának igaz­gatója [...]
10. 1990-05-12 / 108. szám
[...] Rádió hétfő reggeli szerkesztője Nagy Istvántól a hejocsab aii Cement és [...] fenti időponttól az utazó közönség kérése alapján mun­Záoorok várható Délnyugat felől [...] Dezső utca 24 az Oszip István utca 14 az Engels utca [...] órai kezdettel Az összejövetelen Mirk István a katolikus szülők iskolaügyi munkaközösségének [...]
11. 1992-01-07 / 5. szám
[...] es női roplabdá üi Kaszába István edző kér­désünké elmondta hogy Csapó [...] Olimpiai Bizottságának bíró­ságához A sportolók kérése rendezzenek újabb selejtezőt a négyes [...] BBTE 22 01 6 Pintye Ist­ván OSC 22 28 A győztesek [...] hazavihet­tek a Borsod Kupáról Szabó István felvétele
12. 1991-04-17 / 88. szám
[...] hallgathatnak a nézők A szervezők kérése az volt hogy tíz darabbal [...] katolikus egy­házfő útjáról cJr Seregély Ist­ván egri érsek tartott előadást a [...] c Az előadó dr Seregély István egri érsek Szabón Gabriella felvételei [...] láto­gatás programjáról beszélt dr Seregély István amely rendkívül gazdagnak ígér­kezik horvátit [...]
13. 1991-08-03 / 180. szám
[...] ám nem ő kapta hanem kérése értelmében a Magyar Szo­cialista Munkáspárl [...] új üzemet Az ünnepségen Vörös Ist­ván a minisztérium osztály vezetője Váradi [...]
14. 1992-03-09 / 58. szám
[...] sorrá MÉRNEK MAJD Beszéltünk Kelemen Ist­vánnal a város főépítészé­vel Kérdésünkre válaszolva [...] u és környéke a Szent Ist­ván u és Thököly u kö­zötti [...] iskolá­ban A fogadóóra témája javaslatok kérése a Képvi­selői Alap felhasználására A [...] a híradó főszerkesztőjének Pálfy G Istvánnak jelenlétében azt javasolta a fiataloknak [...]
15. 1970-03-31 / 75. szám
[...] a 6 7 oldalon Szabó István felvétele Ot előadás Jugoszláviában A [...] Nolnak a ka­nnái segítségre vonatkozó kérése hivatalosan még nem érkezett meg [...]
16. 1991-09-04 / 205. szám
[...] Hranek keze a magasban Szabó István felvétele Nemcsak szóbeszéd volt az [...] Ökölvívó szövetség elnöke 7 Kamarás István emléktorna Prűd ni kova jött [...] meg a DVTK a Kamarás István nemzetközi női kosárlabda emléktornát A [...] áfékot il­letve dobóversenyt A ren­dezők kérése hogy akik szí­vesen beneveznének egy [...]
17. 1974-02-09 / 34. szám
[...] energiaválság világpolitikai tényező Heath miniszterelnök ké­rése ellenére az angol bá­nyászok országos [...] tette a lesiklópályá kat Huszár István a Minisztertanács elnökhelyettese a Ma­gyar [...] delegáció hazaérkezett Moszkvából Képünkön Szurdi István belkereskedelmi miniszter üdvözli Huszár Ist­vánt Telefotó Épül a Testvériség földgázvezeték [...]
18. 1990-09-03 / 204. szám
[...] a Miskolci Ingatlankezelő Vál­lalathoz Nyíri István igaz­gató az alábbiak szerint tájékoztatta [...] az épületet a benne lakók ké­rése alapján a Miskolc Vá­rosi Tanács [...]
19. 1990-01-27 / 23. szám
[...] László független jelölt dr Barkóczi István Hazafias Választási Koalíció 5 Ko­vács [...] is a reform hívei Mező István rajza Enyhe idő Lassanként nemcsak [...] mun­katársai felelnek tetteikért Az MSZP kérése A Szocialista Párt Miskol­ci Választási [...] utcai székházban Előadó dr Dobrossy István az elő­adás címe Marjalaki Kiss [...]
20. 1991-07-20 / 168. szám
[...] alakul sjc Hurrá nyaralunk íMező István rajza Kereskedelemről a miskolci rádióban [...] új véralkohol laboratóriumot A nézők kérése alapján folytatják a neves emberek­ről [...]
21. 1970-12-03 / 283. szám
[...] egy nagy könyvben Gyuszi első ké­rése az volt hadd vigye be [...] lakásán hol­tan találták özvegv rábián Istvánná hetvenhat éves nyugdíjast és nővérét [...]
22. 1983-10-03 / 234. szám
[...] az állandó elviselhetetlen zajt Oláh Istvánná Miskolc Á ház másik oldala [...] alpinisták munká­ját örökítettem meg Molné István Miskolc Dobó u 2 Adám [...] A választ Az Avas déliek kérése illet­ve Magas a jegenye és [...]
23. 1970-07-08 / 158. szám
[...] tegnapi ülésén részt vett Gyöngyösi István a SZOT elnökségének tagja az [...] a Mágnás Miskát vetítjük SZÁNTÓ ISTVÁN Az intézkedési terv szerin novembertől [...] Lászlót az SZMT titkárát saját kérése és az elnökség javaslata alapján [...] A kül­döttség tagja volt Sramkó István az Avas étterem igaz­gatója és [...]
24. 1969-10-06 / 31. szám
[...] egyelőre még csal a Ferenci István készítette maketten érzékelhető Ágotha Tibor [...] ne bontsák le az épületet Kérése na­gyon indokolt és teljesítése talán [...] ANNA 1872 ben gróf Károlyi István fűzérradványi uradalmán 6 8 km [...]
25. 1974-07-01 / 152. szám
[...] hátrá­nyos helyzetbe A Kuruc utcaiak kérése A diósgyőri városközpont­ban a Kuruc [...] Ákos nembéli Ernye bán fiát István nádort tekinti a szak irodalom [...] A 111 kerületben levő Báthory István utcában van két KISZ bérház [...]
26. 1991-10-14 / 239. szám
[...] SE pólósainak Az FTC Törley kérése azonban indokolt volt így vasárnap [...] és jól játszottunk a Szabó István felvétele szarvasiak ellen Ha a [...]
27. 1984-11-01 / 258. szám
[...] tombola­játékra Szalui Zoltán és Nyit­tat István autójavító kisipa­ros mesterek 1500 1500 [...] indokkal víz éle­lem használt ruhanemű ké­rése hulladékgyűjtés csengettek be lakásokba Amennyiben [...]
28. 1986-11-28 / 277. szám
[...] Molnár Tibor Füzes­abonyból Válaszol Hernádi István a MÁV Miskolci Igaz­gatóságának vezetője [...] folyamatos fűtéssel váltjuk fel Sámsoni István is gyakran utazik Miskolc és [...] ijal Valóban így van Kornádi István A büfékocsi tulajdono­sa a Magyar [...] foglalkoznak érkezési sorrendben Az üzemeltetők kérése szerint két vizsgála­tot végeznek el [...]
29. 1984-03-14 / 63. szám
[...] és a sajószentpéteri ököl­vívók Szabó István felvételei Találkozások kiállítások előadások Megnyílt [...] és Kacsir Zsuzsanná­nak László Koleszár Istvánnak és Demján Emerenciának Anett Lenkey [...] és Körösi Zsu­zsannának Endre Ónodi Ist­vánnak és Horváth Évának Ár­pád Radics [...] Imié ne­vű gyermeke MEGHALT Pető Istvánná Leskó Anna Szilágyi Józsefné Papp [...]
30. 1991-09-05 / 206. szám
[...] tanács­kozáson az egyesület tag­jainak kifejezett kérése volt hogy aktív részesei lehessenek [...] vagy sem kérdeztük dr Görömbey Istvántól a megyei bíróság elnökhe­lyettesétől és [...]
31. 1988-12-15 / 295. szám
[...] Az Avas délen az Oszip István u 14 számú házban lakunk [...] V számú házkezelőségének vezetőjét Kertész Istvánt kérdeztük meg arról hogy mire számíthatnak az Oszip István utcaiak A házkezelőség vezetője elmondta [...] ezért nem indo­kolt a helybeliek kérése Egyébként pedig lakott te­rületeken nem [...]
32. 1971-11-22 / 275. szám
[...] Miskolcon való közlekedést 180 család kérése A Győri kapuban levő Chlepkó [...] mellette tanúskodó kalauznőt nem Nagy István a Volán 3 sz Vállalat [...]
33. 1975-09-08 / 210. szám
[...] utca lakóinak is az a kérése hogy mielőbb szüntessék meg ezt [...] iskolás gyere­kek tette szóvá Marton István Pozsonyi u 76 sz alatti [...] a tanácskozás után dr Szabó István városi főorvos­sal és dr Ditrói [...]
34. 1986-09-24 / 223. szám
[...] lányok jelentkezését várják A szervezők kérésé sport­felszerelést minden jelent­kező hozzon magával [...] közöljük hogy elhunyt Oszlans ki István Zibriezki Lajos Húsvéth László Kovács [...]
35. 1988-05-03 / 103. szám
[...] Holnap tartja tanácstagi fogadóóráját Riba Istvánná és Kerényi József a Vár [...] te­hetünk Előfordul hogy á lakosság kérése is indokolat­lan A Szirmán élők [...]
36. 1987-10-09 / 235. szám
[...] átmérőjű tölgyfa A kerületvezető er­dészek kérése a begyűjtött faanyagot ügy rakják [...] a Garadna völgyben pedig Sza­bó Istvánt csanyik völgyi er­dészlakás kereshetik meg [...] és az LKM es Bogáth István valamint a kazincnarcikai BVK klubjá­ban [...] mült húsz éve hogy Kovács Ist­ván iparos lett Cégtábláján töbo mesterség [...]
37. 1973-03-06 / 55. szám
[...] Imrének a csapat nevében elmondott kérése azonban nemigen talált meg­hallgatásra Biztatást [...] súly csoport já ban Szabó István felvétele Bajnok Iesz c Kerekes [...]
38. 1991-03-22 / 67. szám
[...] kölségtérítést fizethessenek a résztvevőnek A kerese pót ó juttatás egyébként a [...] megkapták Ezért kerestük fel Kertész Istvánt a Mis­kolci Postaigazgatóság veze­tőjét mondaná [...] monda­nak le Igaz ahogy Ker­tész István is mondta a régi rendszerben [...] nem teszünk lépése­ket mondja Kertész Ist­ván Még nem tudjuk hogy milyen
39. 1978-12-07 / 288. szám
[...] a kapitány díszes karszalagját Szabó István felvétele még a Fradi elleni [...] lesz két fiú Ákos illetve István András és hat leány Ka­talin [...] hagyományos önkiszol­gáló boltokban a vásárló ké­rése alapján mérték a fel­vágottat illetve [...]
40. 1986-01-02 / 1. szám
[...] Ernyey Árpádné tanár Alsózsolca Hegedűs István Miskolc Szé­chenyi út A üzletek [...] megálla­pítás szűrhető le hogy a kérése jogszabályba ütköző célra Irányul az [...]
41. 1990-07-24 / 170. szám
[...] Központjának nyolctagú de­legációja A vendegek kéré­se az volt hogy ne csak [...] megyei tanács és dr Orosz Istvánt a városi tanács elnökhelyettesét kér­dezgették [...]
42. 1970-08-17 / 192. szám
[...] valósultak meg írja Tó zsa István az Idegenforgal­mi Hivatal vezetője A [...] tör­vénybe iktatásának 21 az államalapító István király születésének 1000 évforduló­ja tiszteletére [...] hiánypótlások és a me­legvíz szolgáltatás kérése miatt az első lakók október­ben [...]
43. 1984-11-03 / 260. szám
[...] Szentpéteri kapu 60 és Nyitrai Ist­ván Szentpéteri kapu 27 autójavító mesterek [...] 38 020 Nyom­lem használt ruhanemű ké­rése hulladékgyűjtés csengettek be lakásokba Amennyiben [...]
44. 1988-04-05 / 79. szám
[...] tervei Ezek­ről kértünk felvilágosítást Szilágyi Istvántól az MKV forgalmi főosztályvezetőjé­től Abból [...] jár­művek zsúfoltsága A martintelepiek regi ké­rése hogy egyik irányban módosítsák a [...] átvállalja a többletkölt­séget hallottuk Deák Ist­ván igazgatótól Nem kerül­nek tehát többe [...] Holnap tartja tanácstagi fogadóóráját Riba Istvánná és Herényi József a Vár [...]
45. 1982-11-15 / 270. szám
[...] József miskolci olvasónk Kérdésére Szabó István az Ab Borsod megyei Igazgatóságá­nak [...] pénztárnál fize­ti ki az ügyfél kérése sze­rint Az ÁB kártérítés összegét [...]
46. 1990-09-26 / 224. szám
[...] és Vízművek SC vízilabdázói Szabó István felvétele Labdarúgás megyei 1 osztály [...] vállalta azt hogy pályára lép kérése csu­pán egy injekció volt a [...]
47. 1969-10-25 / 48. szám
[...] HAZAÉRKEZETT ME­ZŐGAZDASÁGI KÜLDÖTT­SÉGÜNK Dr Gergely István miniszterhelyettes vezetésével ót hetet töltött [...] ötven­szeres kicsinyitésű makettje amelyet Antal István kohómesier készített Nem kevesebb mint [...] lillafüredi Palotaszálló makettjének elkészítéséhez Irmai István felvétele külföld OLASZORSZÁGBAN a sztrájkok [...] völgyi üveghutában ké­szítettek Ä király kérése leírisz volt líbiai király azt
48. 1984-08-21 / 196. szám
[...] és Horváth Júliának Adrienn Bódi István­nak es Hodossy Erikának Zsu­zsanna Kolobiskó Istvánnak és Fövenyesi Irénnek Rita Lestel [...] és Barcsai Erzsébetnek Er­zsébet Feleki Istvánnak és Gu­la Gyöngyinek Tamás István Gyökér Sándornak és Fakó Évának [...] Gyula és Boros Ka­talin Soós István és Sárkány Anna Major István és Kuhs Barbara Urban Gusztáv [...]
49. 1991-01-09 / 7. szám
[...] szükséges pénz Értelmes szép kisfiúnk ké­rése is Segíts hogy élhes­sek Még [...] előre is kö­szönjük Tisztelettel Fodor István és felesége 6400 Kiskunhalas Csillag [...]
50. 1974-03-27 / 73. szám
[...] nálunk sem marad el TARJÁN ISTVÁN Családi házat örököltem de lakókkal [...] hogy szövetkezeti lakást vásárolhasson he­lyette Kérése teljesült A szanálás után kártérítés­képpen [...]
51. 1982-05-17 / 115. szám
[...] tennivalók mellett k ő Tóth István vendégszereplé­sével adnak műsoros estet melynek [...] neki Kazincbarcikán munkát találni Egyetlen ké­rése volt hogy a munkatár­sai ne [...]
52. 1976-11-15 / 270. szám
[...] Zoltánt és Tanner Tímeát Kolozsvári István főmérnök köszöntötte A kicsinyek után [...] intézkedett senki Az utca lakóinak kérése mi­előbb szüntessék meg ezt a [...]
53. 1983-10-13 / 243. szám
[...] készí tette készíti el Gál István tervezőmérnök irányítása mellett már jú­nius [...] lehetünk És itt jönnek Gál István Az új léte­sítmény egyébként a [...] vagy húszán Valamennyiüknek egyetlen a kérése telefont akarnak Lázár Sándor az [...]
54. 1986-02-20 / 43. szám
[...] Ügy véljük az 56 család kérése jogos S jogos a kritiká­juk [...] Pont­szám szam 1 Dr Balázs István Jókai u 17 13 110 [...] Ö 8 715 7 Hoffer Istvánná Rácz A u 44 13 [...] 15 000 11 Dr Lugosi István Kokányi D u 25 02 [...]
55. 1991-09-05 / 206. szám
[...] MVSC sporttelepén rendezik meg Szabó István felvétele Salahmotor Az utolsó A [...] rendezik meg a 7 Kamarás István nemzetközi női kosárlabda­tornát A DVTK [...] játé­kot illetve dobóversenyt A rendezők kérése hogy akik szívesen beneveznének egy [...] munkatársának B Józsefnek és N Istvánnak a Batthyány soron Együtt lakott [...]
56. 1984-11-02 / 259. szám
[...] játékra Szalai Zoltán és Nyitrai István autójavító kis­iparos mesterek 1500 1500 [...] indokkal víz éle­lem használt ruhanemű ké­rése hulladékgyűjtés csengettek be lakásokba Amennyiben [...]
57. 1972-10-23 / 250. szám
[...] kiszolgálók gerjednek harag­ra a vevő kérése hallatán M S Miskolc Vérre [...] megjelent rövid hírünkre rea­gált Bertalan István martintelepi olvasónk aki nyug­díjas lévén [...]
58. 1975-03-06 / 55. szám
[...] közlekedési baleset­megelőzési tevékenységről végül Hevér István rendőr alezredes a KBT titkára [...] csak éppen tehe­tetlenek A lakók kérése nyo­mán interpelláció hangzott el a [...]
59. 1986-11-01 / 256. szám
[...] volt a diszpécserpult A vízmüvek kérése Az éjszaka is dolgoztak p [...] 14 sz alatt lakó Fodor István évek óta nem szívlelte szomszédját Her geil István Ez ép január 29 éw [...] tests sértés bűntettével vá­dolja Fodor Istvánt akinek ügyét a Borsod Megyei [...]
60. 1978-02-07 / 32. szám
[...] is fi­gyelembe vesszük láthatja hogy kérése nem megoldha­tó A 21 es [...] holnap csak közepes lesz BRACKÖ ISTVÁN Az eredményesebb mun­ka érdekében február [...]
61. 1986-02-12 / 36. szám
[...] mű­vek alapanyag ellátását Te Hinder István grafikái Teliinger István grafikus­művész munkáiból rendez­tek kiállítást a [...] 78 12 450 8 Besenyei István Nyárfa u 7 02738 79 [...] Vagyis nem elég a barát kérése hozzájárulása Más a helyzet büntetőeljárás [...] 75 00176 77 36 Izsó Istvánná Bálint u 6 03827 76 [...]
62. 1981-12-14 / 291. szám
[...] továbbítottuk Menyhárt Ferencné Miskolc Oszip István u 21 Mi is felháborodtunk [...] cikkíró figyelmét A választ Szilágyi Istvántól a Miskolci Közlekedési Vállalat forgalmi [...] a vérlevételt a munkáltató írás­beli kérése alapján köteles elvégezni a munkáltató [...] há­zunkba a kéményseprők ír­ja Kovács István miskolci ol­vasónk Ha igy van [...]
63. 1974-04-26 / 97. szám
[...] szerint közlekedteti autóbuszait Ko lozsváry Istvántól az MKV forgalmi osztályának vezető­jétől [...] A Felsőzsol cán lakók régi kérése hogy hosszabbítsuk meg a köz­ségben [...]
64. 1982-08-25 / 200. szám
[...] pedagógusok illetve az iskolatejjel foglalkozók ké­rése valamicskével vasta­gabbak legyenek a mű­anyag [...] az Avas délen az Oszip Ist­ván utca 12 szám alatt a [...]
65. 1982-11-08 / 264. szám
[...] dolgo­zik az aluljáró meghosszab­bításán Karvajszky István a válla­lat igazgatóhelyettes főmér­nöke Hosszú [...] is­mét dolgoznak az aluljárón Karvajszky István már a munkák előrehaladtáról szá­molt [...] van ott­hon Ugyancsak a felmérők ké­rése hogy aki hosszabb időre elutazik [...]
66. 1982-01-30 / 26. szám
[...] el Cél­szerű tehát az átirányítás ké­rése az orvosegyetemről az egészségügyi főiskolára [...] elkészül A fenti sorokat Brackó István Felkészültünk című publicisztikájából idéztük a [...] A 425 éve született Bocs­kai István a főhőse Köteles Pál Hajdúkirály [...] jelentkezik Rajzokat Bálványos Hubá­tól Drozsnyik Istvántól Fe­ledj Gyulától Kass Jánostól Lenkey [...]
67. 1989-06-23 / 144. szám
[...] nagy táborához Ss I Dráva István telefonált szerkesztőségünkbe hogy közöljük kérését [...] garancia arra hogy meg­valósulhat olvasónk kérése srántó Iíét gyerekkel Tapolcán Nagyon [...]
68. 1978-08-09 / 186. szám
[...] Új és máris törött Koós István a Miskolci Ingatlankezelő Vállalat csem [...] konyhát és a fürdőszo­bát Petrik István csempézte A gyakorlott munkások kö­zé [...] itassák a munkásokat Akinek különleges kérése van például egész a meny [...]
69. 1973-07-23 / 171. szám
[...] helyei­nek részleges átszervezésére A martintelepiek kérése is teljesül a városnegyed la­kóinak [...] esik Éarátja ugyancsak Pisti pontosabban István A megkülönböztetés indokolt hi­szen ő [...]
70. 1988-03-28 / 73. szám
[...] befordultak a Egy beteg asszony kérése Beteg mozgássérült olva­sónk kérte segítségünket [...] Balázs körzeti orvos és Szabó Ist­vánná vöröskeresztes alap­szervi titkár kezdeményezé­sére száznál [...]
71. 1992-03-14 / 63. szám
[...] a DKSK SeM vezetőinek külön kéré­se hogy a szurkolók sport­szerűen a [...] a csapatot A találkozón Szabó István felvétele ugyanis nagyon sokan lesz­nek [...]
72. 1985-11-12 / 264. szám
[...] órá­tól az Uránia csillagvizsgá­lóban Tepliczki István Ez­zel a rendezvénnyel zárul a [...] Miskolci Közlekedési Vállalat autó­buszvezetőinek régi kérése ez Nemcsak a tájékozódás lenne [...] 81 u sm n Lehóczfcy István Marx K S 3 063 [...] 79 13 500 19 Horváth István Testvérvárosok u M 11199 80 [...]
73. 1979-09-29 / 229. szám
[...] a közép­iskolások is segítenek Cser István felvétele Gyógyszerészek kongresszusa A gyógyszerek [...] munkákat kérnek tőlünk hallottuk Kmeczkö Istvántól a szövet­kezet elnökétől aki a [...] női ruhát készítettünk folytatta Kmeczkó István S a mostani kérésük szerint [...] elnöke Mivel azonban a hollan­dok kérése a népgazdaság érdeke is újabb [...]
74. 1992-02-03 / 28. szám
[...] közönségnek játszottak a lányok Kosziba István az Eger SE edzője A [...] Ambrus Erzsébet dob kosárra Szabó István felvétele még egy ideig tartották [...] a szövet­ség és a válogatott kérése az olimpia e őtt a [...]
75. 1973-03-12 / 60. szám
[...] magatartásra az utasokkal szemben Nagy István főosztályvezető 3 sz Volán Vállalat [...] feladatuk lenne az illetékesek többszöri kérése ellenére sem vállalják a parkőrökkel [...]
76. 1970-04-13 / 85. szám
[...] a nagyjavítást készítik elő Rábai István KISZ titkár mondja Ilyen még [...] törődnek ezzel Nevelés Irénke Naupp István Paró ezai József Sebők Tamás [...] Indokolt tehát a városi tanács kérése ka­nyarodjanak gyakrabban a parkok mellé [...]
77. 1973-06-29 / 151. szám
[...] a RAMOVILL képviselők határozott szóbeli kérése alapján más esetekben is kénytelenek [...] nagyobb őrlőüzem van a le­égett István malom volt a tizenkettedik de [...]
78. 1969-11-14 / 64. szám
[...] engedélyével tes­sékelt be hozzá Málták István a III kerü­leti Tanács elnöke [...] hogy érde­kükben szót emeljünk SZÁNTÓ ISTVÁN A szakszervezeti üdültetést igen sokan [...] a rendelkezé­sére állnak Barrientos első kérése hatmillió dollár kétharmad része katonai [...]
79. 1972-07-15 / 165. szám
[...] egész világon Érthető a látogatók kérésé lássunk minél többet ezek­ből a [...] A Magyar Nemzeti Bank f István király születésének ezeréves jubileuma alkalmá­ból [...] 14 milliméter Az első oldalon István király ezüst dénár­jából kialakított motívum [...] szobrászművész tervezte A hátlapra I István király lo­vas portréja került Kis [...]
80. 1990-04-19 / 90. szám
[...] zajt csökkenti írja levelében Spisák István Pázsit u 33 szám alatti [...] az alábbi választ kaptuk Spisák István levele megbeszélésünket illetően néhány pontatlanságot [...] reméljük teljesül az idős házas­pár kérése is H né Nagy gondot [...]
81. 1983-09-22 / 225. szám
[...] előd­je 1938 ban a Szent István Túra volt frottkő és Tolvajhegy [...] benne hogy az ott la­kók kérése hamarosan meghallgatásra talál S akkor [...]
82. 1991-02-28 / 50. szám
[...] BÉV SC legsikeresebb salakmotorosa Szabó István felvétele Kézilabda Kosárlabda Edzőmeccs sikér [...] forró nyomon üldöző csoport parancsnokhelyette­sének kérése miatt cikkünk­ben most nem közöljük [...]
83. 1970-04-10 / 83. szám
[...] 73 77 87 MEGHALT KOZMA ISTVÁN Kozma István két­szeres olimpiai többszörös világ és [...] kózó tragikus hirtelenséggel elhunyt Kozma Istvánt a Magyar Testnevelési és Sport [...] közül végül is a fiatalember kéré­se teljesült Motorra ültek elindultak s [...] u 15 Felelős vezető SZEMES ISTVÁN hangzott a figyelmeztetés Pisz­kos gazember [...]
84. 1986-11-14 / 265. szám
[...] egy ko­sarát örökítette meg Szabó István felvételei J piacokról jelentjük A [...] Szőlőt is talál még aki kerese 30 fo­rint az apróbb szemű [...] Üj Élet Termelőszövetkezet ha­tárrészében Hornyák István 21 éves gépszerelő edelényi lakos [...]
85. 1987-01-19 / 15. szám
[...] utcai csemege fű szerboltban Juhász István ugyanis nem sajnálta a fá­radságot [...] K 1 Miskolc Az ómassaiak kérése Ómassa sokat köszönhet a Miskolci [...]
86. 1975-09-01 / 204. szám
[...] A létszámhiány témájához kap­csolódott Matócsi István le ninvárosi autóbuszvezető is a [...] 33 Az itt dolgozók leg­főbb kérése a gépesítés fo­kozása és a [...] fogadóórái 1975 szept 1 Almást Istvánná I 3 pártnlap szcrvezet Tizeshonvéd [...] görömbölyi pártalapszervezet 17 órától Hell István Virág K u 4 18 [...]
87. 1970-07-27 / 174. szám
[...] indokolt a kórház műszaki csoportjának kérése ezt a körülbelül háromnapi munkát [...] nappal fogadják a búzát az István maiomban A miskolci István malom ban a múlt héten [...]
88. 1987-01-31 / 26. szám
[...] változásokra kerül sor A lakosság kérése alapján a 12 es és [...] Szolgáltatóház párthelyisége 17 órától Lévay István kisszövetkezet Szervezet u 64 sz [...]
89. 1980-10-30 / 255. szám
[...] éves kőműves és jj Dömsödi István 26 éves la 1 katos [...] kézbe az olvasók A RENDŐRSÉG KÉRÉSE Ok tóber 23 án csütörtökön [...] Kovács János­nak és Gibárszki Máriának Ist­ván János Ronyecz Mihálynak és Németh [...]
90. 1972-11-15 / 269. szám
[...] A bolt dolgozóinak csupán egyetlen kérése van minél hamarább jelentkezze­nek igényeikkel [...] megkezdheti az alapozást Dr Csirmaz István Tizes honvéd utca 60 szám [...] Egy perccel se több BRACKÓ ISTVÁN Mintatelepek új építkezési módszerek Kidolgozta [...]
91. 1990-07-05 / 154. szám
[...] emlékedre címen Ennyi a kislány ké­rése egy miskolci bér házi lakásból [...] május 28 án közöl­tük Zentai István miskolci ol­vasónk levelét melyben a [...]
92. 1972-09-05 / 209. szám
[...] selyem­kendőt ajándékoz neki Csak egy kéré­se van hozzá hív legyen ígéri [...] hazai keres­kedelem hozza forgalomba Sugár István A különös házasság igaz históriája [...]
93. 1970-04-03 / 78. szám
[...] a Boldvai Álla­mi Gazdaságban F István 49 éves traktoros a Zetor [...] a férfi karjának vágódott F Istvánt kartöréssel vitték a mentők a [...] u 15 Felelős vezető SZEMES ISTVÁN nillanatra Düsseldorfban egy betörőt A [...] bíróságon Cecile Leb­lanc asszony Követelő kérése indoklásául előadta hogy nem bírja [...]
94. 1982-02-01 / 27. szám
[...] súlyos gondo­ként pedig a házigazda kérése nélkül átadta sze­mélyazonossági igazolványát M [...] kö­vetkeztében a személygépkocsi utasa Lipták István 38 éves géplakatos szirmabesenyői lakos [...] forgalmi ok miatt megálló Szaniszló Ist­ván 36 éves szerkesztő miskolci lakos [...] személygépkocsinak A bal­eset következtében Szaniszló Ist­vánná 38 éves építész szerkesz­tő miskolci [...]
95. 1969-12-19 / 94. szám
[...] nyílik meg a Dési Hu­ber István Képzőművészeti Kör által rendezett felszaba­dulási [...] A bíró­ság még nem döntött kérése ügyében VADMACSKA i LŐTTEK Egy [...]
96. 1970-01-03 / 2. szám
[...] mintha vályú­ban közlekednének A köz­lekedésrendészet kérése meg szívlelendő a szokásosnál fi­gyelmesebben [...] 15 Felelős ve zetö SZEMES ISTVÁN
97. 1976-01-24 / 20. szám
[...] Művek­nél Ügy tűnik a gépgyá­riak kérése hamar meghall­gatásra talált a Miskolci Közlekedési Vállalatnál Ko lozsváry István főmérnök ugyanis ezeket mondotta A [...] kezdődő író olvasó találkozón Eörsi István Ger­gely Ágnes Kada Júlia és [...]
98. 1976-04-13 / 88. szám
[...] Az öt hivatásos vadász Sallai István vezetésével nagy szak­értelemmel gondozza a [...] szekrények vitrinek el­ső 73 megrendelőjének ké­rése már Nagykanizsán van A Domus [...]
99. 1979-07-14 / 164. szám
[...] ellentmondások politikai at­titűdök vagy Makó István A politikai érdek a munkás [...] követelmény Ugyanakkor ez a hallga­tók kérése növelni kell a csoportos beszélgetések [...] kell A kötetet válogató Geher István műgondjára és tájé­kozottságára vall hogy [...]
100. 1991-09-12 / 212. szám
[...] hozzátette hogy a szponzorok külön kérése volt nevük elhallgatása Ezek után bemutatta a ren­dezvény házigazdáit Samu Istvánt Sajószentpéter pol­gármesterét Nagy Imrét Sajóbábonv [...]