109 találat (0,048 másodperc)

Találatok

1. 1925-02-05 / 28. szám
[...] 280 négyszögölnyi kismegyeri szán­tóját Frankó István 25 mm buza Valastyán János [...] azok elesnek majd a nyári kerese ükfől Az alispán enyhítéseket javasol [...] ág hitv ev egyháznál Placskó István elhalálozásával megüresedett lelkészi állást Feb­ruár [...]
2. 1937-09-12 / 207. szám
[...] K Arvai Kékcsillag Arúház SZENT ISTVÁN TER 8 Versenytárgyalási hirdetmény Békétcsaba [...] ut 14 Jobb bútorozott szobát kerese köz­pontban azonnal Ginsztler bőrös Biedermayer [...] főzőnő felvétetik Rosenbaunx villamosüzlet Szent István tér 2 Divatszalonnak rendelőnek irodá­nak [...]
3. 1926-04-04 / 76. szám
[...] házado földadó tár­sulati fi dó kerese i adó jövede em­és vagyonadó [...] Arvai Jenő Kékcsillag áruházában Szent István tér Egyre nagyobb arányokban bontakozik [...]
4. 1925-01-11 / 8. szám
[...] összegyűlt választópolgárok egy­hangú felkiáltással Berci István kisbirtokos választották meg köz­ségi biróvá [...] klasszikus munkákat Jókai Mikszáth tjsrce kerese j Aján­latok e lap kiadóhivatalába [...]
5. 1913-02-23 / 16. szám
[...] a fölös számuaknál a hozzátartozók kerese képtelenségének igazolására sinc en szükség [...] a pénzeket kérdezte tőle Horváth István rand­őrfőbiztos Ea is csak ugy [...] nagyobbfajta bünügyről van szó Horváth István főbiztos alapo 3 kihallgatás alá [...] és mindent beismerő Vágásit Horváth Ist­ván főbiztos feljelentette a gyulai kir [...]
6. 1881-06-16 / 72. szám
[...] sürgöny érkezett N Károlybói Mikolay István ügyvédhez hogy a gr elfogadta [...] hírlapi nyugtázás alkalmával Békésről Hajual István orvos úr neje ő nigysá­gáuak [...] tévedés jóllehet a szállítólevélen Hajnal István né állt valóízinüleg a nevezett [...] után ritka műveltsége daczára majdnem kerese nélkül maradt a napokban hosszabb [...]
7. 1903-03-01 / 18. szám
[...] házszabály vitánál szólásra emelkedett Tisza István gróf kinek beszédét már napok­kal [...] végzett mezei és földmunkákból nyert kerese a téli időszakra magát biztosítani [...]
8. 1935-02-24 / 46. szám
[...] indított fegyelmi vizsgálatot A Váséry István dr debreceni pol­gérmeokr elien mór [...] Griecs János városi kccsis kegydij kérése Lovas­kézbesiiők lótartósi átalányénak ujabb megállapítása [...] Györgyné területbér hátralék elen­gedés iránti kérése Tábor Ferenc kérelme felmondás ha­tály [...]
9. 1926-10-14 / 233. szám
[...] pedig az hogy gróf Bethlen István miniszterelnök még a Ház összehívása [...] októberi közgyűlése A kórházi alkalmazottak kérése illetményeik szabályozása tárgyában A Közlöny [...] ügy nevezetesen a közkórhóz alkalmazottainak ké­rése A közkórház alkalmazottai ugyanis annak [...]
10. 1926-07-14 / 156. szám
[...] szük­ségessé vélt A közgyűlést Horváth István tanácsnok elnök nyitotta meg üd­vözölvén [...] Róna védekezett Végül is Hor­váth István elnök teremtett ren­det A közgyűlés [...] híd­nak azonban az erzsébethelyiek minden kérése követelése elle­nére még csak hozzá [...] a lakos­ság minden igyekezete minden kérése süket fülekre talált eddig de [...]
11. 1932-05-24 / 108. szám
[...] K Mihály irattárnok betegszabadság iránti kérése Kvasz Dezső adó­tiszt betegszabadság iránti kérése Illetőségi ügyek Póttárgysorozatba felveendő ügyek [...] Kaposvárról jelentik hogy ifj Bethlen István gróf is kényszer­egyezséget kér maga [...]
12. 1920-08-26 / 69. szám
[...] Főbb tárgyai A Területvédő Liga kérése gabonának termé­szetbeni adományozása iránt A [...] A vármegyei kémény seprők egyesületének kérése a kéményseprési dijak felemelése iránt [...] a Péterfi cipőáruházba Békéscsaba Szent István tér 12 sz Kossuth szoborral [...]
13. 1878-01-31 / 9. szám
[...] Birónak Kruchió József albirónak Kató István lett megválasztva Adópénztárnoknak Gs Szabó [...] jiuner úrért Megválasztattak továbbá Végh István pénztárnok Dobay Sándor alelnök Takács [...] érde nes sorába magát beiktattatni Kérése hogy oda vezettessék ellenszenvvel bár de mint a balek első kérése mégis teljesíttetett Az óriási ódon [...]
14. 1926-06-02 / 122. szám
[...] ut 6 A Zsilip uccaiak kérése Miklya János és társai Zsilip [...] hó 29 én Dr Berthóty István polgármester MŰLÉP minden méretben és [...] és vegyeskereskedésében Békéscsaba grói Tisza István ut és Berényi ut sarok [...]
15. 1926-07-25 / 166. szám
[...] elnöki tanács utasítja dr Szabó István es Ka­rakas Albert birákat hogy [...] is a földmivelés­ügyi miniszter ezirányu kérése tárgytalan Az özv Széchenyi Antal [...] vasút és a hajó Szent István hetében A Szent István hét sikerének elő­mozdítására nagy előkészületet [...] igazgatósága elhatá­rozta hogy a Szent István hét alkalmából Budapeslre utazók ré­szére [...]
16. 1934-11-25 / 266. szám
[...] végén Délszláviénak még az a kérése sem teljesül hogy Ma­gyarország ellen [...] kevesebb fényértéket jeleznek Rosenbaum Szt István tér 2 antant érdekközösségi tényének [...]
17. 1937-07-07 / 151. szám
[...] és végrehajtási eljárással Az a kérése ezzel kapcsolatban hogy a városi [...] állami felsőme­zőgazdasági iskolához baosztoii Sín István dr orosházi állami fel­sőmezőgazdasági iskolához [...] ítélte Kedden délután eltemették Dobos Istvánt A B K tudósítója jelenti A pilólahalált halt Dobos István földi maradványait Budapesten a bonctani [...]
18. 1926-10-02 / 223. szám
[...] A Közlöny eredeti tudósítása Berthóthy István dr polgármes­ter budapesti útját ezúttal [...] Kornélia Szinház további meg­tartására irányuló kérése A válesztményben értesülé­sünk szerint Nikelszky [...]
19. 1925-12-19 / 288. szám
[...] szükséges in­tézkedéseket megtette Uj gyógyszertár kérése Bé­késen Székely Ferenc nyug kato­nai [...] kitűnő operettje kerül szinre Falussy Ist­ván rendezésében uj beállítással uj szereposztásban [...] szép kifogástalan előadást mely Falussy István ren­dezésében a legnagyobb sikert aratta [...]
20. 1926-04-30 / 97. szám
[...] beruházási programját 77 hadtörténelmi muzeum kérése Budapest ápr 29 A hadtörté­nelmi [...] adtunk arról hogy dr Berhóty István polgármester dr Korniss Géza tanácsnok [...]
21. 1927-01-25 / 19. szám
[...] azonban csúfosan megbukott A harmadik kérése az volt a községeknek hogy [...] Budapest jan 24 Nagyatádi Szabó István volt földmivelésügyi miniszter özvegye sokat [...]
22. 1928-03-04 / 53. szám
[...] igazgató elnökhe lyettes dr Berthóty István poigár­mesler Bohnert József kormány­főtanácsos vezérigazgató [...] sem fog elzárkózni kedves cser­készeink kérése elől Megjegyezzük még hogy a [...]
23. 1928-06-17 / 136. szám
[...] varost hogy miután a sopronytanyaiak kérése tekintettel arra hogy 200 Ü [...] 20 án délután foganatosít­ják Rostási István főmérnök vezeti az eljárási és [...] Wénich Lajos drogériájában Békéscsaba Szent István tér 16 HARISNYA KEZTYÜKÜLÖNLEGES­SÉGEK Tavaszi [...]
24. 1926-05-09 / 104. szám
[...] cipész Korim Pál bérkocsis Hajdú Ist­ván bérautó Kerekes Ferencné cukorka Steiner [...] a Sieaua rt a Szt István téren leendő benzinkút lé­tesítésére A [...] el fog járni a vármegye kérése ügyében és biz­tositotla a törvényhatóságot [...]
25. 1926-03-23 / 67. szám
[...] a kép­viselőtestület amikor dr Berthóty István polgármester 9 óra uten pár [...] már szé­gyenletes és elviselhetetlen Lilinger István a tanonciskola egészségtelen elhelyezését teszi [...] további fenntartását biztosítja Dr Berthóty István polgármes­ter a felszólalók aggodalmait el­oszlatja [...] akad aki az iparosság jogos kérése ellen mer állást foglalni Dr [...]
26. 1927-08-31 / 196. szám
[...] az egyetemi klubok tagjai Berthóty István dr elnök össze­foglalván a különböző [...] Bárdosba zuhant Gáborjákot exhumálják Pia Kérésére nyomozást inditanaK a halál KörülményéneK [...]
27. 1935-05-23 / 117. szám
[...] válaszát tudomásul vette Megcáfolták Fáy István dr főispán távozásáról szóló híreket [...] azt is megemlítette hogy Fáy István dr távozik főis­páni állásából és [...] tudják a vendéglősök hogy kártyaengedély kérése után az engedély kiadása előtt [...]
28. 1938-03-12 / 58. szám
[...] 35 éves asztalos­segéd és Pintér István 31 éves napszámos nem érzik [...] ié bántalmazásról nem hallott Simon István békéscsabai detektív lényegtelen vallomása után [...] Gu­ olya Balázs és Pintér István ellen a büntető eljárást megszüntette [...] az igazgatósáéi gyűlés Csongrád megye kérése a békéscsaba­kecskeméti müul épí­tésével kapcsolatban [...]
29. 1932-09-18 / 204. szám
[...] i Özv Bi kovinszky Györgyné kérése doháhyárusitási bódé en­gedélyezése iránt Kvaáz [...] József üzletbérlet lemondása f Nagy István vendéglős kérelme bérmérséklés iránt Hauer [...]
30. 1927-09-25 / 217. szám
[...] Rell Lajos dr tagjai Berthóty István dr és Jánossy Gyula rendőrfőta­nácsos [...] 1927 szeptember 24 Dr Szabó István közp kir járásbiró a tár­gyalóbizottsápr [...] is méltá­nyos a Teleky utcaiak kérése és teljesítendő is mert ez [...]
31. 1932-07-12 / 148. szám
[...] arató­gépeiket a hetósag tanácsa és kérése ellenére használatba vették és azt [...] és a 4 éves Kovács István a homok­bányában játszott Nagy Sándor [...] A százyardos gyorsúszásban győzött Bárány István dr 54 2 másodperc alatt [...]
32. 1937-04-18 / 87. szám
[...] az ev iskolák részéről Karsai István igazgató tanulói 5 Énekelnek a [...] prí­más Récz János Tóth Kis István Kudri László és Purcsi Péter [...] Tevón György Mezey Klára Mannheim István Guti mann Márta Biró Bála [...] Szanatórium Egyesüket fiók­jának segély iránti kérése 13 Bakai Sándorné özvegyi nvudijónak [...]
33. 1926-04-28 / 95. szám
[...] A Berényi útiak panasza és kérése Mentsék meg az ottlakókat a [...] A polgármester Budapestre utazott Berthóty István dr pol­gármester tegnap reggel Korniss [...] község díszpolgárává választotta gróf Bethlen István korményelnö­köt Az erről szóló művészies [...]
34. 1932-12-04 / 268. szám
[...] Reisz Áruházak Lerakatában Békéscsaba Szt István tér 10 Tel 397 Krónika [...] A névrokon másként mondja Sok kérése ugyan neki Sem akadt S [...]
35. 1938-10-23 / 240. szám
[...] goltalrri Liga helyi cso porijának kérése évi segély iránt A fűrjesi [...] uccáig kocsiút lé­tesítése iránt Pfeiffer István városi gazdatiszt póliiletményének megállapítása A [...] miatt kötéláltali halálra ítélte Vida István elbocsá­tott vasúti n unkáit Lórik [...]
36. 1928-09-25 / 217. szám
[...] csabai közalkalma­zottaknak ez a méltányos kérése teljesülni fog Ugyancsak Rell Lajos [...] erzsébethelyi dalkar éneke után Sass István jegyző rövid be­széddel üdvözölle Biszédáben [...]
37. 1926-06-24 / 140. szám
[...] Polgármester Budapest polgármesteré­nek köszönete és kérése Csaba közönségéhez Budapest polgár­mestere köszönetét [...] Makó Pereghy Gábor Kiskunfélegyháza Klonkay István Szeged Fentiek­kel kapcsolatban felhívjuk az [...] vizsgadijaikat haladék­talanul fizessék be Zsidai István BT pénztárosnál mert ellenkező esetben [...] Wénich Lajos drogériájában Békéscsaba Szent István tér 16 A régi algimnázium [...]
38. 1926-02-17 / 38. szám
[...] Lemondani 1 A Csányi uccaiak kérése Megszabadul as Előre pálya is [...] a mi nagy­szerű művészünk Pongrácz István fogja játszani A műsor többi [...] Galambszakosztály­vezető Szombati Mihály Házi­nyulszakosztály Ócsag István Majd a 25 tagu választmányt [...]
39. 1926-02-19 / 40. szám
[...] A főváros tanácsának Békéscsabához intézett kérése a jó táplálkozást és az [...] tagjai Ernst Sándor Hi ler István Huszár Károly és Wolff Károly [...]
40. 1934-03-09 / 55. szám
[...] lelkese­déssel választották meg Elnök Pallér István ügvv elnök Miklós Gyula alelnökök [...] Miklós Tamás Választ­mányi póttagok Bobcsek István Gajdács Sámuel Szemfényvesztésért elitélték a [...] a zártszám elrendelése ügyében elő­terjesztett kérése fekszik ezek az iparok saját [...]
41. 1936-12-16 / 287. szám
[...] az utóbbi időben A tisztviselők kérése valószínűleg a városi képviselőtestület elé [...] és egyedárusitás N AT TAS ISTVÁN oki gépészmérnök mérnöki irodája Békéi [...] szoba fürdőszoba haszná­lattal kiadó Szent István tér 9 Érdek­lődni a házfelügyelőnél [...] Méz 1 20 P Szent István tér 5 II em Cukor [...]
42. 1920-05-01 / 36. szám
[...] a kormány egyik tagjának Halier Ist­vánnak a parlamentben elhangzott szavai­ból meggyőződhetnek [...] hagyományos ünne­pélyes mozzanatot A tisztviselők kérése Dr Vangyel Endre vármegyei főjegyző [...] felelni Ez a ondolat Szt István és vele a keresztény hit [...]
43. 1929-01-17 / 14. szám
[...] miniszter még a közigazgatási bi­zottság kérése előtt vizsgálta meg Miután azonban [...] mint kikül­döttek megjelentek Budapestről Lechner István ipartestületi orszá­gos elnök és Lipay István igaz­gató A gyűlés egyhangúan az [...]
44. 1928-07-21 / 164. szám
[...] képpen szerdán Békéscsabára érkezett Gábor István a vásárhelyi ipar­testület titkára A [...] állást is foglalni határozataikban Gábor István ismertette a ven­déglősök sérelmeit és [...] a vásárhelyi kongresszuson Rámutatott Gábor István a vendéglősök érdekeit sértő állapotra [...] a város Az érdekelt lakosság kérése a legnagyobb mértékben indokolt mert [...]
45. 1925-08-08 / 178. szám
[...] vasárnapi munkaszünet ügyében az alkal­mazottak kérése stb szerepel Építőiparosok figyelmébe A [...] főváros egyik legismertebb táncművész­párja Horváth István és Gellért Manci a Fővárosi [...]
46. 1928-11-28 / 270. szám
[...] eredeti tukósitása Régi óhaja régi kérése az erzsé­bethelyi közönségnek az átvonuló [...] a város hozzájárulását megszavazta Berthóty István dr polgármester többszöri sürgetése után [...]
47. 1928-03-11 / 59. szám
[...] vegyeskar A szabadság napián Síathmáry István költeménye Sza­valja Benedek Lulu Ünnepi [...] A Csabai Atlétikai Club vivó­szakosztályénak kérése az orsz vivóverseny támogatása és [...]
48. 1927-05-24 / 117. szám
[...] igazgatóság azt hogy a községek kérése nem teljesíthetetlen mert bár az [...] A tárgysorozat 5 pont­ján Berky István kélegyházai áll elemi iskolai igazgató előadása sze­repelt Beiky István a magyar nyelv tanításáról értekezett [...]
49. 1926-04-18 / 87. szám
[...] íioav a község gróf Bethlen István miniszterelnököt díszpolgárává vá­lassza Az erre [...] jelentésének bemutatása és a felmentvény kérése 3 Határozat pengő értékben fizetendő [...]
50. 1926-04-20 / 88. szám
[...] Arvai Jenő Kék­csillagáruházában Békéscsaba Szent István tér 8 Iskolás gyermekeket nem [...] utóbbi időben megjelenő gyüj­tőives tanulók kérése hovatovább zaklatássá fajult JTlakaij Sándor [...]