119 találat (0,262 másodperc)

Találatok

1. 1950-01-29 / 5. szám
[...] De meg­mozdult a nép a távoli tanyákon is Még a Helvéciából 8 [...]
2. 1951-07-18 / 165. szám
[...] mindennapos ven­dég i t a tanyákon A vendég azért csak megér­demli [...] megvan nyugtává meg Szécsiné Minden távoli tanyarészen kije­löltünk egy átvevőhejyet hogy [...]
3. 1953-07-19 / 168. szám
[...] volt Rangbelíek vadászó helye kisparasztok távoli ta­nyája ahova a külvilág lármá­ja [...] a Pusztaháznál kez­dődőit és a távoli messzeségbe húzódott Bt ott egy [...] vándorolnak A vész megelőzésére a tanyákon he lyezték el őket Fordul [...]
4. 1954-10-31 / 258. szám
[...] bölcsőde szobájá­ban mondja mindezt nagyon távolinak tűnik fel az a sok [...] mert a lámpa­üveg a környező tanyákon úgy kell mint egy falat [...]
5. 1954-12-01 / 284. szám
[...] maradt család városainkban falvainkban a távoli tanyákon és a messzi pusztákon akit [...]
6. 1955-09-20 / 221. szám
[...] elé A falvakban és a távoli ta­nyákon még dühöngve pusztí­tott az átkr [...]
7. 1957-03-10 / 58. szám
[...] szilárd pont A magányos tutaj távoli vitorlája úgy vonzott vissza magához [...] valahol a dzsungel mélyén épített tanyákon időznénk távol a tenger minden [...]
8. 1957-10-02 / 230. szám
[...] keresték fel a károsultakat a távoli tanyákon épp úgy mint a városok [...]
9. 1957-12-01 / 282. szám
[...] és dalolni Mi csak a tanyákon csináltuk a padkapo­ros bálákat vagy [...] el Kistestvére Buda pesten egy távoli ro konnái lakik ő itt [...]
10. 1958-11-01 / 258. szám
[...] kecskeméti lányo­kat zavarta jobban mert távoli do­básaikat és a személyiket sorra [...] hogy bedolgozó tagjai NOMOZQALOM a tanyákon meknevelésről a pe­dagógusokkal karölt­ve A [...]
11. 1959-04-22 / 93. szám
[...] szórakozás Szo­morú látvány hogy a tanyákon vannak még olyan emberek akik [...] estéket felhasználva kultú­rát vinni a távoli falvakba bl zárt tanyavilágba de [...]
12. 1959-06-16 / 139. szám
[...] eddig hozzáférhetetlen fehér foltjain A távoli ta­nyákon működő pedagógusok lelkesedéssel támogatták könyv­tárosainkat [...]
13. 1959-11-07 / 262. szám
[...] mérkőzés befejezése pillanatában egy szerencsés távoli dobással nyerték meg a mérkőzést [...] Baján a művelődési tanács a tanyákon és a város mun­káslakta kerületeiben [...]
14. 1960-08-06 / 185. szám
[...] egyének kü­lönböző rémhírekkel próbálták a távoli tanyákon lakó egyéni gazdák nyugodt munkáját [...]
15. 1960-11-03 / 260. szám
[...] egyaránt jól érzi magát Ablaktól távoli helyen félhomályban tartsuk mert az [...] házi­gyógyszertárnak de igénybevé­telét orvostól távoleső tanyá­kon is a legkevesebbre korlá­tozzuk Vannak [...]
16. 1961-06-15 / 139. szám
[...] a szülők a hozzátartozók sőt tanyákon még a környék­ben lakók is [...] elterülő zölden hullámzó mezőt a távoli hegyvonulato­kat és a csendesen sétáló [...] síkon és elhozta hab­jain a távoli Antilibanon erdei­nek neszét felfrissítette magát [...] és méltó­ságteljesen indult neki a távoli völgynek ahol még dúsabbak a [...]
17. 1962-02-02 / 27. szám
[...] valami világutazó feljegyzéseiben úgy sorakoznak távoli országok városok egzo­tikus földrészek nevei [...] meg­kívánná Igaz a tagság zöme tanyákon él A rossz út nagy [...]
18. 1962-04-04 / 79. szám
[...] októberi este A délkeleti szél távoli ágyúdörgés moraját hoz­ta Kecskemétre Végh [...] Szíjjártő féle üzem elhurcolt és tanyákon elrejtett gépeit összeszedték a termelést [...]
19. 1962-04-26 / 96. szám
[...] lehetőségekkel rendel­keznék a kis tanyaközpontok távoli falvak dolgozói Mi köti le [...] leghatásosabb eszköz a film Falvakban tanyákon egyaránt megszerették igénylik már a [...]
20. 1962-07-28 / 175. szám
[...] átmenet nél­kül váltogat a most távoliról sem kopár haragos zöld kuko­ricát [...] homokon a szőlőtőké­ken és a tanyákon viszont be­lül az emberekben annál [...] Balotaszállás szö­vetkezeti község lett A távoli tanyák népe két szövetkezeti gazdaságba [...]
21. 1963-01-26 / 21. szám
[...] Bajai Járási és Városi TST Távoli tanyákon r A Sportvezető és Edzokepzo [...] ki célul megkísérelve bevonni a távoli tanyákon élő fiatalokat a sportolásba a [...]
22. 1963-06-14 / 187. szám (137. szám)
[...] ágazatában dolgoznak és különösen a távoli tanyákon igen nagy a szerepük pártunk [...]
23. 1963-08-18 / 193. szám
[...] rám mintha te­szem azt egy távoli bolygóról érkeztem volna és a [...] csak könyvek­ből ismerhettük meg a távoli és közeli országokat Az IBUSZ [...] nyolcvan ló áll­dogál szerte a tanyákon Ezek­ből csak jut kettő erre [...]
24. 1964-09-01 / 204. szám
[...] Kiskunhalas lakóinak mintegy a fele tanyákon élt Az utóbbi évtized­ben errefelé [...] a töltések építőanyagát tehát csak távoli bányákból hozathatják Az új módszer [...]
25. 1965-11-07 / 263. szám
[...] a legeldugottabb falvakban s a legtávolibb ta­nyákon is ha volt két könyv [...]
26. 1966-07-31 / 180. szám
[...] mozdulatlan alusznak A banda tagjai távoli tanyákon Orgovány Helvécia Kecskemét határában laknak [...]
27. 1966-09-02 / 207. szám
[...] a holnapot a közeli és távoli jövendő távlatait Bátran mondhatjuk élményeket [...] eszközt igénybe kell venni a ta­nyákon Nagyobb anyagi támo­gatás kellene a [...]
28. 1967-04-01 / 77. szám
[...] ők természetesen nem féltek De távoli múltként jelenik meg mindez olyan [...] érzik a kollégiumot a csávolyi tanyákon hogy ba­jos lenne megszüntetni közfel­háborodás [...]
29. 1968-10-02 / 231. szám
[...] leghíre­sebb és legfélelmetesebb sá­mánt a távoli Ojmjakonból Tisztelettudón álltái a sa­rokban [...] tájon A hélvécia fekete erdei tanyákon három családhoz kopogtattunk be pen [...] már tenek a képei a tanyákon férjhez ment hasonlókép­UJ Az az [...]
30. 1968-12-07 / 287. szám
[...] otthonban Kecske­méten a közeli falvakban tanyákon ahonnan sokan tanulnak közülük Ne [...] következő pillanatban fény villant fel távoli han­gok hallatszottak Szperan­szkij még meg [...]
31. 1969-08-20 / 192. szám
[...] lova ekéje vető­gépe a falukon tanyákon alakult ifjúsági szervezetek a tanulásra [...] fiatal szakmunkásnak a megye valamelyik távoli sarká­ban tudnánk csak munkát biztosítani [...]
32. 1969-10-25 / 248. szám
[...] Vigyázó gróf birto­kára az ország távoli részei­be részesaratónak cséplő munkásnak Méltán [...] kevesebben kétharmad ré­szük még mindig tanyákon A község többek között ipartelepítéssel [...]
33. 1969-10-31 / 253. szám
[...] orvos könnyen magá­val viheti a távoli tanyá­kon és falvakban élő bete­geihez A [...]
34. 1969-12-30 / 301. szám
[...] az országban Há­romszázezerrel csökkent a tanyákon külterületeken ban az analfabéták száma [...] stb számolha­tunk a közeli és távoli ter­veinkben Ősi közmondás Aki má­sokat [...]
35. 1970-04-10 / 83. szám
[...] fény átérzik e hogy a távoli ta­nyákon mit jelent ha még azok [...]
36. 1970-07-08 / 158. szám
[...] fény átérzik e hogy a távoli tanyákon mit jelent ha még azok [...]
37. 1970-11-20 / 272. szám
[...] fény átérzik e hogy a távoli tanyákon mit jelent ha még csak [...]
38. 1971-02-19 / 42. szám
[...] a villamo­sítás befejezését A külte­rületen tanyákon élő em­berek nagy része még [...] addig tel­jesen felesleges és cél­szerűtlen távoli portákat felkeresni H D Kibírjuk [...]
39. 1972-04-15 / 88. szám
[...] házhoz pedig különböző folyóirat A tá­voli tanyákon nehéz körül­mények között élő emberek [...]
40. 1972-04-18 / 90. szám
[...] előadások­ra hogyan jutnak el a ta­nyákon élők Két tanyai iskolánk pedagógusai [...] hogy ezekre az estékre a távoli tanyákról is eljöttek Tervek vágyak [...] egyetlen család él a pusztákon ta­nyákon minden művelő­dési ház illetve klub­könyvtár [...]
41. 1972-05-05 / 104. szám
[...] mint 164 ezer ember lakik tanyákon szétszórt apró te­lepüléseken a városok [...] falvak minden szempontból megszervezett életétől tá­voli házakban kisebb na gyobb épületcsoportokban [...]
42. 1972-07-23 / 172. szám
[...] helyezte Sajnálatos hogy a kiskunsági tanyákon nem folytatta ifjúkori népzenegyűjtői tevékeny­ségét [...] részletet annak érzékeltetésé­re hogy a távoli országban is mennyire megbecsülik újabban [...]
43. 1972-08-09 / 186. szám
[...] háztáji állomány nagyobb része a tanyákon található Ellentmondások A megtorpanás és [...] segítségükkel a szak­emberek a megyék távoli településein vizsgálják a gyermekek képességeit [...]
44. 1972-08-16 / 192. szám
[...] Sajnos fárado­zásunk olykor sikertelen A távoli tanyákon lakó kicsi­nyek számára egyelőre el­érhetetlen [...]
45. 1973-02-17 / 40. szám
[...] 100 000 ember élt ilyen távoli helyeken A becs­lések alapján több [...] az embereknek a száma akik tanyákon élnek s így nem részesülnek [...]
46. 1973-03-01 / 50. szám
[...] S nemcsak ők hanem a távo­li az igazi tanyán élők is [...] a kertészeti kultúrák nyo­mán a tanyákon is magasabb rendű igények fakadnak [...]
47. 1973-04-17 / 89. szám
[...] munkájukat a sza­vazatszedő bizottságok a távoli tanyákra a szövetkezet gépkocsi­jával vitték [...] szavazatszedő bizottság elnöke elmondta egy távoli tanyán lakó asszonyt vittek haza [...] választók szállí­tását gépjárműveket biztosítottak a távoli tanyákon lakók részére Ennek is köszönhető [...] rendben történt V ándorurnákkal a tanyákon A kunszállási választók három külterületi [...]
48. 1973-06-23 / 145. szám
[...] olvashat­juk Amii jelenleg van a ta­nyákon az döntően örökség Gyors változtatása [...] besze­relésére Habár az ősz még távo­linak tűnik az idő azért sürgeti [...]
49. 1973-07-01 / 152. szám
[...] kezdhe­tik az új tanévet a távoli ta­nyákon élő diákok A gyors munka [...]
50. 1974-04-03 / 78. szám
[...] egyre nehezebb anyagi többségük a tanyákon így van ez a lakiteleki [...] a rászo­ruló idős tagjaiknak A távoli magányos tanyákról oda költö­zők a [...] fe­lüli embereinek mintegy kéthar­mada a tanyákon él Gyermekeik régen a városokba [...]