2. oldal, 298 találat (0,241 másodperc)

Találatok

51. 2. rész - Tiszti czímtár • III. Szakasz (30. oldal)
[...] Ber­tram Géza Tichtl Vilmos Bally István Gold István Körtvélyessy Aladár Kövesdy Béla Pray Valér Kerék­ gyártó István Büttel János 3 üg yosztály [...] és távirda számtisztek Maros Mátyás István Vanicsek Camillo Tábori János Kranz [...] Héráit Adolf h Segédhivatalok Igazgató Bozóky Ltván 1 Iktató hivatal Aligazgató [...]
52. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (294. oldal)
[...] Innocentia 98 testvér 11 Szent István kórház IX gyáli út Főnöknő [...] 22 Országos tébolyda Lipótmező Főnöknő Bozóky Mária 26 testvér 23 Angyalföldi [...] róm kath polgári leányiskolája VII István út 75 Főnöknő Boos Waldeck [...] György máv felügyelő Gondnok Habai István bankhivatalnok Egyháztanács III Ref egyház [...]
53. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (343. oldal)
[...] Andor Tivadar Baumgartner Alajos dr Bozóky Endre dr Császár Elemér dr [...] Ferencz dr Katona Lajos Kovalik István Mérő István Mialovich Mór Nikolics Ignácz dr [...] Helyettes tanárok Mátrai János Vajnóczky István Hársing István Világi tanárok Rajztanárok Huszka József [...] Kármán Ferencz Keményffi Jenő Kosári Ist­ván Perlaky Gábor dr Keil Alajos
54. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (506. oldal)
[...] Donászy Ferencz Jankovich László Illés István Főtisztek Unger Gyula Heiszer István Kovács József Biró Ferencz Török [...] Privigyei Emil Vermes Imre Stibricz István Kenderesi Gyula Lubik Zoltán Vörös [...] Számvizsgáló Péterfíi Áron Számellenőrök Németh István Haluska Lajos Számtisztek Kokaut Rezső [...] Ju­hász Pál Jogügyi tanácsosok dr Bozóky Kálmán dr Rácsay Géza dr [...]
55. 3. rész. Tiszti czímtár • III. Szakasz. A m. kir. ministeriumok és az azok szakköréhez tartozó hatóságok, intézetek és közegek (196. oldal)
[...] városmajor u 31 Igaz­gató Szőke István Tanítónő Szókéné Stern Janka Tanítók [...] dr Varga Bálint dr Csapodi István Tanítónők Staudinger Zsófia Ujházy Irma [...] Dezső Tahi Antal dr Bugarszky István Balásy Dénns Kereszthy István dr Csapodi Istv Vajda Pál [...] Bélay Ilona R k hitoktató Bozóky Géza 8 VI ker polgári [...]
56. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (375. oldal)
[...] Elek Csuka Lajos Teíekkönywezetők Popelka István Bozóky Leó Szebehelyi Gyula Végrehajtók Lovák [...] dr Eigen Kálmán dr Musa István dr Boroszlay István Chriasdely István Irodatisztek Bogárdi Jákó Eőrsy Károly [...] kir igazságügyministeriumhoz beosztva dr Báth István Curiához berend Mariska István Curiához berend dr Osváth Albert
57. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (367. oldal)
[...] kir járásb vezetője dr Talabér István Hoffer Mihály dr Petz István Déry József Münster Ferencz Albiró [...] Márton Vörösházy Pál Teíekkönywezetők Popelka István Bozóky Leó Szebehelyi Gyula Végrehajtók Lovák [...] kir igazságügyministeriumhoz beosztva dr Báth István Curiához berend Mariska István Curiához berend dr Osváth Albert [...]
58. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (357. oldal)
[...] dr Arányi Aladár dr Polgár István dr Gál Félix dr Wollner [...] dr Aszódi Arnold dr Vágó István dr Bácity Simon Egyetemi szülésznő [...] Gazda Literáty Mór Számtiszt Szedlacsek István Irodatiszt Török István Irodasegédtisztek Huba Iván és Ghyczy [...] Paulovics Pál Irgalmas testvérek főnöknője Bozóky Mária Budapest angyalföldi m kir [...]
59. 1. rész • C) Nyilvános számadásra kötelezett vállalatok • V. Különféle részvénytársaságok (1_334. oldal)
[...] Produkten und Fouragevertriebs Actiengesellschaft VH István út 25 Tel Józs 14 03 Igazgatóság Keszler Ernő Aczél István ifj Zeley Kálmán lovag Papper [...] Ede dr Schrecker Károly Lónyay István Kappelmeyer Frigyes Felügyelő bizottság Freund [...] 67 Tel 108 66 Igazgatóság Bozóky Emil Gáthy Fülöp Tuduk Tivadar [...]
60. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (291. oldal)
[...] Józsefné Kosutányi Ilona Kornitzky Frigyesné Bozóky Géza Fábián János Oszoly Kálmán [...] Kettner Ferencz Patka Kál­mán Dallos István Gurka Béla m t Tanycsek [...] Igazgató Hümpfner Ferencz Tanítók Dallos István Dikovics Tóth Dániel Jako­povits Lajos [...] tanitó Gotléb György Tanitók Krasznai István mb Weisz Irma mb Zomor [...]
61. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (336. oldal)
[...] Ernő egyetemi tanár Titkár dr Bozóky Endre áll főgymn tanár Előadó [...] r tanár Bpest Dr Hegedűs István tud egyet ny r tanár [...] hitokt egy­házra felügy Budapest Orosz István ev ref tanítóképző int igazg [...] áll főreálisk tanár Budapest Pál István erdélyi r k státusi előadó [...]
62. 3. rész. Tiszti czímtár • VI. Szakasz. Budapest főváros törvényhatósága (233. oldal)
[...] S 1 óráig Gazdák Weinberger István Kulcsár Ferencz Számtisztek Leipold Tál [...] Dancz Lajos Both Adolf Szt István kórház üllői út Igazgató dr [...] Kohn Márk Segédorvosok dr Keresztes István dr Körmöczi Emil dr Steiner [...] Lau­fenauer Károly Alorvosok dr Uthy István dr Bozóky Jenő dr Hirschl László dr [...]
63. 3. rész. Tiszti czímtár • III. Szakasz. A m. kir. ministeriumok és az azok szakköréhez tartozó hatóságok, intézetek és közegek (212. oldal)
[...] Flébános Tótfalussy Béla Káplánok Nóvák István Schmiedt Ferencz Cenner Lajos Stacke István Hitoktatók Juracsek Alajos Barcza Bernát [...] Márk Markos Gyula Sekrestyések Hacher István Földváry Endre 16 Ó bticlai [...] Albert Tomoz v Endre Harkay István Titz Antal Czitninermann János Czeczkó [...] pásztorról cz apáczák lelki igazgatója Bozóky Ödön Káplánok Ambró János Kaizer [...]
64. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (532. oldal)
[...] A székesfőváros részéről dr Bárczy István dr Bódy Tivadar Freund Vilmos [...] fönhatósága alatt Ügyigazgató dr Steffanits István min tanácsos Tel 146 64 [...] Ju­hász Pál Jogügyi tanácsosok dr Bozóky Kálmán dr Bácsay Géza dr Steineker István dr Scholtz Oszkár Ügyészek dr [...]
65. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (361. oldal)
[...] Ernő egyetemi tanár Titkár dr Bozóky Éndre középiskolai igazgató Előadó tanácsosok [...] m tanár Budapest Dr Hegedűs István tud egyet ny r tanár [...] hitokt egyházm feliigy Budapest Orosz István ev ref tanitóképző int igazg [...] áll főreálisk tanár Budapest Pál István erdélyi r k státusi előadó [...]
66. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (423. oldal)
[...] A székesfőváros részéről dr Bárczy István Kléb István Quittner Zsigmond dr Morzsányi Károly [...] min oszt tan dr Stefíanics István Jogügyi tanácsos dr Sebestyén Emil dr Juhász Pál Ügyészek dr Bozóky Kálmán dr Eácsay Géza dr Steinoker István Alügyészek dr Scholtz Oszkár dr [...]
67. 3. rész - Tiszti czímtár • XIII. Szakasz • XIV. Szakasz (181. oldal)
[...] Farkas József Fekete József Karkis István Kmethy István Lehr Albert Nagy László Petrányi [...] Báth Arnold Szente József Szto­janovits István Torkos László Vámossy Mihály Taní­tónők [...] Jamriska Józsa Hirschberg Mária Hitoktatók Bozóky Alajos Kaizer Nándor Tokai István Balogh Elemér Deutsch József 8 [...]
68. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (310. oldal)
[...] Innocentia 98 testvér 12 Szent István kórház IX gyáli út Főnöknő [...] 22 Vakok országos intézete VII István út 95 Tel 52 68 [...] 23 Országos tébolyda Lipótmező Főnöknő Bozóky Mária 26 testvér 24 Angyalföldi [...] szekszárdi cz apát Segédlelkész Szemán István Hitoktató és karnagy Boksay János [...]
69. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (522. oldal)
[...] fönhatósága alatt Űgyigazgató dr Steffanits István min tanácsos Tel 146 64 [...] Ju­hász Pál Jogügyi tanácsosok dr Bozóky Kálmán dr Bácsay Géza dr Steineker István dr Scholtz Oszkár Ügyészek dr [...] dr Petheő Kálmán dr Dánér István dr Szigeti Gyula dr Farkas [...]
70. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (372. oldal)
[...] tan egyetemi tanár Titkár dr Bozóky Endre középiskolai igazgató Előadó tanácsosok [...] m tanár Budapest Dr Hegedűs István tud egyet nv r tanár [...] hitokt egyházm felügy Budapest Orosz István ev ref tanitoképző int igazg [...] áll főreálisk tanár Budapest Pál István erdélyi r k státusi előadó [...]
71. 1. rész • A) • g) A Minisztériumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (1_49. oldal)
[...] dr Bötth László dr Pap István Kolos Jenő dr Hrehuss Viktor [...] dr Dániel Lajos dr Baskó István Geiger Dezső Bocskor Antal Bácz [...] biró itétőtáblai birói czim­mel Dr Bozóky Mátyás kir tvszéki biró Dr [...] dr Móritz Ernő dr Karay István dr Tóth István dr Jászfy Géza dr Lukács [...]
72. 4. rész - Egyesületek és körök • XXII. Társas egyesületek (370. oldal)
[...] Ellenőr Csillag Benő Igazgató Kertscher István Budapest zugligeti egylet I Labancz [...] dr Kunhardt József Titkár Eperjessy István Tele­fon 91 78 Budapesti várbeli [...] Lajos Ludwigh Já­nos Igazgató Frammann István Titkár dr Bu­dav József Pénztáros [...] Ellenőr Vater József Jegyzők dr Bozóky Adám Szalay Győző Gazda Depoíd [...]
73. 4. rész - Egyesületek és körök • XXI. Tanuló ifjuság egyesületei • XXII. Társas egyesületek (390. oldal)
[...] Adolf Sarbó Vilmos Pénztáros Eperjessy István Ellenőr dr Kunharth József Titkár Eperjessy István Budapesti várbeli casino egylet I [...] Igazgató Gyalókay Lajos Titkár Mennyey István Pénztáros La Borda Sándor Gazda [...] Ellenőr Vater Jó­zsef Jegyzők dr Bozóky Ádám dr Hermann Gyula Gazda [...]
74. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (382. oldal)
[...] 120 09 Járásbirák dr Talabér István Hoffer Mihály dr Petz István Déry József Münster Ferencz dr [...] Elek Csuka Lajos Telekkönyvvezetők Popelka István Bozóky Leó Szebehelyi Gyula Végrehajtók Lovák [...] Csipkay Emil Andor dr Ridly István Zsédely István Fekete Jenő Reich Péter Kornél [...]
75. 4. rész. Törvényhozás. Ministeriumok és azok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények • L) Közoktatás (277. oldal)
[...] Schnöller Lajos Nyárasdy János Szőke István Móra István VIII ker Madách utczai iskola [...] Károly Tanítók Derlik Sánd dr Bozóky Endre Szabó Lajos X ker [...] Száva János Tausz Ferencz Török István Vaszkó György G Katonai iskolák [...] honvéd főhadnagy Pedagógia vezető Saniú István a Barcsay utczai fő­gymnasium rendes [...]
76. 3. rész • B) Ministeriumok. — M.kir. állami számvevőszék. M. kir. közigazgatási biróság (269. oldal)
[...] Túrjai Zoltán Beosztva dr Megyery István kir főügyészi helyet­tes dr Hlavács Gyula Láday István kir alügyész dr Tóth Béla [...] Iroda s tisztek Angyal József Bozóky Leo Molnár József Irógépkezelők Firtinger [...] Nagy Ödön Skultéty Gyula Győry István Pilissy István Graf Nándor Csarnay Károly Kutsera [...]
77. 9. rész - Lakás-jegyzék • B (978. oldal)
[...] jegyzék Biene nfeld Both Bott István máv pályaőr III Homokos dülő [...] 6 Béla Bottka rendőrtisztv VH István út 21 Dezső Bottka postatiszt [...] molnár V visegrádi u 105 István déli vas ellenőr I Mészáros [...] 1 Batyik Bozóki alatt is Bozóky Bozóki Ádám dr ügyvéd H [...]
78. 4. rész - Egyesületek és körök • XXII. Társas egyesületek (438. oldal)
[...] Seidl Ambrus min tan Kertscher István Titkár dr Zubriczky József Pénztáros [...] Adolf Sarbó Vilmos Pénztáros Eperjessy István Ellenőr dr Kunharth József Titkár [...] Igazgató dr Ludvik Elemér Titkár Bozóky Adám Pénztáros Ott Lajos Ellenőr [...] Kövér L u Elnök Hamar Ist­ván Alelnök Nonn János Titkár Herczeg [...]
79. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (306. oldal)
[...] Károly Tanítók Derlik Sánd dr Bozóky Endre Szabó Lajos 2 X [...] nyugoti műhely főnöke Tanárok Farkas István Palanik Ferencz Singer Ala­jos Krenczer [...] Tausz Ferencz Vaszkó György Havas István Mitrovácz Adolf László Albert Samu István G Katonai iskolák 1 Ludovika [...] honvéd főhadnagy Pedagógia vezető Samú István Tanárok Arany Dániel Bosett Arnold [...]
80. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (354. oldal)
[...] Károly Tanítók Derlik Sánd dr Bozóky Endre Szabó Lajos 2 X [...] nyugoti műhely főnöke Tanárok Karkas István Polgár Mór Bőke Alajo 3 [...] Száva János Vaszkó György Havas István Mitrovácz Adolf Török István László Albert D Katonai iskolák [...] honvéd főhadnagy Pedagógia vezető Samú István Tanárok dr Létmányi Nándor Bosett [...]
81. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (342. oldal)
[...] Andor Tivadar Baumgartner Alajos dr Bozóky Endre dr Császár Elemér dr [...] Ferencz dr Katona Lajos Kovalik István Mérő István Mialovich Mór Nikolics Ignácz dr [...] Morvay Győző Tanárok dr Baláss István Csernay József Fallen­büchl Tivadar Kmetykó [...] Mátrai Jánost Helyettes tanárok Vajnóczky István Hársing István Világi tanárok Rajztanárok Huszka József [...]
82. 4. rész - Egyesületek és körök • XXII. Társas egyesületek (376. oldal)
[...] J Gyula Tit­kár Jegyző Kereszty István Pénztáros Könyvtárnok Dombay Arthur Országos [...] Elle­nőr Csillag Benő Igazgató Kertscher István Budapest zugligeti egyesület I Labancz [...] Adolf Sarbó Vilmos Pénztáros Eperjessy István Ellenőr dr Kunharth József Titkár [...] Ellenőr Vater József Jegyzők dr Bozóky Ádám Szalay Győző Gazda Seith [...]
83. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (347. oldal)
[...] Alajos Nagy László és Mészáros István Írnokok VII kerületi állami anyakönyv­vezetőség [...] Kálmán S h igazgató Titl István Irodatisztek Werner Ferencz Drohobeczky Miklós [...] székesfőváros részéről Kármán Lajos Kléh István Quittner Zsigmond dr Emmer Kornél [...] tanácsosok Kakass Kálmán dr Steffanitsu István Alügyészek dr Juhász Pál dr Bozóky Kálmán Segédfogalmazó dr Rácsay Géza [...]
84. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (352. oldal)
[...] Gyulai Pál Haraszti Gyula Hegedűs István Heinrich Gusztáv Her­czeg Ferencz Jakab [...] Ábrányi Kornél Ambrus Zoltán Bársony István Bodon József Rimaszombat Bulla János [...] Pap Zoltán Pékár Gyula Petelei István Maros Vásárhely Kolozsvár Pósa Lajos [...] Ernő egyetemi tanár Titkár dr Bozóky Endre áll főgymn tanár Előadó [...]
85. 9. rész - Budapest lakosainak betűrendes névsora • B (752. oldal)
[...] IX üllői út 87 Boszrucker István kőm pallér VIII Baross u [...] munkás IX Ferencz körút 26 István Botha malommunkás V váczi út 100 István Bottá irodatiszt I fehérvári út [...] munkás VI csángó u 12 Bozóky Ádám dr ügyvéd H bomba [...]
86. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (427. oldal)
[...] tan egyetemi tanár Titkár dr Bozóky Endre kir tan középiskolai igaz­gató [...] int orsz szakfel­ügyelője Dr Hegedűs István tud egyet ny r tanár [...] r tanár Budapest Dr Székely István udv tan tud egyet ny [...] tanárképző int kormányzója Budapest Orosz István ev ref tanitóképző int igazg [...]
87. 3. rész - Tiszti czímtár • XIII. Szakasz • XIV. Szakasz (180. oldal)
[...] dr Oláh Béla dr Csapodi István Tanítónők Staudinger Zsófia Ujházy Irma [...] Alajos dr Bokor József Búzás István Ekkert Antal Garai Ede dr [...] Bélay Ilona R k hitoktató Bozóky Géza 7 VL ker polgári [...] rk liv Göll János Gulyás István Hart­berger Gusztáv Horcsik Kálmán Hubacsek [...]
88. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (300. oldal)
[...] Igazgató Szenessy Mihály Tanárok Búzás István Derlik Sándor Gyulay Elek Matis [...] Vajda Pál Valter Vilmos dr Bozóky Endre Glück Károly Szerelem­hegyi Tivadar dr Bakács István óraadó Dankániss Mi­hály Walter Károly [...] Bábel Rezső Beky Dezső Kende István Pilathy Béla Blahó Ede Vágó [...]
89. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (342. oldal)
[...] 23 Vakok országos intézete VII István út 95 Tel 52 68 [...] Lipótmező Tel 40 59 Főnöknő Bozóky Mária 28 nővér 25 Angyalföldi [...] szekszárdi cz apát Segédlelkész Szemán István Hitoktató és karnagy Boksay János [...] Danilovich Elek curiai biró Dzubay István máv ellenőr Garancsy Mihály min [...]
90. 1. rész • A) • g) A Minisztériumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (1_91. oldal)
[...] Ferenczi Zoltán Gárdonyi Géza Géczy István Harsányi Kálmán Havas István ifj Hegedűs Sándor Herczeg Ferencz [...] Endre Szabóné Nogáll Janka Szathmáry István Szávay Gyula dr Szávay Zoltán [...] tud egyetemi tanár Titkár dr Bozóky Endre kir tan középiskolai igaz­gató [...] ny miniszter egészségtan tanár Bernáth István a Magyar Gazdaszövetség elnöke köz­gazdaságtani [...]
91. 4. rész - Egyesületek és körök • XXI. Tanuló ifjúság egyesületei • XXII. Társas egyesületek (332. oldal)
[...] Lajos orsz képviselő Alelnökök Samu István tanár és Herczfeld L Lajos [...] Védnök Ludwigh Gyula Elnök Blnzsek István H elnök Nagy István Alelnökök Váry József Gyur­kovich Henrik Titkár Beretka István Jegyző Árendás Péter Pénztáros Németh [...] Lajos dr Ludwigh János Tit­károk Bozóky Ádám dr Bartha Oszkár Pénztá­ros [...]
92. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (388. oldal)
[...] tan egyetemi tanár Titkár dr Bozóky Endre középiskolai igazgató Előadó tanácsosok [...] m tanár Budapest Dr Hegedűs István tud egyet ny r tanár [...] hitokt egyházm felügy Budapest Orosz István ev ref tanítóképző int igazg [...] áll főreálisk tanár Budapest Pál István kanonok az erdélyi r k [...]
93. 4. rész - Egyesületek és körök • XXII. Társas egyesületek (431. oldal)
Társas egyes 431 Tűzoltó egyes István Ellenőrök Tóth Imre Hubert Jakab [...] Béla dr Kozma Jenő dr Bozóky Ádám Gazda HanuszLászló Könyvtáros Szemler [...] Pénztárnok Jáhn János Ellenőrök Tornyos István és Wittmann József Gazda Polifka [...] Bóna u 27 Elnök Hamar Ist­ván Alelnök Nonn János Titkár Herczeg [...]
94. 4. rész. Törvényhozás. Ministeriumok és azok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények • B) Ministeriumok. — M. kir. állami számvevőszék. — M. kir. közigazgatási biróság. (188. oldal)
[...] Strohmayer Károly Varró Sámuel Eszényi István Drechsler Miksa Jülek János Holndonner [...] Szász Lajos számvizs­gálók Faludi Károly Bozóky Károly Bitay Sándor Balogh Gusztáv [...] Melczner Jenő Lehóczky Ferencz Laszy István számtisztek ül Adó és jövedéki [...] p ü tan Beosztva Hantosy István Róbel Román Teörök Lajos számvizsgálók [...]
95. 9. rész - Lakás-jegyzék • B (898. oldal)
[...] 1 Bottá alatt is Bota István kádár s DI Miklós u [...] varrónő IX bokréta u 22 István máv pályaőr III homokos dülő [...] H Margit rakpart 50 Botba István vasúti hivatalnok I Mészáros u [...] orvos IX soroksári út 56 Bozóky Bozóki Adám dr ügyvéd H [...]
96. 9. rész - Lakás-jegyzék (Budapest lakosainak betűrendes révsora) • B (861. oldal)
[...] I alkotás u 3 Bosternák István czipész m VB Jósika u [...] IX Ferencz körút 43 Boszrucker István magánzó losonczi u 13 a [...] házgondnok VIB zerge u 24 István Bottá tanár I fehérvári út [...] altiszt IX Bakáts tér 4 Bozóky Bozóki Adám dr ügyvéd H [...]
97. 3. rész. Tiszti czímtár • III. Szakasz. A m. kir. ministeriumok és az azok szakköréhez tartozó hatóságok, intézetek és közegek (164. oldal)
[...] Akter Sánd Gligorescu Ág Petz István nagyajtai Kovács Gyula Kheim Nándor [...] Laj Barczán Sándor Zdra­hál Gyula Bozóky Kár Wohlrath Bikárd Bleszkányi Géza [...] Lüske Lajos Mayr Ottó Andreánszky István Széli István Brink­mann Sándor Niemann Vilmos Schillinger [...] Pap Elek Koczián Sámuel Bajza Ist­ván Szabó Imre Zárday József dr [...]
98. 4. rész - Egyesületek és körök • IV. Felekezeti jelleggel bíró egyesületek (405. oldal)
[...] Hackl Lajos Ügyész dr Kolpászky István Karnagyok Bellovich Imre Gobbi Alajos [...] Pál Máthé Károly Számvizsgálók Schauschek István Stricker Sándor Bermann Miksa IV [...] Emanuel Másodelnök Thym Adolf Alelnök Bozóky Bónis Budapesti budai Mária Erzsébet [...] dr Szadovszky József Igaz­gató Hirsch István Ügyész dr Bánrévy Ferencz Titkár [...]
99. 10. rész - A budapesti rendőri területhez tartozó községek • Pestszentlőrincz (2564. oldal)
[...] Ferencz üllői út 26 Hartmann István gróf Apponyi Albert u 10 [...] 1453 ban Irta Gibbon Fordította Bozóky Alajos dr 1731 1736 II [...]
100. 3. rész • A) Országgyűlés (239. oldal)
[...] b t t Alelnökök Eakovszky István kamarás b 1 1 Návay [...] Thorotzkai Miklós Vertán Endre Zlinszky István A képviselőház tagjai Ábrahám Dezső [...] VHI József u 2 Adamovits István Bács Bodrog vm Bácstóváros VII [...] III ker III Lajos­utcza 183 Bozóky Árpád Jász Nagykun Szolnok várm [...]