4. oldal, 298 találat (0,175 másodperc)

Találatok

151. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (281. oldal)
[...] Dunszt Ferencz hahóti apát Bosos István murakereszturi apát Csekó Gábor egri [...] dr Nemes Antal apát Segédlelkészek Bozóky Géza Laczó Viktor 2 Budapest [...]
152. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (283. oldal)
[...] Innocentia 100 testvér 11 Szent István kórház IX gyáli út Főnöknő [...] 22 Országos tébolyda Lipótmező Főnöknő Bozóky Mária 26 testvér 23 Angyalföldi [...]
153. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (336. oldal)
[...] Ernő egyetemi tanár Titkár dr Bozóky Endre áll főgymn tanár Előadó [...] r tanár Bpest Dr Hegedűs István tud egyet ny r tanár [...] hitokt egy­házra felügy Budapest Orosz István ev ref tanítóképző int igazg [...] áll főreálisk tanár Budapest Pál István erdélyi r k státusi előadó [...]
154. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (360. oldal)
[...] Bakonyi Ödön Szétsi Mihály Yogyeraczkv István Gyári iparos tanoncziskolák 1 II [...] Károly Tanítók Madarász László dr Bozóky Endre Szabó Lajos 2 X [...] nyugoti műhely főnöke Tanárok Farkas István Polgár Mór Bőke Alajos Krenczer [...] Igazgató Walter Károly Tánárok Havas István László Albert Medveczky Lajos dr [...]
155. 4. rész - Egyesületek és körök • IV. Felekezeti jelleggel bíró egyesületek (413. oldal)
[...] Sándor Jegyző Schreiber Jó­zsef Alelnök Bozóky Bónis Budapesti budai Mária Erzsébet [...] Szadovszky József Igaz­gató dr Zsembery István Ügyész dr Bánrévy Fe­rencz Titkár [...] Igazgató Szentiványi Károly Tit­kár Haber István Mária Remete boldogasszony kápolna egylet [...] Igazgató Szentiványi Ká­roly Titkár Haller István VIII Szentkirályi u 28 Országos [...]
156. 4. rész - Egyesületek és körök • XXII. Társas egyesületek (438. oldal)
[...] Seidl Ambrus min tan Kertscher István Titkár dr Zubriczky József Pénztáros [...] Adolf Sarbó Vilmos Pénztáros Eperjessy István Ellenőr dr Kunharth József Titkár [...] Igazgató dr Ludvik Elemér Titkár Bozóky Adám Pénztáros Ott Lajos Ellenőr [...] Kövér L u Elnök Hamar Ist­ván Alelnök Nonn János Titkár Herczeg [...]
157. 7. rész • I) Állatorvosok • K) Szülésznők (692. oldal)
[...] utcza 84 Zala György VB István út 79 I Állatorvosok Besskó [...] út 83 Sperling József VH István tér 14 Szuszán Endre TV [...] u 40 Bartl Borbála VH István út 26 Bella Ant né [...] krt 53 Bory Lászlóné VH István út 14 Bozóky Mihályné VIH József körút 70 [...]
158. 8. rész - Gyárosok, iparosok és kereskedők czimjegyzéke, foglalkozás szerint betűsorrendbe csoportosítva (847. oldal)
[...] Jenő VHI Baross u 83 Bozóky János VI Szondy u 44 [...] u 11 Cziprész Jakab VH István tér 5 Dégen Dezső V [...] u 26 Grosz József VH István út 37 Grünblatt A és [...] VI Deák tér 6 Kiss István IX Ferencz körút 32 Vilmos [...]
159. 8. rész - Gyárosok, iparosok és kereskedők czimjegyzéke, foglalkozás szerint betűsorrendbe csoportosítva (882. oldal)
[...] VIII futó u 32 Bencze István VHI Kisfaludy u 23 Bonedek János VII István ut 42 Berger Gyula ATI [...] Miksa I Krisztina körút 127 Bozóky András V Lipót körút 26 [...] körút 17 Groszmann Adolf VH István út 5 Grőger Adolf HE [...]
160. 9. rész - Lakás-jegyzék (Budapest lakosainak betűrendes névsora) • B (1016. oldal)
[...] IV Királyi Pál u 9 István máv pályaőr IB Homokos dülő [...] Bottka Béla Bottka rendőrtisztv VH István út 21 Dezső Bottka postatiszt YIH aggteleki u 17 István déli vas ellen I Schwartzer [...] postaaltiszt VHI Baross u 102 Bozóky 1 Batyik Bozóky alatt is Boz óky Bozóki [...]
161. 3. rész • A) Országgyűlés (239. oldal)
[...] b t t Alelnökök Eakovszky István kamarás b 1 1 Návay [...] Thorotzkai Miklós Vertán Endre Zlinszky István A képviselőház tagjai Ábrahám Dezső [...] VHI József u 2 Adamovits István Bács Bodrog vm Bácstóváros VII [...] III ker III Lajos­utcza 183 Bozóky Árpád Jász Nagykun Szolnok várm [...]
162. 3. rész • B) Ministeriumok. — M.kir. állami számvevőszék. M. kir. közigazgatási biróság (275. oldal)
[...] János kir ügyész dr Láday István kir alügyész ir Tóth Béla [...] dr Kemény Andor dr Török István kir törvényszéki bírák Bojcsek Sándor [...] Győző Keresztes Ján Jegesi Dezső Bozóky Leó Iroda s tisztek Molnár [...] Pál gr Nyáry Boldizsár Mátyus István Vörös Gusz­táv Kiss István Baranyay Béla Grund József Számtisztek [...]
163. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (294. oldal)
[...] Innocentia 98 testvér 11 Szent István kórház IX gyáli út Főnöknő [...] 22 Országos tébolyda Lipótmező Főnöknő Bozóky Mária 26 testvér 23 Angyalföldi [...] róm kath polgári leányiskolája VII István út 75 Főnöknő Boos Waldeck [...] György máv felügyelő Gondnok Habai István bankhivatalnok Egyháztanács III Ref egyház [...]
164. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (322. oldal)
[...] Pudler Béla Boda János Básky István Szemere Oszkár Mikullicli Géza Lengyel [...] Sándor Gyula Tatárka Antal Szerényi István Zsoldos László Hivatalnokok Németky Ernő [...] Scheldt Henrik Jónás Emii Matheidesz István Kammermayer István Palotai Árpád Steiner Benő Zahumenszky [...] Ügyosztályvezető Schuszter Zsigmond főellenőr Főellenőrök Bozóky Bonaventura Hann Adolf Boch Ödön [...]
165. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (352. oldal)
[...] Gyulai Pál Haraszti Gyula Hegedűs István Heinrich Gusztáv Her­czeg Ferencz Jakab [...] Ábrányi Kornél Ambrus Zoltán Bársony István Bodon József Rimaszombat Bulla János [...] Pap Zoltán Pékár Gyula Petelei István Maros Vásárhely Kolozsvár Pósa Lajos [...] Ernő egyetemi tanár Titkár dr Bozóky Endre áll főgymn tanár Előadó [...]
166. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (423. oldal)
[...] A székesfőváros részéről dr Bárczy István Kléb István Quittner Zsigmond dr Morzsányi Károly [...] min oszt tan dr Stefíanics István Jogügyi tanácsos dr Sebestyén Emil dr Juhász Pál Ügyészek dr Bozóky Kálmán dr Eácsay Géza dr Steinoker István Alügyészek dr Scholtz Oszkár dr [...]
167. 4. rész - Egyesületek és körök • XVIII. Társas egyletek, kaszinók, klubok és körök (459. oldal)
[...] IV Kaplony­utcza 7 Elnök Zsembery István dr Főtitkár Hindy Zoltán dr [...] Elnök Graul Ernő Alelnökök Antony István Tomcsányi Gyula Titkár Földváry Imre [...] Alelnök Mende Valér FőpénztáBÉs Tolnay István Főtitkár Pivny Aladár Titkár Eckhardt [...] Kornél Igazgató Hanusz László Titkár Bozóky Adám Pénztáros Ott Lajos Ellenőr [...]
168. 7. rész • XIII. Orvosok (725. oldal)
[...] út 29 Te­lefon 59 88 Bozóky Jenő n kacsa u 23 [...] ha lász u 1 Csapodi István VHI Szentkirályi u 17 Császár [...] I kékgolyó u 5 Décsey István IX boráros tér 1 Dembitz [...]
169. 7. rész • XVIII. Szülésznők (734. oldal)
[...] IX Csepel rakpart 7 Philipp István VII aréna út 68 Popper [...] VI Lendvay u 8 Tóth István I várkert bazár Vágó Dezső [...] út 43 Bartl Borbála VII István út 26 Barton Berta VIH [...] Márta IX gát u 23 Bozóky Mihályné VIH József körút 78 [...]
170. 8. rész - Gyárosok, iparosok és kereskedők czimjegyzéke, foglalkozás szerint betűsorrendbe csoportosítva (894. oldal)
[...] Jenő VHI Baross u 83 Bozóky János VI Szondy u 44 [...] u 13 Drucker K VH István út 19 Duller A VHI [...]
171. 8. rész - Gyárosok, iparosok és kereskedők czimjegyzéke, foglalkozás szerint betűsorrendbe csoportosítva (936. oldal)
[...] 9 Tel 29 03 Köhler István VIH József krt 9 Tel [...] Klauzál tér 5 Lajos VII István út 37 Lajos és társa [...] VI Munkácsy u 37 Baranyai István VI rózsa u 97 Batzkó [...] Aladár IH Majláth u 59 Bozóky András V Lipót körút 26 [...]
172. 8. rész - Gyárosok, iparosok és kereskedők czimjegyzéke, foglalkozás szerint betűsorrendbe csoportosítva (959. oldal)
[...] IX üllői út 41 Arató István VH Elemér u 13 Asbóth [...] H iskola u 44 Bakó István X Asztalos Sándor út 14 [...] 49 Tel 81 58 Bartalos István VH lövölde tér 1 Bartha [...] Lajos H Pálffy tér 83 Bozóky Istvánné VI Szondy u 70 [...]
173. 9. rész - Lakás-jegyzék (Budapest lakosainak betűrendes névsora) • B (1066. oldal)
[...] főhadnagy IX remete u 38 István gépész VI üteg u 5 [...] varrónő VIH József körút 66 Bozóky Bozóki Ádám dr ügyvéd H [...] orvos Vili Jozsef u 27 István Bozóki máv alk VI Szondy [...] 34 Bozsán József magánhiv VH István út 17 Bozsánek József házfelügyelő [...]
174. 3. rész • A) Országgyűlés (245. oldal)
[...] Képviselőház A képviselőház tagjai Adamovits István Bács Bodrog vm Báestóváros VJLI [...] Bá­kóczi út 57 Liptótarnócz Bene István Sepsiszentgyörgy VHI Pannónia szálló i [...] a Solt Pest várm Bernát István Gömör vármegye Bimaszombat IX üllői [...] III ker IH Lajos­utcza 183 Bozóky Árpád Jász Nagykun Szolnok várm [...]
175. 3. rész • B) Ministeriumok. — M.kir. állami számvevőszék. M. kir. közigazgatási biróság (281. oldal)
[...] tanár kir ügyész dr Láday István kir ügyész dr Tóth Béla [...] dr Kemény Andor dr Török István és Boj­csek Sándor tkvi betétszerkesztő [...] Győző Keresztés Ján Jegesi Dezső Bozóky Leó Iroda s tisztek Angyal [...]
176. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (301. oldal)
[...] Innocentia 98 testvér 11 Szent István kórház IX gyáli út Főnöknő [...] 21 Vakok országos intézete VII István út 95 Tel 52 68 [...] 22 Országos tébolyda Lipótmező Főnöknő Bozóky Mária 26 testvér 23 Angyalföldi [...] György máv felügyelő Gondnok Habai István bankhivatalnok Egyháztanács III Ref egyház [...]
177. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (330. oldal)
[...] Gottlieb József Vértes József Feldl István Hosszú Antal Bessenyei Dániel Hrabovszky [...] Hazai János Leitner Vilmos Bózsa­hegyi István Bende Ferencz Greth Géza Balogh [...] Scheidt Henrik Jónás Emil Matheidesz István Kammermayer István Palotai Árpád Steiner Benő Zahumenszky [...] Ügyosztályvezető Schuszter Zsigmond főellenőr Főellenőrök Bozóky Bonaventura Hann Adolf Roch Ödön [...]
178. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (361. oldal)
[...] Ernő egyetemi tanár Titkár dr Bozóky Éndre középiskolai igazgató Előadó tanácsosok [...] m tanár Budapest Dr Hegedűs István tud egyet ny r tanár [...] hitokt egyházm feliigy Budapest Orosz István ev ref tanitóképző int igazg [...] áll főreálisk tanár Budapest Pál István erdélyi r k státusi előadó [...]
179. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (436. oldal)
[...] Tagok gr Andrássy Gyula Bárczy István Benczúr Gyula Hauszmann Alajos gr [...] János kir tan Gondnok Winter István Ellenőr Kis Tamás dr Tiszt [...] A székesfőváros részéről dr Bárczy István Kléh István Quittner Zsigmond dr Morzsányi Károly [...] tanácsosok dr Juhász Pál dr Bozóky Kálm Ügyészek dr Bácsay Géza [...]
180. 4. rész - Egyesületek és körök • XI. Közművelődési, tudományos, irodalmi, nemzeti és művészeti egyesületek (461. oldal)
[...] dr Bajic Dusán Ellenőr dr Bozóky Ádám Magyar háztartási iskola egyesület [...] és gróf Tis 7 a István Titkár és szer­kesztő Szöts Farkas [...] Pénztárnok Elek Pál Ellenőr Hosszú István Magyar történelmi társulat I vár [...]
181. 4. rész - Egyesületek és körök • XVIII. Társas egyletek, kaszinók, klubok és körök (474. oldal)
[...] Aladár Baár József Főjegyző Frecot István Jegyzők Király Kálmán Galamb Ödön [...] dr Auer Pál dr Egyed István Jegyzők Szalai Géza dr Sziklai [...] Seidl Ambrus min tan Kertscher István Titkár dr Zubriczky József dr [...] Kornél Igazgató Hanusz László Titkár Bozóky Adám Pénztáros Ott Lajos Ellenőr [...]
182. 7. rész • XIII. Orvosok (762. oldal)
[...] Béla VI Teréz körút 8 István IV reáltanoda u 16 Tivadar [...] 1 Tel 2 34 Batizfalvi István Zoltán Vn Károly­körút 3 Bátori [...] 62 Berger Ferencz IV Türr István u 9 Ignácz V nagykorona [...] út 29 Te­lefon 59 88 Bozóky Jenő H kacsa u 23 [...]
183. 8. rész - Gyárosok, iparosok és kereskedők czimjegyzéke, foglalkozás szerint betűsorrendbe csoportosítva (941. oldal)
[...] VIH József körút 59 61 Bozóky János VI Szondy u 44 [...] u 16 Drucker K VH István út 19 Duller A VHI [...] 9 Fábry Imre IV Türr István u 6 Färber Simon IV [...] 3 Tel 75 91 Kobelá István VH dohány u 30 Tele­fon [...]
184. 9. rész - Lakás-jegyzék • B (1114. oldal)
[...] főhadnagy IX remete u 38 István gépész VI üteg u 5 [...] varrónő VIH József körút 66 Bozóky Bozóki Adám dr ügyvéd H [...] 34 Bozsán József magánhiv VD István út 17 Bozsánek József házfelügyelő [...] szabónő IV váczi u 80 István betűszedő VHI fhg Sándor tér [...]
185. 3. rész • A) Országgyűlés (251. oldal)
[...] Bá­kóczi út 57 Liptótarnócz Bene István Sepsiszentgyörgy VHI Pannónia szálló Sepsiszentgyörgy [...] la Solt Pest várm Bernát István Gömör vármegye Bimaszombat IX üllői [...] Bonyha Kis Küküllő várm Bethlen István gr Maros Torda vm Maros [...] III ker III Lajos­utcza 183 Bozóky Árpád Jász Nagykun Szolnok várm [...]
186. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (310. oldal)
[...] Innocentia 98 testvér 12 Szent István kórház IX gyáli út Főnöknő [...] 22 Vakok országos intézete VII István út 95 Tel 52 68 [...] 23 Országos tébolyda Lipótmező Főnöknő Bozóky Mária 26 testvér 24 Angyalföldi [...] szekszárdi cz apát Segédlelkész Szemán István Hitoktató és karnagy Boksay János [...]
187. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (372. oldal)
[...] tan egyetemi tanár Titkár dr Bozóky Endre középiskolai igazgató Előadó tanácsosok [...] m tanár Budapest Dr Hegedűs István tud egyet nv r tanár [...] hitokt egyházm felügy Budapest Orosz István ev ref tanitoképző int igazg [...] áll főreálisk tanár Budapest Pál István erdélyi r k státusi előadó [...]
188. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (453. oldal)
[...] min oszt tan dr Steffanics István Jogügyi főtanácsos dr Sebestyén Emil [...] tanácsosok dr Juhász Pál dr Bozóky Kálm Ügyészek dr Bácsay Géza dr Steineker István dr Scholtz Oszkár Alügyészek dr [...] Pálos Adolf Erdős Frigyes Meszlényi István Szabó Lázár Fejér Miklós Pétery [...]
189. 4. rész - Egyesületek • XI. Közművelődési, tudományos, irodalmi, nemzeti és művészeti egyesületek (480. oldal)
[...] Heinrich Gusztáv Alelnök dr Hegedűs István Titkár dr Yári Bezső Jegyző [...] 40 Ügyvivő elnök dr He­gedűs István egyet ny r tanár Társelnökök dr Alexander Bernát dr Bárczy István dr Beöthy Zsolt dr Berzeviczy [...] dr Rajic Dusán Ellenőr dr Bozóky Ádám Magyar háztartási iskola egyesület [...]
190. 4. rész - Egyesületek • XI. Közművelődési, tudományos, irodalmi, nemzeti és művészeti egyesületek (481. oldal)
[...] Ödön Jegyző Trájtler Károly Pénztárnok Bozóky Endre Ellenőr Böngérfi János Könyvtáros [...] Sándor püspök és gróf Tisza István Titkár és szer­kesztő Szőts Farkas [...] u 12 Igazgatók dr Apáthy István dr Gaal Jenő dr Jancsó [...] Pénztárnok Szűcs Bertalan Ellenőr Hosszú István Ügyész dr Kenedi Géza Gazda [...]
191. 4. rész - Egyesületek • XVIII. Társas egyletek, kaszinók, klubok és körök (495. oldal)
[...] Elnök Träger Ernő Titkár Hadnagy István Pénztáros Tihanyi Ottó Szer­kesztő Erdélyi [...] dr Auer Pál dr Egyed István Jegyzők Szalai Géza dr Sziklai [...] Elnök Petri Ottó Alelnök Eperjessy István Titkár Juhász István Jegyző Pákay Ágost Pénztárnok Mike [...] Ede Igazgató Hanusz László Tit­kár Bozóky Adám Pénztáros Ott Lajos Ellenőr [...]
192. 7. rész • XIV. Orvosok (754. oldal)
[...] Béla VI Teréz körút 8 István IV reáltanoda u 16 Károlv [...] 1 Telefon 2 34 Batizfalvi István Zoltán VH Károly­körút 3 Bátori [...] út 29 Te­lefon 59 88 Bozóky Jenő H kacsa n 23 [...] VH Baross tér 14 Csapodi István egyet tan VHI József­utcza 4 [...]
193. 8. rész - Gyárosok, iparosok és kereskedők czim-jegyzéke (907. oldal)
[...] u 71 Adler F VH István út 18 Ágoston János IX [...] kerepesi i t 35 Bakó István X Asztalos Sándor u 14 [...] Béla VHI Baross u 59 István VH Dembinski u 19 Péter [...] Artúr V Zoltán u 7 Bozóky Károly IH Szépvölgy u 34 [...]
194. 8. rész - Gyárosok, iparosok és kereskedők czim-jegyzéke (944. oldal)
[...] VIH József körút 59 61 Bozóky János VI Szondy u 44 [...] körút 23 Dénes A VH István út 37 Deutsch Alfréd VI [...] u 19 Drucker K VH István út 19 Duller A VIH [...] 9 Fábry Imre IV Türr István u 6 Färber S VH [...]
195. 9. rész - Lakás-jegyzék • B (1116. oldal)
[...] honvédőrnagy I országház u 8 István Botka déli vas ellenőr I [...] kalauz VIH József u 67 István magánzó IV Semmelweis u 4 [...] VUI práter u 25 Bottyán István fényező X Simor u 4 István raktárnok V váczi út 70 [...] varrónő VIH József körút 66 Bozóky Bozóki Ádám dr ügyvéd H [...]
196. 3. rész • B) Ministeriumok. — M.kir. állami számvevőszék. M. kir. közi (299. oldal)
[...] tanár kir ügyész dr Láday István kir ügyész dr Tóth Béla [...] Henrik Keresztes Ján Jegesi Dezső Bo­zóky Leó Győrffy József Yujkovics Károly [...] írnokok Himmel Károly SebeczkyLajos Straub Ist­ván Boross Yilmos Tomor Lajos Salamon [...]
197. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (324. oldal)
[...] Szt Szivről nevezett apáczák VII István út 75 Főnöknő Scliaffgotsch Mária [...] Innocentia 98 testvér 12 Szent István kórház IX gyáli út Főnöknő [...] 22 Vakok országos intézete VII István út 95 Tel 52 68 [...] 23 Országos tébolyda Lipótmező Főnöknő Bozóky Mária 26 testvér 24 Angyalföldi [...] szekszárdi cz apát Segédlelkész Szemán István
198. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (388. oldal)
[...] tan egyetemi tanár Titkár dr Bozóky Endre középiskolai igazgató Előadó tanácsosok [...] m tanár Budapest Dr Hegedűs István tud egyet ny r tanár [...] hitokt egyházm felügy Budapest Orosz István ev ref tanítóképző int igazg [...] áll főreálisk tanár Budapest Pál István kanonok az erdélyi r k [...]
199. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (471. oldal)
[...] fönhatósága alatt Ügyigazgató dr Steffanits István Aligazgató Jogügyi főtanácsosok dr Sebestyén [...] Ju­hász Pál Jogügyi tanácsosok dr Bozóky Kálmán dr Steineker István Ügyészek dr Rácsay Géza dr [...] Pálos Adolf Erdős Frigyes Meszlényi István Szabó Lázár Fejér Miklós Pétery [...] Enders Ödön Bakos Jenő Szentiványi István Zsoldos Jakab Kubányi Rezső Vecsei [...]
200. 4. rész - Egyesületek és körök • XI. Közművelődési, tudományos, irodalmi, nemzeti és művészeti egyesületek (499. oldal)
[...] Kováts Alajos Alelnök dr Ko­váts István Titkárok Major János dr Tarján [...] dr Bajic Dusán Ellenőr dr Bozóky Ádám Lapszerkesztő Bantler Ödön Magyar [...] Ödön Jegyző Trajtler Károly Pénztárnok Bozóky Endre Ellenőr Böngéríi János Könyvtáros [...] Sándor püspök és gróf Tisza István Titkár és szer­kesztő Szőts Farkas [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Forrás
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind