4. oldal, 802 találat (0,038 másodperc)

Találatok

61. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (420. oldal)
[...] Tel 53 86 Főparancsnok Scerbovszky Szaniszló Ttizfeltigyelő Janitsek Andor Segédtisztek Breuer [...] Mladen Főorvosi helyettes dr Szabó Sándor Tiszti orvosok dr Szalay Béla [...] Wenzl Géza Török Henrik Déri Sándor Kezelő gyakornok Nagy Dénes Beosztva [...] Csilléry Dezső Bódy János Forrai Sándor Waginger Mihály Watzke Ede Iváncsó
62. 9. rész - Lakás-jegyzék (Budapest lakosainak betűrendes révsora) • P (1382. oldal)
[...] képv VIU Baross u 3 Sándor házmester V alkotmány u 25 Sándor iparmüv isk tanár VI Izabella u 67 Sándor kazánkovács VHI Dugonich u 12 6 Sándor keresk s VH Barcsay u 16 Sándor közrakt alkalm IX Lónyay u [...] tanitó IV vámház kört 16 Szaniszló géplakatos VHI Madách u 25 [...]
63. 3. rész. Tiszti czímtár • III. Szakasz. A m. kir. ministeriumok és az azok szakköréhez tartozó hatóságok, intézetek és közegek (174. oldal)
[...] Balogh Gyula Barvits Albin Belházy Sándor Belházy János Donnhoffer Károly Gelléri Mór Havas Sándor dr Hummel Szaniszló Kellenffy Károly Lintner Imre Mudrony [...] Plavsic Athanász Perthl Géza Bejtő Sándor Sig­mond Dezső dr Szentpáli István [...] Lajos Magyaríts Ágost dr Békéssy Sándor Az országos statisztikai hiv részéről [...]
64. 3. rész • B) Ministeriumok. — M.kir. állami számvevőszék. M. kir. közigazgatási biróság (201. oldal)
[...] igazgatók Fend Károly és Pet­tenkoffer Sándor szöl és bor felügyelők Ministeri [...] Blum Gyula Weisz Fe­rencz Ádám Sándor Menyhárt Antal Kalmár Dezső Stuna [...] Ehrenreich István Földváry József Acsay Sándor Zsi­linszky László Szepesi Szaniszló Béldi Mihály id Jankovich Aladár [...] Stegmejer Ödön Wiblicz­hauser Károly Boros Sándor Dénn Sándor Balogh Ádám fizetéstelen Bezák József [...]
65. 4. rész. Törvényhozás. Ministeriumok és azok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények • O) Posta és távírda (302. oldal)
[...] Bertin Pál Gyinessy Kálmán Fazekas Sándor Segédtisztek Csánky Lajos Lötz József [...] Mentler Vincze Sisak Pál Szekulits Sándor Stranyovszky István Ulicsny József Vavrecsánv [...] Kolor Vilmos Lang Arnold Lesz­czinszkv Szaniszló László Vilmos Bachler Károly Staudt Alajos Nagy Sándor Máriássy Gyula Herkely Sándor Vetier Gyula Jakab Endre Lóránt [...]
66. 4. rész - Egyesületek és körök • III. Építészek, gyógyszerészek, írók, mérnökök, művészek, orvosok, tanárok, tanítók, tisztviselők, ügyvédek és közjegyzők különféle egyesületei (539. oldal)
[...] Béthelyi József Pénztárnok dr Bosenberg Sándor Számvizsgáló­bizottság Török Sándor Bayer Antal Kerpel Vilmos Gyakorló [...] tagok Baruch Gyula dr Bosenberg Sándor Török Sándor Zoltán Béla Bózsa­völgyi Imre Ströcker [...] Jahner Bezső Boda József Kaszter Sándor Kerpel Vilmos Medveczky Sándor Megay Artúr Nagy József Petri [...]
67. 3. rész • B) Ministeriumok. — M.kir. állami számvevőszék. M. kir. közigazgatási biróság (209. oldal)
[...] igazgatók Fend Károly és Pet­tenkoffer Sándor szől és bor felügyelők Ministeri [...] Blum Gyula Weisz Ferencz Ádám Sándor Menyhárt Antal Kalmár Dezső Stuna [...] Ehrenreich István Földváry József Acsay Sándor Zsilinszky László Szepesi Szaniszló Béldi Mihály id Jankovich Aladár [...] Forró Imre Steg­mejer Ödön Boros Sándor Denn Sándor Balogh Ádám fizetéstelen Bezák József [...]
68. 5. rész - Nyilvános számadásra kötelezett vállalatok • V. Különféle részvénytársaságok (625. oldal)
[...] 25 02 Igazgatósági tagok Bujanovics Sándor elnök Hoffmann Sámuel alelnök Brachfeld [...] Tel 140 91 Igazgatóság Scbneer Sándor Salgó Andor Moóre Kálmán Gál [...] alelnökök Báthory István dr Erős Sán­dor Hubert József Kauser Gyula Kondor [...] Felszámolók dr Szalay Mihály Timár Szaniszló Czim és lakásjegyzék 1913 Magyar [...]
69. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (337. oldal)
[...] Gébell Fe­rencz Kállay Tibor dr Szaniszló Bálint Meskó Gyula Számtanácsos Kanyó [...] Zielbauer Ferencz Boros József Németh Sándor Jablonszky Szilárd Weichsel Sándor Czincz Lajos Czím és lakáBjegyzék [...] br Kerekes László Pénztárnokok Véber Sándor Bergl Lajos Segédpénztárnokok és pénztári [...] Királyi Pál u 16 Danielovits Sándor V ker V váczi út [...]
70. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (272. oldal)
[...] Istran Schiebinger Károly Herbert Tivadar Sándor Gyula Számtiszt Ángyán Kálmán B [...] dr Gebhard Bezső dr Deák Sándor Irodatiszt Polgár István Számtisztek Matheidesz [...] Bózsa Ambrus Balogh Imre Számtiszt Sándor Ferencz B IH g ügyosztály [...] Istv Fligl József Hivatalnokok Horváth Szaniszló Zipek Jenő Szlo­vák János Seres [...]
71. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (375. oldal)
[...] Adószedő Drechsler Ágoston Ellenőr Bereczky Sándor Fogyasztási adótisztek Sinko­vics Gyula Réner [...] Adószedő Wit­tinghof Emil Ellenőr Külkey Sándor 18 Keleti pályaudvar Adótárnok De [...] br Tunkl Hugó Ellenőr Varasdy Sándor Jt Dohá nj áruraktár IX [...] József Tadlanek János Burger István Szaniszló Ferencz Benyák Rezső áccliv gyakcirok [...]
72. 3. rész • B) Ministeriumok. — M.kir. állami számvevőszék. M. kir. közigazgatási biróság (226. oldal)
[...] Közokt ministerium Szolgálattételre beosztva Rácz Sándor vinczell i isk igazgató Lehoczky [...] Vargha Imre vinczellériskolai igazgatók Pettenkoffer Sándor szől és bor felügyelő Ministeri [...] István Földváry József Számtisztek Acsay Sándor Zsilinszky László Sze­pesi Szaniszló Béldi Mihály Jankovich Aladár Kecskés [...] Érsek Gusztáv Stegmejer Ödön Boros Sándor Dénn Sándor Balogh Ádám fizetéstelen Bezák József [...]
73. 3. rész • B) Ministeriumok. — M.kir. állami számvevőszék. M. kir. közigazgatási biróság (320. oldal)
[...] fiztl Fogaim gyak nokok Antalfi Sándor dijtl Kö­rösi Pál dijtl Mezőgazd [...] és jeli Földváry József Szepesi Szaniszló Béldi Mihály a kolozsvári kirend [...] József Pataky Lajos Számtisztek Bosconi Sándor Prekajszky Dusán Halász Pál Demele [...] József Erdőszámtanácsosok Demeczky Jenő Mentler Sán­dor Brannich Gyula Wenk Gyula Tergovits [...]
74. 4. rész - Egyesületek és körök • XXII. Társas egyesületek (437. oldal)
[...] 11 70 Elnök gróf Andrássy Sándor Alelnök gróf Zichy Béla Bezső [...] u 3 I em Elnök Sándor Pál Alelnökök dr Vidor Zsigmond [...] Lóczy Lajos dr Dall Asta Szaniszló Főtitkár Benzai Izidor Gondviselés asztaltársaság [...] 38 Diszelnök gróf Üxküll Gyílenband Sán­dor lov táborn Elnök nagysurányi Surányi [...]
75. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (349. oldal)
[...] Jost Péter Lányi Ede Martinovits Sándor Müller Lajos Buzitska Jenő Tomcsányi [...] Bernát alperjel Soós István Hajós Szaniszló Hász Brokovéd Szabó Terézius Laicns [...] Teologiai tanárok Zimány Mihály dr Sándor Jenő Szent Domonkos rend VII [...] Házfőnök Dánielik József Helyettese Szinek Sándor c Női szerzetes rendek Angol [...]
76. 3. rész • B) Ministeriumok. — M.kir. állami számvevőszék. M. kir. közigazgatási biróság (246. oldal)
[...] Gally Kálmán dijt dr Mol­doványi Sándor dijt Szolgálattételre beosztva Kovács Andor [...] Ehrenreich István Föld­váry József Acsay Sándor Zsilinszky László Szepesi Sza­niszló Számtisztek Béldi Mihály Jankovicli Aladár [...] Polák Béla Sarlay Béla Gaál Sándor Számgyakornok Mindszenti Mihály fizetést Schaef­fer [...] Béla Erdőszámtanácsosok Nagy Elek Farkas Sándor Erdőszámvizsgáló Lukács József Erdőszámellenőrök Létay [...]
77. 11. rész. Ujpest • I. Házjegyzék (1141. oldal)
[...] 3 Erben Samu 5 Bradács Szaniszló 6 Csernyusz Allan 7 Özv [...] 4 Eadó Simon 5 Kiss Sándor 6 Spráger Endre 7 Vranák [...] Müller Adolfné 14 Dr Kiss Sándor 15 Dr Héderváry Soma 16 [...] 80 Spitzer Ignácz 81 Fejes Sándor 82 Szabó László 83 Hajdú [...]
78. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (443. oldal)
[...] Fehéruti vonalon Adószedő Varas dy Sándor Ellenőr Blahnnka József 17 Erzsébet [...] József Segédtisztek Eperjessy Ernő Meskó Sándor B Budapestvidéki m kir pénz­ügyigazgatóság [...] Berkovics Ferencz Tellér Frigyes Lepsy Sándor Tóth István Santhó István Irodavezető [...] Benyák Bezső Tadlanek János Tisztek Szaniszló Ferencz Wiesner Sándor Adóhiv gyakornokok Osztoics Miklós Balassa [...]
79. 4. rész. Törvényhozás. Ministeriumok és azok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények • R) Törvényhatóságok (311. oldal)
[...] Kun u 2 Főparancsnok Scerbovszky Szaniszló Tüzfelügyelö Janitsek Andor Segédtisztek Breuer [...] dr Kiss Gyula dr Szabó Sándor IX ker dr Gyulai Sáska [...] dr Kocsis Alajos dr Janovits Sándor III ker dr Mittelmann Bernát [...] Gyula dr TóthfalussyGyula dr Feleki Sándor VII ker dr Wein Manó [...]
80. 5. rész - Nyilvános számadásra kötelezett vállalatok • V. Különféle részvénytársaságok (578. oldal)
[...] 25 02 Igazgatósági tagok Bujanovics Sándor elnök dr Beöthy Pál Hoffmann [...] Bertalan Franki József dr Hollán Sándor Felügyelő bizottság Ébersz Károly Kálmán [...] dr Gürtler Tivadar ifj Nóvák Sándor Gara Zsolt Póttag Ivánka Lajos [...] Szalay Mihály Szalay József Timár Szaniszló Felügyelő bizottság Gál Gyula Kretscli [...]