161 találat (0,283 másodperc)

Találatok

2. Rendeletek • 167. A m. kir. belügyminister 1906. évi 80.000. számú rendeletével kiadott utasitás az állami anyakönyvek vezetéséről. (1906-2042. oldal)
[...] Sretan Bódog Sretko Bódog Stach Szaniszló Stachie Sztakisz Stana Sztána Stana Sztaniszava Stanisa Szaniszló Stanisav Szaniczló Stanisava Sztaniszava Stanislaus Szaniszló Stanislav Szaniszló Stanka Sztánka Stank o Szaniszló Stan o je Szilárd Stasko Szaniszló a astko Bódog Stavrakis Stavna [...] Szamuilo Samuel Szanda Alexandra Szandu Sándor Szaniszló Szanziana Janka Szapta Erzsébet Szára [...]
3. Főrendiház • IX. Grófok • Pallavicini Sándor, őrgróf • Pejacsevich László (1906-1910-II-96. oldal)
[...] gróf leányát Szoinolány Pozsonyin Pallavicini Sándor őrgróf Született Szegeden 1853 május [...] Szent Anna rendnek az orosz Szaniszló rendnek a porosz vörös sas [...]
4. Főrendiház • XI. Az Ö Felsége által élethossziglan kinevezett és a főrendiház által élethossziglan megválasztott főrendiházi tagok • Matlekovits Sándor (1906-1910-II-154. oldal)
[...] az orosz II oszt Szent Szaniszló rendnek királyi tanácsos Főpolgármesteri állásától [...] Kossuth Lajos utcza 2 Matlekovits Sándor Született 1842 október 12 én [...]
5. Ülésnapok • 1869-253 (1869-XI-291. oldal)
[...] Nyáry Pál Domahidy Ferencz Dezső Sza­niszló Kiss Lajos Gál Péter Pilisy [...] Más részről Simonyi Ernő Al­másy Sándor Henszlmaun Imre Dietrich Ignácz Patay [...] Degenfeld Béla gr De zső Szaniszló Dienes József Domahidy Ferencz Drottlef [...] Móricz Pál Mihályi Péter Muzslay Sándor Nedeczky István Nehrebeczky Sándor Nyáry Pál Olgyay Zsigmond Ónossy [...]
6. A képviselőház tagjainak városok, megyék, kerületek és székek szerinti névjegyzéke (35. oldal)
U újfalu kér Fsanády Sándor sz bal választ volt 1053 Csa nády Sándorra szavazott 484 ellenjel Beöthy Algemonra [...] 250 i Tenke kér Dezseő Szaniszló bal választ volt 1794 Dezseő Szaniszlóra szav 1323 ellenj Blaskovics Sán­dorra szav 126 nem szav 345 [...]
7. Irományszámok • 1869-14. Tisza Kálmán inditványa az iránt, hogy kormány kinevezésétől függő hivatalt nyertek képviselői állasukról mondjanak le • 1869-15. A képviselők betüsoros névjegyzéke (1869-I-42. oldal)
42 15 SZÁM Bujanovich Sándor Eitel Frigyes Hajdú Ignácz Buttler Sándor gr Eördögh Frigyes Halassy Gyula Buzinkay Pál Eöry Sándor Halász Boldizsár Bittó István Eötvös [...] Érkövy Adolf Hoffmann Pál Barabás Sándor Hollán Ernő Batagliarini Pál Horváth [...] Jankovics Miklós Jámbor Pál Dezső Szaniszló Grántzenstein Gusztáv Jeszenszky Lajos Dienes [...]
8. Ülésnapok • 1869-321 (1869-XV-270. oldal)
[...] három első szava kimarad Körmendy Sándor Igaz t ház hogy módositványaimmal [...] Széll Kálmán jegyző olvassa Kör­mendy Sándor módosüványát Tóth Vilmos belügyminiszter Összhangzásba [...] a 93 ik szakaszt Dezső Szaniszló T ház Ezen sza­kasz lényegére [...] Széll Kálmán jegyző olvassa Dezső Szaniszló módosüványát Tóth Vilmos belügyminiszter Részemről [...]
9. Irományszámok • 1869-2. A képviselők osztályszerinti névjegyzéke (1869-I-4. oldal)
[...] Béla Zichy Nándor gr Buday Sándor Mocsonyi Sándor 10 Pilisy Lajos Sümeghy Ferensz [...] Vukovics Sehő Ocskay Eudolf Dezső Szaniszló Papp József Muzslay Sándor Kürthy István Berónyi Ferencz gr [...] Mukits Ernő Nyáry Pál Csiky Sándor Csernovits Péter Henszlmann Imre
10. Irományszámok • 1872-808. 1874. évi XIII. törvényczikk az Oroszorsággal 1873. évi május 20/9-ik napján kötött posta-szerződésről (1872-XIX-41. oldal)
[...] Felsége minden oroszok császárja Timacheff Sándor főhadsegédét lovassági tábornokot belügymi­nistert a [...] tagját az orosz Szt Nevszky Sándor rend fehér sas rend II [...] rend és I osztályú Szt Szaniszló rend lovagját a dán Dannebrog [...] rend és I osztályú Szt Szaniszló rend lovagját porosz vörös sas [...]
11. Ülésnapok • 1865-215 (1865-VII-93. oldal)
[...] Károly elnöklete alatt Tárgyai Dezső Szaniszló megbízó levele éa kérvények bemutatása [...] törvényjavaslatokról Kandó Kálmán éa Ormós Sándor végleg igazoltatnak s osztályba soroztatnak [...] ülés jegyzökönyvét Elnök Bemutatom Dezső Szaniszló Bihar megye Tenke választó kerületében [...] bizottság véleményét elfogadni Elfogadjak Csiky Sándor Ezen ungvári választás oly híressé [...]
12. A képviselőház tagjainak, városok, megyék, kerületek és székek szerinti névjegyzéke (58. oldal)
[...] megyei kp Baranyi Ágoston Csanády Sándor Csengery Antal Csengery Imre Farkas [...] Móricz Pál Miskolczy Lajos Román Sándor Véghső Gellért Zichy Jenő gróf Dezső Szaniszló Szathmár megyei kp Boros Pál [...]
13. Ülésnapok • 1884-282 (1884-XIII-289. oldal)
[...] 121 Harkányi Frigyes 121 Hegedűs Sándor 120 Horváth Gyula 120 Ivánka [...] 103 Rakovszky Géza 104 Rassics Szaniszló 102 Szirmay Pál 101 gróf [...] Gaal Jenő pécskai 115 Hegedűs Sándor 115 Horánszky Nándor 11 5 [...] 87 XIII KÖTET Géza Rassics Szaniszló Szirmay Pál gróf Teleki Domokos [...]
14. Irományszámok • 1869-637. A képviselők osztályszerinti névjegyzéke (1869-VII-2. oldal)
[...] 637 SZÁM rubány Gergely Nehrebeczky Sándor Almásy Sándor Eendeffy Árpád Szunyogh Albert Császár [...] Széli Kálmán Grázer Frigyes Bethlen Sándor gr Salamon Tódor Bánffy János [...] Sámuel gr Popovits Zsigmond Dezső Szaniszló Ernuszt Kelemen Simonyi Lajos br [...] Nándor Vay Béla br Csanády Sán­dor Boór János Mednyánszky Sándor Halassy Gyula Mihályi Péter Bömches
15. Irományszámok • 1872-568. Törvényjavaslat, az Oroszországgal 1873. évi május 21/9-ik napján kötött posta-szerződésről (1872-XI-326. oldal)
[...] Felsége minden oroszok császárja Timacheff Sán­dor főhadsegédét lovassági tábornokot belügymi­nistert a [...] tagját az orosz Szt Nevszky Sándor rend fehér sas rend II [...] rend és I osztrák Szt Szaniszló rend lovagját a dán Dannebrog [...] rend és I osztályú Szt Szaniszló rend lovagját porosz vörös sas [...]
16. A képviselőház tagjainak városok, megyék, kerületek és székek szerinti névjegyzéke (51. oldal)
[...] Bay Ferencz kászonyi k Buday Sándor bereghi kér Lónyay Gábor tiszaháti [...] k Bihar megyei képv Osanády Sándor berettyó ujfalui k Dezső Szaniszló tenkei k Farkas Elek ugrai [...]
17. Ülésnapok • 1869-79 (1869-III-488. oldal)
[...] Brezovay László Brogyányi Vincze Buday Sándor Bujanovics Sándor Buttyán László Buzinkay Pál Bittó [...] Dobsa Lajos Dőry János Drágfy Sándor Eör­dögh Frigyes Eöry Sándor Ercsey Lajos Édes István Farkas [...] Ferencz Degenfeld Gusztáv gr Dezső Szaniszló Dietrich Ignácz Domahidy Fe­rencz Eszterházy [...] Prick József Prónay József Román Sán­dor Ráday László gr Schvarcz Gyula [...]
18. Ülésnapok • 1869-26 (1869-I-428. oldal)
[...] Bobory Károly Boczkó Dániel Bogyó Sándor Borlea Zsigmond Csanády Sándor Csernatony Lajos Csernovics Péter Csiky Sándor Clementis Gábor Deáky Lajos Dezső Szaniszló Dietrich Ignácz Dobsa Lajos Dőry János Drágfy Sándor Eordögh Frigyes Eöry Sán­dor Ercsey Lajos Eder István Farkas [...] Jenő gr Aczél Péter Almásy Sán­dor Andrásy Gyula gr Barcsay Ákos [...]
19. Ülésnapok • 1922-541 (1922-XLII-118. oldal)
[...] Azért nem kell titkolóznil Propper Sándor Bombákat nem dobtak az bizonyos [...] Ugy van a jobboldalon Propper Sándor Hány volt szabadkőműves ül odaát [...] töb­bek között szóvá teszi Timár Szaniszló testvér­nek Az atheizmus és a [...] alatt megjelent munkáját amelyben Timár Sza­niszló azt kivánja olvassa Bár az [...]
20. Irományszámok • 1869-1000. A képviselők osztályszerinti névjegyzéke (1869-X-2. oldal)
[...] Albert báró Kerkapoly Mór Horváth Sándor Vajda János Babes Vincze Török Sándor sopr Mariássy Béla Pétery Károly [...] Péchy Tamás Bánó József Fodróczy Sándor Horváth Péter Maller Miksa Parcsetics Sándor V osztály Pethes József Latinak [...] Vodjaner Béla Szepessy Gyula Dezső Szaniszló Sipos Orbán Ciotta János Vesselényi [...]