375 találat (0,344 másodperc)

Találatok

1. Ülésnapok • 1901-283 (1901-XVI-262. oldal)
[...] 283 országos ülés UH Rakovszky István Mi csak a szabadkőmű­vesség ellen [...] legújabb időben igyekeztek becsempészni Rakovszky István Nem igaz mert mikor én [...] Nagy zaj a nép­párton Rakovszky István ismételten közbekiált Elnök Kérem Rakovszky [...] jogakadémia öt tanárának névszerint dr Bozóky Alajos dr Molnár Imre dr [...]
2. Ülésnapok • 1901-341 (1901-XIX-232. oldal)
[...] terjeszszen elő javaslatot hogy Szent István koronáját örökösödés utján a Habsburg­Lotharingiai [...] k a népkör jegyzője Dr Bozóky Árpád s k a kunszentmártoni [...] Hallj uh Ha gr Tisza István miniszterelnök ur se azt a [...] én nagyon féltem gr Tisza István miniszterelnök urat mint jólelkű ember [...]
3.
[...] Molnár Albert b Kaas Ivor Bozóky Árpád Ugron Gábor Kapotsffy Jenő [...] Lengyel Zoltán Krasznay Ferencz Zlinszky István és Fogarassy Zsigmond mentelmi ügyeiben [...] jelentésének bemuta­tása melylyel gr Keglevich István összeférhetlenségi ügyére vonatkozó iratoknak a [...] jelentésének tárgyalása a gr Keglevich István összeférhetlenségi ügyére vonatkozó iratok megszerzése [...]
4.
[...] b Kaas Ivor kétrendbeli dr Bozóky Árpád kétrendbeli Ugron Gábor Kapotsfy [...] Zoltán kétrendbeli Krasznay Ferencz Zlinszky István és Fogarassy Zsigmond mentelmi ügyeiben [...] hitelesítése Elnök bejelenti gr Keglevich István elhunytát s b Bánffy Dezsőnek [...] jegyzőkönyv hitelesítése Elnöki előterjesztések Zlinszky István Perczel Dezső képviselő ellen összeférhetlenséget [...]
5. Ülésnapok • 1905-2 (1905-I-7. oldal)
[...] Ernő Krasznay Ferencz VI osztály Bozóky Árpád Vertán Endre b Nopcsa [...] Róbert Baross Jusztin b Vojnits István Vermes Zoltán Zlinszky István Kuszka István gr Bethlen István Ferenczy Géza Rajk Aladár Mihályi [...] Árpád Horváth József Pop Cs István Szappanos István Návay Lajos Zboray Miklós Kubik [...] Ferencz Bénák Károly Popovics Vazul István
6. Ülésnapok • 1905-3 (1905-I-12. oldal)
[...] r Demko Kálmán Boncza Miklós Bozóky Árpád Gsepreghy István Gromon Dezső b Bánffy Dezső [...] Károly Ver tán Endre Vajay István Szemere Huba Rudnay István Lászlóvszky Béla Török Béla Thaly [...] Gábor Vermes Zoltán b Vojnits István gr Wenckheim István Wildfeuer Ká­roly Zlinszky István gr Zselénszki Róbert Dedovics György [...]
7. Ülésnapok • 1905-4 (1905-I-18. oldal)
[...] Horthy Béla Zanella Richárd Vajay István Kúlosi József Uray Miklós Szederkényi [...] Ferenczy Géza Raisz Aladár Rudnay István Szüllő Géza Apáthy Péter Malatinszky [...] Dési Géza Koller Tivadar Huszágh István Marjay Péter Lázár László Lányi [...] Laehne Hugó Simonyi Sema­dam Sándor Bozóky Árpád Bölöny József Nedeczey János [...]
8. Ülésnapok • 1905-4 (1905-I-20. oldal)
[...] a gazdasági bizott­ságra gr Bethlen István 232 Dániel László 232 Hegedüs [...] Kálosi József 233 gr Keglevich István 231 Kubik Béla 233 Olay [...] Pisztóry Mór 233 Popovics Vazul István 232 Samassa János 233 Szatmári [...] Jenő 233 Bittó Dénes 233 Bozóky Árpád 233 Osépán Géza 233
9. Ülésnapok • 1905-5 (1905-I-24. oldal)
[...] gr Bethlen Balázs gr Bethlen István gr Bethlen Sándor Bittó Dénes [...] Miklós Bornemisza Lajos Botka Béla Bozóky Árpád Bölöny József Brázay Zoltán [...] Pavics Ármin Pliverics József Popovics István Popovics Vazul Ist­ván Raisz Aladár Rajk Aladár Rauchbauer [...] Gyula Vi­sontai Soma b Vojnits István gr Wenck­heim István Werner Gyula b Wesselényi Miklős [...]
10. Ülésnapok • 1905-10 (1905-I-50. oldal)
[...] Gyula Vészi József b Vojnits István Werner Gyula Zeyk Károly Zsámbokréthy [...] Jenő Polónyi Géza Pop Cs István Pavics Ármin Pliverics József Popovics István Popovics Vászin István Ráth Endre Rátkay László Révai [...] Sándor Boncza Miklós Botka Béla Bozóky Árpád Burgyán Aladár Barlovics István Bénák Károly Csávossy Béla gr [...]
11. Ülésnapok • 1905-21 (1905-I-210. oldal)
[...] kedden Justh Gyula utóbb Rakovszky István elnöklete alatt Tárgyai A jegyzőkönyv [...] részéről jelen vannak gr Tisza István Lukács Lászlő Hieronymi Károly Cseh [...] tárgyalásának foly­tatása Okolicsányi László jegyző Bozóky Árpád Bozóky Árpád T képviselőház Halljuk Halljuk [...] király Madarász József Koronázott király Bozóky Árpád ő Felsége a koronázott [...]
12. Ülésnapok • 1905-21 (1905-I-211. oldal)
[...] sőt ez mint Pop Cs István t képviselőtársam is mondotta meg [...] semmiért sem állok jót Derültség Bozóky Árpád Hát mondom helyénvaló­nak tartanám [...] a kormánynak lemondani Pop Cs István képviselőtársam hivatkozva Kossuthra Deákra Irányi [...] Párbaj miatt Nincs abban semmi Bozóky Árpád ugyanakkor ott ült Mohán [...]
13. Ülésnapok • 1905-21 (1905-I-213. oldal)
[...] Zaj EEnök Csendet kérek i Bozőky Árpád Áttérek t ház az [...] vámterület kérdésére Halljuk balfelöl Tisza István miniszterelnök ur nem mondta ugyan [...] Elnök Csendet kérek képviselő urak Bozóky Árpád a mely szerződés nem­zetközi [...] tenné koczkára mint gróf Tisza István miniszterelnök ur mondta Különben is [...]
14. Ülésnapok • 1905-21 (1905-I-214. oldal)
[...] Zaj Elnök csenget Csendet kérek Bozóky Árpád T ház A 67 [...] Zaj Elnök csenget Csendet kérek Bozóky Árpád T ház A magyar [...] megvan a magyar alkotmány Tisza István miniszterelnök ur ezt a jogot [...]
15. Ülésnapok • 1905-21 (1905-I-215. oldal)
[...] valaki fizetni de gróf Tisza István az erre vonatkozó határozatokat megsemmisítette [...] Mozgás Elnök csenget Csendet kérek Bozóky Árpád Már pedig csúf játék [...] biztosítékát abban látom gróf Tisza István miniszterelnök ur legnagyobb bűnét hogy [...] Ausztriába Gr Zichy Jenő Soha Bozóky Árpád Ugyancsak 1867 ben mi [...]
16. Ülésnapok • 1905-22 (1905-I-241. oldal)
[...] tisztelt képviselők Issekutz Győző és Bozóky Árpád nyelvünk ellen mon­dottak ez [...] Kaas Ivor És most Kovacsevics István Mi pedig kik itt e [...]
17. Ülésnapok • 1905-24 (1905-I-272. oldal)
[...] Jankovics Marczell Kapotsfy Jenő Keller István Lányi Bertalan Molec Dani Nagy [...] Artim Mihály Barabás Béla Bene István gr Benyovszky Móricz Boda Vilmos [...] gr Batthyány Tivadar gr Bethlen István Brázay Zoltán Darányi Ignácz Dedovics [...] Ignácz Bauer Mihály Bornemisza Lajos Bozóky Árpád Burgyán Aladár Oopony Traugott [...]
18. Ülésnapok • 1905-26 (1905-I-288. oldal)
[...] Molnár Albert b Kaas Ivor Bozóky Árpád Ugron Gábor Kapotsffy Jenő [...] Lengyel Zoltán Krasznay Ferencz Zlinszky István és Fogarassy Zsigmond mentelmi ügyeiben [...] részéről jelen vannak gr Tisza István Berzeviczy Albert Az ülés kezdődik [...]
19. Ülésnapok • 1905-29 (1905-I-313. oldal)
[...] b Kaas Ivor kétrend­beli dr Bozóky Árpád kétrendbeli Ugron Gábor Kapotsfy [...] Zoltán kétrendbeli Krasznay Ferencz Zlinszky István és Fogarassy Zsigmond mentelmi ügyeiben [...]
20. Ülésnapok • 1905-38 (1905-I-478. oldal)
[...] 4 a mentelmi ügye 12 Bozóky Árpád mentelmi ügyei 26 Fogarassy [...] Aurél mentelmi ügye 17 Zlinszky István mentelmi ügye 26 Károlyi István gr Keglevich István gr összeférhetlenségi ügyére vonatkozó iratok [...] Boda Vilmos igazolása 13 Rakovszky István igazolása 13 Thaly Kálmán Pop Os István igazolása 10 Miklós Ödön igazolása [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Forrás
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind