147. oldal, 3043 találat (0,441 másodperc)

Találatok

2921. 1871-06-18 / 25. szám (793. oldal)
[...] 2 sz küldendő g Széchenyi Istvánnak Török János által ki­vonatolt összes [...] eszmemeuettel is mely gróf Széchenyi István reformatori sikeres munkásságának ele­jétől kezdve [...] Az egyházi jog tankönyv Dr Bozóky Alajos nagyváradi kir jogakadémiai tauartól [...] jutott kezeinkhez derek irója Szűcs István magyar akadémiai levelező tag által [...]
2922. 1873-07-27 / 30. szám (955. oldal)
[...] dr Rentmeister An­tal és dr Bozóky tanár urak végre 3 a [...] frt 35 krt Ada­koztak Kánai István 10 kr András András 10 [...] Szo­bonyai János 5 kr Pozsár István 5 kr Tamás András 10 [...] Csombor János 10 kr Pintér István 10 kr Tőrök Sándor 10 [...]
2923. 1881-01-09 / 2. szám (47. oldal)
[...] a mienk Feltalálható pedig Illyés István esztergomi kano­nok s szertartási prépost [...] áll egymáshoz Ezen dallam föltalálható Bo­zóky Mihály Katholikus karbeli kótás enekesköny [...]
2924. 1881-02-13 / 7. szám (213. oldal)
[...] papista lett csak azért mert Bozóky felvette gyűjteményébe s meg azért [...] Szegedi Gergely tehát az Illyés Ist­ván 1693 iki Zsoltári énekes ben [...]
2925. 1881-10-09 / 41. szám (1307. oldal)
[...] nélküli algymnasium értesítője Igazgató Kovács István Tanulók sz 81 kik közül [...] dik évfolyam H igazgató Dr Bo­zóky Alajos Értekezések Történelmi visszatekintés A [...]
2926. 1882-10-08 / 41. szám (1307. oldal)
[...] Szabó Barnabás választatott meg Szalay István 5104 frtnyi ösztöndij alapitványt hagyományozott [...] súlyos veszteség érte br Kemény István főgondnok halálával Br Kemény emléke [...] állami főreális­kola értesítője Igazgató Schurina István Érteke zés Néhány germanismusunk kútforrása [...] 8 dik évf Igazgató Dr Bozóky Alajos Érte­kezések Történelmi visszatekintés A [...]
2927. 1883-06-17 / 24. szám (771. oldal)
[...] Maróthy Györgyök Szőnyi Benjáminok Losonczi Istvánok stb ellépett a század végére [...] csak népének csináló nem és Bozóky Mi­hályig hogy innét vissza puskázhasson [...] miként volt szerencsém kimutatni Illyés István és a Cantus Catholici ismertetésekor [...]
2928. 1883-07-15 / 28. szám (905. oldal)
[...] kevésbbé elvál­toztatva Úgy igaz a Bozóky gyűjteményét nem láttam de a [...] Szent dicsőséged is nevekedhessen Lukács István a 135 énekben Áld meg [...]
2929. 1885-02-22 / 8. szám (253. oldal)
[...] mások művei nyomán átdolgozta Dr Bozóky Alajos a nagyváradi jogakadémia igazgatója [...] Személyi hirek Kiváló irónk Hegedűn István a kolozsvári ref főgymnázium igazgatója [...]
2930. 1885-06-14 / 24. szám (767. oldal)
[...] má­sok művei nyomán átdolgozta dr Bozóky Alajos Metsz­vényekkel díszítve 7 ik [...] Ugyanis az ottani lelkész Gál­falvi István 51 éve hogy pap és [...]
2931. 1886-01-17 / 3. szám (89. oldal)
[...] irta Laboulaye franciából fordította Márkus Ist­ván Harmadik olcsó kiadás Ára 1 [...] mások művei nyomán átdolgozta dr Bo­zóky Alajos Nyolcadik kettős füzet szebbnél [...]
2932. 1888-04-01 / 14. szám (443. oldal)
[...] a Szent László és Szent István egyesület működését s a főpapoknak [...] tesz közzé u m Gálszécsi István Énekes könyvének töredékét 1536 ból [...] János leveleit és be­szédeit ismerteti Bózóky Alajos a nagyváradi kir jog­akadémiai [...] könyvtárak statiszti­kájához Szádeczky Lajos Báthory István könyvésze­téhez Acsády Ignác egy nagyszombati [...]
2933. 1894-01-25 / 4. szám (61. oldal)
öcscsének Bethlen Istóknak öreg Bethlen István fiának kit közönségesen kis grófnak [...] üldözésére másfélezer jó lovassal Egri Istvánt küldötte Filekben másfélszáz gyalog és [...] a hitetlen Herencsényi mellett Egri István hadai a hitetlen Bosnyák Tamást [...] Friedlánder nyomán magyarra átdol­gozta dr Bozóky Alajos kir tanácsos a nagyváradi [...]
2934. 1896-07-12 / 28. szám (442. oldal)
[...] Béla elnök­lése és dr Hegedűs István jegyzősége mellett szintén fon­tos kérdések [...] a jogakadémiák fejlesztésének kérdése Előadója Bozóky Ala­jos dr jogakadémiai igazgató Javaslatai [...] a viszony egyetemi tör­vényben szabályozandó Bozóky Móricz Károly Zoványi és mások [...] július 5 iki ülésében Gyertyánffy István elnöklete alatt nagy érdeklődéssel tár­gyalták [...]
2935. 1897-07-11 / 28. szám (439. oldal)
[...] a lutránus papképzésről ír Schneller István dr Az unitáriusokról Kovács János [...] intézetek után következnek a jogakadémiák Bozóky Alajos és Horvát Ödöntől függelékképen [...] Külön kell azonban megemlékeznünk Schneller Ist­ván dr közleményeiről A munka célját [...]
2936. 1897-12-26 / 52. szám (829. oldal)
[...] méltányos figyelembevétele iránt 7 Dr Bozóky Endre választmányi tag indítványa a [...] főgimn igazgató a tanárok Vietórisz István VIII o t pedig a [...]
2937. 1906-06-10 / 24. szám (379. oldal)
[...] szalontai egyházmegye ref gyülekezet Perecz István tiszántúli püspöki titkárt választotta meg lelki­pásztorává Lelkészbeili tatás Kovács Istvánt az ongai ref gyülekezet új [...] továbbá Kapossy Luczián Beke Manó Bozóky Endre előadásai és a jellem­nevelés [...] budapesti tanári kör gondoskodik Székely István egyesületi titkár vezetése alatt Apponyi [...]
2938. 1907-12-01 / 48. szám (759. oldal)
[...] kerülni milyen sorsban fog részesülni Bozóky Árpád T képviselőház Midőn másfél [...] A zsidókat részesítse talán Zaj Bozóky Árpád Nehogy félreértessem nem azt [...] római kath iskolák dolgába Rakovszky István I Úgy van mi sem [...] korteseket akar magának szerezni Rakovszky István Joguk van hozzá Úgy van [...]
2939. 1907-12-01 / 48. szám (763. oldal)
[...] imádságot Nánássy Lajos prédikált Borsos István utazó lelkész keresztelt Erdélyi János [...] Ravasz Jánost Sófalvy Károlyt Lázár Istvánt és Kincs Gyulát kerületi tanácsbirákká [...] adta meg az érdem­leges választ Bozóky Árpád interpelláeziójára Válaszát egész terjedelmében [...] Jövel szentlélek 2 Ima Hamar István theol ak tanár úr 3 [...]
2940. 1907-12-08 / 49. szám (769. oldal)
[...] kiadó és felelős szerkesztő HAMAR ISTVÁN Szerkesztőség és kiadóhivatal IX Kálvin [...] Vezérczikk Keressük az igazságot Hamar István A budapesti ref theol akadémia [...] Rendelkezésünkre áll immár a dr Bozóky Árpád interpellácziójára nov 23 án [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind
Békés 1869-1937 21Békés Megyei Hírlap 1971-2010 156Békési Élet 1966–1981 2Békésmegyei Közlöny 1877–1938 23Déli Hírlap 26Délmagyarország 1910-2010 427Dombóvári Hírlap 1Dunántúli Napló 1944-2004 161Dunántúli Protestáns Lap 1890–1945 3Eger - hetilap 1863-1914 33Eger - napilap 1915-1944 19Az Egri Dohánygyár kiadványai 1Esztergom 1895–1932 13Esztergom és Vidéke 1886–1941; 1987–2007 27Életünk 1963-2014 14Észak-Magyarország 1956-2009 174Félegyházi Közlöny 2Heti Szemle 1899-1914 2Heves megyei aprónyomtatványok 4Heves Megyei Hírlap 1953-2018 203A Hét 1956-1996 2Hídlap 2003-2011 37Komárom-Esztergom Megyei 24 óra 240Könyvek Esztergomról 11Körösvidék 1920–1927 1Közérdek (Tolna megye) 4Lapok Pápa történetéből 1992-2015 1Magyar Földmívelő 1899-1913 2Magyar Paizs 1900–1917 2Nagybánya és Vidéke 1899-1918 1Nagybányai Hírlap 1908-1919 1Nagykároly és Vidéke 1899-1919 1Nemzeti Népművelés 1906-1908 3Nógrád Megyei Hírlap 1947-2016 109Nyírvidék 1882–1942 44Pápa és Vidéke 1923–1944 24Pápai Hirlap 17Pápai Lapok 1874–1919 3Pápai Újságok 4Pest Megyei Hírlap 1957-1995 99Petőfi Népe 1950-2011 502Prágai Magyar Hírlap 1922-1938 22Protestáns Egyházi és Iskolai Lapok 1842–1919 26Somogy Megyei Hírlap 1951-2018 151Szamos 1899-1919 9Szatmár 1899-1911 1Szatmár Vármegye 1905-1913 1Szatmármegyei Közlöny 1899-1920 3Szatmárvármegye Hivatalos Lapja 1903-1920 2Szekszárdi Vasárnap 1991-2016 1Szinérváralja 1904-1914 1Szlovákiai magyar irodalomtörténet 3Szlovákiai magyar szépirodalom 1Szocialista Nevelés 1956-1989 1Szolnok Megyei Néplap 1960-2000 131Tolna Megyei Népújsag 1953-2000 121Tolnamegyei Közlöny 13Tolnamegyei Ujság 13Tolnavármegye, Tolnavármegye és a Közérdek 3Történelmi mukák 1Új Ifjúság 1952-1989 2Új Kelet 1994-1998 21Új Szó 1948–2017 43Váci Hirlap 1887-1942 19Váczi Közlöny 1881-1895 3Veszprém megyei hivatalos heti közlöny 1Zalai Magyar Élet 1940-1944 2Zalai Összetartás 1944-1945 1Zalamegye 1882–1910 4Zalamegyei Ujság 1920-1944 22Zemplén 1