37 találat (0,107 másodperc)

Találatok

1. 1970-04-15 / 87. szám
[...] kérdésre igyekszik szociográ­fiai választ adni Feuer Mária most megjelenő könyvében Napjaink­ban [...] kialakított véleményeket A vizsgálat tárgya Feuer Mária könyvében a tavaly tavasszal [...] másrészt s ezzel foglalkozik nagyrészt Feuer Mária a mo­dem zene iránti [...] újdonság a Zene­műkiadóban melyről Bogár Ist­ván tájékoztatott bennünket Ismeri a Modern [...]
2. 1971-10-15 / 243. szám
[...] Anglia magyarországi nagykövete is Szurdi István belkereskedel­mi miniszter az Országos Idegenforgalmi [...] nyilván hazánkban Különleges fásítási program FEUER VILÁG A Pestvidéki Kőbánya Vál­lalat [...]
3. 1961-12-10 / 291. szám
[...] üzlet igazgatósága Ennek elnöke Rovó István a DÁV igazgató­ja titkára Kecskeméti [...] munkás­klub A DÁV igazgatója Rovó Ist­ván így nyilatkozott róla a napokban [...] hasonló jellegű klubot létesíteni Rovó István véleménye szerint nehéz fel­adat volna [...] Feuerbach Ludwig A ke­reszténység lényege Feuer bachnak a nagy német ma­terialista [...]
4. 1994-11-04 / 259. szám
[...] mon­dott véleményt tegnapi sajtótájékoztatóján Balsai Ist­ván az MDF jogi kabinetjének vezetője [...] alkot­mányozás folyik jelen­tette ki Balsai István hiszen a jövő év végére [...] jelentette be egy tegnapi sajtótájékoztatón Feuer András a Tv 3 vezérigazga­tója [...] Folytatás az I oldalról Kovács Istvánnak Magyar ország BIE képviselőjének társaságában [...]
5. 1994-08-03 / 180. szám
[...] két tag­ja Iványi György és Feuer András osztozik A részvé­nyesek szindikátusi [...] médiaegyeztetés résztve­vői Mint Nehéz Posony Ist­ván a kodifikációs bizott­ság soros levezető [...] Ez utóbbi­val kapcsolatban Nehéz Posony István elmondta ez egy új forma [...] is elfo­gadhatónak tartották Nehéz Posony István na­gyon konstruktívnak ne­vezte az ellenzéki [...]
6. 1976-04-09 / 85. szám
[...] és Kovács Verona Ildikó Durai István és Tamás Anna István Lichi László és Bencze Mária [...] és Hévízi Mária Beatrix Jehodek Ist­ván és Dragony Zsuzsanna Karola Kovács [...] Turóczi Dávid és Gál Ildikó Feuer stahler Ágoston és Tarsoly Eri­ka [...] Vác Damjanich u 23 Fábián Istvánná Geiszt Rozália Göd Zsovár György [...]
7. 1993-06-16 / 138. szám
[...] a gyermekrajzokon című programé pedig Feuer Mária tanár lesz Július 6 [...] dajkaképző tanárai a fóti Károlyi István Gyermekköz­pont Óvónőképző Szakközép iskolájának pedagógusai [...] felhívása Emlékmű az évfordulóra Bocskai István Magyaror mogalásük összegét a Hajdú [...]
8. 1970-01-16 / 13. szám
[...] Gábor Nagy­kőrösi Kinizsi 3 Kecskeméti István Nagykőrösi Kinizsi A kisdobosok borversenyé­ben [...] szeretett édesanyánk id özv Vörös Istvánná rövid szenvedés után elhunyt Drága [...] irhabun­da Megtekinthető a já boltban Feuer tuzneiy eladó Rákóczi út 35 [...]
9. 1972-09-13 / 216. szám
[...] leggyakrab­ban előforduló szabálysérté­sekről dr Sztriha István fő­előadó a következőket mon­dotta Építkezők [...] II Nagy Sárik Karsai Kis Feuer Kalmár S Az Iklad lesből [...]
10. 1975-01-04 / 3. szám
[...] Rendőr várta a szállítmányt Sági István huszonkilenc éves csemői lakost munkahe­lyén [...] a nagykőrösi 33 éves Illés Istvánt adták mellé Rakodás közben Sági [...] A járásbíróság nem jog­erősen Sági Istvánt nyolc hónapi szigorított börtönben végrehajtandó [...] felelő embert a megfelelő helyre Feuer András ak­tuális jegyzete Sonny és [...]
11. 1974-07-06 / 156. szám
[...] a művelődési köz­pont dolgozóit Lür István az intézmény 1971 decemberében ki­nevezett [...] előadókkal 18 25 Község közösség Feuer András riportja 18 30 Be [...]
12. 1971-07-18 / 168. szám
[...] a szép régi népszokásokat Horváth István az együttes vezetője gyűjtötte össze [...] A negyedik nyár Zebcgénybcn Szőnyi István 1923 tól 1970 ig alkotott [...] az öt éve alapított Szőnyi István Emlékmúzeum s az emlékmúzeum baráti [...] még tizenegy alkalommal fel­vételizhet Barátnője Feuer Johanna ősszel a Szilágyi gimnázium [...]
13. 1975-02-08 / 33. szám
[...] elutasítani helyhiány miatt mondja Nagy Istvánná a 2 számú óvoda vezetője [...] tőségválasztó taggyűlések elő­készítésének tervezetét Habony István Ismét jönnek a lemezlovasok A [...] krónika Népdalok Kis győ­zelmek nyomában Feuer András műsora Andy Willi­ams énekel [...]
14. 1971-09-30 / 230. szám
[...] A képzőművészeti alkotó csoportnak Mikes István tart előadást Bulgária hagyomá­nyokban gazdag [...] elő­segítésére A közös elhatáro­zás kezdeményezője Feuer stahlerné brigádvezető volt Lemondott hangversenyek [...] meg velünk Görög versek Sinka István csillagok közé ballagó fekete bojtárja [...]
15. 1961-11-09 / 264. szám
[...] KÜLÖNKIADÁSA III ÉVFOLYAM 204 SZÁM FEUER ASZTAL melletti baráti beszélgetésre hívta [...] a helyi nevelési problémákról Hankó István az űttörőház igaz­gatója a községben [...] Jeney Ákos Tóth Imre Garamvölgyi István idősebb Madarász Józsefné Tormási András [...]
16. 1981-01-14 / 11. szám
[...] több mint 100 részvevővel Aranyosi István a PTSH tömegsportvezetője ismertette az [...] eljuttatni HETEK Január 31 ig FEUER HITEK AGYNEMŰ GARNITÚRÁK LEPEDŐK PÁRNAHUZATOK [...]
17. 1966-02-25 / 47. szám
[...] és budapesti koszo­rús keringő Belányi István szarka keringő Szigeti Lajos keleti [...] diák a tizenöt éves Nemes István sikoltott fel meglepetten azonban ő [...] az alvó váci fiú Nemes István karjába fúródott A rossz tréfa [...] Mór Szeretve mind a vérpadig Feuer Mária Rimszkij Kor szakov Graves [...]
18. 1974-05-31 / 125. szám
[...] és Iván Erzsébet József German István és Juhász Mar­git Zsuzsanna Kiss [...] és Homok Margit Krisz­tina Sebián István és Madár Katalin Judit Kertész [...] Rózsa­hegyi Ferenc Benkó Máriával Kovács István Vörösmarti Edittel Ödé Gyula Solymár [...] u 16 Fá­bián Ferencné szül Feuer stahler Ilona Vác Kertész u [...]
19. 1967-01-20 / 17. szám
[...] Kraut Gyula Kraut József Kovács István Baráth János mintegy 40 50 [...] 4 lőttük 19 40 Emanuel Feuer mann lemezeiből 19 45 Farkas [...]
20. 1978-03-11 / 60. szám
[...] határozza meg az anyagot KISS ISTVÁN MŰTERMÉBEN Kiss István Kossuth és Munkácsy díjas szobrászmű­vész [...] minél töb­ben láthassák alkotásait Kiss István számára a munka ün­nep is [...] ideológiai áramla­tait az ifjúhegelianizmust a feuer bachizmust a korai anarchizmust az [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Forrás
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind