83 találat (0,048 másodperc)

Találatok

1. 1927-05-06 / 102. szám
[...] támogatást kér TEJ IVÓ Tancsa István Hol az az anya aki [...] HOLD FÖLDHÖZ tengeri ter­meléshez felest kerese k Cim kiadóban ÖT vagy [...]
2. 1918-02-24 / 46. szám
[...] 17 én D r Lipovniczky István kir tan pénzügyiga gató 5324 [...] 1916 évre kivetet III oszt kerese adó érvémé ek fentartá sáról [...]
3. 1922-10-26 / 244. szám
[...] módot adnak nekik arra hogy kerese tűkből megfelelő mennyiségű búzát vagy [...] Szvetiszláv bánáti alispán dr Mihajlovics István Sztakics Lábúd novisadi v rendőrkapitány [...] Drágó Ra­jics Szvetiszláv dr Mihajlovics István meg még jő egynéhányan a [...]
4. 1919-02-19 / 41. szám
[...] Járó Sándor Klein Mór Kovács István Misicz Aladár Politzer Jakab Pap [...] járványos betegséget hur­coljon be Pécsre Kerese György dr kormánybiztos tisztviselőivel együtt [...]
5. 1894-05-29 / 37. szám
[...] és beadta ellenem a váló kerese tét Sok fáradságomba került mig [...] egri lakosokra 550 frtért Nagy Istvánná f abonyi 422 sztjkvi ingatlana [...] mikó­falvi lakosra 100 frtért Gacsal István t íüredi 1 1951 sztjkvi [...] kerecsendi 215 sztjkvi ingatl Sári István és Semperger András kerecsendi lakosokra [...]
6. 1941-09-29 / 154. szám
[...] a lehetőséggel Ez nagyon komoly kérése a Baross Szövetségnek s éppen [...] mondtam hogy a Baross Szövetség kérése er­ 1 FERENCJÓZSEF KESERŰVIZ m [...] élvezze a hely elő­nyeit Kálnoky István dr Mindenek­előtt meg kell jegyeznem [...] benne ülnek a bérletben Kálnoky István dr Azokat is Petro Kálmán [...]
7. 1935-09-01 / 138. szám
[...] a tettesek kézrekerülnek az a kérése hogy ha jelentkez­nek ismét a [...] a hírt hogy özv tíalkay István­ná szül Kubik Mária augusztus 30 [...] Ugyan­csak részvéttel értesülünk hogy Csóka István ügyvéd augusztus 31 én életének [...] ígérnek a polgároknak Rz adóhivatal kérése adják át őket a rendőrségnek [...]
8. 1920-05-21 / 116. szám
[...] zsidók visszautasítására vonat­kozó jognak a kérése A belügyminiszter minden­esetre megadja a [...] vala­mint az egri gyalogezred hasonló kérése a Csa­patkórház mellett létesítendő katonai [...] jegyzéseket és a fizetéseket Benesóczky István dr alapítványi ügyész veszi át [...]
9. 1934-03-29 / 71. szám
[...] ellenőrző tisztséget ismét dr Király István reáli kolai tanárral töltötték be [...] és Kánya Kál­mán valamint Winchkler István a Külkereskedelmi Hivatal ve­zetője is [...] szükségessé váló felvilágosítások jogi tanácsok kérése céljából minden héten 2 nap [...]
10. 1930-02-02 / 27. szám
[...] kődarabbal orron vágta barát­ját Vargha István rlói legényt Vargha István bár súlyos volt az ütés [...] is fel­léptek úgy hogy Vargha István kétheti kórházi kezelés után meg­halt [...] ismét el­utasítja is a város kérésé a város a közönség érdekében [...]
11. 1942-07-08 / 107. szám
[...] Simon Dénes hevesi dr Danhauser István István egri dr Perlaky Gyula gyön­gyösi [...] la­kost a gyöngyösi dr Mőth István gyöngyöspatai lakost a tiszafüredi adóhivatalhoz [...] titkárokká ne­vezte ki Dr Puskás István gyöngyösi dr Kaszás István egri tszki dr Me­legít Antal [...] gazdasági gépek és eszközök vámmentességé­nek kérése A kormány hozzájá­rult ahhoz hogy [...]
12. 1935-03-12 / 40. szám
[...] a polgárságért fog dolgozni Winchkler István államtitkár jelöltségét rendkívül melegen fogadták [...] a Nemzeti Egység programijával Winchkler Ist­ván államtitkár lépett fel Winch­kler István rendkívül népszerű a gyöngyösi kerületben [...] fogja látni az iparosságot Egy kérése van csak hogy Winchkler István meg is tartsa a biztos [...]
13. 1934-09-30 / 183. szám
[...] összehozni amennyi az építkezéshez szükséges István műegyetemi tanárra a turistaszálló eredeti [...] nem történt meg A választmány ké­rése az hogy a város figyel­meztesse [...]
14. 1933-02-02 / 27. szám
[...] biró az elöljáróság M kul István egyházközségi tsnécsnok a föld mivelőnép [...] időközben meggyő­ződtünk arról hogy Miskolczy Istvánnak a szélsőséges elemek ezen tevékenységével [...] állott készségesen megállapítjuk hogy Mlskolczy Istvánt bz adott helyzetben a tények [...] a küzdelemre és csak egy kérése van a központi elnökhöz ezt [...]
15. 1941-11-14 / 179. szám
[...] volt Amerikától kérni A szovjetkormány kérése a wa­Eger november 14 Ma [...] hatan benyújtották le­mondásukat dr Kálnoky István pol­gármesternek A lemondás előzménye az [...] Károly Frindt Jenő dr Besznyák István Császty Gyula Erdei Miklós és Kovács István Kalinin terében s németek 50 [...]
16. 1931-02-22 / 43. szám
[...] 115 806 pangö végösszeggel Popovics István Ugyanerre 102 100 pengő Szász [...] 249 pengő összeg keretében Miskolcii István kis transzfor­mátorház építésére 8 939 [...] fogják hogy minél többsn jussanak ké­résé hez SINGER VUtRÓGÉPEK MÉGIS A [...]
17. 1919-12-20 / 112. szám
[...] Antal kádár m Béla Simon István kocsis Terézia Szabó Bernát föld­műves [...] vál­lalkozó és rajzoló Zoltán Zombori István Terézia nevű gyermeke Kiherdettettek iGáspár [...] Harangozó Apolló földmüvesnő 68 Jankovics Istvánná Gás­pár Katalin 55 özv Subich [...] úgy intézkedett hogy Erdélyi elvtárs kérése teljesítve legyen Fridrich István hadügyminiszter a belvárosban nagy lelkesedéssel [...]
18. 1925-11-11 / 256. szám
[...] zárkózzunk el mereven a kor­mány kérése elől mert úgyis meg kell [...] az országos betegápolási terheket Plósz István ős Dutkay Pál felszólalásai után [...]
19. 1942-12-05 / 193. szám
[...] volt azonban minden érvelése s kérése Ónody kivált az üzletből és [...] vette s tárgyalásai során Delley István és testvére vállalták hogy munkaerőt [...] prépost második nap dr Kiss István teológiai tanár har­madik nap dr [...]
20. 1941-01-11 / 6. szám
[...] 1841 január 11 Hr Kálnoky István polgármester a Lajos város beépítetlen [...] értesültünk róla hogy dr Kálnoky István polgármester szép szociális gondolat megvalósításán [...] gyógyítója Előadó dr vitéz Patalcy István kir törvényszéki tanácselnök 4 Liszt [...] A hentísiparnak az volna a kérése az illetékes tényezőkhöz hogy a [...]