31 találat (0,157 másodperc)

Találatok

1. 1911-07-20 / 29. szám
[...] Zoltán az orosz festómüvészetet dr Bozóky Dezső tenge­rész orvos Makaóból közöl [...] 800 koronsért iw ELADÓ KOLLER ISTVÁNNÁL 5 Helybeli fiuk tanulónak fize­téssel [...]
2. 1912-07-25 / 30. szám
[...] de a 16 éves Gelencsér István a 13 éves Varga István és a 7 éves Varga [...] Sugár Jolán Karacs Ilonka S Bozöky Poríska V Biró Verona Serly [...] Bihari Sándor Sobelson Soma Csongrádi István Pescha Endre Biró Imre Német [...] Iguácz Mezey Sándor és Váradi István költe­ményei mellett az olvasni valóknak [...]
3. 1883-01-21 / 3. szám
[...] a dalárda akkori buzgó tagjainak Bozóky János reáliskolai tanár Exner Alajos [...] vendéglős Kondor József és Joachimsthal István iparos uraknak köszönheti 1866 évi [...] pénztárnok Mojzer Józsi i titkár Bozoky János és 22 tanácsnok kikre [...] Péter pénztárnok Mojzer József titkár Bozóky János lett Ezután az egylet [...]
4. 1892-03-13 / 11. szám
[...] másod elnök Mojzer József jegyző Bozóky János pénztáros szintén Mojzer József [...] Fazekas Jakab Horváth József Joákiuisztáll István Kaufman Ede Kondor József Kohn [...] meg is teleljen i Ezután Bozóky János terjedelmes ünnepies beszéd J [...]
5. 1892-03-13 / 11. szám
[...] képzettségű első szülött fiának Csáky István gróf országgyűlési képviselőnek szép reményekre [...] a füldmívelésügyi miniszterrel egyetértőleg Molnár István budapesti állami vincellériskolái igazgatót gyümölcsészeti [...] elnök lett Mayer Ferenc jegyző Bozóky János pénztáros Mojzer József könyvtáros [...] díszokmányt Bindcr Péter Mayer Ferenc Bozóky János Mojzer József Eitner Sándor [...]
6. 1892-03-20 / 12. szám
[...] Czech­meiszter József Varga Ferenc Ebedli István Németh Lajos Vizlendvay Károly Szabó [...] alelnök Nagy Antal jegyző Gombás István pénztárnok Hajik István ügyész dr Isoó János orvos [...] mert az nem más mint Bozóky János kiben körünk egykor nagyban [...] meg a tiszteletre méltó kör Bozókyt kit éltébén szeretett holta után [...]
7. 1940-04-11 / 16. szám
[...] láttuk továbbá báró Gaudernak Emil Bozóky Tasziló és vitéz Far­kas Sándor [...] vitéz Székely Jenő vitéz Tátrafy István alezredese­ket dr vitéz Bíró Ignác [...]
8. 1943-08-05 / 175. szám
[...] mél­tatást olvasunk vitéz nagybányai Horthy Ist­ván kormányzóhelyettesről aki hősi halálá­val példát [...] legtöbb szolgálati évvel bíró tagja Bozóky M Au­guszta szerzetesnő Öszesen 497 [...]
9. 1945-02-05 / 28. szám
[...] A gazdag irodalmi részében Eszterhás István el­beszélése magaslik ki Bő színházi [...] érdekes A bevezető cikket dr Bozóky Lajos a lap főszerkesztője írta [...] Nemes József főtörzsőr­mester és Barna István rendőr pedig súlyos sérüléseket szenvedett [...] Széchenyi tér 4 Nyomdabérlő GAÁL ISTVÁN I
10. 1931-01-31 / 25. szám
[...] délvidéki bál fővédnö­ke gróf Bethlen István miniszter elnök gróf Klebelsberg Kunó [...] Pécs város társadal­mának kimagasló egyéniségei Bozóky Géza dr Fischer Béla dr [...]
11. 1931-06-24 / 141. szám
[...] Az elemi iskolákról az érte­sítőben Bozóky M Auguszta ad közlést Összesen [...] sett használt Cim Dr Bartos István orvos Keszthely 4509 ap hírdetéseií [...]
12. 1933-03-25 / 69. szám
[...] Olajfák hegyén Élő­kép 4 pilismaróti Bozóky Gyula ny vezérkari ezredes katolikus [...] Előadják Balogh Imre Mei linger István Tüske Ilona Nyirő Jani 6 [...]
13. 1933-09-30 / 221. szám
[...] kerület Kommunisták alkonya A Szent István Kortörténete A negyedik hittudományi est [...] várhegy fűzve 5 kötve 8 Bozóky A szentföld lelke fűzve 15 [...] szigorú volt Barátot szerzett Szent István A roubaixi Szent István Körnek megható története van Magyar [...] ke­gyeletből mint mondotta felkarolta Szent Istvánnak idegen­be szakadt népét A Szent [...]
14. 1933-12-12 / 279. szám (280. szám)
[...] VII a fűszerkereskedő és Bejczi István VI o t a cipőtisztító [...] Nagy Bálint Csányi Ká­roly Mayer István VII Fangler Imre VI és [...] Meskó Z l tán képviseletében Bozóky Lajos dr az országos politikai [...] közben köszöntötte a ven­dégeket Utána Bozóky Lajos dr or­szágos politikai főnök [...]
15. 1935-02-26 / 47. szám
[...] amelyen ifj Eitner Sándor Árviy István dr Eilner Ákos és Helmeczi István dr mondottak beszédeket Délu­tán 800 [...] Itt ifj Eilner Sándor Árvay Ist­ván dr Helmeczi István dr to­vábbá Budapestről dr Dücső Jánosné és Bozóky Lajos dr be­széltek Jól szórakozhat [...]
16. 1936-03-31 / 75. szám
[...] kamarát kérjék fel közbelépésre Pálvölgyi István megjegyezte hogy ennek alig lesz [...] József bor­bizottság Bedő Károly Horváth István Beczők József Fábiánfi István választmányi tagok Bő röndy József Horváth István id Horváth Ferenc Vizsy Károly [...] rk polgári leányiskola igazgatá­sával pedig Bozóky M Auguszta szerzetestanárnőt bízta meg [...]
17. 1936-05-23 / 118. szám
[...] fényes si­keréért teljes elismeréssel illeti Bozőky M Auguszta igazgatót aki lelkes [...] művészi kivite­lekben készült rajzokkal Ráth István remek szép cserkésziábora és Borda [...]
18. 1936-06-18 / 138. szám
[...] hagyja el Ezt követte Pleidell István dr subpriorrá való megválasztása és [...] intézett beszédet a növendékekhez és Bozóky M Augusztával a polgári leányiskola [...] Jancsó Bene­dek dr Zalaegerszeg Kajtár Ist­ván dr Gelse König József dr [...] múltkor a képzősök Velők ment Bozóky M Auguszta igazgató Zencz Péter [...]
19. 1937-11-10 / 254. szám
[...] vezetőket Szerecz László kereskedösegédet Kőszegi István s abóssgéd t Varga József [...] nép­szerű elnöke megnyitója után Kiss István esperes tanácsos plébános nagy beszédben [...] országos einök meg­nyitóbeszédé után Szelecsényi István a Tapolcai Újság fő munkatársa [...] Bíján György dr orvos és Bozóky Gyula ezredes A be­ lépés [...]
20. 1939-07-12 / 158. szám
[...] László hitoktató a Vö­rösmarty Önképzőkört Bozóky M Auguszta szaktanár vezette s [...] irodase gédliszlté léptették elő Varga István zalaeger­szegi törvényszéki dijnok segédhivatali gya­kornok [...] in­tézeti titkár lett Tóth Pál István és Kéri József keszthelyi postatiszteket [...] tapol­cai posta tisztviselőnőt postakezelővé Fülöp István szepetneki lakost Sopronba Szabó Pé­ter [...]