2. oldal, 248 találat (0,201 másodperc)

Találatok

51. 1843-09-09 / 36. szám (434. oldal)
[...] superint és tek bizáki Puky István segédgondnok urak Erdekesb pontjai 1 [...] tudomány tanításával is bizassék meg Kérése megadatott fizetése 650 váltó ft [...] Tanácsos leend elnök tek Puky István ur által igen eszélyesen adott [...]
52. 1893-05-04 / 18. szám (281. oldal)
[...] egyház és derék tanára Márton István egy évtized alatt kifejtett iskolájának [...] ez idő szerinti tanárai Márton István Tóth F és Látzai részint [...] szuperintendenciának titkon pedig főleg Márton István a komáromi egyházzal szövetkezve egyen­gette [...] kivitte hogy a komáromi egyház kérése visszautasíttatott sőt követei mint a [...]
53. IX. Pályázatok • Gige kántortanítói állásra (24. oldal)
[...] tanítónőképző intézeti egyházkerületi képviselő Ritoókh István 420 szava­zattal polgári iskolai képviselő [...] tanulót 100 P és Rácz István VII o tanulót 100 P [...] részesítette A Magyar Aiíiansz Bizottság kérése Az egye­temes imahetet az Evangéliumi [...]
54. 1868-01-26 / 4. szám (125. oldal)
[...] Úr kegyelmének s áldásának buzgó kérése mel­lett egyházunkat hitrokoni munkás szeretetekbe [...] szeiit Iéítujiítivai rtaurm ieikész Domokos István 9 gondnok Hóné István előljáró Szegedi Mihály előljáró Zabán [...]
55. II. Egyházi élet. • A dunántúli egyházkerület közgyűlése. (543. oldal)
[...] r 28 29 v NÉMETH ISTVÁN EGYHÁZI ÉLET A dunántúli ev [...] komáromi egyházmegye két segédlelkészének azon kérése hogy a minősítésre vonatkozó püspöki [...] tanítókat soha ne alkalmazzanak Barthalos István a főiskola pénztárnoka és ügyésze [...]
56. 1895-04-04 / 14. szám (220. oldal)
[...] jó pásztor XXII Az anya kérése XXIII Az öregek tisztelése XXX [...] Bartha Lajos György Endre Fejes István Széli Kálmán bizott­sági tagok és [...] Irma Szász Károly dr Keeskeméthy István Limbacli baseli misszionárius Szabó Aladár Hamar István Biberauer Richárd Azután szeretet munkát [...]
57. 1843-05-06 / 18. szám (214. oldal)
[...] esetek nyomán a csáti egyház ké­rése megadatott A zsérczi egyház kit [...] kedvelt elnöklete alatt t Somosy István Jászai Mihály Szakái László esperes [...]
58. IX. Vegyes közlemények • X. Üzleti hirdetések • Lapszámok • 1916-04-30 / 18. szám (137. oldal)
[...] küldendők a Belső munkatársak Borsos István Czeglédy Sándor Pongrácz József Az [...] szabadítás előtt megfáradt elgyötört lelkünk kérése volt s talán nincs bennük [...]
59. 1878-07-07 / 27. szám (865. oldal)
[...] folyamodása több tagjának b Kemény István főgondnok irányában tanúsított tiszteletlensége s [...] Kun Géza és gr Kun István választat ak meg úgy­szintén algondnokokká [...] nemkülön­ben az enyedi tanoda azon kérése is hogy két segéd­tanári állomása [...]
60. 1896-05-03 / 18. szám (282. oldal)
[...] a hiányt a kerületek Fejes István len­dületes beszédben kel ki mindenféle kárpótlás kérése ellen A jövedelem melytől a [...] nézetét Teljes mér­tékben helyesli Fejes István elvi kijelentését mert ő is [...] és egyházkerületi közigazgatási pénztárak Fejes István álláspontját teszi magáévá Tisza Kálmán [...]
61. 1903-05-10 / 19. szám (295. oldal)
[...] melyben Dányi Gábor gróf Tisza István Morvay Ferencz Papp Károly Hajós [...] Továbbá kívánta hogy a segély kérése ne bizassék a gyülekezetekre mert [...] a gyülekezetek életében Gróf Tisza István hosszabb beszédben kelt védelmére a [...] és a helyett gróf Tisza István javaslatát fogadta el A közalapot [...]
62. 1907-02-03 / 5. szám
[...] igazgató lett megbízva f Edvy István Ismét kevesebb a küz­dője a [...] nagyapa testvér és após Edvy István nyugal­mazott m kir honvéd százados [...] Beksits Alexandria Unokái Edvy Gyula István Edvy Tibor Edvy István Dely Irénke Győrött Széchenyi M [...] községi tanárok és tanítók ezen kérése meg­oldható De mikor oldják meg [...]
63. Lapszámok • 1895-09-15 / 37. szám (589. oldal)
[...] s miután Szappanos Péter is kérése Il ik fizetési osztályba helyeztetése [...] s a tanári karból Németh István dr Antal Géza Póttagok Eácz [...] nélkül elfogadtatott 13 L Márton István sírjának gondozásával a gazdasági tanács [...]
64. 1935-12-15 / 51. szám
[...] Miksa id Kumrner János Zakoís István Jelentősebb szavazatot kap­tak még mint [...] 31 póttagra történt Megválasztottak Szalay István 319 Ruip Jenő 281 Böröczky [...] póttagra történt Megválasztottak vitéz Draskóczy István 169 Szalay Lalos 168 szavazattal [...] zajában is Nem olyan a kérése hogy azt visz­sza lehetne utasítanunk [...]
65. 1886-11-14 / 46. szám (1463. oldal)
[...] 8 án tartott sup consistoriumra kérése megadatott jegyzőkönyvi 9 sz a Czúnba candidatus Karászi István rendeltetetett r lelkésznek azonban illoeálva [...] Gergely 1800 1802 ig Pápai István 1802 18 n ig Hornyák [...] 3 28 1829 ig Bódizs István 1829 1838 ig Dávid András [...]
66. 1912-06-09 / 23. szám (365. oldal)
[...] pártfogással kíséri Az Udvarhelyvármegyei Tanítóegylet kérése alapján a közoktatásügyi miniszter a [...] s bővebb fel­világosítással szolgál Dallös István polg isk igazgató Budapest VIII [...] óragyárának hirdetését Felelős szerkesztő Hamar István NYILTTER E rovatban foglaltakért nem [...]
67. 1911-10-29 / 44. szám (723. oldal)
[...] is Petri meghajolt a közgyűlés kérése előtt A kinyomatott püspöki jelentést [...] választmány jelentése volt B Pap István theol igazgató előadásában A jelen­tés [...] is gondoskodva van B Pap István német dr Tari Imre franczia [...]
68. 1900-12-09 / 49. szám (782. oldal)
[...] szobrászat első nagy művelőjéül Ferenczy Istvánt tünteti föl A hatvanas évek [...] évre 1 korona Meg­rendelések Kecskeméthy István tanárhoz kolozsvár ref theologia intézendők [...] is zárkozott el az egyház kérése elől hanem ez alkalommal is [...]
69. 1901-04-28 / 17. szám (262. oldal)
[...] teljesíthetőnek A megindult vitában Fejes István Antal Gábor és Radácsy György [...] gróf Degenfeld József és Tisza István azonban a bizottság véleménye mellett [...] funkczió­ját Ha a tiszáninneni kerület kérése teljesíttetnék akkor minden kerület sőt [...]
70. IX. Vegyes közlemények • X. Üzleti hirdetések • Lapszámok • 1917-08-12 / 32. szám (239. oldal)
[...] cimére küldendők Belső munkatársak Borsos István Czeglédy Sándor Pongrácz József Előfizetési [...] az elhanyagolt sokszor talán gáncsolt kérése add meg a mi mindennapi [...]
71. 1902-11-23 / 47. szám
[...] vőlegény fivére dr Hanauer rpád István lelki igazgató végezte ki az [...] osztatott ki Kedvezméuyes ára facsemeték ké­rése A kertészeti egyesület elnöksége ez [...] kir anyakönyvi kivonat Szülöttek Zakolcs István ruhatisztító és neje Szilvási Lidia [...] fia Imre rom kath Szabó István csizmadia és neje Rozs Mária [...]
72. 1897-07-04
[...] Ferenc gazdász Mihályi Kálmán Mihályi István Mihályi Sándor Mihályi Juliska Bélák István gyermekei Bélák Margit Bélák Loránd [...] Erzsike gyermekei Festliy Pál Festby István dr Bélák Sándor gyermekei Bélák [...] gyermeke Dobrovszky Kálmán Özv Nagy István és gyermekei ugy a maguk [...] az Isten áldásának reájuk való kérése után az ünne­pély véget ért [...]
73. 1922-04-29 / 17. szám
[...] város közönsége nevé­ben dr Tóth István főkapitány üdvözölte választékos szavakban Tormay [...] énekel Tánczos Béla szaval Bartha István Csótról Beethoven Op Ai hegedü [...] után felsőbbsége nem térhetett ki kérése teljesítése elől Kristóffy főfelügyelő azonban [...] 60 60 K ifj Keresztes István Czukros N N Bartli István Kiss János Nádasdyné Berta Testvérek [...]
74. 1895-09-26 / 39. szám (619. oldal)
[...] től számíttatik a két kérvényezőnek kérése teljesíttetik Az első lelkészképesítő vizsgát [...] közül Szentgyörgyi József csarnotai Torday István d pataji Kiss Károly mányi [...] László Szinay Gyula világiak Joó István gimná­ziumi felügyelő a kollégium igazgatói [...]
75. 1926-05-23 / 21. szám
[...] má­sodik Binder Ottó harmadik Szabad­hegyi István negyedik Haidekker László s ötödik [...] és Hatvany Endre bárókat Békeffy István Szabadhegyi Elemér Weszely Tibor Vécsey [...] Ákos vitéz Udvar­noky Tihamér Szabadhegyi István Haidekker László Grafi Frigyes Kintzig [...] nem fog elzárkózni a Faluszövetség kérése elöl megvál­toztatja a gyakorlati életnek [...]
76. 1909-07-24 / 30. szám
[...] igazgató tanító Gubicza Lajos Szanyi István és Sörédy József mint biz [...] lezárják A posta köréből Mayer István posta­távirdai felügyelő postafőnök folyó hó [...] reményt zárt be örökre Mikszáth kérése Mikszáth Kálmán 40 éves irói [...] mi lesz télen Szerencsétlenség Horváth István marcaltői lakos cipészmesternek István nevű 5 éves fiacs­kája a [...]
77. 1940-07-06 / 27. szám
[...] véget ért A Stefánia Szövetség kérése a társadalomhoz Adjatok hogy adhassunk [...] kar megjelent tagjait mire Rab István tanár válaszolt az intézel nevében [...] József Máv üzlet­gyakornok Ajka Hubert István s lelkész Cell­dömölk Iván Zoltán [...] kir járásb díjnok Zirc Locskai István főhadnagy Érsekújvár dr Lajos Kálmán [...]
78. 1902-10-26 / 43. szám (696. oldal)
[...] szegénységére való tekin­tetből megengedtetett Old kérése a megyei és közalapi járulék [...] szutori Bogdáni József jablonczai Liikő István barlai Szabó István bósi Erdélyi János palágyi Séra [...]
79. IX. Vegyes közlemények • X. Üzleti hirdetések • Lapszámok • 1917-01-28 / 4. szám (25. oldal)
[...] küldendők a Belső munkatársak Borsos István Czeglédy Sándor Pongrácz József Előfizetési [...] ké­rést Bálák nem tud belenyugodni kérése el­utasításába Elkülde azért ismét több [...]
80. 1904-08-14 / 33. szám (525. oldal)
[...] Teleki József gondnok póttagokul Benkő István és dr Nagy Dezső választattak [...] egyházkerületi közgyűlésre egyházi részről Benkő István és Arany Gusz­táv világiakul gróf [...] gyöngyösi egyesült prot egyháznak azon kérése hogy a pesti egyházmegyébe óhajtja [...]
81. 1947-02-16 / 7. szám
[...] Sándor h pol­gármester dr Körmendy István járási főjegyző dr Katona Ist­ván iparhatósági biztos Bodolay Jenő iparostanonciskolai [...] ipar­testületi tagsága ItOK­hoz az iparosság kérése legközelebbi körzeti gyűlés Cápán tartassék [...] mérkőzésé n Vásárhelyi nyert Draskovits István ellen Szabó Zoltán nyert Schleisner [...]
82. 1923-07-01 / 26. szám
[...] T 500 500 K Szabó István II Vágó Dezső Grábics Vendel [...] Ferenc Popovics J ínos Polgár István Czifra Józsefné Kocsis Pál Szabó István I 100 100 K Krausz [...] Cecília fia Ferenc rk Her­mann István csizmadia és neje Horváth Rozália [...] levők is bejelentendők ha napi kerese tük 4000 korona illetőleg évi [...]
83. 1910-11-27 / 48. szám (764. oldal)
[...] az egyházi vezető körök támogatásának kérése mellett akcziót indít új tagok [...] Szelényi Ödön evang B Pap István ref theol és S Szabó [...] orsz statisz­tikai hivatal igazgatója Czeglédi István cz hosszabb elbeszélő költeményéből olvasott [...]
84. 1939-09-10 / 38. szám
[...] gyermekek számára 9 Légoltalmi Liga kérése A Légoltalmi Liga helyi csoportja [...] P Bérczy László vitéz Draskóczy István Fischer E le­mér Dr Frimml [...] Miklós 3 3 P Dragovits Ist­ván 2 50 P Czuppon Károly Erdős István Karlovitz Adolf Mohapel Béla Dr [...]
85. IX. Vegyes közlemények • X. Üzleti hirdetések • Lapszámok • 1916-02-20 / 8. szám (57. oldal)
[...] küldendők a Belső munkatársak Borsos István Czegtédy Sándor Pongrácz József Az [...] főmunkatárs cimére küldendők A Diákszövetség kérése a lelkészekhez A Keresztyén Diákok [...]
86. 1902-06-01 / 22. szám (350. oldal)
[...] acclamatio és az ő megtartásá­nak kérése a mi pedig a darabnak [...] énekeskönyv megjelenését Rákos Palota Benkő István ref lelkész KÖNYVISMERTETÉS Skaricza Máté [...] Skaricza Máté a Szegedi Kis István reformátor élet­rajzának szerzője 1544 ben [...]
87. IV. évfolyam • 1948-01-11 / 2. szám
[...] fo­vagon az idei cukorrépatermés Csendes István békási gazdálkodó nyerte a járási [...] ügyei­nek arra hogy a veszpréra­megyeiek kérése meghallgatásra találjon A kultuszminisztérium eddig [...] pápai járási verseny győz­tese Csendes István békési­gazdálkodó aki 1000 négy­szögöl földön [...] as Ifjú­sági Bizottság szónoka Biró István népi kollégista záró­szavaiban az ifjúság [...]
88. 1900-05-06 / 18. szám (279. oldal)
[...] eljárni Az ülés végén Fejes István mutatta be az Egyetemes énekügyi [...] az egyházkerületeket felszólítja De Tisza István gróf erélyes felszólalásából és az [...] ki azonban az értekezlet kifejezett kérése előtt meghajolva lemondását visszavette Tárgysorozat [...]
89. 1945-12-30 / 39. szám
[...] tartják hogy a Francó kormány kérése is napirendre kerül a tanácskozásokon [...] tar­totta a kultúrház nagytermében Széki István igazgató beszólt az elmúlt nehéz [...] tagja ki­vette a részét Varga István a gyár üzembizottsága nevében Ka [...] a vezetőkkel való együttműkö­désről Kernya István nagyhatású fejreolvasása következett mely­ben humoros [...]
90. I. Vezető cikkek és értekezések • Hiveink lelki gondozása. Somogyi Zoltán (37. oldal)
[...] vértanu halált halt gróf Tisza István egyházm gondnoki székfoglaló beszédéből 1902 [...] és a debreceni gróf Tisza István tudományegyetem hittudományi fakultásának tanárai február [...] Marton János 15 Szakáll János kérése doktori szigorlat engedélyezésére Előadó Marton [...]
91. 1904-03-27 / 13. szám (201. oldal)
[...] kormány képviseletében megjelent gróf Tisza István miniszterelnököt Berzeviczy Albert kultuszminisztert Cseh [...] főjegyző Czike Lajos esperes Németh István theologiai tanár Sárközy Aurél Kovács [...] Lélek erejének és kegyelmének segélyül kérése Az immár esküt tett püspök [...]
92. 1914-10-17 / 42. szám
[...] elintézi ami csak pár nap kér­ése akkor nálunk is végre életbe [...] Ferenc Horváth ániel cs Szabó István Kulcsitzky János soknyay Károly Rédei [...] amperth Ferenc Buráth József Kis István ömböl Ferenc Gyimóti Ferenc Kőszegi [...] Mórocz József Németh János Molnár István yenese János Gyenese Károly id [...]
93. 1919-11-01 / 37. szám
[...] gördfteni a mun­kások ezen jogos kérése elé Felkéretnek a malom és [...] iparos Mika Tivadar kereskedő Szabó István és Polgár Sándor kisgazdák és Kónya István kertész voltak A devecseri vértanuk [...] Devecser nagyközség hős fiait Baják István tart hadnagyot Bönyi Gyula földmivest [...]
94. III. Tanügy • Az orsz. ref. tanáregyesület sárospataki közgyülése. Kis Ernő (599. oldal)
[...] Pártolólag felterjesztetik Szentkirályszabadja egyháznak azon kérése hogy 892 korona 10 éves [...] Kenessey Móric Demjén Márton Galamb István póttagok Szőke Ignác Jákóy Pál [...]
95. 1909-03-07 / 10. szám (146. oldal)
[...] részesíteni szíveskedje­nek A főmunkatársak segítségül kérése éppen nem jelenti azt hogy [...] márczius havában Atyafiságos szeretettel Hamar István felelős szerk Szoeziális irányú igehirdetés [...]
96. 1939-05-24 / Rendkívüli kiadás
[...] kötelességét ezt bizton Ígérheti Egy kérése van ha mandátummal megtisztelik benne [...] hanem az egyént dr Antal Istvánt mert a politikai áramlatok változhatnak [...] oszlott szét hogy dr Antal István a Szentlélek kitöltetésének második ünnepén [...] A pápai kerületben dr Antal István MÉP Molnár Benjámin nyilas párti [...]
97. 1848-05-07 / 19. szám (603. oldal)
[...] f gyarmathi egyházban n Gacsári Ist­ván halálával megüresedett hivatal betöltésére az [...] fizetésüket több pontokban megcsonkítani szándékozván kérése nem teljesítetett mivel a földek [...]
98. 1895-03-14 / 11. szám (174. oldal)
[...] meg is lesz Tanulmányút Joó István a tiszántúli ev ref gimnáziumok [...] magyar közokt kormány engedélyének távirati kérése és megnyerése után léphette át a bécsi gimnáziumok küszöbét Joó István a ki mint látszik hivatásától [...]
99. 1888-03-18 / 12. szám (381. oldal)
[...] gyermek istenitiszteleteknek Ugyanis B nke István sepsi­szentgyörgyi ev ref tanár átdolgozta [...] özvegynek hiába volt minden esdeklése kérése nem teljesíttetett E hálátlansághoz nem [...] egyház 50 kr lelkész Nagy István 1 frt s lelkész Kiss [...]
100. 1924-08-23 / 34. szám
[...] Marton János dr Kovács J István Kiss Ferenc d u ifj [...] ma esti vonattal érkeznek városunkba István király napja A soha nem [...] a kerület elhunyt püspö­kének Németh Istvánnak egyéniségéről és érde­meiről A kerület [...] sportpálya építése tár­gyában beadott együttes kérése körül Az ügy­ben végleges javaslattételre [...]