933 találat (0,130 másodperc)

Találatok

1. 1948-07-09 / 154. szám
[...] i hadifoglyok név­sora Gácsi Varga István Miskolc Gál Góza Miskolc Tóth [...] Mészáros Jó­zsef Bódvasz jlas Király István Adó­méra Mjhalik Géza Bódvászjlas Du­re [...] megoldást találunk A dolgozók egyetlen kérése sem ma­rad elintézetlenül azóta amióta [...] lek­Alkacs Zoltán Szjksz ó Adám Ist­ván Mezőkövesd Becsük Ist íi Szent [...]
2. 1948-09-17 / 213. szám
[...] a levélben íog a t kérése liogv adjuk vissza az egyház [...] tartotta a tőtárgya last Kapuvari István háborús bűntetté­ben Kapuvári az erdöbényet [...]
3. 1948-10-22 / 246. szám
[...] hangoztatta ogf a kongresszus központi kér­ése a termelés volt és az [...] terstörvényhatóság tisztifő orvosa dr Elek István Dr Hernádi Mihály a látottakról [...] rétegek néz­zék meg Dr Elek István Abauj vármegye 1 tisztifőorvosa a [...]
4. 1948-12-11 / 288. szám
A Konftetcial rt kérése DíisgytTmígyár dolgozóikoz Vá foz assáb [...] népi bizottsá­ga pénteki ülésén Zoltai István a MDP megyei közigazgatási fele­lőse [...]
5. 1948-12-23 / 298. szám
[...] ményben Az volt a MíNSz ké­rése hogy tagsági könyve alap­ján a [...] Sándor Sóiyom Dezső és Weisz István Első osz­tályú biró Kovács Soltész [...] Farkas József Sol­tész Pál Krausz István Farka László gzepessy Kálmán országos [...]
6. 1950-05-04 / 101. szám
[...] Lassan Anga József és Spisák István elv­társ vettek részt a vitában [...] Nagymarci András brigádja 157 Földi István brigádja 305 Ulrich István 302 Henyec István 206 százalékot ért eh Az [...] 527 szá­zalékot értek el Rusznyák István és Sáfrány István 342 Fekete László 274 százalékot [...]
7. 1950-05-21 / 117. szám
[...] az ügyet Többszáz sárospa­taki dolgozó kérése ez Amelyre re­méljük hogy az [...] mérkőzésen fog el­dőlni Ang raJ István Özd A mai sportműsor Az [...]
8. 1951-02-17 / 40. szám
[...] munk uné lszerátadás segítségével Énekes István fa­ros januári havi átlaga 87 [...] zajokkal vezet A brigád Négyes István sztahanovista munkamódszerét átvette s ezt [...] osztásuk rendes megó hetést biztosító kérésé tűk mellett hűségjutalomban részesülnek A [...]
9. 1951-06-03 / 127. szám
[...] baráti viszonyt és gazdasági együttműködést István A Szovjetunió célul tűzte mago [...] határozatáról Tarhóczky János és fia István elhatározta jelentkeznek bányamunkára Aláírták a [...] Anna kívánsága is A fiatal István hason lóképen azt a tervet [...] tér mészetesen magasabb lehet a kérésé tűk bár az öt kereső [...]
10. 1951-06-20 / 141. szám
[...] Balog György Bauman József Bálint István Frank István brigádja a ácsok legjobbjai A [...] Ferenc az ál ványozóknál Péter István brigádja dicsekedhetik a legszebb eredményekkel [...] a javaslatot Arra kérem Nagy Istvánt ne sajnálja a szemét nézzen [...] ők is segítséget nyújtanak ehhez Ké­rése is van Mi a község [...]
11. 1951-10-05 / 232. szám
[...] a vájáriskola tanulói is Danyi Ist­ván 1100 forintot Tőzsér János és [...] Városházién általános iskola szülői munkaközösségének kérése a városi tanácshoz Iskolánkban igen [...]
12. 1951-10-31 / 254. szám
[...] tarcali kőbánya vezetőségválasztó taggyűlésén Bodnár István DISz itkár megbírálta a régi [...] a tes vérüzem felhívása és kérése mert még a pártlapban a [...]
13. 1951-11-18 / 269. szám
[...] építés meggyorsításáért a békéért Meiíusz István eivtárs sztahanovista acélgyártó fnüvezető elmondja [...] veze tcségválaszió taggyűlése Mer usz Ist­ván eivtárs sztahanovista acélgyártó művezető is [...] Diósgyőri Gépgyár süllyesztékes kovácsmíihe lyének kérése a diósgyőri kohászati partértekezleihez Kedves [...] TÓTH BÉLA nlapszervezai titkár hrokorai István puinolti pártonkiviili dolgosó paraszt ecete [...]
14. 1951-11-20 / 270. szám
[...] az új prémiumrendszer is magasabb kerese tét biztosi a nagyobb teljesítményt [...] a pártszervezet elsősorban Lup ták István elvtárs a gépgyári Nagy­üzemi Pártbizottság [...] tekintsék a DISz támogatását NAGT ISTVÁN Diósgyőri Gépgyár Dísz bizottságának titleára [...] HARMATI SÁNDOR megyei titkár VASZIL ISTVÁN MB mezőgazd oszt vezető l [...]
15. 1952-01-27 / 22. szám
[...] A vonatok és az autók ké­rése folytán 19 nap alatt 1500 [...] A m egyei bíró­ság Tirpár Istvánt a ársadatm tulaj­don mee rnnsráiásáér [...]
16. 1952-01-31 / 25. szám
[...] a kormány tuniszi poétikája TOLDI ISTVÁN ÓZDI munkás első levele A [...] Magára marad a négy gyermek Ist­ván ekkor már 11 éves 1 [...] legeltetési társu­lat pásztornak alkalmazza Toldi Istvánt Sorsa így sem lett jobb [...] sajtónak amely at övé Toldi Istváné is és minden jelszer bódult [...]
17. 1952-02-06 / 30. szám
[...] termelő munkahelyre osszák be de kérése nem talált meghallgatásra Ez nemcsak [...] Rózsa Géza Ignácz Bálint Kovács István toborzott dolgozók esetéből hogy a [...] ók János Ke­mény Lajos Oláh István és Juhász Ist­ván p ld amutatását majd megállapította [...] méltó módon iinne pelni Horánszki István brigádja vállalta áogy 24 darab [...]
18. 1952-03-09 / 58. szám
[...] köszöneté met Rákosi elvtársnak Aratli István a sátoraljaújhelyi JB szervező titkára [...] rongyosan Ha akadt is munkám kerese em olyan csekély volt hogy [...] március 7 re elkészül­tek Kozma István tervét 280 százalékra teljesítette Hősies [...]
19. 1952-04-08 / 82. szám
[...] hívta az egyénileg gazdálkodókat Asztalos István dolgozó paraszt két szomszédját hívta [...] ázsiai és afrikai or ág kérése mellett Vorosilov elvtárs távirata Rákosi [...] A szovjet kormányküldöttség távirata Dobi Istvánhoz A szovjet kormányküldöttség a Népköztársaság [...] alábbi táviratot elnökéhez intézte Dobi Istvánhoz a Magyar Dobi Istvánnak a Magyar Népközttáraaság mlnÍBZtcrtanácsa elnö [...]
20. 1952-09-27 / 227. szám
[...] 16 holdas közép­paraszt 500 Molnár István 12 holdas 500 Csáki Bertalan [...] Nem­hogy munkaruhánk nem volt de kérésé tünkből még arra sem telt [...] példát mutatnak a jegyzésben Szat­mári István tanácselnök 12 ÓQa Bállá Esz­ter [...]
21. 1952-10-02 / 231. szám
[...] példás tanúbizonyságát adták Ozv Keksz Istvánná mezőnyárádi dol­gozó parasztasszony MNDSZ aktíva [...] mester­kedéseit amilyenek például dr Kocsmá­im István boldogkőváraljai esperes­plébános dr Horváth János [...] havi fizetését Ritz Emil Dajka István Gável István BARSI ANDOR A miskolci MÁV [...] ért el valamennyi brigádtag havi kerese tőnél többet jegyzett A Halász [...]
22. 1952-10-18 / 245. szám
[...] Az otthon DISZ titkára Feld István mutatja be Rási elvtárs Másodéves [...] elmondta a gyár igazgatósága dolgozók kérése ellenére sem nyújt segít­séget ahhoz [...] megfelelő színvonalú énekkart szervezzenek Engi István szóvá tette hogy a miskolci [...]
23. 1952-12-03 / 283. szám
[...] teljesíteni sze­retné az amerikai parancsot kérése tiil akarja hajszolni a szövetségi [...] Diósgyőri Gépgyár Maus Főtér Pataki István Diósgyőri Gép gyár Kottái Béla [...]
24. 1953-01-20 / 16. szám
[...] óké volt H Szar sun Ist­ván Molnár János kulákoké Patai és [...] dolgozókat az operához Az a kéré­se hogy készítsenek filmet nainijaink rót [...] Ti borecal T tz r István 0 rra szólította fel a [...] 20 án délután órakor Gyöngyösi István elvtárs Borsodnádasd január 22 én [...]
25. 1953-02-13 / 37. szám
[...] a ta vaszi munkára CSAPÓ ISTVÁN Készül a tavaszi munkákra a [...] parasztja iS­Mórán Takács János Zsíros István és Majoros András földműresszövet­kezeti tagok [...] ez a nyilat­kozata és bocsánat kérése azonban tel­jes ellentétben áll számos [...]
26. 1953-03-25 / 71. szám
[...] a család közötti kapcsolatot Gyermekeink kérése a szívünkhöz szói mon­dotta Repci [...] A hangverseny következő számát Sályi Istvánnak a miskolci Rákosi Mátyás Nehézipari [...] Jakó László Csermely János Krizsán István és Kovács Ferenc mind a [...] Szerkeszti szerkesztőbizottság Felelős kiadó Knváes István SZERKESZTŐSÉG Miskolc Széchenyi utca 30 [...]
27. 1953-04-21 / 93. szám
[...] festett arcképét Melegen üdvözölte Forrai Istvánt az együttes művészi vezetőjét akinek [...] is becsülettel teljesítik kötelességüket Forral Ist­ván ígérte hogy a kitüntetést amely [...] SZOT me­gyei titkára és Grubits István a DISZ megyei bizottság titkára [...] növényápolás határidő élőt elvégzik Trókai Istvánná a Vörös zászló termelőszövetkezet tagja [...]
28. 1953-06-26 / 148. szám
[...] szívügyüknek a hejőcsabai cementgyár éPüömunkásainak kérésé gyártsanak minőségi téglát Csak így [...] a brigádok között egyedül Kerékgyártó István triósori brigádja szárnyalta túl a [...]
29. 1953-07-12 / 162. szám
[...] százalékos ered­ménnyel Az abroncssoron Bojtos István ért el kimagasló teljesít­ményt Az [...] 5 százalékot telje sít Négyesi István középsori brigádja 146 százalékot ér [...] 2 százalékkal tűnik ki SzoboszLai István iínomsori brigádja a legjobbak közé [...] sere s természetesen a dolgozók kérésé téré is Pihenőidejük megrövidítése mel­lett [...]
30. 1953-10-18 / 245. szám
[...] 3 kiló meddőt találtunk Sztricsek István csilléi ben alig 6 és [...] Balogh Sándornak váltótár­sa öccse Balogh István ö is mél­tó akar lenni [...] népnevelők közül legjobban te­vékenykednek Papp István I Papp G Gusztáv Barta [...] s valamennyinek az volt a ké­rése égessék ki a dolomitot úgy [...]
31. 1953-12-22 / 299. szám
[...] Nem bírom tovább az éhséget Kérése sokszáz nyomorgó bányász­fiatal kérésével együtt [...] aki 146 8 százalékra Homorog István aki 141 7 százalékra teljesítette [...]
32. 1954-01-07 / 5. szám
[...] A DISZ szervezet titkára Farkas Ist­ván elvláns azzal mentegette magát hogy [...] ter­melőszövetkezet dolgozói valamint özv Kubl Istvánná taktakenézi Tóth István tiszacsermelyi Hubai Antal kiscsécsi s [...] egész dolgozó népünk javára VASZIL ISTVÁN Szerdán befejeződött a múlt évi [...] mirit Valószínű hogy a dolgo­zók kérése nem marad eredmény tejen ill [...]
33. 1954-01-29 / 24. szám
[...] I Yerner Antal és Ilovszki István csarnokmesterck vállalták hogy a t [...] ÉRSEK JANOS UB elnök DORKÓ ISTVÁN DISZ titkár Egy diósgyőri öntőcsarnoki [...] gépjavításokat A diósgyőri nagvolvasztómü kommuniftámak kérése a MÁV forgalomirányító dolgozóihoz kulóban [...]
34. 1954-02-07 / 32. szám
[...] ba­rom fibeadásu kát özv Bocskai Istvánná sátoraljaújhe­lyi dolgozó paraszt a beadási [...] négy holdas egerlövői gazda Andrási István gönci és Pelyhe Miklós tárd [...] most sztahánovista jelvényt kapott Táppal István két szeres sztahánovista lett Még [...] ha­talmak az Adenauer kormánv több­szöri kérése ellenére nem hajlandók csökkenteni az [...]
35. 1954-03-02 / 51. szám
[...] végezte el az trcrobbarttásoknál Puskó István a rendkívüli hidegben az érchídon [...] százalékot teljesített Köszönettel tartozunk Flóri Ist­ván Tamás József és Fógel Benjá­min [...] a minisztertanács állat­fejlesztési határozatának LICSKAI ISTVÁN vb titkár Erdőbénye Éjszakai ügyeletes [...] március 2 Mexikói lány Diákok kérése a papírgyár dolgosaihoz Az utóbbi [...]
36. 1954-06-13 / 139. szám
[...] és nagyméretű sezlon eladó Bodnár István Hunyadi 11 8 II em [...] sztffblT tf Felelís Martát KnrSr István SZERTTESZTÖSßßt Miskolc Ssér tiemrt a [...] és ícgyan nőtt egyes dolgozók kerese e Kis érdeklődés villan fel [...]
37. 1954-09-24 / 226. szám
[...] tettek hazafias kötelességüknek 900 forintot kerese 25 éves családos ember vagyok [...] János tsz elnök és Zoltai Ist­ván a miskolci tanács szirmai kirendeltségének [...] I es számú kohónál Füsti István olvasztár 1600 forintot jegy­lett s [...] jókat nevettek a tréfákon Keksz István fiatal vájá is ott volt [...]
38. 1954-11-21 / 276. szám
[...] munka megállás nélkül Á finomhengerészek kérése most az megfelelő jó minőségű [...] befejezte 1955 évi tervét Szobota István párttag állandóan minőségi munkát végez [...]
39. 1955-02-10 / 34. szám
[...] délután 4 órakor Kesznyétenben Milyó István február 19 én délután 2 [...] a földművesszövetlkezetek munkájával kapcsolatban panasza kérése vagy javaslata van a fogadó­napon [...] vizsgázott fűtőt keres a Miskolci István malom Zsolcai kapu 46 sz [...]
40. 1955-02-13 / 37. szám
[...] öntő Balogh Dániel és Zimon István 195 százaié kos teljesítményével járult [...] tagjai elbeszélgettek Bíró Imre Tóth István Balogh István Gönczi Károly és Lux Elek [...] tudnák csökkenteni az önköltséget Régi kérése a dolgozóknak a bunkerok pá­rosítása [...]
41. 1955-03-06 / 55. szám
[...] nagyszerű szakem bereik vannak Keresztyény István és Rontó István boronaszerelők amíg volt elegendő anyaguk [...] elvtársnak és munka­társainak az a kérése hogy időben biztosítsák a szükséges [...]
42. 1955-04-27 / 98. szám
[...] belekapcsolódik a szénbányászat munkájába SZAGAT ISTVÁN oki bányamérnök geológus Öt nappal [...] belépni kívánó egyéni­leg dolgozó parasztok kérése elől Olyan nézeteket vallanak hogy [...]
43. 1955-05-21 / 118. szám
[...] megrendelhető MTI A kohászat dolgozóinak kérése a vasgyüjtőkhöz A vasgyűjtő hónap [...] Balogh László DISZ titkár Szmerek István Szmerek László Lénárt Er­zsébet példáját [...] többi fiatal sem tét­lenkedett Korán István 18 fiatalt hozott a szervezetbe [...]
44. 1955-05-29 / 125. szám
[...] Gábor a tröszt versenyíeleíőse Hanzók Ist­ván és Kammel Lajos a tröszt [...] talált a Minta gazda párttitkárának kérése addig Hajdú elvtárs szívesen foglalkozott [...] ugyan­csak a frontfejtésen dolgozó Né­met István brigádja A Német bri­gád is [...]
45. 1955-08-16 / 192. szám
[...] a Köz­ponti Vezetőség tagja Iván István elvtárs a megyei tanács elnöke [...] íme Bányik bácsi teljesül a kérése Hadd tudja meg ország­világ miben [...]
46. 1955-12-09 / 289. szám
[...] fenn­álló hátralékát a sertésvágási enge­dély kérése előtt sertésre írták át és [...] a Magyar Párttörténet évfolyamán Kántor István elvtárs propagandista a Bor­sodvidéki Gépgyár [...]
47. 1955-12-16 / 295. szám
[...] és hírügynökségek képviseletében MTI Szíria kérése a nyugati hala mákhoz London [...] kulturális élet alakuljon ki közli István elvtárs a palkonyai pártbizottság titkára [...] Sz Mihály Károly és Stucz István közel 5 ezer forint ér­tékű [...]
48. 1955-12-18 / 297. szám
[...] János Miéterpach Ferenc és Sochller Ist­ván elvtársak a Lenin Kohászati Művek [...] taggyűlésen A zemplénagárdi dolgozók e kérése a párt Szervezeti Szabályzata ér­telmében [...]
49. 1956-01-01 / 1. szám
[...] Abatíjvár Pányok és Kéked községek kérése teljesült akkor amikor ez év [...] Z napos munkát elvégezni SZADECZKY ISTVÁN S Z E P dt [...]
50. 1956-02-10 / 35. szám
[...] Apró Antal Acs bajos Dobi István Erdei Ferenc Gero Ernő Hegedűs András Hi kis István Kovács István Mekis József Rákosi Mátyás Szalai Béla Bata István Piros László Egri Gyula Végh [...] kellett várnia amíg teljesült jo­gos kérése és tagja lett az Egyesült [...]
51. 1956-03-10 / 60. szám
[...] brigádvezető MAKAI BÉLA brigádvezető BARI ISTVÁN brigádvezető Mi a kurityáni froritbrigád [...] A brigádnak csak az a kérése a vállalat vezetőségétől és a [...]
52. 1956-03-14 / 63. szám
[...] vállalat üb elnöke és Krausz István az üb munkatársa is har­cot [...] tagok között így például Mákkai István évi részesedésként 1300 Mi halcrvszky [...] vezetőinek és dolgozóinak az a kérése hogy a jövőben jóminősé­gű a [...]
53. 1956-05-04 / 104. szám
[...] tudjuk felhasználni Dolgozóinknak az a kérése hogy az új szocialista városhoz [...] MOHÁCSI GÁBOR üb elnök LESKÖ ISTVÁN igazgató A legkiválóbbakat bízták meg [...]
54. 1956-05-10 / 109. szám
[...] a szovjet hadse­reg képviselőjét Iván István elv társat a megyei párt [...] az I kerületnek az a kérése hogy a városi tanács még [...] Iz Eszakmagyarország TOTO tippjei Tóth István Székelyhídi Ferenc labdarugó játékvezető tiDDtef [...]
55. 1956-05-27 / 124. szám
[...] 40 holdat szerződtek le Szeszük István Egy kis izetílö a bürokráciából [...] a miskolci postaigazgatóság hírlaposztálya többszöri kérése ellenére már hato­dik hete nem [...]
56. 1956-07-08 / 160. szám
[...] kielégíteni nem is lehet Horváthék kérése azonban indokolt s így re [...] hal­mozzák el PÁSZTORY ALAJOS Budai Istvánná Varga Irénbe és Tóth Olga [...]
57. 1956-07-27 / 176. szám
[...] harminc év körüli ember Vass István technikus a Borsodi Szénbányászati Tröszt [...] készítették Engedjük hát beszélni Vass Ist­vánt hadd ismerkedjenek meg ol­vasóink is [...] Eddig tart az intervju Vass Ist­vánnal aki a szakma kiváló dol­gozója [...] eddigi ilyen be­szélgetések és választóim kérése arról győzött meg hogy ezeket [...]
58. 1956-08-24 / 199. szám
[...] Nincs a nagyüzemi gazdaságnak olyan ké­rése amit a patronálok ne igye­keznének [...] előfordult hogy a Kossuth tsz kérése süket fülekre talált a gyárban [...] felszólítás szövegéből amelyet idős Janó István Széchenyi út 51 ka­pott burgonyabogár [...]
59. 1956-08-29 / 203. szám
[...] tétele mindez az értelmiség régi kérése kívánsága volt Éppen ezeket telje­síti [...] segítségét is felajánlotta Ózdon Szabó István fiatal mérnök indít­ványozta hogy tegyék [...] a Ferihegyi repülőtéren megjelent Kristóf István a Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára [...] illetve az építő­anyagok összegyűjtése Simkó Ist­ván tanácstitkár és Lackó József igazgató [...]
60. 1956-10-09 / 238. szám
[...] végez Jó mun­kát végzett Gajda István brigád­vezető és Mankó József műszaki [...] a megyei tanácsra tartozik MÁSIK KÉRÉSE is volt a köz­ség dolgozóinak [...]
61. 1956-10-19 / 247. szám
[...] nevében Kovács József és Dajka István maguk is megtévesztett félrevezetett emberek [...] teljesíti is De van egy kérése a termelőszövetkezetek segítése mellett adjanak [...]
62. 1956-10-28 / 255. szám
[...] Kisgazdapárt volt főtitkára Pénzügyminiszter Kossá István Igazságiigyminiszter Molnár Erik Kohó és [...] ki ml és a Ml kérése Ne akadályozza őket senki hivatásuk [...] Az orvosok és a mentőik kérése Jo­gos mind annyiunk kötelessége ezt [...]
63. 1956-10-30 / 256. szám
[...] Egyetemi Forradalmi Diák Bizott­ság Pozsár István Molhár József Varga János Magyar [...] Nagy Tamás Major Máté Kádár István Markos György Népi kollégiumok nevében [...] több­ségben megfogadták a munkásveze tők kérésé és hétfőn a reggeli órák­ban [...]
64. 1956-11-24 / 277. szám
[...] híven kiszolgáló vezetői élükön Kovács Istvánnal maguk is megijedtek a vitán [...] ártatlan gyermek sze­mekből előtörő könnyek kérése Ezért fordul hozzátok bizalommal a [...]
65. 1956-11-27 / 279. szám
[...] és kar­hatalom munkáját Ezután Kovács István őrnagy baj­társ a megyei rendőrkapitányság [...] fegyveres erők tevékenységét 4 szénbányászok kérése Az illetékes szervek sürgősen intézkedjenek [...]
66. 1956-11-28 / 280. szám
[...] írás jelent meg A szénbányászok kérése címmel Az annabányai bá­nyászok egy [...] vagy Brinszki József Ifj Kiss Istvá­nok 11 en vannak a családban [...]
67. 1956-12-29 / 304. szám
[...] András hemádnémeti kulák fia Bárczai István kondói földbirtokos F Varga Imre [...] névszerint Szoboszlai Lajos elnök lakatos István elnök helyettes Dobos Sándor elnökhelyet­tes [...] osztálya A vállalatnak az a kérése a megyei tanács élelmi­szeripari osztályához [...]
68. 1957-02-15 / 38. szám
[...] munkába Február 3 ám Molnár István főaknász vezetésével több dolgozó jött [...] van Van a termelőszövetkezetnek egy kérése Gépkocsit vennének de egye­lőre nem [...]
69. 1957-02-24 / 46. szám
[...] 8 rFILtIXI IK INI Boros István a népköztársaság kiváló sportolója U [...] 3 d hinmé el Borosa István­nak ennek a 186 centiméter ma­gas [...] a motoron mely nemcsak Boros Ist­ván kiváló versenyzőnk további ver­senyén bír [...] JANOS SZERENCS Rákóczi út 37 Kérése nem indokolt mivel a mellé­kelt [...]
70. 1957-03-05 / 53. szám
[...] a további talajsodródást Sok termelő kérése az államtól kapott nagyobbmérvű anyagi [...] értékes felszólalások hangzot­tak el Kisgyörgy István a peda­gógus szakszervezet elnöke teljes [...]
71. 1957-03-21 / 67. szám
[...] villamosítása Ez a la­kosság régi kérése Sárospatak ősi iskolaváros és így [...] miskolci Vasipari Ktsz ben Dudás István kezdeményezésére új mosógép szerkesztéséhez fogtak [...] elmúlt napokban Sárospatakon egyhangúlag Aradi István elvtársat
72. 1957-03-26 / 71. szám
[...] ózdi járási tanácson felkeres­tük Szendrei István elvtársat a mezőgazdasági osztály föagronómu [...] éven fejezte be nyilatkozatát Szendrei István fő agronómus r A KORATAVASZl [...] nem is kell szégyenkeznünk Zsoldos István vb elnök A Borsodimegyei Vas [...] utasítást ellenőrizni fogjuk A levélíró kérése nem az volt hogy 7 [...]
73. 1957-03-29 / 74. szám
[...] második helyre került Kis Tóth István vb titkár t A hejőkereszturi [...] Mezőközi András elvtársat aki Füzér István damaki lakos földvisszaadási kér­désére választ [...] megszerzésére vo­natkozik Kovács Margit Detek Kérése alapján megkerestük az encsi járási [...] idő után a minősítést Molnár István GirinCs Rákóczi telep Ha a [...]
74. 1957-05-04 / 102. szám
[...] erről most már mindegy Forrai István rendőrszázados ta­núvallomásában részletesen beszéli a [...] rendőrség épületével szemben tör­tént Forrai István elmondotta még később hallotta Jeszán [...] ezt követően a fiatalkorú Sz István édesanyját hallgatta meg fia családi [...] Hiába volt az anya minden kérése választania Tanácstagok fogadóórája az L [...]
75. 1957-05-09 / 106. szám
[...] eddig zátonyra futott Emődi László kérése nézzenek szét egy kicsit a [...] gépke­zelőt azonnal felvesz a Miskolci István Malom Zsolcai kapu 46 sz [...] 10 18 fok kö­zött Pecsenye István megyei tanács­tag május 9 én [...]
76. 1957-05-10 / 107. szám
[...] közben az ülésterembe lépett Dobi István a Népköztársaság Elnöki Ta­nácsának elnöke [...] Horváth Imre Kállai Gyula Kossá István Marosán György dr Münnich Ferenc [...] meg Az elnöki emelvényen Kádas István Pesta László és Sárfi Rózsi [...] ellene Kádár János is­mételten hangoztatott kérése elle­nére egyetlen szót sem szóltak [...]
77. 1957-06-06 / 130. szám
[...] a Központi Bizottság titkára Tömpe István és Aczél György a Központi [...] és a Szovjetunió fegyveres segítségének kérése megmentette Magyarország nemzeti függetlenségét és [...] az ellenforradalom fékező Szikszón Lengyel István kulálk volt a főszervezője Máthé [...] közép­paraszt helyett kuláknak minősítet­ték Lengyel István bárhonnan is in­dult el kulák [...]
78. 1957-06-20 / 142. szám
[...] elkövetett lopás bűn­tette miatt Novák István 41 éves büntetett előéletű feltételesen [...] 1 2 0 Jt Lombosi István Végig jó­iramú mérkőzést vívott a [...] időpontja is megváltozott a DVTK kérése alapján mivel a vasgyári stadion [...]
79. 1957-07-17 / 165. szám
[...] pedig az árát megtérítenie Tóth Istvánná Mezőkövesd Ba­csó Béla u 13 [...] Államvasútak Nyugdíjhivataíához Budapestre Reméljük hogy kérése hamarosan elintéződik Szakács István Ütlevéikérelme ügyében keresse fel az [...]
80. 1957-07-25 / 172. szám
[...] egy kettőbe A martinacélműben Farkas Ist­ván fiatal mérnök Marosvári László durvaihengerdei [...] hizlal szerződésben az államnak Egy kérése viszont volnál a terven felüli [...] Vass Bertalan idős E Vass István és ifjú E Vass István közös megbeszélése alapján már készült [...]
81. 1957-08-03 / 180. szám
[...] délután 6 tól özv Elek Istvánná délután 6 től a Kossuth [...] u 7 sz B Cseh István délután 5 től Szentpéteri kapu [...] Pálbs utcai dolgozók panasza és kérése jogos Egyetértek azzal is hogy [...] Pálos utcai dolgozók panasza és ké­rése jogos amint levele elején ezt [...]
82. 1957-09-04 / 206. szám
[...] Diósgyőr Mártabányai utón Czel láth István 8971 Martintelep Mező u 14 [...] Valamennj i társadalmi szövetség ismé­telt kérése a megyei és városi tanács [...]
83. 1957-09-15 / 216. szám
[...] 18 Uj magyar hír­adó Szönyi István 57 7 sporthiradó Este a [...] rigoliro zást akar végeztetni sürgősen kérésé fel a kerületi mezőgazdasági csoportot [...] versenyszerűen űzhessék kedvenc sportjukat GÁSPÁR ISTVÁN MISKOLC O A Labdarugó Játékvezetői [...]
84. 1957-09-19 / 219. szám
[...] lennének MTI fiz ENSZ főtitkárának kérése hogy két jelentését vegyék az [...] születés­napját ülő gimnázium előtt Dobi István szól az ünneplőkhöz Szava tisztán [...]
85. 1957-09-26 / 225. szám
[...] az állam kormányzójának bele­egyezése vagy kérése nélkül A rend helyreállításával kapcsolat­ban [...] ülést tartott A képvise­lik Antos István pénzügyminiszter­iek és Ajtai Miklósnak az [...]
86. 1957-10-04 / 232. szám
[...] a külföldi sajtóképviselők rész­vételével Darvasi Istvánnak a Mi­nisztertanács Tájékoztatási Hivata­la elnökhelyettesének [...] trirír A Vas utca lakóinak kérése Älegkezdodött az üzemszerű fermelés a [...]
87. 1957-10-17 / 243. szám
[...] kinek adják oda Az em­berek kérése viszont jogos Az idő már [...] elvtársat megbízta a másodtitkár Malák István elvtárs lett Felsőzsolcai apróságok A [...]
88. 1957-10-17 / 243. szám
[...] kezdeményezők a KISZ íiatalok Czücs István elvtárs a sátor aljaujhelyi pártbizottság [...] Pataki Lászlót másodt itkárának Nagy István és Németh László elvtársakat válasz­tották [...] betiltását és a leszerelést Balogh István Széaátejrziiü 1 A AArWAnA WVUUWWi [...] intézkedéssel mégiscsak teljesíthető a gazdák ké­rése Ez pedig a gépállomás vezetőknek [...]
89. 1957-10-18 / 244. szám
[...] beszélték meg Mindhárom helyen Kormos István elvtárs a Szalcszervezetek Megyei Tanác [...] a vége a sára zsadányiak kérése jogos NÉPBÜFÉ i szombat délután [...]
90. 1957-10-25 / 250. szám
[...] mellett Gulyás A liernáJkaki fiatalok kérése Dicséret és köszönet A Lenin [...] vezető ere­je mint például Juhász István Gábor Endre és Dobál József [...] meg minden tőlük tel­hetőt Körösi István A gazdák érdekeit védik a [...]
91. 1957-10-30 / 254. szám
[...] Jobb áruellátást a községnek Juszikó István elvtárs jogosan kifogásolta hogy a [...] is elmon­dott problémákról Az olvasók kérése igénye azonban mégis jogos mert [...]
92. 1957-12-03 / 283. szám
[...] dolgozójának műszaki vezetőjének az a kérése az illetékesekhez hogy ők is [...] meghívták Az esten dr Majoros István tanár tartott ala­pos felkészülésről és [...] átadta a kul­csokat dr Putz Istvánnak a községi körzeti orvosnak A [...]
93. 1957-12-06 / 286. szám
[...] Bajadér kerül bemutatásra oOo­A posta kérése a közönséghez A posta decemberben [...] 15 16 óráig Solymos sy István III Tölgy u 132 sz [...] sport ügyét fogjuk szolgálni SZOMBATI ISTVÁN szakosztályvezető Sátoraijaúj hely ooo­A Sakk [...] osztályú versenyző az országban Bilek István mesterünk pedig gothai eredményével bőven [...]
94. 1958-01-01 / 1. szám
[...] feszültség csökkentésében A HENGERÉSZ BALOGH ISTVÁN ózdi elohen gerész a következő [...] feltétele béke biztosítása a Dobi István újévi köszöntője n e A [...] a kisiparosok művelődése Még egy kérése volt ez pedig a sajtó [...]
95. 1958-01-08 / 6. szám
[...] minisz tériumi iparban egyébként a kérésé tek 1957 szeptemberében 1956 szep­temberéhez [...] Népköztársaság Elnöki Tanácsa nevében DOBI ISTVÁN A magyar forradalmi munkás paraszt [...]
96. 1958-01-18 / 15. szám
[...] a ter­melőszövetkezet levele az egyéniek kérése bizonyítja hanem az is hogy [...] a határba Tiszakarád felé Balogh István KÉRDÉS FELELET Beszélgetés Szirtes Pállal [...] teljesen magába olvasztotta különösen I István új­rend formálásától kezdve Ez az [...]
97. 1958-03-29 / 75. szám
[...] és jö­vet Mintegy 300 ember kérése hogy az újdonságszámba ugyan nem [...] Lothár László ver­sekkel és Sebe István műfordítások­kal Mű veiket a miskolci [...] Zenés műsor 20 00 Lukács István cim balmozil 20 25 Tíz [...]
98. 1958-03-30 / 76. szám
[...] egyetem ifjú kommunista fiataljainak Mihalik István főhad­nagy elmondta hogy váratlanul érte őket az egyetemisták kérése hogy éppen ők adományozzák a [...] Ber­ki Mihályné országgyűlési képviselő Beke István a SZÖVOSZ képviselő­je Ficzere Gyula [...] a vagyonvédelem kér­déséről beszélt Rabesák István az abaújkéri földművesszövetkezet kül­dötte Javasolta [...]
99. 1958-04-26 / 98. szám
[...] főként állami gr daság termelőszövetkezet kérése Mert a munka kettőssége kétszer [...] szervekn SZMT elnöksége nevéb Kormos István elnök 0 Napköziotthon vezetők tanácskozása [...]
100. 1958-05-03 / 103. szám
[...] rendbehozzák bevezették a villanyvilágítást az István b irlang ba és nyáron [...] iskola Május 9 Radván szky István 17 órától Miklós úti új [...] 4066 Megismerkedne 30 éves jól kérésé dol­gozó nő jó megjelenésű magas [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind