160 találat (0,068 másodperc)

Találatok

1. 1934-04-01 / 26.szám
[...] világítás Ez az itt lakók kérése Krepdesinek ruha díszek gom­bok csattok [...] tart Ez alkalommal vitéz Szabó Ist­ván kir tanfelügyelő tart előadást A [...] és közbenjárt hogy a Mo­vero kérése mégis teljesedjék Schmidt Sándor dr [...]
2. 2006-11-11 / 223. szám
[...] és békét kért Az ellenség kérése bé­keajánlata a császárnak is meglepetést [...] kút helyén ma Rumi Rajki István szép Szent Márton szobra áll [...] pogányságnak ez a szim­bóluma megsemmisüljön Kérése meghall­gatásra talált a vihar reggelre [...]
3.
[...] fogva nyugdíjellá­tásért folyamodván miután e kérése az 1887 évi márcz 15 [...] Bleszl Ferencz I könyvvezetővé Kartaly István segédtiszt II könyvvezetővé és Rudolf István gyakor­nok segédtisztté léptettek elő Még [...]
4. Prokopp János (23. oldal)
Kérése teljesítetlen maradt Nyilván ez a [...] írt a Bécsbe induló Linzbauer István számára Kettejük szoros kapcso­latát mutatja [...]
5. A szent Benedek-apátság (12. oldal)
[...] hogy még sokáig viselje Lipovniczky István esztergomi kanonok s a magyar [...] czegprimás sürgetésére s a város kérése folytán Esztergomban felgymnasium nyittatván e [...]
6. 1899 (58. oldal)
[...] ki a kórházgondnoki állásra Gottmann István Kottra Károly és Muzsik József [...] szükségesnek Az Eszter­gomi Takarékpénztár változatlan kérése az volt hogy egy külön [...]
7. 2008-08-16 / 32. szám
[...] látomással akar­ta Megjelent ugyanis boldog István levita és első vértanú előtte [...] is ezt akarta mert ami István a görög nyelvben korona a [...] koronát melyei Esztergomban koronáz­ták meg Istvánt A sokáig barbárnak kezdetlegesnek hitt [...] a szent angyalok kezébe letet­te Kérése szerint Fehérvárra vitték a testet [...]
8. ESZTERGOM VÁRMEGYE TÖRTÉNETE • I. RÉSZ. A HONFOGLALÁSTÓL A TÖRÖK HÓDOLTSÁGIG • III. István • IV. István • III. Béla (204. oldal)
[...] Esztergom vármegye őstörténete 204 III István IV István III Béla pökeivel és hűbéreseivel [...] királynak míg a másik testvérnek Istvánnak a vezéri pálcza jutott De [...] 1165 április 11 én IV István elhunyván III Istvánnak többé nem kellett trónkövetelőtől tartania [...] mellett tovább folytassák útjokat III Istvánt Esztergomban helyezték örök nyugalomra királyaink [...]
9. ESZTERGOM VÁRMEGYE TÖRTÉNETE • I. RÉSZ. A HONFOGLALÁSTÓL A TÖRÖK HÓDOLTSÁGIG • III. István • IV. István • III. Béla (204. oldal)
[...] Esztergom vármegye őstörténete 204 III István IV István III Béla pökeivel és hűbéreseivel [...] királynak míg a másik testvérnek Istvánnak a vezéri pálcza jutott De [...] 1165 április 11 én IV István elhunyván III Istvánnak többé nem kellett trónkövetelőtől tartania [...] mellett tovább folytassák útjokat III Istvánt Esztergomban helyezték örök nyugalomra királyaink [...]
10. (201. oldal)
[...] Mint a későbbiekből kitűnik Szent István megkeresztelésének jelenetét kellett megfestenie 1823 [...] végezte 16 Reá vonatkozik Hesz kérése figyelmeztessék a takácsot ne szőj [...]
11. TAKÁCS JÓZSEF: Toronyórakezelők Esztergomban a XIX. század első felében (227. oldal)
[...] nem bírná elvégezni 6 3 Kérése nyomán szeptember 1 től ismét [...] 29 i tanácsülésre beidéz­ték Dikatz István harangozót és megintették ügyeljen a [...] hogy az órát készítő Miller István felelősségét soha föl sem 227 [...]
12. Képzőművészeti és önkormányzati kapcsolatok (39. oldal)
[...] szintén sikerült elérni hogy Andráskó István műtermét Andráskó Péternek juttassák A [...] veszteség érte Kollár György Végvári István János Vertei József és Kaposi [...] további fontos eddig nem teljesült kérése egy grafi­kai műhely létrehozására irányult [...]
13. 2019-01-01 / 1. szám
[...] Budapesten A képviselők közül Juhász István képviselő hiányzott egyéb elfoglaltságai miatt [...] tűzifaként és az ott lakók kérése ellenére sem lesz fizető parkolás [...] Az ülésen Eck András Juhász István Sasvári Viktor Stámusz Andrea Sztojka [...]
14. 2017-01-13 / 1. szám
[...] Viktor Tartózkodott dr Szerencsés Gergely István Vígh László A testület a [...] Eck András dr Szerencsés Gergely István A polgármesteri jutalom mellett szavazott [...] Romanek Etelka dr Szerencsés Gergely István A harmadik talán legfontosabb napirendi [...] testület többsége a polgármester nyomatékos kérése ellenére Sasvári Viktor képviselő javaslatára [...]
15. 2011-07-30 / 25. szám
[...] Újabb csörte meglepő felvételek kormánybiztos kérése Egy két héttel ezelőtti budapesti [...] KITÜNTETETT POLGÁRŐRÖK ESZIEBCOM áCS Vörös István Dunai Lajos és Szabó József [...]
16. 2010-08-21 / 30. szám
[...] történt meg az egyházszakadás más­részt István király trónraléptének idejére apja Géza [...] fejedelem legidősebb fia esetünkben tehát István aki fölvéve a ke resztséget [...] a szent király városában Szent Istvánt mélysé­gesen megrendítette egyetlen a felnőtt­kort [...] a szent angyalok kezébe letette Kérése szerint Fehérvárra vitték a testet [...]
17. 2007-12-08 / 17. szám
[...] folytatja a nyugállományba vonuló Kövecs István alezredes tevékeny­ségét Meggyes Tamás polgármester [...] Elisme­rően szólt arról hogy Kövecs István parancsnoksága alatt fejlődött Esz­tergom és [...] találko­zott az esztergomi tűzoltóság állo­mányának kérése és az önkormány­zat elhatározása Közel [...]
18. A Céh csoportos kiállításai (28. oldal)
[...] meg előzetes tematikát a vezetőség kérése inkább a múltbeli és a [...] p 96 A kiállításon Andráskó István festő tiszteletbeli tag Bangó Miklós [...] Funk Péter restaurátor képzőművész Gerstner István festő Ka­posi Endre festő Kovács [...]
19. 2009-10-31 / 43. szám
[...] tervezetének tanulmányozása és újabb infor­mációk kérése után lelkesen várják az egészségbiztosító [...] EGÉSZSÉGÜGY Dr med habil Berbik István Dr Deutsch Norbert Dr Dinnyés [...]
20. 2009-09-26 / 38. szám
[...] Képviselő testületének állásfoglalása a Szent István Gimnáziummal kapcsolatban Az önkormányzat célja [...] vette vissza fenntartásába a Szent István Gimnáziu­mot a továbbiakban Gimnázium hogy [...] költözhetett új otthonába A Szent István Gimnázium új igényeinek teljes körű [...] eszter­gomi öh Szintén 2003 as kérése volt a Gimnáziumnak hogy akkor [...]
21. MÁSODIK RÉSZ • II. fejezet: A felszabadult esztergom első évtizede (1945-1956) • Jegyzetek (82. oldal)
[...] kikiáltásának napján a városi vezetők kérése ellenére némák maradtak az esztergomi [...] Uo 1 Közzétette DR BADI ISTVÁN megbízott polgármester Lalszky nyomda Esztergom [...]
22. 2010-05-01 / 17. szám
[...] lehetősége Őt illeti meg annak kérése a munkáltató pedig engedélyezi illetve [...] vagy lelki erede Dr Berbik István tűek A betegek ál­szulesz noqyoqyasz [...]
23. 2000-12-14 / 50. szám
[...] látta vendégül Miután dr Horváth István az EPE elnöke köszöntötte a [...] és a városfejlesztés néhány égető kérése is Megemlítette a képviselő a [...] tervezendő Mindszenty szobrot dr Kelényi István művészettörténész főiskolai docens támasztotta alá [...] megküldik az alapít­vány kuratóriumának Sári István városi főépítész Meggyes Tamás polgármester [...]
24. 1997-12-18 / 51-52. szám
[...] első önálló tárlatát F Zámbó István rendezte és nyitotta meg Ugyanez [...] hogy az öröktől fogva létezőt kerese Festői alaptémáit azon a titokzatos [...]
25.
[...] a tervet csak a Majer István rajzából ismerjük 40 kép de [...] után nyomban intéz­kedett Packh ismételt kérése ellenére feloszlatta az épí­tési hivatalt [...]
26. 1994-09-08 / 36. szám
[...] tartottak A lakók­nak az a kérése hogy ne az álta­luk telepített [...] átutalásá­ról értesítette önkormányzatun­kat Útbeszakadása Katona István utcában Településfejlesztési Bizottság tár­gyalta A [...]
27. 1993-12-16 / 50. szám
[...] felújítási ma­radványának kérdése Az intézmé­nyek kérése a pénz maradjon az iskolákban [...] Dániel Fiedler Éva Bogáthy Sz István és Vincze G Péter Vezényel [...]
28. 2000-11-02 / 44. szám
[...] Mócska Szovák Kornél és Tring­li István előadása után kerekasztal beszélgetésre került [...] amelyen többek között a Szent István Strandfürdő volt kazánházában történő öltöző [...] kapcsolatos felhasz­nálási előszerződés tulajdonosi hozzájárulás kérése a kórházi konténerek bontásához energiatakarékossági [...] magyar királyság megszületett Most Szent István királyt a korabeli források megközelítésével [...]
29. 1931-11-13 / 126. szám
[...] könyvnyomdavállalatnál A szerkesztésért felelős GÁBRIEL ISTVÁN Amikor a harmadik örvend Esztergom [...] fe­lett napirendre tért Vitáris Dániel kérése Kisgazdák helyzete A vármegyei inségakció [...]
30. 2007-09-29 / 7. szám
[...] Urunk azért távolítja el az István gimnázium igazgatóját mert nem tudta [...] Urakhoz szeretnék szólni akik választóik kérése ellenére az igazgató fel­mentése mellett [...]
31. 1918-07-28 / 30. szám
[...] jegyen feltüntetett kereskedőtől való áthelyezés kérése is céltalan mert az előre [...] Szt Anna Szt György Szt István tér Szt János Szt Lőrinc [...] esztergomi hévviz fürdő és Sz István artézi forrás tulajdonosa 0 Székház [...]
32. 1903-12-13 / 50. szám
[...] földbirtokos és bérlő közön­ségét Hármas kérése van hozzájuk legyen min­den földbirtokos [...] r k földm leánya Bádi István r k földm fia Tóth [...] r k földm fia Sári István r k földm fia Drahos [...] varrónő Esztergom Házasságot kötöttek Szentkirályi István r k asztalossegéd és Pataki [...]
33. 1914-08-15 / 33. szám
[...] akkor alighanem teljesül az ima ké­rése S ez az idei eucharisztikus [...] rk 6 hónapos ránggörcs Klotz István Rudolf rk 2 hónapos ránggörcs [...] Kurlander Bandika kis öccse VODICSKA ISTVÁN képesített kőműves mester építési vállalkozó [...]
34. 1991-12-20 / 43-44. szám
[...] strandfürdő a háború előtt Szent István Artézi Fürdő Telep néven az [...] középiskola névvál­toztatási kérelmét Az iskola kéré­se a képzési profil gyakori válto­zása [...]
35. 1919-09-16 / 57.szám
[...] szerkesztője FEKETE REZSŐ Főmunkatárs VITÁL ISTVÁN Laptulajdonos és a szerkesztésért felelős [...] fogja a kiosztásról Őrlési engedély kérése A közélelmezési hivatalnak tudo­mására jutott [...]
36. 1937-01-24 / 7.szám
[...] megtalálhatjuk a városnak gróf Tisza Istvánhoz az akkori miniszterelnökhöz és belügy­miniszterhez [...] a nagy államal­kotó királynak Szent István­nak szülőhelye a magyar keresztény kultúra [...] magyar törvényhozásnál a törvényhatósági jogért kérése azonban eddig még nem talált [...] küszöbén amikor a nem­zet Szent István megdicsőült halálá­nak 900 éves évfordulóját [...]
37. 1993-09-16 / 37. szám
[...] éves dobos civilben fotográfus Körmendi István 25 éves basszusgitáros ének civilben [...] az élen képviselte A vendéglátók kérése szerint az esz­tergomiak csak magyar [...]
38. 1934-07-29 / 59.szám
[...] számának korlátozá­sára A szövetség konkrét kérése az hogy a miniszter sorozza [...] úszótanfolyamá­nak vizsgáját az Esztergomi Szent István Strandfürdő uszodájában f
39. 1926-07-18 / 57.szám
[...] küldendők Telefon 21 Főmunkatárs VITÁL ISTVÁN Laptulajdonos és felelős szerkesztő LAISZKY [...] mellé elemi leányiskolát is építtessen Kérése meghallgatásra ta­lált s így létesült [...]
40. 1929-06-16 / 45.szám
[...] fog megjelenni Kiadó hoz­zánk érkezett kérése alapján tiszte­lettel felszólítjuk mindazokat akik [...] vasbeton a köz­jólét szolgálatában Petró István A községek villamosításáról Dr Gesz­tely [...] konferencia nagyjelentőségű eredményét ismer­teti Vásárhelyi István dr a Magyar Külpolitika legújabb [...] nemrég megjelent visszaemlékezései nyomán Tisza István grófról közöl a lap jellemző [...]
41. 1901-03-17 / 12. szám
[...] Zichy János gróf és Rakóvszky István cs és kir kamarás országgyűlési [...] gondolata Hogy az ifjúság ezen kérése alapjában indokaiban őszinte és becsületes [...]
42. 1993-02-11 / 6. szám
[...] anyagi okai is vannak Horváth Istvánt személyesen ismer­te többször beszéltek Esztergom [...] környezeti nevelésére vonatkozóan Van e kérése javaslata az iskola számára Részt [...]
43. 2006-02-03 / 24. szám
[...] teljes bánásmódot is A miniszter ké­rése a jelek szerint teljesül így [...] a gazda szervezet elnöke Jakab István is kilá­tásba helyezte az újabb [...]
44. 1938 / 57. szám
[...] Az átképző tan­folyamok irányítója Kultsár István az értelmiségi munkanélküliek kor­mánybiztosa Augusztus [...] úgy találja hogy az illető kérése megokolt ak­kor amennyiben az Önállósítási [...] ígérkező gyakorlati életpá­lyákra A Szent István emSék és a szenttamásiak den [...] a Szentta­más hegyen épülő Szent István em léknek határidőre el kell [...]
45. 1932-07-03 / 53.szám
[...] VERMES IGNÁC Kossuth utca 10 kérése patrónusukkal Szent László­val együtt A [...] Héregei vagyunk Bánydsa József ffliklóssy István f Miklóssy István 46 éven át az esztergomi [...] éves korában half meg Miklóssy István különös tipusú ember volt Különös [...] rokonságon kivül dr Brey er István felszentelt püspök dr Drahos János [...]
46. 1992-06-05 / 21. szám
[...] költözködések harmadik oka a lakosság kérése Az északi városrész­ben egy új körzetet alakítottunk ki A Szent István tér Béke tér Basa utca [...] ren­delőbe amaz pedig a Szent István tér­re került A rendelők ügyében [...]
47. 1913-06-08 / 23. szám
[...] föpásztort meghatotta az asszony bizal­mas kérése Belenyúlt a kosárba kivett néhány [...] Mária Magdolna Esztergom Meghaltak Csősz István rk 29 honvéd­gy e közlegény [...] 18 napos bélhurut Büchner Tibor István Antal rk 2 hónapos bélhurut [...] ebben a számban találjuk Lendvai István följegyzéseit a nagy tárgyalásról Kovács [...]
48. 1999-04-01 / 13. szám
[...] fiú Szabó János és Petró István vala­mint a mátészalkai Adonyi László [...] kérelme s végre a tisztikar kérése következtében a parancsnok szaba­don bocsátott [...] Katalin 3 Hering Judit Szent István gimn f t Szabadiné Kutas [...]
49. 1931-05-14 / 39.szám
[...] Mátéffy Viktor távozik Most Rostássy István kir mérnök villamos szakértő ad [...] job­bat adni Gróhnak az a kérése hogy a Hungária ne 600 [...] Károly gróf Esterházy Móric Hász István tábori püspök és Böhle Kornél [...] irodaigazgató 17 én dr Csárszky István prelátus kanonok Tornaünnepély a tanítóképző­ben [...]
50. 2007-05-15 / 93. szám
[...] végeznek elkezdődhet a szakhatósági engedélyezések kérése Kép és szöveg P Z [...] he­lyi önkormányzat az esztergomi Szent István Strandfürdőhöz csatolta a kert­városi Pala [...] a strandolókat Az esztergomi Szent István Fürdő áp­rilis 23 án nyitotta [...] 8 án vasárnap a Szent István Kupa úszóversenyt tartják itt L [...]
51. 1912 / 29. szám
[...] állítólag édes anyja özv Nagy Istvánná lakik Mivel azonban a könyv [...] barátságát aki végül Margit néni kérése foly­tán arra is vállalkozott hogy [...]
52. 2004-03-06 / 47. szám
[...] bódultán mint egy telefonfülke Örkény István Ballada a köl­tészet hatalmáról és [...] sem családjának A mun­kás többszöri kérése és zaklatása végül any nyira [...]
53. 1925-05-10 / 36. szám
[...] Homor Imre Felelős szerkesztő Gábriel István Kéziratok ós előfizetések Kossuth Lajos­utca [...] el azok tagjait A soror kérése ós vágya csak 1847 ben [...] válik Itt mindenki egyenlő Szent István hévviz fürdőtelep uszodái és kó [...]
54. 1928-06-20 / 47. szám
[...] Homor Imre Felelős szerkesztő Gábriel István Kéziratok és előfizetések Kossuth Lajos [...] alapra helyezkedett és gróf Széchenyi István szellemében igyekszik Eszter­gom város úri [...] elfogadni szíveskedjék Ugyancsak ez a kérése a Move Esztergomi Hajós Egyesületnek [...] Kö­nözsy Béla Márk János Mechler Ist­ván Megyery Olga Pittner Géza Rudas István Seres Ferenc Szilas Károly Tóth [...]
55. 1914 / 63. szám
[...] specialiter Nagybol­dogasszony napján egyúttal Sz István emlékezetét is megülik Igaz hogy [...] azon hogy Nagyboldogasszony és Sz István királyunk emlékezeté e nagy idők [...] valaha országunk istápja Hol vagy István király téged magyar kíván Reménységünk [...] tisztikarral szemben ha külön engedelem kérése nélkül közre­adjuk Miért Azért mert [...]
56. 1916-04-09 / 15. szám
[...] hadvezér fejcsóválva válaszolt Az ön kérése túlhaladja erőimet és ha­táskörömet Halálos [...] Várkonyi Mihály Ihász Aladár Szentgyörgyi István stb A történet szín­helye Erdély [...]
57. 1921 / 91. szám
[...] szerkesztője Főmunkatársi FEKETE REZSŐ VITÁL ISTVÁN Laptulajdonos és a szerkesztésért felelős [...] bizottsági ülésen Áthelyezés Esztergom város ké­rése ugylátszik nem talált meghall­gatásra amennyiben [...] tanitóképző tanulókat hogy a Szt István napi sport ünne­pély részleteinek megbeszélése [...]
58. 1929-03-17 / 22.szám
[...] vasárnap 20 fillér Főmunkatárs VITÁL ISTVÁN Laptulajdonos és felelős szerkesztő LAISZKY [...] az állam elzárkózhatnék a város kérése elől Esztergom város és az [...] kellene lépni hogy a Szent István Fürdő melyért a Takarék­pénztár oly [...]
59. 1931-02-22 / 21. szám
[...] 27 lg Rochlitz örökösök Szent Istvánéhoz címzett gyógyszertára Kossuth Lajos­utca ós [...] bpesti ref gim a Szt István reál­gim és a Kemény reáliskola [...] jogos e a több bér kérése hogy a reklámtáblák ismét visszakerül­nének [...] o tanuló Emléklapot kaptik Homoki István 2 Ro­senberg György Uresch János [...]
60. 1941-05-10 / 38.szám
[...] Roosevelt gyomorbaj­ban megbetegedett Az újságíró kérése az olvasóhoz Az ujságbetűk legtöbbször [...] Consilía Hittudomány ifőiskola karnagy Béres István Az énekkarok egymás után ad­ták [...]
61. 1921 / 126. szám
[...] tehát a szentgyörgymezői polgárok azon ké­rése hogy ott egy fiókpóstahivatal állittassék [...] című napilap mely dr Milotay István szerkeszté­sében jelenik meg a keresztény [...]
62. 1918 / 49. szám
[...] regény foly­tatásának közlésén kívül Bársony Istvántól közöl hangulatos vadász­rajzot Havas Gyulától [...] jegyen feltünte­tett kereskedőtől való áthelyezés ké­rése is céltalan mert az előre [...] Szt Anna Szt György Szt István tér Szt János Szt Lőrinc [...]
63. 1936-05-03 / 36.szám
[...] Marschall Ferenc és bárcziházi Bár­czy István államtitkárokat Lepovszki Szaniszló és Háry [...] lap vasárnapi számá­ban megjelent Winchkler István ke­reskedelmi és közlekedésügyi minisz­ter rendelete [...] és erre s a borravaló kérése tekin­tetében fennálló tilalomra a vendé­geket [...]
64. 1930-02-09 / 33. szám
[...] ülő Nagyasszonyt tőle jobbra Szent Istvánt és Szent Imrét balra pedig [...] bajusztalan ifjút mutat Míg Szent István és László vaspán­cél ruhát viselnek [...] is kezdett sem a város kérése ellenére azt a város birtokába [...]
65. 2006-12-09 / 243. szám
[...] december 9 szombat hídlapmagazin Gulya István írása É Bécsi kifli Advent [...] ellenkezést nem tűrő hangon előadott kérése zökkentett vissza a valóba miszerint [...]
66. 1913-06-15 / 24. szám
[...] akartam Igy mutatkozott be Tisza István a miniszterelnök Budapesti HIREK Krónika [...] szavai Az egyháznak minden aggodalmas kérése és jogos várakozása jutott kifejezésre [...]
67. 1897-04-08 / 28.szám
[...] pedig Áb­rányi Emil Robin Gergely István Lyka Károly Márkus József Papp [...] Pékár Gyula Thury Zoltán Tömörkény István Feszi Géza Szántó Kálmán Munkácsy [...] melegen ajánljuk olvasóink figyelmébe Mutatványszám kérése által kiadóhivatal Budapest V Hold [...]
68. 1934-04-26 / 33.szám
[...] kapcsolatban A közön­ségnek ugyanis az kérése és ez ide genforgalmi érdek [...] Má­ria rk Nána Halálozások Pa­lásthy István rk nyug állami tanitó Molnár [...] ref 20 éves Pilismarót Horváth Ist­váné Kovács Mária rk 54 éves Nagysáp Longa istván 66 éves pincér özv Fekete [...]
69. 2000-07-06 / 27-28. szám
[...] nevében Ezután a kertvárosi mutatványosok kérése került napirendre ők a nyárbú­csúztató [...] Já­nos Általános Iskola igazgatójával Ba­ranya Istvánnal aki felajánlotta a bar­langot az [...]
70. 2006-11-18 / 228. szám
[...] ANTSZ Meggyes Ta­más polgármester többszöri kérése elle­nére sem szolgáltatott adatokat az [...] zenés táncos darabot a Bubik István Színkör társulata hozza el a [...]
71. 1991-06-14 / 23. szám
[...] melletti Szent­györgy mező prépostságát állítólag Ist­ván király alapította annyi viszont bizonyos [...] látogassa meg őt és a kérése teljesül Az egyház június 13 [...]
72. 1990. szeptember / 17. szám
[...] Lajos Dr Dinnyés Jó­zsef Farda István Schiller Ker­tész Tamás Jónás Zsigmond [...] Lajos Dr Dinnyés Jó­zsef Farda István Schiller Ker­tész Tamás Jónás Zsigmond [...] MSZP Reményi Károly KDNP Szabó István FKgP Szász Sándor MSZMP Szerencsés [...] véleményem hogy kiemelt központi támogatás kérése a város jogos igénye Ezért [...]
73. 1930-06-26 / 50.szám
[...] és Vicze Rozália rk Szenes István rk kórházi udva­ros ós Drahos Erzsébet rk Maj­tényi István rk vasöntősegéd és Tóth Rozália [...] 9 flflC 7 ffl ient kerese k Sári sáp község laUadtlalatU [...]
74. 1937-01-10 / 3.szám
[...] mézes­süteményt Morvái Ferenc játéktár­gyakat Meszes István droguhta pe­dig a karácsonyfa megvilágításához [...] Miért kell készülnünk a Szt István évre be­szédtéma kérdésére A Belvárosi [...] győződni hogy az utca rendezésének kérése nagyon is indokolt Aláírás Ipartestületi [...]
75. 1997-09-18 / 38. szám
[...] kétszobás faházat Teljesült Prokop Géza kérése a Dobo­gókői turista központ báró [...] Téry út Rexa Iván Nemere István REJTEKUTAK 12 Kicsiny halhatatlanság Kora [...]
76. 1930-02-16 / 14.szám
[...] majd meghallgatásra talál a szőgyéniek kérése Nyilvánvaló hogy a jegyző a [...] AZESZTERGOII KERESKEDELMI TÁRSULAT KÖZLEMÉNYEI Klinda István mérnök előadása iránt élénk érdeklődés [...] püspöki kart Főigazgatói látogatás Acsay István dr budapestvidéki tankerületi kir főigazgató [...]
77. 2005-04-28 / 82. szám
[...] tartozó igény az egyszemélyes szoba kérése Szabó Hajnal Előtérben az üzleti [...] lobbizik a térség fejlesztéséért Agócs István balra és Milan Belica hitelesítette [...] ön kormányzat elnöke és Agócs Ist­ván a Komárom Esztergom Megyei Közgyűlés [...] találkozón Milan Belica és Agócs István a Helsinki V C korridor [...]
78. 1920-09-26 / 188.szám
[...] s sze­mélyzetem eltávozik Tisztelettel Ré­ger István Szabászati és varrótanfolyam Tudatom a [...] és pontos kiszolgálás mellett Borovszky István férfi szabó Simor János­ucca 62 [...] Ka­talin tkvi tuiajdonosnak önkéntes ár­verési kérése a telekkönyvi hatóság a 204 [...]
79. 1897-10-03 / 40. szám
[...] szót emeltek még dr Földváry István aki igen szépen megokolt beszédében [...] szüretre hivatalosak Mindegyiknek volt valamelyes kérése vala­melyes titkos közölni valója a [...] 100 000 frtért átengedni Kobek István megelégszik egy jó vallás­alapi bérlettel [...]
80. 2006-07-06 / 132. szám
[...] adóha­tóság Csongrád megyei igazgatója Papp István rámutatott hogy ezzel a színlelt [...] majd a cégeket Az államfő kérése SK A szlovák köztársasági elnök [...]
81. 1896-11-29 / 96.szám
[...] amely a ki­rályokat ékesíti Szomaházy István adó után kivetett 64 pótadó­kulcsban [...] segélyt szavaztak meg Dr Földváry István ügyész beterjesztette a szenttamási szentgyörgymezei [...] államtitkár fogadta a de­putációt amelynek kérése teljesítését ki­látásba helyezte O Ülések [...]
82. 1920-08-31 / 178.szám
[...] Dr Lepold Antal Dr Breyer István és Dr Krammer György prelátus [...] Jánosné Peck Julianna tkvi tulajdo­nos kérése ügyében a telekkönyvi hatóság az [...]
83. 1937-05-09 / 37.szám
[...] epilógusaként különösen érdeklő dr Kamenszky István volt Esztergom vármegyei fő orvosról [...] Károly ny őrnagy munkálkodása és kérése alapján f hó 4 én [...] az országos szövetség képviselője Reviczky István főszolga­bíró dr Mihályi Géza dr [...]
84. 1932-06-23 / 50.szám
[...] mint külföldön Egy szegény ember kérése Szerkesztőségünkben egy szegény nagy bajba [...] rk 3 éves Ipoly­szalka Kriskó István rk 53 éves földm Teplán [...] nagy sikere Trillap partnere Homonnay István volt A nehéz énekes szerepben [...] játszotta a főszerepet Azután Homonnay István tünt ki Kis sze­repe volt [...]
85. 1989. november / 11.szám
[...] alatta bölcsőközeiben Vajk a későbbi István bölcsőközelében Az idők során akarnokok [...] szolgálni Isten hozta Önöket Szent István városába Bencze Cs Attila IN [...] politikai és egyéb szerve­zeteinek a kérése sok plénumon hangot kapott Az [...] legjobb eszköz vagy azt hogy István király Imre herceghez írt Intelmei [...]
86. 2004-08-18 / 164. szám
[...] nem ízlett a brazi­lok táncra kérése az olimpia máso­dik mérkőzésén Pedig [...] A mérkőzés kezdő rúgását Motuz István az ős Szikra utolsó élő [...]
87. 2007-04-12 / 71. szám
[...] ellen­őrzés pedig a lakók többszöri kérése el­lenére kapacitáshiány miatt igen ritka [...] S Z É L Gulya István N incs rajta sapka Azt [...]
88. 1937-02-14 / 13.szám
[...] készítendő Ezen terv­nél mindennemű Szent István emlék­mű bele tervezése mellőzendő mert [...] elhelyezhető legyen relief szerű Szent István emlékműnek egy nem művészi hanem [...] állam által esetleg felállítandó Szent István szobor akár az ásatá­sok környékén [...] hatóság valami nagyobb dolgot kér kérése csak akkor bir a kellő [...]
89. 1934-09-16 / 72.szám
[...] a mult az otthon számos kérése bátorít serkent hogy most már [...] számunkban fogjuk közölni A Szent István Fürdőszálloda igazgatósága a hangverseny után [...] Ezenkívül azt olvassuk hogy Szent István napján a sao paulo i [...]
90. 1901-02-03 / 6. szám
[...] Vimmer Imre polgármester dr Földváry István főügyész Niedermann József rendőrkapitány dr [...] Tanítói kinevezések Január havában Hoffmann István Szalmaterecsre Kiiment István Rendvére Oravetz Lajos Zsemlérre Vatztda [...] József Egbellre segédkántornak véglegesen Siklaky István Ilinyre kántortanítónak ideiglenesen kineveztet­tek Osztálytanítói [...] lakó édesanyjához csak az a kérése hogy eksztra ruhát sáj háj [...]
91. 1934-04-01 / 26.szám
[...] a lengyel földmivelésügyi mi­nisztert Tissa István gróf szob­rát április 22 én [...] mi a község legnagyobb baja kérése Nincs szé­rűje a községnek A [...] nem szabad megtennünk mert Szent István szülővárosának a ma­gyar hercegprímások székhelyének [...]
92. 1925-11-29 / 95.szám
[...] és nem tudjuk elhinni hogy ké­rése ne hallgattatnék meg Egy város [...] üzleti hirdetését az Esztergomi Szent István Naptárba
93. 1938 / 79. szám
[...] Szavunk nem az elesettek esdeklő kérése Sem a dölyfösek büszke kérkedése [...] ezen a föld­tekén Dr Ernyei István gyarok és külföldiek élők és [...]
94. 1910-02-13 / 7. szám
[...] sikeres szereplései alkal­mával Azután Nemesszeghy István énekelt ka­baré dalokat kellemes lágy [...] a Hóhányók nótája volt Janzer István Sebők Ferenc és Táky Gyula [...] kijelentette hogy a kir tanfelügyelő kérése és kérdése jogosult mert az [...]
95. 1926-02-10 / 11. szám
[...] Homor Imre Felelős szerkesztő Gábriel István Kéziratok ós előfizetések Kossuth Lajos­utca [...] A gazdatársadalomnak az az első kérése hogy a pénzügyminiszter szál­lítsa le [...] 9 12 ig a Szent István 13 án a Fekete Sas [...] következő eredménnyel ügy­vezető elnök Kövesi István alelnökök Trubin János és Petrik [...]
96. 1934-04-12 / 29.szám
[...] 14 iki egyesületi Nagyboldogasszony Szent István ünnepségen közre­működjenek Felhívás a város [...] A bizottságnak az a tiszteletteljes kérése hogy ismert önzetlen mun­káját szíveskedjék [...] polgársá­gát az elnökség Gyászhír Palásthy István nyűg igazgató tanító és főkántor [...] nagyprépost Farkas Jenő gyáros Hajdú István ny jószág­kormányzó Malus Gyula gyáros [...]
97. 1926-11-07 / 89 .szám
[...] Medárd dr Machovits Gyula Nád­ler István Karcsay Miklós dr Fe­hér Gyula [...] 44 000 ölveczky Fe­renc Rudolf István Marko György­né Szathmáry József dr [...] Bárdos József Nagy Imre Vi­lághy István Sprincz Alajos Tamás Ferenc Mattyasóvszky [...] Kultur vezetőségének de azért van kérése is Az olyan szép sportképet
98. 2004-10-22 / 210. szám
[...] A tüntetők először az I István Gimnázium melletti egy­kor kispapok által [...] is készítsem el Az ő kérése eredményeként 2000 ben megjelent a [...]
99. 1908-04-09 / 29.szám
[...] pályá­zott volt főügyész dr Földváry Ist­ván választatott meg A főjegyzői állásra [...] Pálfi Rezső Némethy László Ujfalusy István és Vereh János A küzdelem [...] kifelé nyíljanak mert habár figyelmezte­tése kérése talán mosolyra is ger­jeszt egyeseket [...] tagja volt polgári társaságunknak Rakovszky István Esztergomban Rakovszky István a képviselőház elnöke valóságos belső [...]
100. 1927-08-04 / 61.szám
[...] lesz az Esztergomi Takarékpénztár Szent Ist­ván fürdőtelep új modern uszodá­jának ünnepélyes [...] 4 Hiszekegy 5 Start engedély kérése 6 Orszá­gos úszóverseny 7 Telep [...] rk földmives leánya Éngelbrecht Béla István rk ny tiszthelyettes fia Zsiga János István rk vármegyei aljegyző fia Házasságkötések [...]

 

  • 1
  • 2