922 találat (0,301 másodperc)

Találatok

1. 1988-05-25 / 124. szám
[...] Bereczki Ildikó Zsuzsanna és Kun István Fe­hér Eszter Anna Békés és [...] Ágoston Eszter Mária fia Sándor István Makula 1 István és Rövid Viola fia István Károly Szabados Já­nos és Dúl [...] a 46 os számú főúton Kerese István budapesti lakos személygépkocsijával el­ütötte p [...]
2. 1906-04-15 / 15. szám
[...] Szegedi siketnómák intézete felügyelő bizottságának kérése Hertelendifalvai lelkészi dijlevél Nagymajlát jelentése [...] tartása és rendezése Darabos Lajos kérése s erre hozott egyháztanácsi határozat [...] egyh megyei határoza ra Szombathy István jelentése 162 190 sz egy­házmegyei [...] jegyzőkönyv előterjesztése Bírósági ügyek Kovács István egyháztanácsi jegyző ég ügyé­ben felebbez [...]
3. 1977-04-09 / 83. szám
Balesetveszély a járdán Cukorbetegek kérése Hétről hétre olvasom a Szer­kesszen [...] egy véradönapot kivánnak szervezni Jantyik István Ecsegf alva Békés megyében még [...] 19 én közöltük 1 Gombkötő Istvánná orosházi le vélírónk kérését hogy [...] felkeresett bennünket s közölte hogy ké­rése nem volt hiábavaló a kerté [...]
4. 1906-09-09 / 36. szám
[...] tago­kul Beliczey Géza Békéscsaba Wagner István tisztartó Füzesgyarmat Benedicty Gyula gyógy­szerész [...] rendezésében Egyházmegyei tan egyesület elnökségének kérése alapszabály módosítása tárgyában Egyházmegyei tan egyesület elnökségének kérése napidijak meg­állapítása tárgyában Egyházmegyei tan egyesület elnökségének kérése tan osztályozásának eltörlése tárgyában Egyházmegyei tan egyesület elnökségé­nek kérése egyházkerületi tankönyv monopólium megszüntetése tárgyában [...]
5. 1973-03-22 / 68. szám
[...] élő adásba i Fotó Fábián István Feles Pál nyerte az orosházi [...] Dózsa SE színekben játszó Tímár István I is alaposan kitett magáért [...] véleményét az Országos Szövetségnél való kérése alap j ján szövetségük felveszi [...] el a mezőheg ye siek kérése elől így ha az Or­szágos [...]
6. 1919-08-20 / 40. szám
[...] Megjelenik szerdán és szombaton üzent István király Hirek a nagy világbál [...] kormány formája felett dönteni Tisza István gyilkosai megkerültek Okmá­nyok bizonyítják hogy [...] bizottságot szervezett Fóris Rozina tanítónő kérése hogy rendes tanítónővé választas­sák üresedés [...] teljesít­hető A családos tanítók azon kérése hogy lakás­pénzük az állami tanítókéval [...]
7. 1987-06-15 / 139. szám
[...] segítők létszámában a fog­ Földest Istvánná Sport­napon van Mindjárt kül­dünk érte [...] befejeztével Ugyan­ekkor adták át Zsáky István tanárnak a képzésben nyúj­tott kiemelkedő [...] felé induló vonat­ra vélekedik Földesi Ist­vánná Ugyancsak a közlekedéssel kapcsolatban egyik [...] is köszönettel számítunk Dr Szabó István Békés város főorvosa Szabó István a Kamuti Béke Tsz ből [...]
8. 1924-11-08 / 90. szám
[...] magas polcra emelt MacDonald legutolsó kérése valami olyan dolog volt amelyet [...] ellenség foglaljon állást MacDonald utolsó kérése kicsiség volt de ebből a [...] említjük meg hogy Nagyatádi Szabó István szobrára ed ig 50 millió [...]
9. 1935-02-24 / 46. szám
[...] indított fegyelmi vizsgálatot A Váséry István dr debreceni pol­gérmeokr elien mór [...] Griecs János városi kccsis kegydij kérése Lovas­kézbesiiők lótartósi átalányénak ujabb megállapítása [...] Györgyné területbér hátralék elen­gedés iránti kérése Tábor Ferenc kérelme felmondás ha­tály [...]
10. 1926-10-14 / 233. szám
[...] pedig az hogy gróf Bethlen István miniszterelnök még a Ház összehívása [...] októberi közgyűlése A kórházi alkalmazottak kérése illetményeik szabályozása tárgyában A Közlöny [...] ügy nevezetesen a közkórhóz alkalmazottainak ké­rése A közkórház alkalmazottai ugyanis annak [...]
11. 1927-10-16 / 234. szám
[...] Szerkesztőség és kiadóhivatal Békéscsaba Szent István tér 18 Telefon 60 független [...] iránt Ipari és kereskedelmi érdekeltsé­gek kérése munkásbiztositó pénztári kirendeltség létesítése iránt [...] és a Békéscsabai Kisgazda Bank kérése szerződés át­ruházása iránt Marik Mihály [...]
12. 2007-02-08 / 32. szám (33. szám)
[...] időre jelentette be tegnap Gaskó István a szakmai szakszervezet illetve a [...] apeli lui APEH MUNKÁLTATÓI ADÓMEGÁLLAPÍTÁS KÉRÉSE ADÓHATÓSÁGI ADÓMEGÁLLAPÍTÁS kérése a munkáltatótól vagy az APEH [...]
13. 1926-07-14 / 156. szám
[...] szük­ségessé vélt A közgyűlést Horváth István tanácsnok elnök nyitotta meg üd­vözölvén [...] Róna védekezett Végül is Hor­váth István elnök teremtett ren­det A közgyűlés [...] híd­nak azonban az erzsébethelyiek minden kérése követelése elle­nére még csak hozzá [...] a lakos­ság minden igyekezete minden kérése süket fülekre talált eddig de [...]
14. 1932-05-24 / 108. szám
[...] K Mihály irattárnok betegszabadság iránti kérése Kvasz Dezső adó­tiszt betegszabadság iránti kérése Illetőségi ügyek Póttárgysorozatba felveendő ügyek [...] Kaposvárról jelentik hogy ifj Bethlen István gróf is kényszer­egyezséget kér maga [...]
15. 1958-01-19 / 16. szám
[...] MEGYEI NÉPÚJSÁG Sok harisujagyáii dolgozó kérése Válasz Gáboriné cikkére Mi a [...] meg helytelen munkamód­szerüket Sok harisnyagyári ké­rése ez A Gyulai Harisnyagyár dolgozói [...] Köszönet az előadóknak névszerinti Petrószki István járási úttörőtitkárnak Sípos Péter Bognár [...] ellenére Az első helye­zést Varga István mezőhegyesi őrsvezető őrse nyerte A [...]
16. 1917-10-14 / 41. szám
[...] Haán Béla Kocziszky Mihály Kovács István Hartenstein Ignácz Az orosházi bizottságba [...] osztályba lép­tette elő özv Mikolai Istvánná Bohus Ferencné és Hoffmanné Szabó [...] is jogtalan a vállalatnak ezen kérése mert az elmúlt év­ben is [...] a Királyné palotahölgye és gyermekei István és Gabriella Denise Gabriella özv [...]
17. 1917-10-21 / 42. szám
[...] Haán Béla Kocziszky Mihály Kovács István Hartenstein Ignácz Az orosházi bizottságba [...] osztályba lép­tette elő özv Mikolai Istvánná Bohus Ferencné és Hoffmanné Szabó [...] is jogtalan a vállalatnak ezen kérése mert az elmúlt év­ben is [...] a Királyné palotahölgye és gyermekei István és Gabriella Denise Gabriella özv [...]
18. 1968-11-02 / 258. szám
[...] Megoldódik a lakosság 20 éves kérése Békésen Régi gondja Békésnek a [...] lakosságának több mint 20 éves kérése Most arról kaptunk érte­sítést hogy [...] szólt Második napirendi pontként Soós István a TIT Békési járási szervezetének [...] Dumitrás Mihályt és dr Vidó Istvánt is Új tanfolyamok előadássorozatok ankétok [...]
19. 1993-09-04-05 / 206. szám
[...] keservei A sikerdarab sorsa Mikó István házalt a többmilliós produkcióval Fél [...] illetva gazda nélkül ma­radt Mikó István és társulata megpróbálta több helyen [...] ha­marabb kerül külföldi szín­padra Mikó István és csapata azonban nem adta [...] az élveboncolásra vállalkozókat Ács Klára kérése roppant szerény volt mindenki írjon [...]
20. 1928-03-28 / 25. szám
[...] A fegyelmi büntetésben részesült tanítók kérése csak az esetben vehető figyelembe [...] A szolgálatképtelenség miatt nyugdíja­zott tanítók kérése esak akkor vehető figye­lembe ha [...] malae nem hoz szerencsét Boros István gyulai lakos a feleségével együtt [...] Jézus Szentségig Szivének Országa Újlaki István plébános imakönyve A Jézus Szentséges [...]
21. 1995-04-03 / 78. szám
[...] apróság kapott meghívást A házigazdák ké­rése a kis vendégek hozzák magukkal [...] a tojásírás tudományával A szervezők kérése mindenki hozzon ma­gával főtt tojást [...] Erzsébet fia Attila Binder Ádám István és Balázs Ilona fia Adám [...] véget Aranylako­dalmasok A kétsopronyi Szabó István és felesége An csin Dorottya [...]
22. 1920-08-26 / 69. szám
[...] Főbb tárgyai A Területvédő Liga kérése gabonának termé­szetbeni adományozása iránt A [...] A vármegyei kémény seprők egyesületének kérése a kéményseprési dijak felemelése iránt [...] a Péterfi cipőáruházba Békéscsaba Szent István tér 12 sz Kossuth szoborral [...]
23. 1988-05-03 / 104. szám
[...] és feleke­zeti közösségei is Bukovinszky István A Jászfényszarui Béke Mgtsz kalapgyártó [...] je­lenleg nem oldható meg a kérése Tömegközlekedési szempontból egyébként azon javaslatával [...] közúton közle­kedő személygépkocsi veze­tőktől Tóth István olvasónk ki­fogásolta az autóbuszok pa­dozatának [...] őt nem is érdekli Panaszosunk kérése nem újkeletű s örömmel tudat­juk [...]
24. 2001-09-07 / 209. szám
[...] egyik napjának vendége volt Mikola István egészségügyi miniszter aki a magyar [...] MDF szóvivője szerint pártjának minden ké­rése teljesült a Fidesz MPP vel [...] lett volna Az MDF minden kérése teljesült Ön az utóbbi időben [...]
25. 1994-12-24-26 / 304. szám
[...] merte hinni hogy a kisfiú kérése meghall­gatásra talál Az ajtóban állva [...] József és családja Mezőbe­rény Petrovszki Istvánná Kétsoprony Iszály János Méhkerék Pocsajiné Lipcsei Észter Békés Kneifel István­ná Békéscsaba Sebők Mik­lós Orosháza Nemesvári Ist­ván Orosháza Szarka József­né kereskedő Csanádapáca [...] Bt Nagykeres­kedés Orosháza Szegedi Kis István Református Gimnázi­um 6 1 C [...]
26. 1969-11-24 / 272. szám
[...] szükségességéről szólt A tanácskozáson Varga István a megyei tanács főelőadója Végh [...] a megyei pártbizottság munkatár­sa Varga István a megyei ta­nács főelőadója Jernei [...] munkájá­ról két korreferátum hangzottéi Csoór István a megyében élő prózaírók néhány [...] várszerű cson évek óta hangoztatott kérésé 1 katorony bal oldalán egy [...]
27. 1994-01-29-30 / 24. szám
[...] sz KAGYLÓ Zálogház Orosháza Szent István u 53­ Szarvas Béke ltp [...] bejelentése 02 táviratfeladás 089 ébresztés kérése 09 tudakozó A centralizálás miatt [...]
28. 1974-06-01 / 126. szám
nyugdíjasok 1 kérése I jlafel Kálmán békéscsabai Sva [...] tartózkodott Így megoldható a nyugdíjasok kérése luro árukapcsolással Latorcai Jánosné békéscsabai [...] Békéscsabán című cikkünkre dr Hódi István a Szegedi Postaigazgatóság igaz­gatóhelyettese válaszolt [...]
29. 1994-12-02 / 285. szám
[...] Somogy megyei község Iharosberény önkormány­zatának kérése volt hogy a tervezett munka [...] megy a lap Csur ka István a Ml ÉP elnöke Megszabadulni [...] értelmesek és szük­ségesek voltak Eörsi István író Mondatok a Helyzetről Benedek István Gábor A komlósi Tóra A [...] jóvoltából most jelent meg Benedek Ist­ván Gábor A komlósi Tóra cí­mű [...]
30. 1972-11-02 / 259. szám
[...] követték éveket azonban a községbeliek kérése megma­radt óhajnak Azaz hogy meg­annyi [...] beszélt szalag átvá­gás előtt Sarkadi István MÉ­SZÖV elnökhelyettes Mert az utóbbi [...] után Békéssámson egész lakosságának jogos kérése A kultúrált vendéglátóegységet és ez [...]
31. 1955-03-06 / 55. szám
[...] kö­vetel háztáji földet Jogos e ké­rése Válasz 1 Kukla Péter leányainak [...] kaphat­nak háztáji területet Ezért Csül­lögné kérése néni jogos tegyem Hanem én [...] tartozik az állam­nak Eöld esi István 76 kiló ba­romfival 20 kiló tojással Vá radi István pedig 119 98 mázsa kukoricával [...]
32. 1878-01-31 / 9. szám
[...] Birónak Kruchió József albirónak Kató István lett megválasztva Adópénztárnoknak Gs Szabó [...] jiuner úrért Megválasztattak továbbá Végh István pénztárnok Dobay Sándor alelnök Takács [...] érde nes sorába magát beiktattatni Kérése hogy oda vezettessék ellenszenvvel bár de mint a balek első kérése mégis teljesíttetett Az óriási ódon [...]
33. 1982-05-01 / 101. szám
[...] tagja szb titkár Ga rai István az Orosházi Üveggyár 1967 ben [...] ártott magá­nak a mozgalomnak Garai István Tizenöt éve vagyok brigádtag az [...] együttműkö­dik Nincs a vezetőségnek olyan kérése amelyre egyből rá ne állnánk [...] mint a közös mozi Garai István Ha nincs brigádmozgalom lehet hogy [...]
34. 1970-04-21 / 92. szám
[...] javítottak tár­sadalmi munkában Az óvoda­iak kérése tehát az a Népújság hasábjain [...] a ma­gyar hadak nyomására I István korában kénytelen volt őseink­nek a [...] bizonyult a legjobbnak második Madarász István oros­házi harmadik pedig a békés­csabai Gábriel István lett A színvonalas izgalmakban bővelkedő [...]
35. 1972-12-17 / 297. szám
[...] városnézés Kocserga elvtársat elkíséri Jámbor István a vá­rosi pártbizottság első titkára és dr Vidd István a városi tanács elnöke A [...] nézi végig a történelmi emlékeket Kérésé re Szerdahelyi István múzeum­igazgató a gyulai céhes ipar [...] S rg ás Jám r Ist­ván a városi pá tbizoitság első [...]
36. 1969-11-22 / 271. szám
[...] Kétegyházi jelentésünk Megvalósult a választópolgárok kérése Ha valaki Békéscsaba Lö kösháza [...] font foteleket bár­székeket szállítanak Sokéves kérése volt ez a vésztőieknek E [...] nagyon hát­ráltatják a munkát Lehóczki Istvántól a községi tanács vb elnökétől [...]
37. 1993-12-24-26 / 301. szám
[...] melletti márvány asztalnál ültek Zahorán István egy tőkeerős német bank elnök [...] A nő ott az ajtóban Istvánra nézett és rá Aztán diszkréten [...] ki magát mit mondjon neki Istvánnal más lett volna az élete [...] az ebben a pillanatban Zahorán Istvánt nem érdekelte Majd rábízza a [...]
38. 1992-03-11 / 60. szám
[...] a gyermekkór­ház S O S kérése akkor hang­zott el amikor az [...] téma két avatott ismerője dr István Lajos a Vas megyei és [...] Békéscsaba Bérezi János Békés Besenyei István Gyomaendrőd Bodor Gábor Kunágota Breiska [...] Árpádné Csanádapáca Klenn Ferenc Gyüre Istvánná Battonya Kovács János Kovács Jánosné [...]
39. 1957-12-19 / 297. szám
[...] tlinket fejezzük ki Dr Dános István a Szegedi Postaigazgatóság helyettes vezetője [...] Varga Mária 62 éve dr Kerese Tibor József 72 éves Nagy [...] Béla éd Tóth Margit Hambarás István Já­nos és Trippe Julianna Juhász Ist­ván és Gulácsi Márta Horváth Sándor [...] Mária 58 éves özv Sin Istvánná sz Szalay Közületek figyelem kibővített [...]
40. 1957-04-26 / 96. szám
[...] VV WVV V Megbüntették Voxár István lakásügyi előadót Egésznapos tárgyalás után [...] a békéscsabai r bíróság Vozár István a váro fo itan p [...] Különösképpen a Vendéglátóipart Vállalat igazga­tójának kérése teljesült is Ilyen bizonyított tényeit [...] és Franké Zsuzsanna Halálozások Bracsok Istvánná Po dani Zsuzsanna 69 éves [...]
41. 1994-02-02 / 27. szám
[...] Békéscsaba Deák u 11 Samu Istvánná Telefon 447 422 Békéscsaba térsége [...] Kétegyháza térsége Gyomaendrőd tárház Illés István Telefon 386 165 Szarvas Kondoros [...] bejelentése 02 táviratfeladás 089 ébresztés kérése 09 tudakozó A centralizálás miatt [...]
42. 1957-07-04 / 154. szám
[...] Imre és Domokos Mária fia István Muesl László és Voran Magdolna [...] Ilona fia János Házasságkötések Varga István és Pocsai Zsófia Kiss Mihály [...] zsébet fia József Házasságkötések Kertész István és Savolt Zsuzsanna Kárpáti János [...] Születések Szabados Márton és Szs kerese Erzsébet fia Márt Müiáiy Háti [...]
43. 1994-06-16 / 140. szám
[...] is féltik a gyerekeket Béres István á polgármesteri hivatal város fejlesztési [...] szelvény beküldése és az ajánlat kérése üzletünkre nézve semmilyen kötelezettséget nem [...] 9 es számú Minimarketben Szent István tér 18 a 10 m [...] Halálesetek Dér József 1908 Mazula Istvánná Kovács Anna 1906 Szilágyi István 1930 Szabó Gyula Zoltán 1949 [...]
44. 1975-02-16 / 40. szám
[...] én reg­gel 9 órakor Szabó István az MSZMP Mezőkovácsházi járási Bizottságának [...] MSZMP KB osztályvezetőjét felkérte Szabó Istvánt a szó­beli kiegészítő megtartására A [...] elosz­tása és a teljesítés számon kéré­se jegyzi meg a járási párt [...] a medgyesegy­házi tsz párttitkára Pető Ist­ván kunágotai pedagógus Agócs István a mezőkovácsházi Üj Alkotmány Tsz [...]
45. 1973-04-07 / 81. szám
[...] közölte hogy a Mátyás ut­caiam kérése valóban indokolt s ezzel kapcsolatban [...] Ha kell példás büntetéssel Patakfalvi István hanem a táviratot tartalmazó szalag [...] sokkal ízlésesebb Teljesül a szarvasiak kérése A márciusa 24 i számban [...] délután öt óra Leugrom az István ki­rály téri Csemegébe vásárolni azonnal [...]
46. 1998-02-19 / 42. szám
[...] de a felügyelő bizottság elnökének kérése ellenére nem terjesztette az ak­kori [...] az utóvizsgadíjakra A diákok további kérése hogy dr Szabolcsik Katalin kollégi­umigazgatót [...] pénz kezdte tegnap sajtótájékoztatóját Pataki István Békés város polgár mestere A [...]
47. 1973-04-17 / 89. szám
[...] és belépett voksát leadni Kiss Ist­ván a Mezőhegyesi Állami Gaz­daság Kossuth [...] tanácsülést tartanak Mezömegyer lakosságának egyöntetű kérése és az érintett tanácsok állásfoglalása [...] Békéscsaba város tanácselnöke Szavaz Kiss István Kossuth díjas tehenég Mezőhegyesen Nagy [...]
48. 1957-11-07 / 261. szám
[...] gépkocsi állna rendelkezésre Ugyanis az István Malom előtt lévő Körös híd [...] makk felvásárlásához A kifizetést Laczó István intézte személyesen Ha Laczó István erdész a meghirde­tett 2 forintos [...] jogos a május l telepiek kérése azonban békéscsabai alközpontjától meg­kaptuk a [...] Anyanyelvű Iskola i gazgatóját Kocsis Istvánná békési há­ziasszonyt Jávor Máriát a [...]
49. 1968-02-06 / 30. szám
[...] és meglépett A személy Oros István 28 éves foglalkozásnélküli több­szörösen büntetett [...] tehát személye jelenleg is­meretlen Oros István sem ismeri névről azt a [...] és meg­állapította hogy a tsz kérése in­dokolt és teljesíthető Ennek alap­ján [...] alatt 18 19 óráig Iga Istvánná a Kolozsvári u 25 sz [...]
50. 1975-04-02 / 77. szám
[...] kérőlap A segélyszolgálatnak az a kérése hogy az autósok ha az [...] óráig a Tanácsköztársaság útját az István király tértől a Gábor Áron [...] 15 óráig a já­ratok az István király tér Szabadság tér Bartók [...] 7 12 fok között MIKLÓS ISTVÁN KIÁLLÍ­TÁSA Ma délután 17 30 [...]
51. 1979-07-17 / 165. szám
[...] 17 kedd Közéletünk hírei Huszár István az Egyesült Államokba utazott Virág István az első vendég átveszi az [...] Békéscsabán Napjaink témái Egyenlősdi Huszár István a Minisz­tertanács elnökhelyettese Juanita Kreps [...] Nagy János külügy­miniszter helyettes Török István külkereskedelmi mi­niszterhelyettes és Fekete János [...] és a vésztőiek több éves kéré­se Ugyanis mindkét telepü­lésen ABC áruház [...]
52. 1975-01-11 / 9. szám
nyugdíjasok kérése Valóságos szemétdomb Ha nem bontották [...] a keresk e delemben Bőmet István békéscsabai ol­vasónk bár humorosan írta [...] is az Univerzál Kiske­reskedelmi Vállalat István király téri faáruboltjában Itt angol [...] panaszos levelet idézzünk amit Erdélyi István írt a békési lakosok ne­vében [...]
53. 1994-08-19 / 195. szám
[...] Sándor Ladik Katalin Fe renczes István Brasnyó István Lászlójfy Ala­dár Király László Farkas [...] Károly Vári Fábián László Tari István Kulcsár Ferenc Vitéz György és [...] kezet adott valamennyiünknek csak egy kérése volt bár­mit újítunk is ne [...] otthon hogy személyesen találkoztam Vas István Zoltánnal Hát ennyit a népszerűségről [...]
54. 1993-06-03 / 127. szám
[...] Út kör Békéscsabán A Csurka István nevével fém­jelzett Magyar Út mozgalom­nak [...] és ennek vendége lesz Csurka István is Bobcsek István azt is elmondta hogy a [...] teraszán tartott tegnapi sajtótájékozta­tón Szedoglavits Istvántól a társaság elnökétől A blues [...] merev elutasí­tásra talált a magyartanárok kérése változtassák meg az Országos Középiskolai [...]
55. 1951-11-07 / 260. szám
[...] szak végetér mérünk Mindannyian Ipacs István és Gyökön Lajos vál kíváncsiskodva [...] 10 re befejezik A jegyző István büszke öntudattal nézi köny v elkészült Ipacs István szia munkájának eredményétói Néhány hanovista [...] szárnyalták nyük után emelkedett a kerese un Valla tűk Dogy tervünket [...]
56. 1957-05-26 / 121. szám
[...] amit mondott bizony jog­talan a kérése A kilenc hold neki is [...] áremelése csak egészen minimális Petővári István és Mácsai Mi­hály üzletvezetők a [...] hozassa rendbe Ez a dolgozók kérése is A kiszolgálást végző dolgozók [...]
57. 1988-07-02 / 157. szám
[...] Körösladányban a lakos­ság három évtizedes kérése teljesült tegnap délelőtt amikor Kiss [...] titkára köszöntötte majd dr Sza­bó István főorvos adott át jutalmakat a [...] Milyó Ágnes leánya Szilvia Papp István és Zubán Éva fia István Sidi Ya­coub Nor Eddine fia [...] Tóth Emília Barabás József Mészá­ros Istvánná Szabó Etelka Bús László Mikoly [...]
58. 1894-04-29 / 17. szám
[...] be­mutatja 35 Vámszedési jog engedélyezésének kérése a kétegyházi uj kőuton 36 [...] 55 Orosháza község és Kiss István közti szer ződééek 56 Kondoros [...] Jakab Sándor Pál 20 Demeter István Lsomos Mátyás 10 Összesen 75 [...] 50 Gsete Pál 40 Somogyi István 10 Rozsos István 20 Kovács István 50 Bene János 30 Kátny [...]
59. 1896-12-20 / 52. szám
[...] indóházi ut on vámszedési jog kérése iránt 37 Mező Berény község [...] szer­ződés jóváhagyás iránt 42 Sós István valamint Yirágh János és tár [...] szálloda bérbeadása tárgyában s Matics Istvánnak ezen határozat elleni felebbezése 60 [...] ozáso k 90 K Tóth István szeghalmi lakos gyógy költség elengedése [...]
60. 1973-11-14 / 266. szám
[...] több mint 30 éves Nagy István személyében annak hogy mi­ként lehet [...] La­jossal aki szakoktatója volt Nagy Istvánnak és Moravszki Jánossal a intézet [...] bíztuk meg azzal hogy Nagy Istvánt elmé­letileg és gyakorlatilag egy­aránt készítse [...] lesz akkor ha a Nagy Istvánhoz hasonlók közül egy­szerre többen keresik [...]
61. 1988-08-16 / 195. szám
[...] szintű értekezletnek amelyen dr Petrovszki István az MSZMP KB osztály vezetője [...] településen megemlékeznek államalapító királyunkról I Istvánról az alkotmány napjáról és az [...] Békéscsaba A megyeszék­helyen a Szent István napi ünnepségsorozat augusztus 19 én [...] élelem van Ruhatárukat az ENSZ kéré­se szerint a különböző ég­hajlati időjárási [...]
62. 1889-06-23 / 25. szám
[...] vitatkozás el volna kerülhető Kiss István városi képviselőnek ismetelt írásos bocsánat kérése alapján mely a Békés múlt [...] és pedig azért mert Moldovánvi István tanácsos ettől tette függővé hogy [...] fokozása érdekében műtrágyázá sokkal Zlinszky István pedig a lucernások és is [...] elnök lemondását a közgyűlés egyhangú kérése folytáu visszavonta A békésmegyei gazdasági [...]
63. 1991-06-08-09 / 133. szám
[...] And­rás Mácsay Judit és Farkas István Tóth Jolán és Gál Tihamér [...] Ágnes Mezőbe rény és Plavecz István Mezőberény Születések Dr Kardos Tibor [...] szél kaptuk a tájékozta­tást Priskin Istvántól a Békéscsabai Meteorológiai Állomás ügyeletesé­től [...] bibliai özönvíz A gyulai rendőrkapitányság kérése A Gyulai városi rendőrkapitányság kéri [...]
64. 1884-10-05 / 40. szám
[...] T a t a y István lemondott szarvasi főgymn igazgatónak nyugdíj [...] a szarvasi főgymn tanárainak azon kérése hogy fizetésük fixiroztassék s igy [...] után a többség az államsegély kérése mellett nyilatko zott s igy [...]
65. 1995-11-18-19 / 271. szám
[...] 19 én született Berényben Czeglédi István re­formátus prédikátor Tanulmá­nyait Debrecenben Sárospa­takon [...] 66 448 448 Mint Jónás István felelős szerkesztő elmondta nem vélet­lenül [...] Hering Józsefnek Orosházára és Csendes Istvánnak Kon­dorosra üzenjük a közeljövőben felkeressük [...] a magyar nemzeti törekvéseket üzenjük kérése sze­rint egyik közeli számunkban kifejtjük [...]
66. 1984-04-17 / 90. szám
[...] amelyen részt vett dr Szávai István a városi tanács vb titkára Horváth István a Haza­fias Népfront városi bizottságának [...] látogatásra hazánkba érkezik MTI Sarlós István Indiában Tegnap reggel Új Delhibe [...] a fi­zikai munkások akiknek jo­gos kérése hogy a mennyi­ség mellett munkájuk [...]
67. 1902-10-19 / 42. szám
[...] alap Kisperegi ev ref egyház kérése egyházmegyénk hez csatoltatása tárgyában Szemlaki ev ref egy­ház kérése egyházmegyénkhöz csatoltatása tárgyá ban Vésztői [...] megfeleb bezett ítélete Dr Olosz István egybázi adóügye Pap Antal folyamodványa [...] társai felebbezése egyházi adóügyben Lévai István kéreime Kovács Imre és társai [...]
68. 1977-04-16 / 88. szám
[...] kapott Kalocsai Béla tanácselnök Varga István nyugdíjas Baráth Ferencné vendéglátóipari dolgozó [...] elismerés illeti a szerelő­ket László Istvánt és Harmati Mihályt Darida Pál [...] napközi otthonából érkezett Kur tucz Istvántól szerkesztőségünkhöz Arról ad benne hírt [...] házas­sága is megszűnt Az ön kérése más jogszabályi feltételnek is megfelel [...]
69. 1955-03-12 / 60. szám
[...] gondolkozóvá tette a tagokat Gál Istvánná egyre inkább visszaélt bizal­mukkal Reggel [...] valamelyest csak tartózkodóan fogadták Földesi Istvánt a má­sodik kihelyezett agronómust Hátha [...] mdzsur Imre tizedes Békéscsaba desi Istvánnak is volt némi ré­sze abban [...] februárban is S ha Földesi István kérése telje­sül nem főne most a [...]
70. 1937-05-15 / 21. szám
[...] Orvosi Továbbképző bé késmegyei bizottságának kérése az orvosi továbbképző tanfolyam anyagi [...] segélyt kér 41 S Paczali István nagyszénási lakos elhullott lova pótlására [...]
71. 1992-11-20 / 274. szám
[...] Az est vendége Pálfy G István a Hét és a Híradó [...] a VOSZ elnökjelöltek dr Kovács István és Zara László és a [...] az ára is Mint Leyer Istvántól megtudtuk mind a hazai mind [...] rég volt a tanárok kifejezett kérése volt hogy ne órákon szaladgáljunk [...]
72.
[...] 244 Szűcs János 244 Szűcs István 244 Szaucsin László 244 Szaketi [...] létesítéséhez hozzájárulás meg­szavazása és államsegély kérése 423 T Ty 22887 1939 [...]
73. 1977-09-23 / 224. szám
[...] megyei pa­rancsnokhelyettes Ünnepi beszédet Molnár István ta­nácselnök a ványai tűzoltó egyesület [...] Ott volt a díszelnök­ségben Bálint Istvánná or­szággyűlési képviselő Dé kány István tűzoltó alezre­ját fejlődését elismeréssel szólva [...] tűzbiztonsági érem arany fokozatát Molnár Istvánnak és Nácsa Jánosnak Rajtuk kívül [...] azok­ról készített fényképfelvéte­leket A rendőrség kérése aki a tárgyak eredetére volt [...]
74. 1970-09-18 / 219. szám
[...] vendéglátók közül ott volt Jámbor István a párt városi bizottságának el­ső titkára dr Vidó István a városi tanács vb elnöke [...] jogos a gyáriaknak az a kérése hogy a termelőszövet­kezetek és az [...]
75. 1969-04-17 / 86 . szám
[...] fél vagy literes üvegekben Jankulár István a Szolnok Békés megyei Élelmiszer [...] köztisztasági válla­latot ahol Pécsúj helyi Istvánná főkönyvelőtől megtudtuk hogy levélírónk kérése rég megoldott A vállalat ugyanis [...] hírt nem hozhatok A fiától István­tól Csoór István NA DÁLY O HARANGOZTAK Szólt [...]
76. 1971-05-11 / 109. szám
[...] szavai vezették be majd Vass István muzeológus tartott érdé kés előadást [...] át az úttesten és Tóth Ist­ván békési motorkerékpáros élé került amely [...] sérüléssel szállították kórházba A RENDŐRSÉG KERESE Az utóbbi időben de különö­sen [...]
77. 1965-05-12 / 110. szám
[...] megyei tanács lapja A MÁV kérése Az éjszakai órákban és vasárnap [...] Földműves­szövetkezet presszója televíziójának kezelésé­ben Kovács István ve­zetett be egy új diva­tot [...] nem életveszé­lyes sérülést szenvedett Zeisler István serlai lakos motorkerékpárjával meg­állt a [...] balesetet a hatóságoknak sem Zeisler Istvánt a rendőrség elő­zetes letartóztatásba helyezte [...]
78. 1992-10-29 / 255. szám
[...] ülésen Murok Ferenc képvi­selő azon kérése hogy az ál­tala benzinkút telepítésre [...] orvos közreműködésével emlé­kezett vissza Szabó István Mezőgyán polgármestere A mostani látogatás [...] romániai hegyi fa­luba Mint Szabó István el­Sarkad Hat sarkadi fiatal hosszú [...] tehetünk a kapcsolattar­tás folytatta Szabó István Pedagógusaink tapasztala­tokat új ismereteket tudnak [...]
79. 1938-02-21 / 8. szám
[...] Az Orvosi Továbbképzés Békés­megyei Bizottságának kérése az orvosi to­vábbképző tanfolyam anyagi [...] segélyt kér 27 V Fazekas István vésztői lakos el­hullott lova pótlására [...] kér 38 Már ifj Szatmári István öcsödi lakos elhullott lova pótlására [...]
80. 1968-11-26 / 277. szám
[...] Központi Bizottsá új hatásosabb formáinak kérésé gának decemberi plénumán meg sében [...] az utóbbi öt év gyakorlaté­DOBI ISTVÁN 1898 1968 jellegét ölteniük nem [...] 70 esztendős korá­ban elhunyt Dobi István Egy küzdelmekben és eredmények­ben nagyszerű harcos távozott tőlünk Dobi István 1898 december 31 én született [...]
81. 1968-01-07 / 5. szám
[...] vé­gig beépítettük az itteni lakók kérése volt ez is A mi [...] telkeit beépítés céljá­ból mondja Kulik István az endrődi tanács vb titkára [...] Munkában a rádiós stáb Borús István rendező Litványi István technikus és Alföldi Fotó Demény [...]
82. 1988-08-18 / 197. szám
[...] a nyáron S lón csoda kérése meghallgatás­ra talált A Hazafias Nép­front [...] Ferine HANGSZÓRÓ Magyarország első királya István Nincs abban semmi különös hogy [...] játékok és különböző műalkotások tárgyalják István kiemelkedő személyiségét és korának társadalmát [...] véres megtorlások szinte feledésbe merültek Ist­vánt szerették tisztelték művét folytatták az [...]
83. 1977-12-31 / 307. szám
[...] élsportolóinak jutalmazása H A Népsport Kérésének ele­get téve az NB I [...] Kvasz Pál mo­dellező főelőadó Bodor Ist­ván Kiss István Bocskai István Beraczka Mihály Jakab Sámuel Frankó [...] vehette át az ünnepélyes évzárón István Kiss Lajos Plavecz János Sós [...] 30 Derűs számadás Szerkesztő Palatínus István Közreműköd­nek a szolnoki Szigligeti Színház [...]
84. 1994-12-01 / 284. szám
[...] A címet megadtuk Az a kéré­se hogy aki a 451 420 [...] László Csanádapáca Születések Kis János István és Garai Anikó leánya Barbara [...] fia Zoltán László Like János István és Czékmán Ilona Katalin fia [...] Fe­renc János 1942 Gerencsér Szabó Istvánná Mihálka Margit 1911 Ba zsali [...]
85. 1994-06-02 / 128. szám
[...] helyre Ma ünnepli születés­napját Soponyai István medgyesegyházi olva­sónk Szeretettel kö­szöntjük OROSZLÁN [...] összege is Nemcsak a támogatás kéré­se hanem az egyéni körülmé­nyek megismerése [...] Józsefné Tatár Ilona 1919 Borsi Ist­ván 1922 Hajdú Tamás Jánosné Görbics Ágnes Terézia 1950 Gele csényi István 1956 Fazekas István 1954 Kraivich József 1933 Rajki [...]
86. 1966-08-13 / 191. szám
[...] kozmetikai tanács­adást tart A rendező kérése vi­szont az hogy a látogatók [...] Békéscsaba Vandhát Tanya 2326 Ká­rolyi István 67873 Nyolc darab 40 kilogrammos [...] hónapi szabadságvesz­tésre volt ítélve Varga István és Rárósi Erzsé­bet a Szőlős [...] az bevetette A bíróság Varga Istvánt lopás sikkasztás csalás bűntette miatt [...]
87. 1990-03-19 / 65. szám
[...] lobby kiváltságai ellen A Szent István téren a kisgaz dák felavatták Gyöngyösi István kisgazdapárti külügy miniszter emléktábláját a [...] ország­nak hiszen a békéscsabai Gyöngyösi István külügymi­niszter mellett Tildy Zoltán köztársasági elnök Szegha­lomról B Szabó István ál­lamtitkár Békésről és Szabó Árpád [...] miatt értetlenül álltak a kisgaz­dák kérése előtt mert rög­tön arra gondoltak [...]
88. 1928-09-15 / 37. szám
[...] határozat elfogadása mellett sza­vaztak Beleznai István Csomós István Pol lák Arnold dr Mitlasovszky János Murvai István Fábián Gábor dr Mayor Simon [...] ikt A Nagypénteki Református Társaság kérése az általa fentartott árvaház segélye­zése [...] Ezen határozat mellett szavaztak Be­leznai István Csomós István Pollák Arnold dr Mitlasovszky János [...]
89. 1974-12-11 / 289. szám
[...] József karosszéria la­katos és Peák István áru átve­vő több hónapig szövögette [...] három kilométert kell gyalogolni Nádai István buszvezető jó­kedvűen ült a volán [...] úton a busz megcsússzon Dóri István kalauz pedig tőle megszokott udvariassággal [...] ki­folyót építenek majd a lakos­ság kérése alapján Előállt tehát az a [...]
90. 1995-03-04-05 / 54. szám
[...] lapunk 4 olda­lán Csiszár Imre kérése Csiszár Imre aki nemrég pályá­zaton [...] megkö­szönték Balázs Erzsébet és Haj­dú István László szervezőmun­káját akiknek megszállottsága nélkül [...] Radics János alpolgármester Sarkadot Nagy István alpolgármester és Mol námé Zolnai [...]
91. 1990-04-07 / 82. szám
[...] gyön­gyöt kérj De a kántor kérése az volt hogy Cinkotán kétszer [...] püspöki templomaink egyikének alapjait Szent Ist­ván királyunk rakta le Har tyik [...] bővebb ismereteink az ere­deti Szent István által épí­tett templomról Rava mester [...] Béla A templom alapjait Szent István király rakta le
92. 1977-03-19 / 66. szám
[...] előtt A zsűri elnöke Takács István a Magyar Ifjúság főmun­katársa adta [...] és hitvitázó Református prédiká­torok Magyari István Alvin czy Péter ellen írt [...] közlekedés szabályozása is A lakók kérése hogy ezt minél előbb tegyék [...] több baleset ne legyen Tmkács István a harmadik helyezett csapatnak gratulál [...]
93. 1975-02-08 / 33. szám
[...] megjelent intézkedtek Levélírónknak van egy kéré­se is mégpedig az ÁFOR hoz Az Oláh István utcában még az elmúlt évben [...] Postaláda téli pihenőn Orosházáról Patakfalvi István fordult hozzánk egy aprósággal I [...]
94. 1955-09-22 / 223. szám
[...] Etelka Mária fia Ferenc Sopronyi Ist­ván és Jankó Mária Etelka leánya [...] Lajos Pölös Albinával Juhász Szelei István Sándor Nagy Erzsébettel Berta Imre [...] külön élésl pótlékot biztosítunk és kérésé tűkhöz 20 százalék nehézségi pótlékot [...] Határ utca 5 1 Móricz Ist­vánná Egy pedálos hangversenycimbalom és hegedű [...]
95. 1987-10-09 / 238. szám
[...] őszi lehalászás Nálunk a megrendelő kérése parancs A Békéscsabai Kötöttáru gyár [...] és a gondokról faggatom Gajdos Istvánná üzemveze­tőt Döntő többségében tő­kés exportra dolgozunk Ná­lunk a megrendelő kérése parancs és pénz Nagyon oda [...]
96. 1971-01-28 / 23. szám
[...] Veszélyes utazás címmel közöltük Molnár István békés­sámsoni olvasónk észrevételét melyben kifogásolta [...] megtették Megszűnteitek egy autóbuszjáratot ldul István battonyai lakos segítségünket kéri ahhoz [...] nem ka­pott választ Battonyai olvasónk kérése nyomán érdeklődtünk az AKÖV személyforgalmi [...] nincs kihasználva a járat ldul Istvánnal az ügyről egyébként több alkalommal [...]
97. 1980-03-20 / 67. szám
[...] várakoznak a betegek Fotó Bukovinszky István Szerkesztői üzenetek Sajgó Erzsébet Csanádapá [...] számában meg­jelent írásunkra elsőnek Debreceni Istvánná dobozi lakos reagált Elmondotta hogy [...] busz vezetője és kalauka Debreceni Istvánt vádolják s a korábbi barát­ságból [...] kivizsgálásra továbbítottuk Választ kinek kinek ké­rése szerint levélben vagy lapunk hasábjain [...]
98. 1967-09-26 / 227. szám
[...] fontos megbeszélést folytattak dr Vidó István vb el nökkel dr Bereczky [...] földszintjén a különböző ipar­ai tarhosiak kérése Folytassák a munkát az útépítők [...] az ásó hegye A Juhász Ist­ván féle ház kertjében II Cons­tantinus [...] a már előzésben levő Deák István motorkerékpáros elé kanyarodott és ennek [...]
99. 1989-07-25 / 173. szám
[...] előtt Ezúttal az volt a kérése tegyük közzé leg­újabb kezdeményezését El­mondta [...] Rita Renáta Mezóberény Halálesetek Váradi István Végh Gáborné Emma Piroska Nánásl [...] emel­kedett kaptuk a tájékoztatást Mojdisz Istvántól a Békéscsa­bai Meteorológiai Állomás ügye­letesétől [...] megvá­lasztotta a küldöttjelöljét dr Szabó István városi első titkár személyében 6 [...]
100. 1980-07-06 / 157. szám
[...] és ebbe a mulasztók szá­mon kérése is beletartozik És majd ha [...] napi 6 órát Képün­kön Tóth István és Ceglédi Gábor a tanműhelyben [...] élel­mezésügyi osztályának he­lyettes vezetője Pataki Ist­ván a KISZ békési városi bizottságának [...] ÉDOSZ me­gyei bizottságának titkárává Szabó Istvánt elnökévé Or­bán Józsefet választották K [...]