195 találat (0,631 másodperc)

Találatok

1. 1900-05-27 / 21. szám
[...] bizottság nevében Dutkay Béta Fürdők István az összeíró biz elnöke az [...] után meghalt özv Füchsel Adolfné Feuer Katalin asszony 73 éves korában [...] Mariska Berényi Bandika mint unokái Feuer Salamon Feuer Adám Feuer Salamonné szül Wodianer Josefa Feuer Ádámné szül Feuer Ilona mint testvérek özv Feuer Dávidé szül Bettelheim Nanette özv [...]
2. 1914-04-12 / 15. szám
[...] 190 3 3 j Féhn István i főszer és festékkereskedése Kossnth [...] a m o o o Feuer Márk Utóda női férfi és [...] 8 U 8 8 ö Feuer Hark Utóda cég alatt fog [...] 1914 márc hó Kiváló tisztelettel Feuer Márk Gyula Vonatkozással a fenti [...]
3. 1912-11-21 / 47. szám
[...] évi november 7 Dr Beríhóty István főszolgabíró 15 271 1912 szám [...] alispánjához küldendő 19049 1912 szám Feuer Eszter nyomoztatandó s feltalálás esetén [...] között lévő hiteles másolat bevonandó Feuer Erzsi Feuer Háni és Weisz Katalin szülőktől [...]
4. 1879-05-11 / 43. szám
[...] székházáról Gyulán gyászlobogó leng Szulimán István Bókésmegyének hosszú éven át fáradhatlan [...] gyászlap következőkép hangzik Özvegy Szulimán Ist­vánná szül Szabó Terézia maga ugy [...] özv Freifeld Fani assz szül Feuer f hó 7 én éjjel [...] Kulpin Jeni Kulpin Ferencz unokái Feuer Mór Feuer Salamon Feuer Adám Schwar­zenberg Júlia Wodianer Rozália [...]
5. 1970-03-29 / 75. szám
Beszélgetés egy fiatalemberrel írta Benedek István A FIATALEMBER aki jóval a [...] világirodalom legjelentősebb baloldali költői sze­repelnék Feuer Mária könyve a Kinek kell [...] sokoldalú tudományos és szenvedélyes elemzőkészség Feuer Mária egyetlen s talán a [...] Szöllősy András Lendvay Kamiilló Láng István Pen­derecki és Bartók műveivel E [...]
6. 1911-04-02 / 14. szám
[...] mennyiségben Kívánatra házhoz szállítva Jámbor István 167 3 3 fűszer és [...] Hanglemezek a legnagyobb választékban kaphatók FEUER MÁRK ÁRUHÁZA Ö GYULA Szükségesnek [...] felsők legújabb modeldarabokat Kiváló tisztelettel FEUER MÁRK 139 5 6 Meghívásra [...]
7. 1914-04-05 / 14. szám
[...] 190 2 3 Fé hn István fűszer és festékkereskedése Kossuíh tér [...] 1 én átadtam s az Feuer Márk Utóda cég alatt fog [...] 1914 márc hó Kiváló tisztelettel Feuer Márk Gyula Vonatkozással a fenti [...]
8. 1911-03-26 / 13. szám
[...] szállítva 167 2 3 JTííinfoor István fűszer és csemegeüzletében GYULÁN valamin [...] cd o ű cd N FEUER MARK ARUHAZA GYULA Szükségesnek találtam [...] felsők legújabb modeldarabokat Kiváló tisztelettel FEUER MÁRK 139 4 6 Meghívásra [...]
9. 1999-11-12 / 264. szám
[...] egyéb felaján­lással melynek felhasználá­sáról Laurovics István elnök vezetésével az öttagú kurató­rium [...] cég lesz a beruházó elképzeléseit Feuer András igazgató tárta a napok­ban [...] Társuláshoz tartozó települések polgármesterei elé Feuer András elmondta a Fibernet Rt [...] többen kijelentkeznek fogalma­zott dr Barkóczi István képviselő a füzesgyarmalti testület leg­utóbbi [...]
10. 1903-02-19 / 8. szám
[...] vizsgálatok ideiglenes beszüntetése iránt 40 Feuer Márk orosházi lakos felebbezése a [...] tárgyában hozott véghatározata ellen 47 Feuer Márk felebbezése Orosháza köz­ség képviselőtestületének [...] beszerzése tárgyában Ez ellen Franczisti István és társai felebbezése 56 Orosháza [...]
11. 1904-03-06 / 10. szám
[...] Alajos utóda Fábián Lajos Féhn István és ifj Kohlmann Ferencz üzleteiben [...] Felez József redönykészitő ifj Pécsy Istvánná há­zában Keskeny utcza OOOQOÖOOOOOOOOOOOOGÖOOOOOOQOOOOOOOOOOO A [...] Mihály eleki főszolgabíró nyerte meg Feuer Márk Telefon 41 o o [...] kérve maradtam tisztelettel 001 2 Feuer Márk férfiszabó GyapjusKÖvetek és kellékek [...]
12. 1917-09-23 / 38. szám
[...] csak azokat ismerem el amelyek Feuer Márk utóda céghez vagy közvetlenül [...] ut 22 sz a küldettek Feuer Márk 393 2 3 Budapest [...] céljából október l től Szent István utca 18 szám alá helyezem [...] 2 Kolm B Kella Szent István utca 20 szám alatti ház [...]
13. 1904-02-07 / 6. szám
[...] külön osztályú mérték utáni q Feuer Márk áruháza Gyulán Van szerencsém [...] készülnek Tisztelettel 59 i i Feuer Márk férfiruha raktára Gyula és [...] Badics Elek LŐrinczy László Südy István Varságh Béla Békésen Benedik i [...]
14. 1917-09-16 / 37. szám
[...] csak azokat ismerem el amelyek Feuer Márk utóda céghez vagy közvetlenül [...] ut 22 sz a küldettek Feuer Márk 393 1 3 Budapest [...] munkára nők alkalmazást nyernek Sál István fémáru és elektrofechnikai vállalatnál Gyulán [...]
15. 1917-09-30 / 39. szám
[...] csak azokat ismerem el amelyek Feuer Márk utóda céghez vagy közvetlenül [...] ut 22 sz a küldettek Feuer Márk 393 3 3 Budapest [...] 9 i i crősittctuek Szent István utca 25 szám alatti ház [...] céljából október l től Szent Istvan utca 18 szám alá helyezem [...]
16. 1904-03-13 / 11. szám
[...] társulat rende 9 tagja Szent István király gyógy szertárában ESZEK alsfliáros [...] főszolgabíró nyerte meg O o Feuer Márk O o o o [...] nagyközönség pártfogását kérve maradtam tisztelettel Feuer Márk férfiszabó CtyapjnsKövetek és kellékek [...]
17. 1905-12-17 / 53. szám
[...] a határozat kihirdetését Dr Pándy István inditványát mely szerint a közgyűlés [...] Zöldy János főorvos dr Berthóty István tb főjegyző Bezey Sylvius kir [...] korona előirány­zott ármellett beadtak ajánlatot Feuer Márk 29 V 2 0 [...] 0 enged­ménynyel hajlandó elvállalni Mivel Feuer Márk ajánlatában kijelentette még azt [...]
18. 2001-02-23 / 46. szám
[...] bűncselekmény sorozathoz Tegnap még Mikola István mi­niszter is csupán részeredmé­nyekről tudott [...] az egészségügyi tárca vezetője Mikola István nagy eredménynek nevezte hogy Magyarországon [...] alapcsomagot igényelnék A tegnapi falugyűlésre Feuer Andrást a Fibemet Rt vezér [...] csak egy fax érkezett amelyben Feuer András közölte a lakosság részéről [...]
19. 1904-01-03 / 1. szám
[...] meleg szavakkal mondott köszönetét Kiss István számvevőségi főnöknek aki a gyulai [...] alispánját kereste föl hol Kiss István számvevőségi főnök tolmácsolta szép szavakban [...] cse­lédségi ruhák szállításával miután úgy Feuer Márk mint özv Kálmán Lászlóné [...] a képviselőtestület tekintettel arra hogy Feuer Márk orosházi lakos­nak Gyulán csak [...]
20. 1971-01-10 / 8. szám
[...] könyvet bő irodalomjegyzék egészíti ki Feuer Mária könyve a Kinek kell [...] tudományos és szenvedélyes elemzőkész sóg Feuer Mária egyetlen s talán a [...] János vezényletével műso­rán Bartók Láng István Lendvay Kamilló Pende­recki és Szőllősy [...] című vitakönyv Aczéi György Dobray István Friss Gá­bor Kardos Tibor Kiss [...]
21. 1913-06-15 / 24. szám
[...] év előtt vette magához a Feuer cég hetesnek s mivel Messinger [...] ki a Dunából Sötétbarna kabátja Feuer Márk Gyula cégjelzéssel van ellátva [...] hogy az illető valószínűleg Fábián István kereskedő segéd­del azonos Akkorra különben [...] felismerte a másik halottban Fábián Istvánt Az együtt öngyilkossá lett jobarátok [...]
22. 1903-03-08 / 10. szám
[...] között feltétlen nyugdijviszonosság kimondását Berthóty István th főjegyző abból indulva ki [...] kiadásait dotáczió alakjában fedezi Berthóty István Ambrus Sándor véleményével szemben kifejti [...] hatósági vizsgálatok ideiglenes beszün­tetését engedélyezték Feuer Márk orosházi lakos felebbezését a [...] megvizsgálása végett áttették a pénzügyigazgatósághoz Feuer Márk felebbezését Orosháza község képviselőtestületének [...]
23. 1976-10-06 / 236. szám
[...] Ágoston 4 Csiger Edző Ha­lász István Cukorgyár Kaiser 5 Nagy H [...] 6 Juhász 5 Edző Matajsz István Jó iramú találkozó megérdemelt hazai [...] Nagy 6 Feuerverker I ti Feuer verker II ti Szakálas ti [...] I 2 Marsi ill Nagy Feuer j verker I Kiállítva Ronyecz [...]
24. 1899-05-28 / 43. szám
[...] Korosi Lász­lóné Ormai Gózáné Vilim Istvánná Zelenyánszky Mihályné Gályik Andrásné Gortko [...] Károly 50 50 krt Ivanics István 10 krt Á felülfizetők fogadjak [...] és Weinberger Jó sefet a Feuer üzleti alkalmajottait hogy kobozzanak számukra [...] szemek esetleg kellemet­lenül ne zavarják Feuer az alkalma zottai irányában visszavonható [...]
25. 1906-02-15 / 13. szám
[...] gazdasági egyesü­let részéről Pfeiffe r István gazdasági titkár is E tanfolyamnak [...] ifj Frint Béláné Fischer Sándorné Feuer Márkné Feuer Berta Sze­ged Gottstag Sándorné Gémes [...]
26. 1902-01-19 / 6. szám
[...] ós nyugodtan ment Közpénztárosnak Hornok Ist­vánt adószedőnek D T i m [...] Tibor megdicsőült édes atyjuk Beliczey István emléke­zetére 200 koronát adtak át [...] fogadtatott el Ruhane­müekre ajáulatot tettek Feuer Márk 19 százalók Csirke Mátyás [...] 15 százalék engedmény­nyel A bizottság Feuer Márk ajánlatát fogadta el Kitüntetés [...]
27. 1903-01-18 / 3. szám
[...] békési gyógyszerész ifjú nejét szül Feuer Jennyt ragadta el a kérlelhetlen [...] én A boldogult leánya volt Feuer Ádám mezöberényi tekintélyes földbirtokosnak Holt­testét [...] szám­adást tudomásul vették dr Pándy István indítvá­nyára elhatározták hogy Kossuth Lajos [...] tiszt Galli János ügyész Pándi István dr a választmány tagjai lettek [...]
28.
[...] Antal 265 15209 1941 Főrízs István 266 15904 1941 Filimon János [...] körözése 364 II v Farkas István Attila körözése 364 II Farkas [...] II Ferenczy László 364 II Feuer Gusztáv 365 II Fixler Géza [...] Fülöp Katalin 365 fi Füves István 365
29. 1894-05-06 / 18. szám
[...] 4 Netaláni indítványok 5 Beliczey István egyleti elnök ő méltósága lemondása [...] én Az elnökség megbízásából Zlinszky István egyleti titkár Előléptetések a honvédségnél [...] Lujza Buday Nina Dobozy Mariska Feuer Jenni Gécs Jolán Csaba Grosz [...] Fejér Imréné Fehér Jánosné Szegha­lom Feuer Ádámné Fekete Gézáné Gécs Jánosné [...]
30.
[...] szak címek 599 Dr Röthler István orvos Békéssámson 13 991 j [...] orvos Öcsöd 141 10249 Dr Feuer Árpád orvos Szeghalom 141 10757 [...]
31. 1907-02-18 / 7. szám
[...] Elek 787 36 171 Kalocsa István Gyoma 787 23 172 Kállai [...] Lajos Öcsöd 776 93 180 Feuer Márk Orosháza 774 45 181 [...] 46 Ügyvédi oklevél 198 Bolla István Pusztaföldvár 721 92 199 Pataj [...] Kétegyháza 711 07 204 Nyitrai István Szeghalom 709 23 205 Tolnai [...]
32. 1902-01-19 / 3. szám
[...] G Szabó Pál pénztárnoknak Fazekas István közgyámnak Bokor István esküdteknek Mol­nár János Kulcsár István Pusztaszenttornyán bírónak Kis Istvánt tör vénybirónak Fás Józsefet pénztárnoknak [...] Keresztúri Gergelyné Kádár Ferenczné Major Istvánná Kukta Istvánná Vagen­hoffer Ferenczné Domokos Jánosné Bagi [...] Kri­zsán Andrásné Gerlein Mártonná Fáskerti Istvánná Nádudvari Istvánná Néveri Károiyné Gremsperger Pálné Barát [...]
33.
[...] állásra pályázati hirdetmény 4 Emődi István körözésé 280 F Fehér Gábor [...] 243 Feri Sándor körözése 256 Feuer Eszter körözése 264 Özv Fecske [...] Gál Katalin körözése 238 Gál István marhalevelének megsemmisítése 243
34. 1941-11-09 / 52. szám
[...] Szül helye Anyja neve 73 Feuer Gusztáv 1921 Beregszász Hamburg Eta [...] Budapest Bálya Szerafin 80 Füves István 1917 Komárom Kienicz Erzsébet 81 [...] Kökényes Szabó Róza 94 Geller István Titusz 1911 Siklós Spitz Olga [...]
35. 1907-02-18 / 7. szám
[...] 269 Mocskonyi József 270 Placskó István 271 Soltz Gyula 272 Komár [...] II ik alkerület 276 Zlinszky István 277 Dr Déri Henrik 278 [...] Tolnai Ferencz Választottak 313 Papp István Szarvas 314 Dr Oláh Antal [...] 329 Herczegh Géza 330 Mikolay István 331 Feuer Márk 332 Weisz Imre
36. 1871-05-07 / 37. szám
[...] kárvallott inge­rülten válaszold hogy hiszen Feuer ist eh genug da Ich meine mit Wasser hinein Feuern szólt az impertinens tüzér R [...] és Péchy T szintén Patay István azt találja hogy a mentelmi [...]
37. 1899-12-10 / 50. szám
[...] 1 től két évre Kányáczki István dobozi lakosnak évi 130 frtért [...] volt három ajánlat adatott be Feuer Márk a fenti árból 24 [...] tagokul felvétettek Vitán Lajosné Kiss Istvánná Tóth Ferenczné Baranyik Ignáczné Csiszár [...] a feleségével veszekedő Nagy Gy Istvánt hogy az estére meghalt Az [...]
38. 1905-03-12 / 11. szám
[...] akiadótulajdonos Do bay János nyomdája FEUER IMlA FLíC kész férfi és [...] felvétetik Bővebbet a tulajdonosnál Szent István utcza 333 sz 97 1 [...]
39. 1905-03-19 / 12. szám
[...] Utasítás mellékelve Kapható Gyulán Féhn István Ferentzy Alajos utóda Fábián Lajos [...] 0 I I I I FEUER 1 S L A IR [...]
40. 1905-01-22 / 4. szám
[...] Utasítás mellékelve Kapható Gyulán Féhn István Ferentzy Alajos utóda Fábián Lajos [...] a n é közönséget hogy Feuer Márk üzletéből ki­léptem és a [...]
41. 1902-01-16 / 3. szám
[...] 15 százalék engedménynyel A bizottság Feuer Márk ajánlatát fogadta el Névváltoztatás [...] marharakodó állomásokhoz helyettes szakértőül Kunos István orosházi községi állatorvost rendelto ki [...]
42. 1908-07-12 / 28. szám
[...] kapható és megrendelhető Gyulán Fehn István ifj Kohlmann Ferencz és Jámbor István üzleteiben Békésen Tokaji Gyulánál 190 [...] Tisztelettel értesítem zönséget hogy a Feuer Márk ezégtöl hol mint szabász [...]
43. 1905-12-19 / 51. szám
[...] egyesület megkeresése segélyezés iránt 24 Feuer Márk felebbezése a vármegyei szol­gaszemélyzet [...] képviselőtestületi vég­határozat ellen 55 Csete István és társai békési lakosok feleb­bezése [...]
44. 1901-06-09 / 23. szám
[...] Rezső ri Herzberger Dávid Féhn István Tokay Gyula u Pilz Márton [...] egyenruházati és hadfelszerelési czégünk képviseletével Feuer Márk urat Gyulán és Orosházán [...]
45. 1908-05-15 / 19. szám
138 Feuer Márk czég felebbezése a kórházi [...] Ferencz Hölczer Kálmán és Papp István vármegyei alkal­mazottak segély iránti kérvénye [...] hozott hatá­rozata ellen 75 Molnár István lovasrendőr bucsatelepi lakos felebbezése Füzesgyarmat [...]
46. 1905-02-12 / 7. szám
[...] a raktári megbízott és Jámbor István füszerkereskedő Gyulán a Démusz házban [...] V aV íV íV aVVíV FEUER MARK kész férfi és gyermek [...]
47. 1905-02-19 / 8. szám
[...] házak i Gyulán a Szent István utcza 379 számú ház és [...] ügyvédnél Y 68 2 a FEUER IVE kész férfi Jés gyermek [...] Lőrinczy László Südy CSaliliamar IlieggyO István Varságh Béla Békésen Benedekty Gyula [...]
48. 1911-03-12 / 11. szám
[...] 10 százalék előleggel megrendelhető Jedlieska István szőlőtelep tulajdonos Z E X [...] 3 SZÁR wwwvw wvvvwvv Lőrincz István cipészmester Budapest IV Váci utca [...] vidéke közönsé­aa gét hogy a Feuer cégtöl kiléptem és a városházával [...]
49. 1927-12-03 / 97. szám
[...] maradok tisztelettel tí 34 Ljindenherger István Négy középiskolát végzett fiú tanulónak [...] tk szám Árverési hirdetmény kivonat Feuer Márk utóda cég végrehajtatnak Krizsán [...]
50. 1917-09-02 / 35. szám
[...] ismerőseimmel tudatni hogy a volt Feuer Márk jelenleg özv Átláss Samuné [...] munkára nők alkalmazást nyernek Hal István fémáru és elektrotechnikai vállalatnál Gyulán [...]
51. 1913-05-25 / 21. szám
[...] lovak Bécsi biztositó intézet Kukla István Feuer Márk Yonyiga Illés Kann és [...] Rendeléseket elfogad Szabó József Szent István utca G Telefonszám KI I [...]
52. 1899-10-15 / 42. szám
[...] kiirtására Gyula Deutsch József Féhn István Ferentzy Alajos ifj Kohlmann Ferenci [...] Schreiber Adolf Schwarcz Mór Szilágyi István Kis Jenö Messer Lipót 139 [...] testvérek Szeghalom Weidinger György OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO Feuer Márk kész férfi női és [...]
53. 1913-04-13 / 15. szám
[...] 1 angol nyelvmester kerestetik fim FEUER MÁRK férfi ruharaktára Gyula MAKRAI [...] haj­taténak Kukla Mátyás ifj Kukla István Kukla Fe­renc és Kovács Katalin [...]
54. 1925-02-28 / 16. szám
[...] Dezső né Kraft Viktorné Losonczy Istvánná dr Ma­darász Kálmánná dr Márky [...] utca 9 sz alatt levő Feuer Márk Utóda cég üzletébe helyeztem [...] kedvező fizetési teltételek mellett Mayer István butorraktárában 201 2 Báró Wenekheim [...]
55. 1925-02-25 / 15. szám
[...] Pál K Schriftart József Szecsey István Sál József Czégényi István Schreiber Ottó Bi rát István Schmidt Gynla Hegedűs István Fául haber József Seheibert Jahab [...] Fikker Ferenc Kátay Ferenc Kukla István Schneider Mátyás Zozmann János Számvizsgálók [...] utca 9 sz alatt levő Feuer Márk Utóda cég üzletébe helyeztem [...]
56. 1901-06-30 / 26. szám
[...] Kossuth Lajos tér és Szent István utcza szegletén 283 sz Werner [...] egyenruházati és hadfelszerelési czégünk képviseletével Feuer Márk urat Gyulán és Orosházán [...]
57. 1908-03-01 / 9. szám
[...] 585 K 2 f Soós István és társa Orosházházi Népbank igényper [...] kasino 242 K 50 f Feuer Márk és társa Polónyi Kálmánná [...] Ignácz és Sámuel czég Fehér István 132 K 20 f Szabó [...] szerkesztőség Nyilatkozat Alulírott ki Nándii István helybeli asztalos mester ellen sértő [...]
58. 1909-01-17 / 3. szám
[...] orosházi lakos 60 koronával tartozott Feuer Márk közismert ruhaneművel kereskedő czégnek [...] Január 22 Kornis Gyula Símig István örökösei 2000 kor Dr Osváth [...]
59. 1900-05-13 / 19. szám
[...] 2 8 Berlin Gyula Féhn István Békés Végh József Csaba Finda [...] május 10 Marcsek György Kárnyáczki István jegyző 139 1 albiró Előnyösen [...] 0 0 0 0 0 FEUER MAKK BL a m 000 [...]
60. 1920-10-16 / 84. szám
[...] Békén 1920 október 16 Sinkovits István köszörűs elvállal kések ollók husdarálógépké [...] legjutányosabb áron kaphatók Kiváló tisztelettel Feuer Márk Utóda 2497 1 1 [...] Tisztelettel 2494 l l Raráth István kelmefestő Ecsedi utea 26 számú [...]
61. 1971-02-23 / 45. szám
[...] Imre Nagy II Bacsa Lovász Feuer verker Szmola Gubucz Edző Putnoki [...] sem éri L Fotó Barnám István Tízhetes küzdelemsorozat után véget ért [...] Radnai János Podina Péter Lénárt István nénak a legeredményesebb női játékosnak [...]
62. 1908-09-13 / 37. szám
[...] egyik újonnan alkal­mazott erdőtisztjótől Jomcsala Istvántól a hiva­talos esküt kivette A [...] Sándor alispán Haraszti Sán­dor Wagner István Kállay Ödön Serly Kálmán Zsíros [...] Miksa La vatka Gyula Pfeiffer István Mázor Pál Beliczey elnök üdvözölte [...] József Kovács Pál 460 korona Feuer Márk és t Polónyi Kálmánná [...]
63. 1908-06-07 / 23. szám
[...] énztár igényper Réthy Béla Fenyves István 61 K 17 f Kruács [...] András 100 K Ifj Tóth István Selyán Zsuzsánna ingók kiadása Kálnay [...] Kalocsai Ferencz Brósz János igényper Feuer Márk és társa Polónyi Kálmánná [...] 99 f Csernus Katalin Adósz István gyermektartás Kerekes Sándor Fejes György [...]
64. 1914-09-27 / 39. szám
[...] békéscsabai dohánybeváltó hivatalhoz szakértőnek Pfeiffer Ist­ván tb titkárt helyetteséül Solyomy Lipót [...] Gyula 419 1 1 Tolt Feuer utóda cég szabásza és üzletvezetője [...]
65. 1905-12-24 / 54. szám
[...] egyesület megkeresése segélyezés iránt 24 Feuer Márk felebbezése a vármegyei szol­gaszemélyzet [...] képviselőtestületi Vég­határozat ellen 55 Csete István és társai békési lakosok feleb­bezése [...] tar­tozásának törlése tárgyában 58 Lévay István békési lakos felebbezése a halottkémi [...] sz határozata ellen 67 Szabó István békési lakos felebbezése Jan tyik [...]
66. 1907-09-15 / 37. szám
[...] 91 1205 35 F Schriffert István Gyula 815 39 1192 88 [...] 788 24 1150 01 Kalocsa István Gyoma 785 43 1148 10 [...] 759 69 1051 75 Laurinyec István Békéscsaba 759 47 1049 94 [...] Csorvás 645 48 829 59 Feuer Márk Orosháza 643 90 826 [...]
67. 1918-08-25 / 34. szám
[...] délelőtt tartatott meg dr Berthóty István vármegyei főjegyző vezetésével aki a [...] jutalomban részesül Cim Káposzta Mihály Feuer cég 550 l l 16622 [...] végzendő munkálatokra nőket alkalmaz Sál István 532 2 2 fémáru és [...]
68. 1914-10-04 / 40. szám
[...] ifj Balogh József 3 Kopasz István 50 Sál Antalné 60 Burda Istvánná 1 Bartos Gusz távné 1 [...] L Kovács János 5 Kukla István 1 Szőke Ferenc 2 Barát [...] bab 5 klgr liszt Burda Istvánná 50 klgr bab Czinczár Paula [...] f Kertész Gyula X volt Feuer utóda cég X 419 1 [...]
69. 1972-09-14 / 217. szám
[...] m 16 évesek 5 Csuka István Bcs Előre Sp 52 6 800 m 5 Csu­ka István Bcs Előre Sp 2 03 [...] Vasas Tar Szeghalom 3 gólos Feuer verker Endirőd Kerekes Dó­zsa SE [...]
70. 1903-03-01 / 9. szám
[...] x O Í CD Ö FEUER MÁRK Gyulán és Orosházán ui [...] Badics Elek Lőrinczy László Südy István Varságh Béla Békésen Benedikti Gyula [...]
71. 1902-08-07 / 63. szám
[...] Endrőd 961 05 Dr Hajnal István Békés 970 71 Zsiros András [...] Csaba 930 20 Ifj Laurinyecz István Csaba 926 25 Tenner Lipót [...] Gusztáv Csaba 868 81 Bolla István Pusztaföldvár 866 80 Tepliczky János [...] Zahorán György Csaba 695 19 Feuer Márk Orosháza 694 09 Belenta [...]
72. 1908-05-17 / 20. szám
[...] utján leendő betöltése 7 Kiss István törvényhatósági bizottsági tag­nak lemondása folytán [...] szállítót tűzifa vámdijmentességi ügye 32 Feuer Márk czég felebbezése a kórházi [...] Ferencz Hölczer Kálmán és Papp István vármegyei alkal­mazottak segély iránti kérvénye [...]
73. 1906-09-30 / 39. szám
[...] Békéscsaba Seiler Elek Békéscsaba Kalocsa István Gyoma Kállai József Gyoma Bázár [...] Pál Szarvas Achim János Békéscsaba Feuer Márk Orosháza Endrész András Gyula [...] Békéscsaba 722 49 97849 Bolla István Pusztaföldvár 721 92 970 40 [...] budapesti czégét koporsókra a Barát Istvánét üveges munkákra pedig a Werner [...]
74. 1907-12-08 / 49. szám
[...] a gyulai közkórházba szál­lították Nagy István uradalmi gépész neje múlt hó [...] 1 K 40 f Kovácsik István 1 K 40 f Grünbam [...] Moldoványi Gábor Czapert Sándor Szlota István Bánfi András Mol­doványi Ferencz Húsz L Árpád Feuer Manó Kudelka Antal Ferdéuyi Ferencz [...]
75. 1906-04-22 / 16. szám
[...] elhatározta hogy a szállítást a Feuer Márk czégnek adja ki A [...] Daimel Sándor főjegyző dr Berthóty István tb főjegyző Kiss László dr [...] Perszina Alfréd Fábry Károly Kiss István Südy István Moldoványi János dr Hajnal Albert [...] Szalay József Bakucz Tivadar Kárnyáczky István Jantsovits Emil dr báró Drechsel [...]
76. 1921-04-16 / 31. szám
[...] elő A nagy pőr Tisza István gyilkosai pőrében a főtárgyalást megkezdte [...] Kéri Kramer Pál hírlapíró Friedrich István nemzet­gyűlési képviselő gépgyáros és volt [...] c 7 d 6 Sötét Feuer János 9 Ffi h 3 [...] YI Teréz körut 40 Krizbai Istvánnak a csibosóri szőlője eladó Értekezni [...]
77. 1975-01-14 / 11. szám
[...] Unió­együttes felvételeiből Kis győzel­mek nyomában Feuer András ri­portja Mezei szőttes Üzemi [...] landi vad 4 Ft Rostás Istvánná I Abasár Fő u 163 [...]
78. 1908-09-20 / 38. szám
[...] Újhelyi Ferencz Tótkomlós F Schriftart István Gyula Braun D Márton Mezöberény [...] Aladár Budapest Braun Mór Gyula Feuer Márk Orosháza Ifj Zahorán György [...] Szeghalom Csóti József Vésztő Bolla István Pusztaföldvár Kresnyák János Szarvas Kliment [...] Békéscsaba Kovács Lajos Gyoma Nyitrai István Szeghalom Polner Ödön Budapest Reiner [...]
79. 1913-11-09 / 45. szám
[...] üzlet helyiség Gyulán a Szent István utcában 20 szám alatt a [...] Gyulavidéki Takarékpénztár Kann és Heller Feuer Márk Nagy Jenő Magyar István özv Miyer Istvánná Fábián Lajosné Leuchtmann Izsák Tóth [...]
80. 1907-09-22 / 38. szám
[...] mint elhaltak Beliczey Rezső Laurínyecz István békéscsabai Székács István szentetornyai gróf Károlyi István s Horgosi Kárász Imre volt [...] Steinberger Mihály Roraváry János adótárnok Feuer Márk Lőwy Sámuel terménykereskedő Ketter [...] Münich József Garai Frigyes Bolla István Nagy Károly Nyitrai István Grünvald Adolf Buch Adolf Weisz [...]
81. 1904-02-21 / 8. szám
[...] Budapest Kun Ede ifj Czeiler István Arad Sailer Vimos Kerényi Soma [...] Uj albiró A király Domokos Istvánt a nagy­váradi kir ítélőtáblához berendelt [...] annyira Ítélve Kirándulás özv Tóth Istvánná és Kiss Zsófia hódmezővásárhelyi lakosok [...] elvesznek ha lehetséges Ezek is Feuer Márk Herczfeld Miksa és Bein [...]
82. 1915-01-10 / 2. szám
[...] Bekker Antal Túri Károly Barát István Sál József 5 5 K [...] Békési Imre Soltész Béla Máyer István cég Kiss Lajos 3 3 [...] Gremsperger Pál Ábrahám Já­nos Kukla István Burda István Kalocsa István Implom János Kállay Gábor Leopold [...] Mihálik János Pénzes Ferenc Balog István Feuer Márk utóda Szilvási testvérek Kertész [...]
83. 1905-12-31 / 55. szám
[...] Zöldy Géza Garzó Gyula Südy István Zahorán György Medovarszky Pál Múlt József Kraszkó Mihály Soós István Morvay Mihály Ne very Albert [...] Dombi Lajos 72 dr Pándi Ist­ván 47 Morvay Mihály 38 és [...] megta­gadta a szolgaszemélyzet ruházatának szállítását Feuer Márk czégre bízta majd a [...]
84. 1972-04-28 / 99. szám
[...] erre mondom én hogy NEM FEUER Negyed órával később A Kötöttárugyár [...] Sass Emist SPORTUOV ÁTVEZETŐ IVIaehalel István Szerkesztőség Békéscsaba Szabadság tói ÚT [...]
85. 1904-12-04 / 49. szám
[...] 7 u Junászka Mihály Siflis István 30 2 0 Néveri István 26 o oés Pomucz János [...] Blum és társa Budapest 20 Feuer Márk 39 V 2 és [...] Hevesi ígnáczné Havasi Hermanné Hegyi Istvánná Kele tt men Béláné Kaudersz [...] Yincze z Ferenczné Sarkad Verböczy Istvánná Leányok j Balog Mariska és [...]
86. 1903-02-22 / 8. szám
[...] megrendelések minták beküldésével pontosan eszközöltetnek FEUER MÁRK Gyulán és Orosházán sz [...] Badics Elek Lőrinczy László Südy István Varságh Béla Békésen Benedikti Gyula [...]
87. 1918-05-26 / 21. szám
[...] K Zádor Mór dr Lusztig István Eeinitzer István Gyepes István és neje Maltas Mór Garay [...] Gullrich Jánosáé Fá­bián Lajos Jámbor István Feuer Márk utóda Frattini János özv Máyer Istvánná Oravecz Jenőné Stéberl Mihály Messinger [...] Árdrágításért elvont iparengedély Ifj Kukla István gyulai Szent István utcai szatócsot a műit évben [...]
88. 1913-12-14 / 50. szám
[...] Denise dr Bucskó Koriolánné Puskás Istvánná Lindl Jolán Mich Teréz Schriffert [...] Ondrus Cyrillné és özv Lindl Istvánná Dobay János sátrában Dobay Ferencné [...] vállalati ár mellett kapta meg Feuer Márk 247 és Gultmann és [...]
89. 1905-03-12 / 11. szám
[...] Miskucza Illés Sál József Mayer István 1 1 korona Joó Dániel [...] Schriffert József 3 kor Csomós István 2 kor Góg György Góg [...] Csete Gyuláné Ambrózi Józsefné Klement Istvánná Hajdú Gáborné Braun Károlyné Horváth [...] József vendéglős 5 kor Kukla István Feuer Márk 3 3 kor Endrész [...]
90. 1907-03-03 / 9. szám
[...] Schmidt Iván Papp József Tobak István Pusztai János Ágoston Lajos Szathmáry [...] Ferencz dr Bikády Antal Boka István Feuer Márk Kiss Antal Arató Lajos [...] Z János Kocziszki Mihály Kárnyáczki István dr Hajnal Albert Pfeiffer István dr Szondi Lajos Wilim István Seiler Elek Szalay József Belenta [...]
91. 1910-03-13 / 11. szám
[...] a cselédcsizmák szállítását S flis István gyulai lakosoknak a vászonnemüeket és [...] a szolga és cseléd­ruhák szállítását Feuer Márk a kefekötő munká­latokat Deutsch [...] fiók és alpakka szállítását Schmidt István a porcellán és üvegnemüek szállítását pedig 8 chartenreiter István gyű ai lakosoknak adta vállalatba [...]
92. 1977-10-13 / 241. szám
[...] kiállítást Vándor Pál igazgató Ezután Feuer Béla a Köz­úti Tudományos Kutató [...] három napi­rendet tárgyaltak Gyuro vits István hivatalvezető a városi földhivatal munkájá­ról [...] hely­zetének alakulása Erről dr Horváth István a rendelőin­tézet megbízott igazgatója adott [...]
93. 1907-10-03 / 78. szám
[...] hetipiacon Bors Tibortól egy bőrtarisznyát Feuer Márktól két öltönyt Brucker Lipóttól [...] általa össze­vásárolt csirkéket azonban Lukács István vasúti málházó valami kifogá­solni valót [...] 26 ikán is amikor Gyarmati Istvánt ütötte fejtetőn s ütése 20 [...]
94. 1905-04-02 / 14. szám
[...] cselódruházat 1 067 20 kor Feuer Márk 29 5 0 2 [...] 6 asztalos 861 korona Barát István 13 0 7 vászonnemüek 15 [...] hazájába Amerikába vitor­lázott Eljegyzés Schmidt István gyulai ifjú vaskeres­kedő eljegyezte Mondák [...] ásszonyok Hartenstein Vilmosné dr Kiss Istvánná Kálmán Farkasnó Serkédi Jánosnó Peter [...]
95. 1923-09-08 / 72. szám
[...] felülfizettek Galbáos András 5000 Gáspár István Fejes Bertalanná 3000 3000 É [...] N Gergely Gyapjas Feri Nagy Ist­ván Fuksz N 400 400 Gyepes [...] Keresztessy Lajosné Vécsey Frigyesné Oláh Istvánná Hajdú Lászlóné Tokai Istvánná Szilágyiné Biróné N N Vargáná [...] N N N 100 100 Feuer Márk utóda Nádházy 20 koronát [...]
96. 1917-05-20 / 20. szám
[...] Békés 1917 május 20 Szakács István Két évtizede ugyan hogy a [...] szép hírnevet most elhunyt fia István aki zsenge ifjúkora óta évtizedek [...] jelentés a következő özv Székács Istvánná Tu czentaller Irma úgy a [...] D Moldoványi Gyula Barabás György Feuer Márk utóda Blum Nor­bert Weisz [...]
97. 1909-02-07 / 6. szám
[...] Hanzsala Gyuláné Halasi Mórné Kéler Istvánná Kovács Dezsöné Kis Sándorné Nagyszalonta [...] Magyari Jánosné Mazurek Perenczué Noránt István 1 é Nád­házi Károly né [...] ifj Klavács János id Kéller István Kovács Dezső Kukla István Draskovits József P Nagy József [...] János Nádházi Lajos Hajdú Antal Feuer ezég ifj Ludvig József Szabó [...]
98. 1906-02-25 / 8. szám
[...] banknál az eladó gróf Wenckheim István javára A 450 000 koronából [...] a következő ajánlatokat A cselódruházatnál Feuer Márk ajánlatát 22 0 áren­gedménnyel [...] bizottságnak A főgimnázium pénztárosa Moldoványi István A főgimnáziumi igazgató félévi jelentése [...] építész eljegyezte Hegyi Erzsikét Hegyi István iparos pol­gártársunk leányát Talált tárgyak [...]
99. 1908-10-11 / 41. szám
[...] E 8 1908 október 11 István órás Orosháza Dr Tardos Dezső [...] Imre földműves Békés Dr Pándy István ügyvéd Békéscsaba Dr Oláh Antal [...] kereskedő Gyula ifj Z Bereczky István földműves Békés Binder Sándor gépész [...] Sándor és neje ingatlan tulajdon Feuer Márk Gyula város 817 kor [...]
100. 1975-01-22 / 18. szám
[...] munkaerőigénye A Békés megyei GFV István malom üzeme munkára fel esz [...] Tibor fel­vételeiből 17 50 Világszínvonal Feuer András riportja 18 00 AütfüLdi [...]