59 találat (0,178 másodperc)

Találatok

1. (482. oldal)
[...] 90 91 92 János fia Szaniszló 85 Péter 88 89 Szaniszló fia István és Sándor 91 Sándor fiai Péter és Miklós 91 Szaniszló fia János 85 Hosszúmezeiek 89 [...]
2. (368. oldal)
[...] melyben írja hogy a Pyenyeszek Szaniszlóval és Strzeszowi Miklóssal való ügyükben Szaniszló még nem válaszolt azonban Miklós [...] Smigrod Szluzowszky János és Dzyewyaczky Szaniszló levele Bártfa város tanácsához melyben kérik hogy egy bizonyos Sándor nevű grabi embert a kit [...]
3. Index nominum et rerum (635. oldal)
[...] jáki 101 Sandur Gergely fia sándor falvi 328 Hench fia szepesi [...] 328 Vas m Sandur 1 Sándor Sandurfalua 1 Sándorfalva Säniacob 1 Szentjakab Sanislaus 1 Szaniszló Sánta Domokos fia Becs litteratus [...] vice comes 1 János Szí Szaniszló vértanú villermita kolostor konventje perjele [...]
4. (119. oldal)
[...] évi fassióját mely szerint Dolhai Szaniszló és György akik Dolhai János­tól [...] valók a maguk és fiaik Szaniszló fiai László Mihály János Ambrus [...] képében egyfelől más­felől Szarvaszói Gerliés Sándor és János vajda leánya Sztána [...]
5. (91. oldal)
[...] pártot ütöttek a mikor is Szaniszló fiai Sándor és István továbbá a nevezett Sándor fiai Péter és Miklós István [...] a miért is a király Szaniszló­nak Jánosnak Györgynek és Bogdánnak adja [...] Tornowa alio nomine Kwkenyesd fia Sándor de cuius notitia Koztha de [...]
6. (52. oldal)
[...] előtt Nagy­csepcsini Wlaclár Györgyné a Sándor máskép Wladár Anna elhunyt fiának [...] káptalan előtt előadják hogy Lubo­miersky Szaniszló lublói és szepesi kapitány rendeletére [...] krakói kerület főjegyzője és Viesky Szaniszló szandeci jegyző az Tgló és [...]
7. (445. oldal)
[...] 340 345 i dűlők Hatt Sándor tanorokja Nagyaszóhegy Eledpataka Fernikó Fejérnyikó [...] 1 Gsernáton a is i Szaniszló Elekes és Balázs 1550 k 314 315 i Szaniszló Ta­más és Gvörgy Pál Thamás [...]
8. (764. oldal)
[...] a Múzeumban 19 2 Szilágyi Sándor A linzi béke okirattára Budapest [...] 264 265 1 193 villányi Szaniszló Győr vár és város helyrajza [...] 6 darab 19 7 Villányi Szaniszló Győr vár és város helyrajza [...]
9. (81. oldal)
[...] vagy alispánjának és szolgabíráinak Előadták Szaniszló leleszi prépost és konventje nevében [...] nyert faanyagot önkényesen elhordatta Már Szaniszló prépost idejében egyik Zalok i [...] Bylke i Bolond dictus Péter Sándor és Illés fia István alperesek [...]
10. Index nominum et rerum (531. oldal)
[...] fia Miklós unoká­ja nekcsei 577 Sándor egri éneklőkanonok 24 Sándor Gergely fia pécsi klerikus 492 [...] apja 61 152 312 587 Sándor János apja rohodi 302 Sándor János apja szentkirályi 655 Sándor Miklós apja László nagyap­ja koksói [...] 104 110 113 401 554 Sándor petrii 629 Sándor tárcsái főesp Tarcha Tharcha Tharchafeu [...]
11. (77. oldal)
[...] Buda Mária királyné románjainak János Sándor és Istvánnak Szaniszló vajda fiainak adomá­nyozza Kereezke és [...] nos requirentibus servitiorum meritis Ioannis Sándor et Stefani filiorum condam Stanislai [...] Beregh 1 existentium eisdem Ioanni Sándor et Stephano perpetuo et irrevocabiliter [...] eo modo quod dicti Ioannes Sándor et Ste­phanus medietatem collectarum quinquagesimarum [...]
12. Index nominum et rerum (674. oldal)
Sándor 1 Sándor Sándor 386 Sándor dályai 714 Sandur Sandrin Mysete [...] Sandorph 1 Somfalva Sandrin I Sándor Sandur 1 Sándor Säntämäria de Piaträ 1 Boldogasszonyfalva [...] Miklós szolgabíró 1 Teodor Szt Szaniszló vértanú kolostor és konventje 83 [...]
13. (105. oldal)
[...] káptalannak hogy Dolhai János fia Szaniszlót és ennek fiát Lászlót a [...] 1414 március 14 Sziget Dolhai Szaniszló marmarosi alispán és a négy [...] Erdő Erdew de Kekenes fia Sándor egy részről Dolhai Iwascho más [...]
14. (127. oldal)
[...] 5 Kassa Zsigmond király Dolbai Sza­niszlónak János György és Bogdánnak a [...] embereinek adományozza a nevezettek nagybátyja Sándor és ennek fiai Péter és [...] ré­szére való meghódításában közreműködtek míg Szaniszló és testvérei a király nagybátyja [...]
15. (94. oldal)
[...] 1389 Október 16 Szőllős Hosszumezei Szaniszló vajda fíai János Sándor és István megosztoznak Mária királyné [...] de Lelez memoriae commendamus quod Sándor et Stephanus fily Stanislai Voywodae [...]
16. Index nominum (501. oldal)
[...] nembeli 73 Samug 1 Sámod Sándor Hanva nembeli 274 comes országbíró [...] Ivánka és László szörcsöki 87 Sándori 1 Sztrice Sandur 1 Sándor Sängätin 1 Enyed Sängeorgiu de [...] 1 Szent györgy Sanisläu 1 Szaniszló Sänmärtinu de Cämpie 1 Szent [...]
17. (437. oldal)
[...] fia István apja kelneki 94 Sándor fia Szemere nb csúzi 260 Sándor fia Bertalan és Pál apja magyarszecsődi 444 Sándor fia nádori ember 512 Sandur [...] 758 Sedlinus fia nagyváradi 778 Szaniszló fia király ember miszla­mellékei 89 [...]
18. (203. oldal)
[...] Dolhai János fiai János Bogdán Szaniszló és György ellenmon­danak mely okból [...] sive Stephanus seu Ugrinus seu Sándor de Komlos seu Elias neve [...] an Joannes de eadem seu Sándor de Liptse sive Joannes de [...]
19. (449. oldal)
[...] Jakab bártfai polgártól a Barthodzeyszky Szaniszló szandeczi polgár számára járó 27 [...] 1492 szeptember 5 Róma VI Sándor pápa a tapolczai és széplaki [...] 1492 szeptember 5 Róma VI Sándor pápa stb Ld az előbbit [...]
20. (120. oldal)
[...] Mihállyal és Jánossal a Gerliés Sándor fiaival egy testvérek voltak meg­jelenvén [...] ké­pében egyfelől másfelől Szarvaszói Gerliés Sándor és János vajda leánya Sztánától [...] királyi emberrel együtt a Dolhai Szaniszló Bogdán és György beregvármegyei Sarkad [...]