38 találat (0,427 másodperc)

Találatok

1. (99. oldal)
[...] v parancsa és a bárók kérése nélkül csalárdul és hamisan állították [...] prépostnak kápolnaispánnak királyi titkos kancellárnak István mr nek a király speciális [...] senki sem birtokol­hat így megkérdezte István mr t speciális notarius át [...] János veszprémi prépostnak királynéi alkancellárnak Ist­ván fia Miklós mr zalai c [...]
2. (210. oldal)
[...] Noe birtokát Tá 1 Báthori István országbíró 1435 dec 4 székesfehérvári [...] NRA 605 23 2 Báthori István ország fró 1435 dec 4 [...] János pápa tudatja Lőrinc fiával Istvánnal az erdélyi egyház kanonokjával hogy I Károly király H kérése nyomán aki mellett István káplánként működik az erdélyi egyháznál [...]
3. (485. oldal)
[...] szerint színük előtt Precopa i István fia Tekus mr a maga [...] Loránd fiai László Bertalan és István nevében László fiait Lorand ot [...] v birtokrészekbe bemenjenek Tá Lackfi István nádor 1389 febr 7 Dl [...] konventje ügyvédvalló levelével Pál mr kérése ellenére sem mutatta be okleveleit [...]
4. Documenta (296. oldal)
[...] ügyvédvalló oklevéllel megje­lenve Jakab mr István prépost jegyzője és szerviense a [...] én Palahta birtokra kiment amelyet István prépost saját privilégiuma alapján egy­házához [...] mondott Palahta i Miklós fiai István és Jakab az ugyan­oda való [...] esztergomi kápt és a felek kérése alapján úgy határozott hogy a [...]
5. (150. oldal)
[...] és seregeik a tanács számos kérése elle­nére is károkat és jogtalanságokat [...] Pált akik az Apay fia István Zabolch m i birtokaival szomszédos [...] megtudták hogy Keled Berench i István fiai László Domokos és Keled [...] Apay a néhai Apaykerestwr i István apja egy avus tól származtak [...]
6. Documenta (365. oldal)
[...] szereztek tudomást hogy Durugd i István fia Pál Vgh birtokon lévő [...] diet Péter és Durugd i István fiai Pál és István mr ek más társaikkal együtt [...] mart Vgh birtokon Durugd i István fiait Pált és Istvánt valamint a hozzájuk tartozókat törvényesen [...]
7. (163. oldal)
[...] faluban megtartott generális congregatio során István pécsi prépost bemutatta előtte I [...] m i a szóban forgó István prépost Thwrul faluja és Demeter [...] egyházat illeti ennélfogva a prépost kérése nyomán meghagyja a konventnek hogy tanút adva embere Tamás fia István mellé közreműködjék Kwzdyr birtok visszavételénél [...]
8. Documenta (375. oldal)
[...] 10 Avignon VI Kelemen pápa István kalocsai érseknek kérése tartalmazta hogy mivel a kalocsai [...] 10 VI Kelemen pápától kérte István kalocsai érsek engedélyezze neki hogy [...] 10 Avignon VI Kelemen pápa István kalocsai érseknek kérésére engedélyezi hogy [...]
9. Documenta (338. oldal)
[...] fia János nem rontottak rá Istvánra és famulus aira bírói székéből [...] hogy a Nona i comes kérése esetén ők is adjanak segítséget [...] előtt Phyluphaza i Fülöp fia István fia János a maga és [...] uterinus ai camalis ai Mihály István Fülöp és Dénes nevében elmondta [...]
10. Documenta (347. oldal)
[...] H a kunok bírája írásos kérése szerint 1 690 szám az [...] másik részről Darouch Darauch i István fia János c és fia [...] egyházak kápt jai oklevele értelmében István fia János és fia László [...] megállapodást hoztak létre E szerint István fia János és fia László [...]
11. (210. oldal)
[...] a Dragus fia Péter az István fia Szteczk Laczko és István a Sándor fiai és Bilkei Balitza unokái kérése folytán átirja a Lipcse és [...]
12. (651. oldal)
[...] Margit asszonynak valamint Dienes fia István gyer­mekeinek a nagyanyjuk illetőleg anyja [...] nevezett Bertalan unokái ellen indított kéré­sé tök ügyében a király parancsára [...] Ilona továbbá Csenik fiai János István és Péter a beiktatásnak ellent [...] fiát Miklóst és Pető fiát Istvánt a magtalanúl elhalt Karcsai Bertalan [...]
13. (116. oldal)
[...] rendeljen ki melléje hivatalból ügyvédet Kérése magyaráza­tául felhozza hogy irataik Török [...] egy másik feljegyzés szerint Széchényi István irat­jegyzék ellenében 1803 ban adta [...] Széchényi Kata 1803 ban Gál István özvegye szintén II Fe­rencz király [...]
14. Documenta (374. oldal)
[...] Avignon VI Kelemen pápának kinyilvánította István kalocsai érsek hogy igen régi [...] püspök mindezek elvégzését az érsek kérése ellenére elutasítja Hogy a püspök [...] 10 VI Kelemen pápának kinyilvánította István kalocsai érsek hogy mivel köz­vetlen [...]
15. (66. oldal)
[...] Károly király az esztergomi Szt István király egyház keresztes konventjéhez intézett [...] és Demeter nemes ifjak azon kérése nyomán hogy helyezze őket vissza [...] 19 e Az esztergomi Szt István király egyház keresztes konventjének I [...]
16. (199. oldal)
[...] vizsgálathoz amelynek a Gerede i István fiait Istvánt és Beke t Gerede i [...] fekvő birtoknak Jakab pálos remetetestvér kérése nyomán elrendelt hj át ill [...]
17. (185. oldal)
[...] tartandó vizsgálatról 1577 Tiltakozás Borsos István mezőmadarasi és uraji Marosszék jószágainak elfoglalása ellen 1638 Ébeni István kérése a fogarasföldi Szombatfalva inskripciója iránt [...]
18. (_37. oldal)
[...] pápa Frangepán Márton és János kérése folytán meghagyja Ferencz vegliai püspöknek [...] a küldött ajándékok s Frangepán István követsége tárgyában 361 CCCLIII 1448 [...] és aragoniai király levele Frangepán Istvánhoz a Hunyadi Jánossal kötött egyez­mény [...] 30 Hunyadi János levele Frangepán István­hoz az aragoniai királylyal való szövetség [...]
19. (199. oldal)
[...] Rákóczi György parancsle­vele kolozsvári Varsolci István kincstári jogügyigazgatóhoz hogy az 1636 [...] Klárának elhalálozásáról 1722 Bogáti Druzsianna kérése a fejedelemhez hogy Mikó Ferenctől [...] Fehér vm visszavált­hassa 1635 Kuún István bevallást tesz a Kuún Gergellyel [...]
20. Documenta (362. oldal)
[...] veszprémi zágrábi és váci püspöknek István fia Péter veszprémi egyházbeli fehérvári főesperes kérése szerint egykor Sebestyén most veszprémi [...] az így megüresedett trencséni főesperességet István fia János nyitrai kano­noknak adta [...]
21. Documenta (394. oldal)
[...] veszprémi zágrábi és váci püspöknek István fia Péter veszprémi egyházbeli fehérvári főesperes kérése szerint egykor Sebestyén most veszprémi [...] az így megüresedett trencséni főesperességet István fia János nyitrai kanonoknak adta [...]
22. (52. oldal)
[...] azon a koronázáson amely Szt István király László erdélyi vajdától visszakapott [...] a követ és a király kérése és figyelmeztetése ellenére sem Miután [...] és Pál ap ok Szt István király és Szt Adalbert nevében [...]
23. (80. oldal)
[...] fia György és Archow dict István fia Miklós elmondták a királynak [...] a kápt biztatására János többszöri kérése ellenére sem adta vissza neki [...] a pozsonyi kápt nevében pedig István presbiter Treutul dict Miklós mr [...]
24. (191. oldal)
[...] kérve a felperes Koppan fia Istvántól a Miklóst perbe vonó idézőlevél [...] birtok hj ához Koppan fia István kérése alapján királyi ember gyanánt kijelölte [...] Kemey i Miklóst Koppan fiával Istvánnal szemben Minthogy azonban az ország [...] a szabálytalan idézésért Koppan fiát Istvánt a királyi parancs megváltoztatásáért Chepanus [...]
25. (299. oldal)
[...] fele részébe ugyanakkor Ibor fia István is tilalmazta a hj elfoga­dása [...] fiát Andrást és Ibor fiát Istvánt megidézte a királyi jelenlét elé [...] a megözvegyültei Tudatja vele hogy kérése szerint levelet intézett érde­kében mind [...]
26. (360. oldal)
[...] pápa Frangepán Márton és János kérése folytán meghagyja Ferencz vegliai püspöknek [...] zengi co­mesnek és testvéreinek az István comessel és testvéreivel való meg­békélésre [...]
27. (458. oldal)
[...] át neki iványi földjeit azonban kérése nem teljesül 1730 február 14 [...] birtokainak egyike 1365 től Kanizsay István zágrábi püspök által ezen család [...]
28. (37. oldal)
[...] e Lampert mr királyi országbíró kérése az egri kápt hoz hogy [...] idézze meg a király elé Istvánt és Ramacha t Emi a [...] András király H és alországbírája István mr oklevele szerint Ropheyn bán [...]
29. (245. oldal)
[...] keltett főleg visszatetszést a biztosítás kérése továbbá a felkelők éles állásfoglalása [...] békeközvetítés hálátlan munkájához hogy Jeszenszky István nádori titkár szintén tárgyalt Bercsényivel [...]
30. (106. oldal)
[...] országbíró 1422 nov 13 Báthory István országbíró 1481 máj 21 Dl [...] János és Rycolphus mr ek kérése nyomán általános érvényű rendelkezésében megváltoztatja [...]
31. (129. oldal)
[...] azokat mégis 1410 ben Dolhai István vajda özvegye és 1417 ben [...] Bud fia máramarosi román Vincz kérése folytán átírja Lajos király­nak a [...]
32. (87. oldal)
[...] Chungo i alesp nek és István Enizke i aljegyzőnek vicenotarius ápr [...] vívott csatája e meghalt ezért kérése e tekintetben igazságos eljárást igényel [...]
33. (81. oldal)
[...] prépost fogságából egy jobbágyát Kariza Istvánt erőszakosan kiszabadíttatta és Ezen nevü [...] Ezeen faluba szökött akit gyakori kérése ellenére sem küldött Ákos vissza [...] Péter Sándor és Illés fia István alperesek Wyhel i Péter felperes [...]
34. Index nominum et rerum (508. oldal)
[...] 665 674 744 924 időpont kérése kitűzése 322 395 744 758 [...] Szűz egyház 480 Igazmundo diet István felesége 690 igazolás 561 702 [...]
35. Documenta (237. oldal)
kérése nyomán is autentikus függőpecsétjével megerősített [...] éneklő Demeter az őr és István a dékánkanonok E EPL Acta [...]
36. (43. oldal)
[...] oklevelet ad ki Naglocha c kérése alap­ján Jakab fiai részére D [...] keresztes konvent ügyvédvalló levelé­vel képviselő István fia János megjelentek színe e [...]
37. Documenta (76. oldal)
[...] Epiph d halasztották el Ekkor István deák az apát serviens e [...] hogy a kápt a nádor kérése szerint Nema i Nana fia [...]
38. (191. oldal)
[...] Kata Mária Terézia királynőhöz felterjesztett kérése hogy a fiskustól 1728 ban [...] Bethlen Miklósné Vay Er­zsébet fiainak Istvánnak és Lászlónak illetve ifj Vay [...]