17 találat (0,655 másodperc)

Találatok

1. B) A Kalocsai Érseki Levéltár ismertetője • KFL.I.1. Kalocsai Érseki Hivatal (230. oldal)
[...] Végr 1831 Obitus Massa Puck István Nemesnádudvar 1844 júl 12 Apatin [...] 1967 75 Folyamatos adományok Rehabilitációjának kérése 1957 72 Obitus Massa Quintus [...] jelentés szolgálat alóli ideiglenes felmentés kérése 1875 Obitus Massa Quotidián Lajos [...] Végr pótvégr 1828 Massa Radoss István Zombor 1825 febr 4 1825 [...]
2. IV. Fejezet • A bencés rend (269. oldal)
[...] stb megtiltot­ta hogy az apát kérése vagy engedélye nélkül a kolostor [...] érsek apát is szerzeteseivel Számukra István a Duna Dráva szögében fekvő [...] nem halt bele sérülésé­be Szt István Nagyobb Legendájának írója szerint mél­tán [...] még egy apátságot alapított Szt Ist­ván a bakonybéli kolostort Az erdők [...]
3. Tartalomjegyzék (50. oldal)
50 Dr Sinkó István p praelatus éneklő­kanonok Mint a [...] rövid árvaság után Dr Breyer István püspök úr őnagymél tóságában új [...] a kö­vetkezőket jelentette 1 Bene István tanítóképzőintézeti inter nátusi tanulmányi felügyelőt [...] 9 én nyugdí­jazását kérte Holenczer István banai plébános Bár kérése indokolt volt és a kerületi [...]
4. A fölhasznált források és irodalom (457. oldal)
Szt István nyugati kultúrpolitikájáról SRH II 382 [...] barátsága Ss VIII 393 Szt István király­hoz intézett levele Király I [...] clunyi vizitációkról uo 6 Szt István és Montecassino Ss VII 674 [...] SRH II 494 Boni­pert grammatika kérése PL 141 189 90 Holub [...]
5. B) A Kalocsai Érseki Levéltár ismertetője • KFL.I.1. Kalocsai Érseki Hivatal (187. oldal)
[...] Végr 1986 Obitus Massa Ditelján István dr Newark New Jersey állam [...] amerikai magyar lelkész Tartózkodási endegélyek kérése hosszabbítása Diviakovics Mihály 1773 1778 [...] évek Szabadságok utazások Fegyelmi Domovits István Géderlak 1828 július 13 1823 [...] Obitus Massa árveréses leltárakkal Dudás István dr Szamosújvár Szolnok Doboka m [...]
6. Tartalomjegyzék (55. oldal)
[...] János Harsányi József és Jiátzinger István Nyugdíjasaink száma jelenleg az egyházmegye [...] segélyt kér A bizott­ság minthogy kérése az 58 és követ­kező paragrafusokban [...] teljesíti 5 Vados János Újlaki István és Bene István ideiglenesen nyugdíjazott paptársaink az elmúlt [...]
7. B) A Kalocsai Érseki Levéltár ismertetője • KFL.I.1. Kalocsai Érseki Hivatal (209. oldal)
[...] Végr 1874 Obitus Köves Kellner István Baja 1898 okt 10 Mozsor [...] Betegség 1896 Obitus Massa Kremzer István dr Félegyháza 1793 nov 10 [...] 1815 Végr 1782 Massa Krix István Vaskút 1919 márc 6 Budapest [...] 015 ifm Inf 1902 Dispositio kérése 1902 1905 Fegyelmi 1934 Obitus [...]
8. III. könyv. A Stefanita-őrség (221. oldal)
[...] Az építés megkezdése előtt Szalinai István elküldötte Loparai István nevű társát Rómába mert az [...] szentelték Második Domokos által előterjesztett kérése az volt hogy az Erdélyben [...]
9. Tartalomjegyzék (72. oldal)
[...] tanításra képtelen ennélfogva nyugdijat kér Kérése teljesítendő e Wieder Erzsébet német [...] be ismét az intézetbe folyamodónak kérése nem teljesíthető Jóllehet az intézet [...] all oszt segélydij b Gneisz Istvánnak 1886 julius 1 től az [...]
10. Tartalomjegyzék (20. oldal)
[...] keresi nagyatyjának ne nes Farkas István volt soproni orsz icebiztosnak keresztlevelét [...] 2 12 sz Sematiz­mushoz adatok kérése 13 sz Adomány a szeminá­riumnak 14 sz Sze­mélyiek ISTVÁN s k püspök Qyórcgyhátmcgyti Alap [...]
11. Sörös Pongrácz: Forgách Ferencz, a történetíró (168. oldal)
[...] 7 én a bécsi Szent István templomban tartott gyászünnepen mondott Isten segítségének kérése után megkezdte beszédét Ferdinánd császárról [...]
12. I. Könyv. A marianus ferenczrendűek tartománya (189. oldal)
1433 ban Kanizsay István fia László királyi főajtónálló megint [...] Isten őt e veszedelemből kiszaba­dítja Kérése meghallgattatást nyert ós ő 1625 [...]
13. Index (134. oldal)
[...] őket a belépésre buzdítani Meszner István szintén a mellett szól hogy [...] Tormássv János a kötelezővé tétel kérése mellett szólanak Dr Walter Gyula [...]
14. Tartalomjegyzék (32. oldal)
[...] Az előfizetés díj külön engedély kérése nélkül el­számolható a templompénztár terhére A köriratot a Szent István Társulatnál Budapest Vili Szentkirályi u [...]
16. III.FEJEZET.A magyarországi protestantizmus és a magyar ferencesek (177. oldal)
[...] a selmecbányaiaknak Faber püspökhöz intézett kérése csak rút szemfényvesztés alakoskodás volt [...] 1861 89 Fraknói Vilmos Werbőczi István életrajza M Tört Életrajzok 1899 [...]
17. Tartalomjegyzék (35. oldal)
[...] szerint a községi költségvetés minden kérésé egyes tételét úgy a bevételi [...] Bélát Nagy Sándort és Urbán Istvánt a kisebb papnevelő­intézet növendékei közé [...]