Zalamegyei Ujság, 1944. április-szeptember (27. évfolyam, 74-145. szám)

1944-04-22 / 90. szám

1944- április 22. ZALAMEGYEI ÚJSÁG 7« — Kirendelés. A belügyminiszter Bíró Géza teljesjogú gyógyszerész, budapesti lakost a stridóvári »Szent Jeromos« gyógyszertár ve­zetésére honvédelmi munkára kirendelte. í i — Iparos adományok a bombákár osui(ak­nák. Vitai Sándor mézeskalácsos 5, Klosovszky j Ernő jegyző 30, Monok Sándor cipész 50„ j Répás István cipész 5, M ed gyesi Gyula laka- j tos 50, Szopka István köteles 5, Gosztolai Jó- j zsef cipész 20. Steiger István kőműves 10, \ Riszt Sándor kádár 20, Fülőp János kovács i Ebergény 5, Montág István köteles 100, An- | dór Béla szabó 80, Riszt Sándor kádár szak- értői díját '20, Baranyai János szabó 10, Groll I József szíjgyártó 100, Venesz és Prüder nyomda j 20, Láng Nándor 100, Kondor Lajos- szabó- ] segéd 10 pengőt adtak a bombakárosultaknak. Fogadják az ipartestület hálás köszönetét. j — Vasárnap délután 6 órakor kezdődik az A. C.-előadás. Vasárnap, 23-án, délután 6 óra­kor kezdődik a Kultúrház nagytermében a szokásos évi A. C.-előadássorozat. A bizott­ság ezúton kéri a Mária Magdolna plébániá­hoz tartozó híveket, hogy minél nagyobb számban jelenjenek meg az egyházi főhatóság által elrendelt előadásokon, annál is inkább, mivel szégyen lenne az, ha a 11 ezer kato­likusból mindössze 20—25 ember jelenne meg az előadáson és az érdelctelensógre való tekin­tettel ismét el kellene az előadásokat halasz­tani. — Ferenees hírek. Holnap, azaz a hó ne­gyedik vasárnapján tartják a Jézus Szíve Szö­vetség férficsoportjai havi gyűlésüket. Fél 4- ftől 4 óráig a csoportvezetők, 4-től 5-ig a többi tag. Pontos megjelenést kérnek. — Április 25-én, Szent Márk napján, jó idő esetén a 8 órai szentmise után lesz a búzaszentelési szer­tartás. Kérik a híveket, hogy' minél többen je­lenjenek meg a 8 órai szentmisén és a körme­neten. Egyben közli a plébánia, bog} április 15-én ünnepelte a tiszteletben álló P. Schmidt Félix, a ferences tartomány nesztora, aranymi- sés papja, 80. születésnapját. Külön háiaadó szentmise is volt a ferences plébániatemplom­ban. — A polgármester közli, hogy a menekül­tek elhelyezésére összeírt helyiségeket albér­letbe adni nem szabad, mert az albérletbe-adás figyelembe, vehető nem lesz. Kivételt képeznek az eddig is rendszeresen albérletbe adott he­lyiségek. — Be kell adni az egerszegi jégigénylé- seket. A polgármester felhívja mindazokat a kereskedéseket, vendéglőket, közintézményeket és magánháztartásokat, akik saját szükségle­tük részére a nyár folyamán jeget igényelnek, hogy igénylésüket folyó hó 30-ig a pontos napi mennyiség feltüntetésével Premier József jég­gyárosnál (Hegyi-u. 21. szám alatt) jelentsék! be. Bejelentendő egyidejűleg a jégszükséglet kezdő és végső napja is. c71 api Sííréi-*w Ha lnap: április 23., VASÁRNAP, a kato- j ifikus naptár szerint Mizerikordia napja, HÉT­FŐN, április 24-én, György vértanú napja: üw/. Éjjeli ügyeletes gyógyszertár: S p e r i á g h (Rákóczi - utca).-— \ népéneke« szentmisék kötelező étnek- rendje. Április 23-án. vasárnap, a népéneke szentmisék kötelező énekrendje a következő: örvendetes napunk támadt... (90), Ö, szentsé­ge« (127) és Isten hazánkért (293). A záró­jelben közölt számolt a Szent vagy Uram című énekeskönyv énekszámait jelentik. — Endrédy Vendel zirci apát most ünne­pelte apáttászentelésének ötödik évfordulóját. Kiss Albin dr. rendi perjel meleg, bensőséges szavakkal emlékezett meg Endrédy Vendel zirci apát ötéves kormányzásáról. (M. K.) — Kitüntetések. A keszthelyi állattenyész­tési ellenőri tanfolyamon szorgalmukért és elő­menetelükért 1000—1000 pengő ösztöndíjjal tüntették ki Mikola Lajos ttírkevei, v. Hárs­falvi Imre kaposvári, Dezső Bem át sepszi- szentgyörgyi, Petro vies Ferenc n a gy b ár. h e gye s i, Ronts József szilőárkányi, Gémyi Zoltán vas- egerszegi. Mohácsi József sárospataki és Bakos József mezőkövesdi ifjakat. — Érettségi vizsgák a zalaegerszegi gim­náziumban. A helybeli gimnázium szóbeli érett­ségi vizsgái folyó hó 25-, 26- és 27-én lesznek. Huszonnégy jelölt jelentkezeit vizsgára, közöt­tük 6 leány. — Adomány u Katolikus Diákotthon-Moz­galomra. A Katolikus Diákotthon-Mozgalomra N. N. 50 pengőt adományozott, amit ezúttal köszönettel nyugtázunk. — Megváltozott a templomi miserend. A Mária Magdolna plébániatemplom adminisztrá­tora közli, hogy hétfőtől, azaz Szent Györgyi napjával kezdődőleg a köznapi szentmisékben változás áll be. Az első szentmise 7 órakor, a második fél 8-kor és a harmadik fél 9-kor lesz. A vasárnapi szentmisék sorrendje: 6-kor, ne­gyed 8-kor, 8-kor, 9-kor, 10-kor és fél 12-koit, Éz tehát marad. Április 25-én, Szent Márk napján, a fél 8-as szentmise után indul a búza- szentelő körmenet. Kérik a híveket, hogy a mai nehéz időidben lehetőleg minden család­ból vegyenek részt .a körmeneten, hogy Isten áldását kérjék mezőinkre. — Érettségi vizsgák a zalaegerszegi keres­kedelmi középiskolában. A kereskedelmi kö­zépiskolások írásbeli érettségi vizsgái folyó hó 17—20-ig voltak, az üzemi vizsgáztatás pedig tegnap, pénteken volt. A vizsgálatra egy tanuló nem jelentkezett, mert időközben öngyilkos lett. A szóbeli érettségi vizsgálatok május 3., 4., 5. napjain lesznek, amelyen Bariska Mihály dr. szombathelyi kereskedelmi középiskolai igazgató elnökök — Itt említjük meg, hogy Ferenczy Zoltán tanügyi főtanácsos, zalaeger­szegi kereskedelmi középiskolai igazgató, a Csáktornyái kereskedelmi középiskola érettségi vizsgálatain lesz érettségi biztos. — A zalaegerszegi polgármester felhívása. Az érdekelt gazdaközönséget figyelmeztetem, hogy az aranka fellépésének megakadályozá­sára a legbiztosabb mód az, ha vetésre csakis teljesen meghízható helyről származó, állami ólomzárolt vetőmagot használ. Piacon árusított lóhere- és lucernamagot sohasem vásároljunk, mert ezideig minden, a piacról vett hatósági minta súlyosan arankával fertőzöttnek bizo­nyult. A vásárlásnál tehát feltétlenül ügyel­jünk arra, hogy a vetőmag állami ólomzárral legyen ellátva. Az ilyen ólomzárolt magok tel­jesen arankamentesek és, ha ilyen vetőmag használatakor is fellép az aranka, annak oka abban keresendő, hogy a talaj mar régebbről fertőzött volt, vagy pedig a trágyával került az aranka oda. Természetesen bármily okból lé­pett is fel az aranka, az a leggondosabban kiirtandó. — Két ítélet árdrágításért. Kovács Pál 42 éves ságodi földműves ez év februárjában takarmány szalmát adott el, amelynek a tör­vényes legmagasabb ára 35 pengő volt. Kovács e helyett 120 pengőt kért. ötven pengő pénz- büntetésre ítélték jogerősen. — Gellén Sándor 73 éves gellénházai földműves a műit év no­vemberében tűzifát adott el az ürmeterenkénti 25 pengős ár helyett 40 pengőért. Száz pengő pénzbüntetésre ítélték jogerősen. — A sötétben a liftkamrába lépett. Hegyi István nagykanizsai sörgyári alkalmazott a sö­tétben az üres liftkamrába lépett és súlyos sé­rüléseket szenvedett. Kórházi kezelés alá vették — Önkéntes ben védelmi munkaszolgá­latra jelentkezzenek ázol, a 18—-50 év közötti keresztény, legalább 4 középiskolát végzett nők, akik július 1-től augusztus 31-ig a Zala vármegyében megszervezendő nyári gyermek­otthonokban gondozónői munkát vállalnak. Je­lentkezni lehet május 14-ig a lakóhely szerint illetékes járási főszolgabírói hivatalban a m. kir. tisztiorvosnál, aki a részletes feltételekről tájékoztatást ad. A jelentkezők munkájukért ellátásban és költségmegtérítésben részesülnek. — Ki akar a MoVeval Muraszomhja^ra utazni? A Move futballcsapata, mint ismere­tes, jövő vasárnap ráadni ki legnehezebb ta­vaszi mérkőzésére, Muraszombatra, amelyre többen a szurkolók közül a csapattal mennek. Az érdeklődésre való tekintettel a csapat kapi­tánya ezúton hívja fel a csapat barátait, hogy szerda estig jelentkezzenek a Köztisztviselők Szövetkezetében, mert a később jelentkezők részére nem tudnak előre helyet biztosítani. — Elítélték a többszörös tolvaj muraköz» asszonyt. Annakidején hírt adtunk róla, hogy a nagvkanizsai Teutsch-drogériában hetivásár alkalmával Pálfi Lukácsné Mihalecz Mária za- laújLaki asszony a nagy tolongásban benyúlt Papp Józseíné pölöskefői asszony kosarába éí abból két fejkendőt ellopott. A tolvaj lást ész­revették az üzletben és feljelentették Pálfinét- Az asszony a kapitányságra került, ahol kihall­gatása alkalmával több bűncselekménye is ki­derült. Többek között Kárász Andrásné nuira- kereszturi lakostól 190 pengőt lopott el. Ta­kács Györgyné ldsrécsei asszonytól pedig a pénztárcáját. A nagykanizsai törvényszék előtt többszörös lopás bűntettével állott és hath éli fogházbüntetéssel sújtották. Büntetésének ki­töltése után valószínű internálótáborba kerül. — Adományok a bo míbak árosu baknak- Szerkesztőségünk útján N. N. 50, Kiss János 40, özv. Gyalókay Józsefeié 10 és Ágoston Kai­méul 10 pengőt adományozott a •bombakáro- sultak részére. A szíves adományokat ezúton nyugtázzuk. — A Zalamegyei Újság eddigi gyűjtése 1.318.20 pengő. Kérjük előfizetőin­ket, hogy juttassák el adományaikat szerkesz­tőségünkhöz, hogy minél nagyobb összeget jut­tathassunk a bombalcároSultakíiak. — Az ötvenéves embereknél reggelenként felkeléskor egy félpohár természetes »Feren« József« keserűvíz könnyű bélürülést, kielégíti gyomoremésztést, jó étvágyat és nyugodt al­vást biztosít, s így a közérzetet gyakran igen kedvezően befolvásolja. Kérdezze meg or­vosát! f — Elfogtak egy betörőt, aki régebbe® gyújtogatott is. Még régebben történt, hogy Verbánecz Imre drávavásárhelyi kovács há­zába az esti órákban ismeretlen tettes be­hatolt és onnét ruhaneműeket és lábbeliféleket lopott el. A megkárosított kovácsmester gya­núja Topolyák András kov ácssegédre irányult, laki a tolvajlás utáni napon meglátogatta Ver- báneezékat. Verbáneczné célozgatott Topolyák előtt arra, hogy tudják, ki a tolvaj. Topolyák erre megijedt és másnap reggelre a ház elé rakta az ellopott holmikat. Verbáneczék ezzel meggyőződték róla. hogy Topolyák a tolvaj és feljelentést lettek ellene. Topolyák ezt meg- neszelte és jobbnak látta eltűnni a faluból. Né­metországba szökött, ahol munkát vállalt. Há­rom alkalommal titokban hazament a faluba, de nem sikerült a csendőrségnek elfognia. Ne­gyedik hazaérkezése alkalmával aztán csendőr- kézre került. Ekkor azt is bevallotta, hogy meg e háború kitörése előtt, 1939-ben és 1937-bea három gyújtogatást is elkövetett. Hogy gyanút ne fogjanak, ő maga is segített mindhárom tűz oltásában. A csendőrség most megbilin­cselve szállította Nagykanizsára. /

Next

/
Thumbnails
Contents