Zalamegyei Ujság, 1940. július-szeptember (23. évfolyam, 147-223. szám)

1940-09-25 / 219. szám

1940 szeptember 25. ZALAMEGYEI ÚJSÁG 3 HÍREK Szerda, szeptember 25. KATH. NAPTÁR: Szent Gettó#. IDOJÓSLÁS : Élénkebb szél, több helyen, különösen nyugaton és északon eső és zivatar. A meleg mérséklődik. János bácsi János bácsi sokszor mondja : ■»Víz is van a Balatonyba’«. Neki pedig lehet hinni, Mivel csak bort szokott inni. Gőzhajón is járt ám egyszer. Büszkélkedik szörnyen ezzel. Jól megfogta a korlátot, De vizet még ott se látott! Várhegyi Emil. — SZABADSÁGON. Mikula Szigfrid dr. városi főjegyző, polgármesterhelyetles, folyó hó 26-tól két heti szabadságon van. — VÄRHIDY LAJOS MEGHALT- Várhidy Lajos, a Magyar Városok Országos Szövetsé­gének igazgatója, Zalaegerszeg város volt pol- gármesLere, Tihanyban elhunyt. A Városok Országos Szövetségét ő alapította meg s an- mák harminc éven át volt igazgatója, a Vá­rosok Lapjának pedig harminckét évig fő­szerkesztője. Zalaegerszegnek 1900—1906-ig volt polgármestere. — NÉVVÁLTOZTATÁS- Petries Vilmos, nagykanizsai droguista családi nevét belügy­miniszteri engedéllyel Petrire változtatta. — ÁTHELYEZÉS- A vallás- és közoktatás- ügyi miniszter Vaszkó Ilona balatonzamárdi tanítónőt kisegítőként a szentlőrinci, Kábái Katalin nyiracsádi gór. kát. kisegítő tanító­nőt pedig a szécsiszigeti r. k. iskolához he­lyezte át ■— A SZŐLŐTERMELŐK nehéz helyzetére igen jellemző a következő eset : Egy kécskei gazda kidoboltatta a községben, hogy hajlandó szőlőszedőket felfogadni, de azok tartoznak neki, a gazdának, naponta 1 pengő 20 fillért fizetni. A gazda ugyanis kiszámította, hogy a jobbétvágyú szőlőszedő munkások naponta 4—5 kiló csemegeszőlőt megesznek. Mivel a csemegeszőlő kilója legalább 80 fillért ér, az elfogyasztott szőlő árából levonva a mun­ka értékét, még mindig 1 pengő 20 fillér többlet mutatkozik a gazda kárára, illő te­hát, hogy a szőlőszedés közben elfogyasztott szőlő árát a munkás megtérítse a gazdának. — A RÉGI KOLOZSVÁR SZÍNHÁZI VI­LÁGÁRÓL ír színes beszámolót a Délibáb legújabb száma. A kitűnően szerkesztett nép­szerű színházi hetilap élénk riportokban szá­mol be az ország színházi eseményeiről, szí­nes filmismertetést, divat- és szépségápolási tanácsokat ad olvasóinak. A legjobb írók no­vellái szórakoztatnak és értékes könyvekkel jutalmazott rejtvényrovata közönségünk ked­vence. Képes rádióműsora nélkülözhetetlen a rádióhallgatóknak. — TALÁLTAK egy tejeskannát. Igazolt tu­lajdonosa a rendőrkapitányságon átveheti. — A BURGONYA ÁRA- A Belföldi Bur- gonyakereskedelmi Egyesülés az illetékes ha­tóságoktól nyert felhatalmazás alapján folyó évi szeptember hó 23-tól kezdődően buda­pesti paritásban étkezési minőségben, válo­gatott nyári rózsaburgonyáért mázsánként 9, Gülbabáért 850, őszi rózsáért 8.20, Ella és sárgáért 7, Woltmannért 6.20, Krügerért 5.70, ipari Woltmannért 5-50, ipari Krügerért 5 pengőt fizet­- LEFORRÁZTA MAGÁT EGY KISGYER­MEK, — MEGHALT. Papp Sándor másfél­éves fiúcska, amíg az édesanyja levelet írt a szobában, a konyhaasztalon lévő tejeskan­nát magára rántva leforrázta magát Kór­házba szállították, de ma reggelre belehalt sérüléseibe. A vizsgálat a 'felelősség' megál­lapítására megindult­Hirdessen a Zalamegyei Újságban I — A ZALAEGERSZEGI TŰZHARCOS SZÖVETSÉG kezdeményezésére Erdélybe kül­dendő zászlókra ma délig adakoztak : Toldy Imre dr. 2, Rigler Mihály 2, Holczer Ernő 2, D. Horváth Imr e2, Tóth Gyula 2, Komiás Miksa 2, Havas Vilmos 2, N- N. 1, Pál és Indra cég 1, Horváth Miklós 1, Pers Géza 1, Szekér Jánosné 1, Weisz Tivadar 1, Brandl László 1, Deutsch Jenő 1, Vámossy István 1, Deutsch Hermán 1, dr. Benatczky Ot- tóné 1, Lőwenstein István dr. 1, Horváth Győző 1, Miklós Samu 1, Grünwald Ernő 1, Kuliffay Kálmán fiai 1, Baránka Lőrinc 1, vitéz Pintér György 1, Gosztonyi János 1, Oláh István 1, Láng Nándor 1, Klein Gyula 1, Rosinger János 1, Herlelendy Győző 1, Zsuppán István 1, Tivolt Ferenc 1, Radó Gyula dr. 1, Szablitsné 1, Papp Béla 1, Kocsis Károly 1 pengőt, Hajgató János 50, Lauffer Ferenc 50, Gyalókay József 50, Kérkai Jó­zsef 50 fillért. További adományokat a szer­kesztőség is átvesz és hírlapilag nyugtáz. MEGÉRKEZETT Magyarország legújabb határait feltüntető, a m kir. honvéd térképé­szeti intézet kiadásában megjelent részletes térkép. Zrinvi RT. könyvesboltja. 4 SZOBA, előszoba és melékhelyiségekből álló úri ház Zalaegerszegen eladó- Felvilá­gosítást ad Széli György dr. ügy ved Zala­egerszeg. SÍRVA vigad, ha Bérei Béla zalaegerszegi polg. isk. tanár Szibériai gyöngyélet cimű 300 oldalas könyvét elol­vassa. Az október elején csu­pán korlátolt példányszám- ban megjelenő mű ára 3 pengő Előjegyzéseket elfogad a Zrínyi könyvesbolt. — ARGENTÍNÁBAN TÜZELNI FOGNAK A KUKORICÁVAL- Argentína tengeritermése 11 millió tonnára rúgott Ebből 2 millió tonna a belföldi fogyasztás és mindössze 2 millió tonnát sikerült elhelyezni külföldön- A fenn­maradó 7 millió tonna felhasználásáról még nem döntöttek, tekintettel azonban arra, hogy az angol kőszénbehozatal elmaradt, valamint hiány van a kőola j behozatalhoz szükséges devizában, így Argentína tű tőanyag Írtján va­lószínűen tüzelésre használja fel a tengerit. — A DÖNTŐ FEGYVER- Abban az óriási mérkőzésben, amelyet ma Anglia világural­mának megdöntéséért vívnak a tengelyhatal­mak, a meglepetés erejével hatott a zuhanó­bomba fegyvere. Erről a zuhanóbombázás­ról számol be ritka pillanatfelvételek kap­csán a Tolnai Világlapjának legújabb száma, amelynek 20 fillér az ára. — SELYEM ORSZÁGZÁSZLÓT ajándéko­zott a pestvidéki pénzügyigazgatóság Érsek­újvárnak. Folyó hó 22-én vitte nagyobb kül­döttség a drága ajándékot Érsekújvárra Fa- tér Endre dr. miniszteri tanácsos vezetésével. — LOPÁS A PIACON- Kedden délelőtt egy úri asszony a piacon bevásárlásokat végzett. Közben az egyik asztalnál paprikát válogatott s azért kosarát, amelyben már vásárolt árúk, tejföllel telt kanna, zöldpaprika, bab volt, letette a földre. Alig kezdte azonban a válo­gatást, rémülten vette észre, hogy kosara el­tűnt. Hiába kereste, nem találta ... Látogassa a BÖDEY vendéglőt^ éttermet! KONYHÁJA kitűnő, házias, BORAI válogatott elsőrendűek, SORE felülmúlhatatlan. A GÖCSEJI SÖRKERT páratlan. Kossuth Lajos-utca 29. Salai telefon NAGYKANIZSA­A városi rendőri büntetőbíró Slampfel Fe­renc szövő-üzemtulajdonost jogosulatlan ipar­űzés miatt 100 pengő pénzbüntetésre ítélte. Slampíelnek ugyanis nincs joga gyárüzemre, sem megfelelő ipari képesítése sincs, szövő­üzemet tart fenn és abban számos munkást foglalkoztat, 18 szövőszéke van- A büntető^ bíró tárgyaláson kívül érdekes megállapo­dásra jutott Slampfellel, akinek textilárúk eladására jogosítványa van. Stampf élnék joga van az anyagot eladni és a kész munkát a munkástól megvenni, rendelkezésre bocsát­hatja helyiségeit azoknak, akik dolgozni akar­nak, ott háziipart űznek- Kötelezte azonban, hogy minden szövőszék mellett fel legyen tünLetve a háziipari munkás (dolgozó) neve, aki jogosított más részére dolgozni és minden ilyen háziipari munkással az ipartestület előtt kell a szerződést megkötnie. Az amnesz­tia alapján Stampfe 1 mentesül a 100 pengő megfizetése alól­NAGYKUTAS. Lélekemelő ünnepség keretében áldozott Nagy kutas község közönsége a ház atért Er­délynek. A fáklyás körmenet az esti órák­ban a Hősök terére vonult, ahol hazafias énekeket és verseket adtak elő- Az elemi iskola növendékei többek között az Erdélyi indulót énekelték tökéletes tudással, óriási sikert aratva. Az ünnepi l>eszédet és az ün­nepélyt bezáró litániát Kukuljevic Hermin tanítónő mondotta. Különben az egész ki­tűnően sikerült ünnepély az ő műve­Zalaegerszeg megyei város polgármesterétől 12923/1940­Hirdetmény. Figyelmeztetem a város lakosságát, hogy 5430/Í940 M. E. számú rendelet 11. §-a aként rendelkezik, hogy a búzát takarmányozási, vagy szeszfőzési célra nem szabad. A tilalom alól indokolt szükség esetén a vármegyei m kir. gazdasági felügyelőség felmentést adhat. Figyelemmel a folyó évi terméseredmé­nyekre, illetve az ország búzakészletére, fi­gyelmeztetem a lakosságot, hogy a rendelet megszegése, vagy kijátszása a kihágási el­járás azonnali megindítását vonja maga utáni- Zalaegerszeg, 1940- szeptember 20. Polgármester. LÁNQ NÁNDOR építési vállalkozó Épitési faanyag, asztalosáru és tiizifakereskedS Zalaegerszeg, Arany János-u. 28. Tel: 169 Fe’eimet pontos és szolid kiszolgálásban részesítem. SOK BOSSZÚSÁGTÓL KÍMÉLI ME GöNMA- GÁT, ha kereskedelmi, hivatalos, vagy magánleveleit írógépen írja. Az »Olvm- 1 pia« írógép a legmegbízhatóbb munka­társ ! Olcsó ár, erős kivitel, hosszú jót­állás és részletfizetés ! Kérjen ajánlatot az »Olympia« írógépek zalamegyei kép- vi se lété tői, a Zrínyi RT- könyvkereske­désében, Zalaegerszeg, plébánia-épület.

Next

/
Thumbnails
Contents