Zalamegyei Ujság, 1935. január-március (18. évfolyam, 1-73. szám)

1935-03-13 / 60. szám

^ . uwi6 plébános urna* fö'iiswelcndö Gosw°nV xaiacsány 54 Felelős szerkesztői HerboIy Ferenc. XVIII évfolyam 60. szám. mtmmmmmammmamsamammm ára 10 fillér 1935. március 13. Szsrds. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Zalaegerszeg, Széchenyi-tér 4. ----- — Telefonszám 128. MP iP—Mi—iwin ' POLITIKAI NAPILAP Megjelenik hétköznap a kora délutáni órákban. Előfizetési árak i egy hónapra 2 pengő, negyed­évre 6 pengő. — Hirdetések díjszabás szerint A Magyar Sionról szózat hangzott el, amelynél szebb nyitánya nem lehetett volna a most megindult választási mozgalmak nak. Magyarország főpapja, a bí­boros hercegprímás pásztorlevél­ben szólt a katolikus papsághoz, hogy olyan politikai pártot, vagy olyan képvi6e őjelöltet támogatni nem szabad, amelynek, illetőleg akinek célkitűzése és prcgrammja ellenkezik Hazánk és Nemzetünk érdekei ugyanis szükségképen igazi érdekeivel, illetőleg Isten és Anyaszentegyházunk törvé­nyeivel. Hazánk és Nemzetünk összhangban vannak Isten és Anyaszentegyházunk törvényeivel. Utalt a hercegprímás a magyar család nagy válságára is és kí­vánatosnak tartja, hogy a támo­gatást ahoz a föltételhez kösse a papság, hogy a párt, vagy jelölt • komoly Ígéretet és megfelelő ga­ranciát nyuj son arra, hogy a csa­ládvédelmi reformoknak törvény­hozás utján történő megvalósítá­sában bálmilyen, még párlpoliti kai tekintetektől is függetlenül, lel­kiismeretesen közreműködik. Egyszerűek, keresetlenek a her­cegprímásnak szavai, de annál mélyrehatóbbak s intelmét nem­csak a papságnak, nemcsak a katolikus hívőknek kell megszív­lelniük, hanem mindenkinek, aki Istenét', Hazáját szereti. És, ha megszívleljük a bölcs intelmet, ha a választási küzdelmekben sem feledkezünk meg Isten és a Haza törvényeiről, ha szemük előtt tart­ják azt a nagy igazságot, hogy; amilyen a család, olyan a társa­dalom, olyan az ország: akkor az egymással szemben álló pártok nemes ellenfelek lesznek, de so­hasem ádáz elleniégei egymás­nak. A nemes ellenfelek harcában pedig nem találunk meg nem en­gedett fegyvereket, sem gyilkos összecsapisoka. Az isteni és ha­zai törvényekre figyelmeztet ben­nünket az ország főpapja és szin­te úgy tetszik, mintha szózata el is hatott volna már mindenkinek a szivéhez. Bár a lefolyt néhány nap alatt már másfélezer gyűlést tartottak, a rendet, a békét egyet­len helyen sem zavarták meg, a hatóságoknak eddig — hála Isten — dolguk még nem akadt. A kezdet tehát jó ; kívánatos, hogy ilyen legyen a folytatás, hadd lássa a világ, hogy Magyarorszá­gon, ha vannak is az emberek között elvi ellentétek, az elvek különbözésége nem teszi egymás­nak ellenségeivé a nemzetnek fiait. A békés egyetértéshez, együtt­működéshez természetesen szük­séges a maguk jogainak védelme és a másokénak tiszteletben tar­tása. Ha ez megvan, akkor nincs összeütközés, akkor a különféle el­veket vallók békésen haladhatnak egymás mellett s közös erővel valósíthatják meg a nagy fölada­tokat. Az ország népe több zászló alá csoportosuitan késéül az urnák elé, bogy leadja szavazatát azokra, akiket alkalmasnak tart a honatyái tisztre. Lehetnek ezeken a zász­lókon különféle fölirások, de leg­felül ennek kell állania: Isten és Haza. Szebb jelszó alatt nem le­het munkába indulni, alkotmá­nyos jogot gyakorolni, honpol gári kötelességet teljesíteni. Ez a jelszó megerősíti elhatározásunkat, fokozza bátorságunkat, edzi erőn­ket, de tompítja élét az ellenté­teknek, az elvek küzdelmét nem engedi személyes gyűlölködéstől A zalai jelölések körül még mindig vannak változások. A pacsai és kiskomáromi hivatalos jelöltek kerületet cseréitek. Hu- szovszky Lajos dr. ügyvéd Pa- csára ment, Petres József dr. or­vos pedig Kiskomároaiot válasz­totta. Az utóbbi helyen még fel­lépnek Somssich Antal gróf és Drézdy Győző is. A z&labaksai kerületben Zsidó Sándor dr. hi­vatalos, Némethy Vilmos dr. füg­getlen kisgazda és S idei János pártonkivüli jelölt mellett újabban fellépett idősebb Eitner Sándor salomvári földbirtokos is nyilas­keresztes programm. Meskó Zol­tán, aki eredetileg Baksán akart indulni, Vasvárott lép fel. Nagykanizsa központi választ­mánya ugyancsak április 3-ikára tűzte a kanizsai választás időpont­ját. Most már bizonyos, hogy Bethlen István gróf is fellép Nagy­kanizsán pártonkivüli programmal. De az is bizonyos már, hogy Gyömörey György volt főispán nem lép vissza, hanem felveszi a küzdelmet kormánypárti pro­grammal a volt miniszterelnök ellen. Somogyi Béla kijelentette, hogy nem lép fel Nagykanizsán. A zalai választási fronton nagy élénkség uralkodik. A jelöltek és szervezőik elsősorban az ajánlá­sok gyűjtésén dolgoznak. Az ajánlásokért nagy a vetélkedés a legtöbb kerületben. Zalaegerszegen Farkas Tibor dr., továbbá a kor­mánypárti jelölt pártja szerzett máris nagyszámú ajánlást, vidé­ken viszont az ajánlások megosz­lanak a három jelölt között. Zalabaksán most már végleges Stádel János zalatárnoki földbir­tokos fellépése pártonkivüli gaz­daprogrammal. Mint a járási me­zőgazdasági ügyek régi, önzetlen munkása, reménnyel veheti fel a harcot. Farkas Tibor dr. Jelölése. A zalaegerszegi kerület párton­kivüli ellenzéki jelöltjének hivata­fütöít guerilla harccá fajulni. Bár minden nagyobb küzdelmet ilyen szózat vezetett volna be, mint amilyen a hercegprímás mostani szózata, bár irányították volna minden nagyobb feladat megol­dásánál az emberek figyelmét az isteni és hazai törvényekre, akkor bizonyára srelidebb lefolyásuak lettek volna a harcok. Ha már egyszer a harcok el nem kerül­hetők, legyenek azok em- emberhez méltók. Ilyen harc azon­ban csak akkor várható, ha a hadbaindulók zászlaján Isten és Haza jelszó áll. los jelölése ma délelőtt történt meg a Katolikus Legényegylet helyiségében, ah®! nagy számban jelenlek meg Farkas Tibor dr. hívei a városból és a járásból. S ü m e g h y József nyitotta meg az értekezletet, akinek indít­ványára a megjelentek lelkesedés­sel jelölték Farkas Tibor dr-t a kerület képviselőjelöltjévé. Pehm József apátplébános szólalt fel ezután, aki hangsúlyozta, [hogy fontos Farkas Tibor dr. jelölése, mert az elkövetkezendő parlamenti jogi küzdelmekre a legnagyobb felkészültséget benne látja. Ezután küldöttség hívta meg ti értekezletre Farkas Tibor dr.-t, akit nagy tapssal fogadtak. Farkas Tibor dr. megköszönte a jelölést, majd emelkedett szel­lemű beszédben szólt a válasz­tókhoz. Súlyosnak tartja a mai magyar életet és úgy látja, hogy áliam- fentartó értékeink veszélyben van­nak. Nekünk nagyobb értékünk a régi alkotmány, mint bármely más államnak a magáé. Sajnos, meg kell állapítania, hogy az ország lakosságának nagy része nem elég kitartással foglalt állást a régi államforma, a magyar király­ság mellett. Pedig a kibontakozás ulja nem található meg a mai bajokból másként, mint azzal, hogy a magyar trónra kerül a volt király fia. Én király nélkül király­ságot elképzelni nem tudok — mondotta —, miníahogy nem tudok elképzelni aranypengőt sem arany nélkül és nem tudok elképzelni nemzeti egységet a lel­kek egysége nélkül. Éhez pedig az kell, hogy Magyarországon érvényesüljön a keresztény vallá-. sós érzés, a tisztesség, az igaz­ságosság és a szeretet. Szilárd joghelyzet akkor lehet, ha mind­ezeket a tényezőket belevisszük közéletünkbe, mert csak így 3 küzdhetjük le a társadalmi ne- . hézségeket. Ma Magyarországon és egész Európában is veszélyeztetve ^van mindaz, ami emberi érték, mert új eszmékkel, új rendszerekkel kísérleteznek, m'*yek nem szá­molnak as örök imberi értékek­kel. A magyar n ép egyéni véle­ményét nem lehe'’ és nem szabad kommandóra irányítani. Ez a nemzet hallgat a kommandóra, ha általános nemzeti érdekek vannak veszélyeztetve, de a gépies beszervezett- séget nem tűri egy oldal­ról sem. Az uj idők parlamentarizmusa nem mas, mint kommandó, pe­dig a parlamentben önálló, meg­fontolt emberek kell, hogy ülje­nek, akik a magasabb állami és nemzeti érdekek szerint cselek­szenek. Becsüli az ellenvéleményt, ha tisztes, mert a tisztességet taitja a legfőbb politikai értéknek. Soha nem követett el semmit a politi­kában lelkiismerete ellenére, mert nem fogad el külön poli­tikai erkölcsöt, s itt is érvényesnek keli tartania az emberi tisztességet. Ezután utalt arra, hogy azt a politikát követi, ameiy az ősi al­kotmány alapján á'l. Ennek oka az az elgondolás, hogy a kis gazdasági egységek > nem biztot tosithatják a jólétet A koldus­botjai járó függetlenség nem kell. Abban az irányban kell küzdeni, hogy a régi monarchiából annyit állítsunk vissza, amennyi csak le­hetséges. Ha ezt nem ludjuk el­érni, akkor veszélyben forog gaz­dasági és nemzeti jólétünk. Megokolta, hogy azért nem tartozik egy párthoz sem, mert líra az, aki szigorúan a törvé­nyes királyság alapján áll, nem igen tudja megtalálni az elhe­lyezkedést a mai pártkerelekben. Utalt arra is, hogy nem igér semmit, mert soha nem adta sza­vát olyasmire, amit nem tudott ieljesiteni. Helyteienitette, hogy a régi vá­lasztójoggal választ az ország. Annál kevésbé tudja ezt helye­selni, mert a miniszterelnök sza­vai szerint az új parlament tatán századokra dönti el a nemzet sorsát. Sorsdöntő pillanatokban pedig a nép vélemény­nyilvánításának teljesen szabadnak kell lenni. Ha már a régi jog szerint választ a nép, akkor legalább remélni szeretné és hinni, hogy a tiszta választásra vonatkozó Ígéret tel­jesül és mindenki szabadon nyil­váníthatja véleményét. Úgyis szo­morú, hogy eddig a tisztviselő­nek és még sok függő elemnek nem volt szabad véleménnyilvá- nitási joga. A múlt választás idején- Gaál Gasztonnal az Alföldön járt és Válisxtási hírek a megyéből. Farkas Tibor dr, nagy beszédet mondott a helyes parlamentarizmusról a mai jelölő gyűlésen. — Még mindig jelentkeznek a jelöltek.

Next

/
Thumbnails
Contents