Zalamegyei Ujság, 1934. január-március (17. évfolyam, 294 (1) -73. szám)

1934-02-14 / 35. szám

Zaiamegyei Újság 1934 február 14. olyan jelenségek, amelyek a la­kosság nyugalmát zavarják. Nem a gyűléseken történik a rendza­varás, hanem azokon kívül. Far­kas Tibor dr.-nak azt válaszolja, hogy Farkas valószínűen a szék­foglalójában elmondottakra hivat­kozik, amikor ő azt mondotta, hogy a megyegyülés termét nem engedi pártpolitikai harcok szín­helyévé tenni. Ha a vármegye közönsége nem tenné magáévá, amit mondott és bizalmatlan volna vele szemben, le­vonná a konzekvenciákat. Ami pedig a közbeszólást illeti, azt nem tudja, ki tette. Ha hallja, nem engedte volna, hogy Krisztus szolgái felől igy nyilatkozzanak. Minden oldalról „ felhangzik, hogy a közbeszólást őrley György dr. tette. Őrley magyaráz. Most fölállott Őrley s azzal kezdte szavait, hogy mindenkor a legnagyobb tisztelettel viselte­tett a róm. kát. papság^ iránt. (Közbekiáltások: vettük észre !) Azután azt magyarázatja, hogy ő nem akarja a papság jogait el­vonni, csak nem kívánja, hogy a papok a napi politika hullámai között vergődjenek. Egyébként is a papoknak kötött marsrutájok van. (Közbekiáltások: Ezt mi jobban tudjuk!) Szabó Károly magából kikelve kiáltja oda : Ez a beszéd hasonlít ahoz, amit 1918*ban mondtak, hogy: nem akarunk katonát látni ! (Újabb közbekiáltások: Nem akarjuk hallgatni!) Petim József válaszol. Pehm József válaszol Örleynek, akinek utolsó szavai a nagy lár­mában alig hallhatók. Felszólalá­sát — úgymond — fájdalommal tette. Nem volt nagytőkés,sem elnyo­mó mégis mint a kommun foglya, csendőrszuronyok között ment.(Ör- ley : Én is!) Pehm apát folytatja : Akkor jobban megérthetnők egy­más ! — Rajta keresztül a kato­likus papságot érte sérelem s mivel visszavonás nem történt, a papság azt, amit a főispán mondott, elégtételül el nem fo­gadhatja. (Itt közbeszól a főispán is, többen is, hogy Őrley sajnál­kozását fejezte ki, amire Pehm József azt válaszolja, akkor rend­jén van). Majd arról szél, hogy, ha a kultúra legalsó fokán álló néprétegeknek is megadatott a szavazati jog — nagyon helye­sen, — akkor a papság is igé­nyelheti ezt a jogot magának. C, mint róm. kath. pap, egyen­rangúnak tarja magát más állam­polgárokkal. A papok épen er­kölcsi oldalról akarják a kellő felvilágosítást megadni a köz­ügyekben és igyekeznek a küz- életbe belevinni a krisztusi igaz­ságokat. Megnyugtatja az a tudat, hogy felszólalásával ha­zája ügyét kívánta szol­gálni és az egyházra sem hozott szégyent. (Nagy taps és éljenzés.) Ez után Bődy tollán alispán és Bruzsa Gyula dr. min. tan. pénzügyiga?gaíó adlak megnyug tató válaszokat a fölszólalóknak s a közgyűlés az alispáni jelen­tést tudomásul vette. A főváros átirata. Árvay László dr. indítványára most a főváros átiratának tárgya­lására tért át a közgyűlés. A kis- gyülés javaslatát Brand Sándor dr. főjegyyő ismertette, melyhez Tarányi Ferenc dr. ny. főispán felsőházi tag szólott. Mindenek­előtt ünnepélyesen bejelentette, hogy távol ái! tőle, hogy szelet vessen ás vihart arassom Tudja ugyanis, hogy az izgalmat épen ez a kérdés okozta. A legmélyebb tisztelettel viseltetik a főispán iránt, de kijelenti, hogy ebben teremben mindig volt politika, sőt a törvény- hatóságnak feladata is, hogy politikával foglal kozzék. Helyesli a kisgyülés javasla­tát, csak azt akarja a törvény­hatóság figyelmébe ajánlani, hogy legyünk résen, mert nyakló nélkül terelődnek az ügyek a centrálizáció felé. Majd indítványozta, hogy a kisgyülés javaslatát fogadják el, de azzal a pótlással, hogy a fő­város iránt felismeréssel adóznak. Erre nagy vita fejlődött ki a főispán és Tarányi között. Tará' nyi hangoztatta, hogy nem üd­vözlésről, csak elismerésről van szó, a főispán pedig ezt külön, önálló indítványnak minősítette, amit nem engedett tárgyalni. Csodálkozik, hogy Tarányi, ki főispánviselt ember, őt indítvá­nyával kellemetlen helyzetbe akarja hozni. Lehetetlenségnek tarja, hogy alkoimányos kormány­párt alatt ellenzéki álláspontot foglaljon el a közgyűlés. Vé­gül is a közgyűlés szótöbbséggel a kisgyülés javaslatát fogadta el. (Úgy tudjuk azonban, hogy a törvényha‘óság több tagja nem értette meg jól a kérdést.) A többi tárgyat az előadók ja­vaslatai alapján fogadták el s a viharos közgyűlés azután hama­rosan be is fejeződött. Változatlanul tart az osztrák forradalom, de a kormány ura a helyzetnek. Ágyukkal, gépfegyverekkel karcolnak egymás ellen a szociál­demokraták és a katonaság. — Eddig 300 halottja és tSbbezsr sebesülje van a forradalomnak. Bécs, február 13. A kormány és a szociáldemokraták között kitört harc rendkívüli intézkedé­sekre vezetett Ausztriában. Az eseményeket a linzi véres lázadás vezette be. A fegyverek után ku= tató rendőrség és a linzi szociál­demokraták között kora délutánig folyt a fegyveres harc a védőőr ség székháza körül, majd kiterjedt az egész városra. A szociálde­mokraták barrikádok mögül lövői dödek a rendőrségre és katona­ságra. A katonaság kisebb kali­berű gránátokat is használt/ a lázadók pedig gépfegyver!tizei és kézigránátokkal válaszoltak. A lá­zadókat leverték, A harcnak 15 halottja és 50 súlyos sebesülije van. A linzi események felforditották egész Ausztria békéjét. A szo­ciáldemokraták szrájkolni kezdtek, mire a kormány erélyes intézke­désekkel felelt. Bécs és Felső* ausztria területére kihirdették az ostromállapotot és megkezdték az irtóhadjáratot a szociáldemokraták ellen. Gépfegyveres katonaság szálta meg Bécs fontosabb pontjait, majd körülvették a vörös város­házát és az ott tartózkodó szo­ciáldemokrata vezetőket eltávo ütoiták. Seitz dr. bécsi szociáldemokrata polgármestert és több szociáldemokrata vezetőt le­tartóztattak. A késő esti órákban már az összes vezérek fogságba kerültek. Alkonyaikor a város egyes pontjain harcok voltak. A hazafias szervezetek egy ember­ként állottak a kormány mellé. A Heimwehreket több helyen moz­gósították és a kormány rendel­kezésére bocsátották. A hétfői események megtorlásaképen a szociáldemokrata pártot és szak- szervezeteket feloszlatták. Bécs, febr. 13 Ma reggel a viz és gázszolgáltatás, valamint részben az áramszolgáltatás zavar­talan volt, a villamosok azonban nem közlekednek a szociáldemok­raták sztrájkja következtében. Azok a lapok, melyek villanyüzemre vannak berendezve, nem jelentek meg. A taxiforgaiom helyreállott, de minden kecsit katonaság vizs­gál meg, hogy nincs-e bennük robbanóanyag vagy lőszer. A bel­várost gépfegyveres katonaság és tüzérség vette körül, s drótakadá­lyokkal keritette be, hogy a láza­dók be ne nyonfulhassanak. Harc a vasútvonalakért. A vasúti forgalom csak rész­leges, mert a szociáldemokrata védőőrség hatalmába ke r i t e 11 egyes vasútvonalakat. Megszállták a szociáldemokraták a Budapest felé vezető vasúti vonalat is az éjszaka. A katonaság tüzérséggel és páncélvonattal vonult fel elle­nük és tűzharc után visszaverte a lázadókat. Ma reggel már helyreál'ott a közlekedés Buda pesttel. Bruck körül még reggel is folyt a harc és az ágyudörgés behallatszott Bécsbe. Bécs több kerületében egész éjjel kritikus volt a helyzet. A szociáldemokraták megszállották a községi házakat, barikádokat építettek és azok mögül harcol­tak a katonasággal és rendőrség­gel. A barikádok ellen a tüzér­séget is felvonultatták. A reggeli órákban javult a heizet és Bécsbe korlátozott méretekben megindult az élelmiszerszállítás. Alsóauszíriában, Karinthiában, Salzburgban, Tirolban és Voral- bergben teljes a nyugalom. Itt a rend biztosítására felvonult a ha­zafias Heimwehr. A lakosság tö­megesen lépett ki a szociálde­mokrata pártból még annak fel­oszlatása előtt. Fogságban a vörös vezérek. A szociáldemokrata vezérek nagy része fogva van. Bauer párt­vezér Csehországba szökött. A sztrájkmozgalom nem álta- ! lános. Ma reggel számos gyárban \ megindult a munka. A színházak, ? mozik, vendéglők, kávéházak és l iskolák zárva vannak. A bécsi belvárosban a katona­ság mellett a hazafias szervezetek tagjai teljesítenek szolgálatot. A mentők jelentése szerint az- első éjszakai órákban 72 sebe­sültet szállítottak Bécsben a kór­házakba. Ezek közül 42 ember állapota válságes. A sebesültek közül 22 a karhatalomból került ki. Vidéken több halott van, köz­tük egy százados. Egész Ausztriá­ból tegnap estig 15 halottat je­lentettek. A polgári lakosság vesz­teségét nem lehetett még megál­lapítani, mert a (holttestek és se­besültek még a barrikádok mögött és az eltorlaszolt házakban van­nak. Ma reggel folyt még a harc Bruckban, Steyrben, Eggenberg- ben. Steyrben a szociáldemok­raták egy ágyút is szereztek és ezzel, valamint gépfegyverekkel támadtak a katonaságra. Az ágyú­val és gépfegyverekkel megszáll­ták a környékbeli magaslatokat. A steyeri rendőrparancsnok a harcokban elesett. A fegyvergyár igazgatóját a munkások megyil- kolták. Linzben 15, Steyrban 4, Eggenbergben 3, Bruckban 3 ha­lott van eddig. Több vidéki vá­rosból ma reggel heves ágyu- harc hire érkezett. A katonaság mindenütt általános támadást indított a lázadók ellen. A kormány kiáltványa. Bécs, febr. 13. A fővárosban a telefonszolgálat zavartalan, mert a a posta működésbe helyezte saját áramfejlesztő telepéi. így a kor­mány a külföldet állandóan tájé­koztatja az eseményekről. A szövetségi kormány kiált­ványt adott ki Ausztria népéhez. Rámutatott a kormány a szociál­demokrata párt bűnös cselekmé­nyeire és hangsúlyozza, hogy a vérontást kíméletlenül megtorolja. Aki fegyverhez nyűit, statáriális bíróság elé állítják. Megelégedés­sel állapítja meg a kormány, hogy a polgári lakosság megőrizte józanságát és továjbra is kéri a nyugalmat. Kijelenti a kormány, hogy véget vet a szociáldemok­rata és kommunista felforgató kí­sérleteknek, melyek annál bünö- sebbek, mert Ausztria válságos óráiban történtek, amikor a kor­mány az ország függetlenségéért küzd. Bejelenti a kiáltvány, hogy a kormány Bécs élére kormány- biztost álliíott. Bécs, február 13. A reggeli la­pok csökkentett terjedelemben je­lentek meg. A sajtó rámutat, hogy a szociáldemokrata és kommunista uszítás nem sikerült, mert a kormány ura a helyzet­nek. A tisztogatás munkája ál­landóan folyik. Délben még folyik a harc. Bécs, február 13. Déli jelenté­sek szerint a kormány az egész országban ura a helyzetnek, de a rend még nem állott helyre. A szociáldemokrata védőcsapa­tok sok helyen ellenállának. A

Next

/
Thumbnails
Contents