Zalai történeti tanulmányok - Zalai gyűjtemény 42. (Zalaegerszeg, 1997)

Németh László: A nagykanizsai Munka Szabadkőműves-páholy története 1890-1920

1790-es években meghatározó közéleti személyisége volt a megyének. Az 1790/91-es országgyűlésre az ugyancsak szabadkőműves Somssich Lázárral kö­zösen készítették el Zala megye követutasítását.5 A jakobinus összeesküvés során perbe fogták, majd később felmentették. A megyei vezető tisztikarból még fontos tisztséget töltött be a páholyban Mlinarich Lajos másodalispán, aki a páholy fel­ügyelője és gr. Althán Mihály János főispán, aki a páholy helyettes székmestere volt. A páholytagok között szerepelt még Tuboly Imre megyei aljegyző, Csány Márton tiszti ügyész, Forintos Gábor főjegyző, Forintos Boldizsár alszolgabíró, Répási Ferenc aljegyző és Mesterházy Lajos táblabíró, későbbi alispán, a Marti- novics-per egyik védőügyvédje. Az egyházi személyek közül Szegedy János fel­sőörsi prépost, Laky István csatári apátplébános, Vásárhelyi Sámuel győri refor­mátus lelkész, Rosty János keszthelyi plébános és Nagy József kanonok, szom­bathelyi prépost páholytagságáról tudunk. A jogtudó értelmiség mellett a páholy működésében az irodalmárok szerepe volt meghatározó. Első helyen a szabadkőműves jelvények őrzője, Horváth Ádám említendő, aki ellátta a páholy titkári feladatait is. Fent nevezett a pesti Nagyszívűség páholyba lépett be, ahol az 1789. január 4-i jegyzőkönyvben talál­kozunk először a nevével.6 Horváth a szabadkőművességben az Arion nevet kapta, amely a később megjelenő dalgyűjteményének - Magyar Arion - címében tér vissza. 1790-ben különösen aktív szerepet vállalt a magyar közéletben. Ekkor készítette el Széchényi Ferenc megbízásából Egy rövid tudósító levél című röpi- ratát, amelyben egy olyan akadémia vagy társaság felállítását javasolja, amely a könyvkiadást segítené.7 A szabadkőművességről szerzett tapasztalatait, gondola­tait, szabadkőműves meggyőződését 1792-ben egy regényben összegezte, amely­nek lényegét a cím tökéletesen összefoglalja: Fel fedezett titkok. Az az Vallásté­tele egy ollyan Tudós Ifjúnak, a ki sokáig igyekezett rajta, hogy Frajmauer lehes­sen; sokat ki-tanult; el is ment fel-tett útjában az utolsó pontig: minden próbákon általesett; de tzélját csakugyan el-nem érhette, s miért nem érhette? Beszéli a Vallástételt az Ifjú, halála előtt kevéssel.8 A mű egyedülállónak tekinthető abból a szempontból, hogy az egyetlen szépirodalmi mű a szabadkőművesekről és ti­tokzatos beavatási szertartásaikról. 1812-re készült el a Bölcsesség Nagy Meste­reinek A Szent Rend kezdetétől fogva XH-ik századig Biographiája című műve, 5 Sándor Lipót főherceg nádor iratai 1790-1795. (Bevez. írta: Mályusz Elemér) Budapest, 1926, 12. p. 6 Jancsó Elemér. A magyar szabadkőművesség irodalmi és művelődéstörténeti szerepe a XVIII. században. Irodalomtörténeti tanulmány. 2. kiad. 1936, 224. p. 7 Németh József. Horváth Ádám, a szabadkőműves és politizáló költő. In: Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei 17. Veszprém, 1984, (Németh 1984.) 465. p. 8 A mű részletesebb elemzését lásd Németh 1984. 468-469. p. 239

Next

/
Thumbnails
Contents