Turbuly Éva: Zala vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái II. 1611-1655 - Zalai gyűjtemény 39. (Zalaegerszeg, 1996)

Regeszták

jószágokról építtessék. Ez ügyben követet is küldtek a nádorhoz egregius Bessenyei Istvánnak, Egerszeg vára lovas katonái kapitányának a személyében, akit elláttak a szükséges megbízólevelekkel. 1277. (I. 388.) Adják a főadószedő kezére az adóhátralékokat a késlekedők. 1278. (I. 389.) Néhai ifjabb gróf Zrínyi György gyermekei nevében egyes hatalmas- kodók méltóságuk (authoritas) lebecsülésével megakadályozzák az alispánt, a szolgabí­rókat és esküdteket a végrehajtásban a náluk lévő ítéletlevelek ellenére. A megye követe ebben az ügyben is megkeresi a nádort. 1279. (I. 389.) Elhatároztatott még, hogy Egerszeg várához az ingyenmunkát a ren­delkezések és a kiszabás szerint adják. Kérje a már említett követ a nádort, ne engedje, hogy Batthyány Ádám gróf és a kőszegi (Küszögh) uradalom birtokosai teljesen elnyom­ják és megnyomorítsák a környező falvakat azzal, hogy ingyenmunkára kényszerítik őket. 1280. (I. 389.) A mostani 1632. évre a jegyző fizetésére egregius Tar Márton adósze­dőnek a birtokos nemesek portánként 35 dénárt, az egytelkesek tíz dénárt fizessenek 15 napon belül. 1281. (I. 389.) Elhatároztatott, ha valaki mások porcióját, tudniillik erdőt, vagy sza­bad legelőhasználatot akar bérbe venni, szabadon megalkudhat. Ha meg akaiják osztani a porciót, vagy annak jövedelmét, az illetékes szolgabíró eljárhat esküdtjével az ilyen ügyekben. 1282. (I. 389.) Bemutatták és kihirdették Dömötör Mihály, felesége Katalin, gyerme­keik János, István és Anna, valamint testvére Kis Mihály nemesítő oklevelét. 1283. (I. 389.) Az armális publikálásának ellentmondott földesuruk, egregius Térjék Miklós és testvére János. ZALA MEGYE KÖZGYŰLÉSE35 1634. április 6. (feria 5. proxima post Dominicam Judica), Körmend 1284. (II. 1.) A Bánffy Kristóf főispán, királyi tárnokmester és tanácsos által leveze­tett közgyűlésen a főispán nevében osztopáni Pcrneszy Ferenc alispán bemutatta a jegy­zőkönyvet a vármegye közösségének, amelyet az említett főispán és a vármegye jóakara- túan elfogadott.-5 C Tisztújítás. Az új kötet az Isten segítségével (Deo auxiliante) bejegyzéssel kezdődik. 65

Next

/
Thumbnails
Contents