Turbuly Éva: Zala vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái II. 1611-1655 - Zalai gyűjtemény 39. (Zalaegerszeg, 1996)

Regeszták

1070. (I. 333.) A közgyűlés elhatározta, hogy elszámol kiadásairól Lengyel Jánossal, aki az 1620. évi besztercebányai országos gyűlésen a vármegye követe volt. 1071. (I. 333-334.) Hasonlóképpen elszámolt a vármegye berekszói Hagymásy Kris­tóffal, aki követ volt a békekötés idején Morvaországban, Magyarbród (magiar Brott) mezővárosban. Hagymásy költségeinek gyors megfizetését sürgette, a vármegye azonban nem akart fizetni, mivel nem a vármegye, hanem Batthyány (Batthián) úr küldte Kesző vára és tartozékai birtokjogai ügyében. Ezért együtt és külön-külön is tiltakoztak Hagy­másy fizetési követelései miatt. 1072. (I. 334.) A vármegye jegyzőjének kétévi fizetésére a birtokos nemesektől por­tánként 70 dénárt, az egytelkesektől 20 dénárt rendeltek, mivel három év óta nem kapott fizetést. A megye egészének kérésére, a zavaros viszonyokra való tekintettel lemondott egy évi fizetéséről, két évre azonban ki kell fizetni számára 200 magyar forintot. 1073. (I. 334.) Vid, Szakácsi, Deli és Kisfalud Somogy megyei faluk lakói bizony­ságlevelet kértek nemességükről. Mivel az egész megyében tudott és elismert, hogy va­lamennyien nemesek, a következő törvényszéken 21 forint ellenében megkapják a bizo­nyító okleveleket. A kérelmezők nevében vidi Kis Imre járt el. 1074. (I. 334.) Batthyány (Botthian) Ferenc Rátky Menyhért egerszegi kapitányt ha­talmaskodással, Térjék Gergely megfenyegetésével vádolta. Rátky vétlenségét hangoztat­ta és tiltakozott. ZALA MEGYE KÖZGYŰLÉSE 1622. október 9. (feria 5. post festum beati Francisci Confessoris), Egcrszeg (in castello) 1075 (I. 334-335.) Jelen voltak alsólendvai Bánfíy Kristóf, a Kanizsával szembeni véghelyek főkapitánya, királyi pohárnokmester és tanácsos, Batthyány Ferenc nevében Tarródy András és Térjék Gergely és más főurak követei a szükséges megbízólevelekkel, továbbá számos generosus, egregius és nobilis személy. 1076. (I. 335.) A közgyűlésen pölöskei Eördögh Simon alispán, a megye egyik köve­te a soproni országgyűlésen, bemutatta az országgyűlés pecséttel és uralkodói aláírással ellátott cikkelyeit, amelyeket a megye nemesi közönsége előtt publikáltak és felolvastak. A másik követ, szarvaskendi Sibrik Osvát nem volt jelen. 1077. (I. 335.) Kihirdették és felolvasták a király leiratát a Pozsonyban működő nyolcados ítélőszék terminusairól. 38

Next

/
Thumbnails
Contents