Zala megye történelmi olvasókönyve (Zalaegerszeg, 1996)

Dokumentumok

Forrás: Kónvi: Deák 3-4. o. Irodalom: Molnár András: Deák Ferenc és zalai liberális ellenzék megbuktatása az 1843-as követválasztáson. In: LSz. 1987. 2. sz. 47-59. <>., Molnár András: "Deák Ferenc nékünk nem királyunk I" Az 1843-as zalai követválasztás anatómiája. In: Skandalum. Magyar közéleti botrányok 1843-1991. fíp., 1993. 9-26. o. 121. 1844. december 8. A kanizsai Védegylet megalakulása Csány László levele Kossuth Lajoshoz (részlet) A védegylet mozgalom 1842 nyarán Tolna megyéből indult el. amikor a helyi ellenzék Perczel Klórral az élén kötelezte magát, hogy csak hazai iparcikket vá­sárolnak. Lépésükkel kedvezőbb feltételeket, szélesebb piacot kívántak teremteni az osztrák vámpolitika által elnyomott magyarországi ipar számára. A mozga­lomba csakhamar bekapcsolódott Zala megye is. A helyi ellenzék vezéralakja. Csány László vetette fel a megye 1842. november 17-i közgyűlésén, hogy Zala is alakítson a "Honi miigyár cikkek használása" érdekében egy egyesületet, amely­nek tagjai hazai gyapjúszövet, porcelán és papír vásárlására és használatára kötelezik magukat. A szervezkedés azonnal megkezdődött, és néhány hónap alatt Zalában is töhhszázan csatlakoztak a védegylethez. Alakuló ülésüket 1843. feb­ruár 14-én tartották a zalaegerszegi megyeházán. A zalai védegylet vezetőségé­ben Deák Ferenc és Csány László mellett ott volt a megye egész liberális vezér­kara. és ott voltak a környék vállalkozó zsidói (kereskedők vagy gyárosok) is. Az első konkrét eredmények közé tartozott, hogy a megye alkalmazottai számára szükséges posztót a mozgalomba bekapcsolódó kőszegi posztósoktól rendelték meg. A zalai védegyletnek is új lendületet adott az Országos Védegylet 1844. októberi megalakulása. Erre azért került sor. mert az országgyűlés sem tudta elérni a Magyarországra nézve hátrányos vámszabályok megváltoztatását. Miu­tán a tervezett védővámot nem sikerült az ország határain bevezetni, a védegyleti tagok becsületszóra kötelezték magukat, hogy tíz évig csak magyarországi árut vásárolnak, ha erre lehetőségük van. Az országos mozgalom keretében Zala megy'éhen szerveződött meg a legtöbb védegyleti osztály, szám szerint 14. Deák Ferenc, aki az országos vezetőségnek is tagja volt. Szentgróton. míg Csány László Kanizsán szervezett védegyletet. Mindketten baráti kapcsolatban és leve­lezésben álltak a védegylet mozgalmat országos szinten összefogó - és annak tulajdonképpeni lelkét képező - Kossuth Lajossal. 185

Next

/
Thumbnails
Contents