Zala megye történelmi olvasókönyve (Zalaegerszeg, 1996)

Dokumentumok

a veszprémi püspök vállalták magukra, akik az 1840-es évek elején zajló vallás­ügyi viták óta Deák személyes ellenfelei voltak. Deák ugyanis velük szemben a vallásszabadság ügyrét pártfogolta. Akadt Zalában néhány, viszonylag tekintélyes nemes is. akik jó pénzért vállalkoztak rá. hogy felheccelik Deák ellen a művelet­len. politikailag éretlen kisnemeseket, akiknek tömeges szavazata eldöntheti a megyegyűlés elé kerülő kérdéseket. Miután a jobbágysághoz hasonló körülmé­nyek között élő. szinte vagyontalan kisnemességet (ez tette ki Zala nemességének több mint 80 %-át) jószerivel már csak nemesi adómentessége különböztette meg a jobbágyságtól, nem volt túl nehéz feladat rábírni őket. hogy’ foggal-körömmel ragaszkodjanak adómentességükhöz, idolsó nemesi kiváltságukhoz. Zala megye 1843. április 4-i közgyűlésén a Forintos György kisgörböi kortesvezér vezényle­tével becsődítctt, tudatlan kisnemesség leszavazta a háziadó fizetését, Deák pe­dig. adott szavához híven, távol maradt az országgyűléstől. Isten áldja és jókra vezérelje nemes uraimékat ! Miután több ízben összefogva, hazafiúságból és ősi alkotmányos törvényeinkhez vonzó buzgó ragaszkodásból kiindulva, összevetett vállakkal a közjó előmozdításában egviittmunkálkodni sze­rencsés valék, most, midőn a háziadónak a nemességgeli elvállalási életkérdése a ránk jövő április 3-án tartandó közgyülckezctünkben Zalaegerszegen tárgyaltatás alá fog jönni, nem kétlem, hogy szántói járásbeli nemességgel együtt tartva, vérrel szerzett nemesi szabadságunk vczéreltetése érdemében segédkezet ne nyújtsanak. Az adónak elvállalásával következhető veszélyek e következendők: mihelyest an­nak csak egy részét elvállaljuk, azonnal vérrel szerzett, felséges királyunk által biztosított nemzeti szabadságunknak megcsorbítására alkalmat adunk, és végét nem érjük a folyton folyvást növekedő adók sorának ! Ezt fogja követni az, hogy a nagyobb birtokosok ki fogják vinni azt, hogy példának okáért a 200 pengőforint jövedelmen, avagy 500 holdon alul bíró nemesnek szavazati joga nem leszen, s ekkor a köznemességből ily jövcdelmes. avagy holdszámmal bíró nem találkozván, átalában eltöröltetik szavazati joguk; azután pedig, ha még az ősiség és bírhatási jog is eltöröltetik, akkoron a már adóval megterhelt szegény nemesség fizetni nem tudván, annak javai clkoboztatnak és idegen nemzet birtokába jutandnak; ez meg­történvén, a már nemcsjavakkal eltellett idegen nemzet és pórnép ki fogja vinni az országgyűlésen küldötte által leendő megjelcnhctését és szavazati jogát, és így mint birtokosabb és nagyobb számmal levők nemcsak fejünkre és birtokunkra törvé­nyeket alkotnak, hanem vérrel szerzett nemesi szabadságunkat is eltörlik, vagy végre nemzetségünket megsemmisítik. Ennek következtében nem kétlem, ki utódjai átkát magára vállalni nem akarja, az április 3-i gyülekezetre Zalaegerszegen meg fog jelenni. 184

Next

/
Thumbnails
Contents