Olvasókönyv Zala megye történetéhez (Zalaegerszeg, 1961)

C) A feudalizmus utolsó évszázada és a reformkor (1711—1848)

val minden áron meg akarta akadályozni a felkelést, épp azok­ban a zavaros időkben, amikor az ellenség a haza határához kö­zeledett, és a védelemhez szükséges intézkedéseket határozottan ellenezte..Ugyanő más alkalommal a felségsértőkkel (a magyar jakobinusokkal) egyetértvén a zalaegerszegi szabadkőműves pá­holyban az államhatalom ellen fordult. Egyrészt a felségsértési per vádlottjainak vallomása, másrészt a nála talált iratok és le­velezések őt már korábban gyanússá tették, sőt bizonyos titkos iratok felfedezésére vonatkozó kegyes királyi parancsokat is ki­játszani igyekezett. Ezért már a vármegyéhez 1796 október 15-én intézett kegyelmes leirat kizárta őt az országgyűlésre kül­dendő megyei követek sorából. Ezért első alispáni tisztségétől megfosztani, bármilyen közhivatal viselésére alkalmatlanná nyilvánítani és a legsúlyosabb feddést és neheztelést tudtára adni rendelte. Nemkülönben Tuboly Lászlót, az említett felirat egyik fő létrehozóját, azok miatt is, amit Spissich Jánossal a zalaeger­szegi szabadkőmíves páholyban műveltek, és mint az említett irat eltitkolás bűntársát a királyi neheztelés közlése mellett nyilvánosan megfeddni, s mind őt, mind az ugyancsak irat el­titkolásban bűnrészes Kozits Istvánt .... a megyei táblabírák sorából töröltetni rendelte. . . . Skublics Jánost, aki ugyancsak egyik szerzője volt a az említett feliratnak, és lázító javaslatokat terjesztett elő, ugyan­csak a táblabírák sorából törölni rendelte. Csányi Márton megyei tiszti ügyészt, aki az említett felirat sértő kifejezéseivel, és számos egyéb javaslataival szemben sü­ket maradt, és noha kötelessége lett volna, ez ellen nem lépett fel, nyilvánosan megdorgálni rendelte. Mlinarics Lajos volt másodalispán ugyan nem vett részt az említett felirat elkészítésében, de hallgatása bűnéül róható fel, és ezért, valamint a vallás ügyében közismert szabados elveiért őt a legközelebbi tisztujításkor bármilyen hivatalra való jelölés­ből kihagyni, addig pedig felfüggesztett állapotban tartani kí­vánta. * 1797 április 12-én a megyegyűlés a nemesi hadfelkelést királyi pa­rancs ellenére nem mozgósította, sőt az e tárgyban írt, fentebb többször említett feliratban tiszteletteljes hangon és óvatosan, mégis határozottan a királyi parancsot törvénytelennek minősítette és követelte a béke

Next

/
Thumbnails
Contents