William Penn, 1965 (48. évfolyam, 1-24. szám)

1965-01-06 / 1. szám

VOL. XLVIII. 1965 JANUAR 6. 51 NUMBER 1. Detroit (Michigan) látképe, ahol a XXII. országos kugli versenyt és testvériségi napokat tartjuk. A XXII. országos kugliverseny alkalmat nyújt minden csapatnak, hogy szabadjegyet nyerjen a diszbankettre, táncmulatságra és sportsegélyben is részesüljön A SIX “BUY” FIVE IN SIXTY-FIVE Mérkőzési és Testvériségi Napok TAGSZERZÉSI VERSENYE núnden munkaterületi képviselőjét, sőt az egyéni tagokat is feljogosítja bizonyos kedvezményekre. Mindenkit érhet szerencse, mindenki nyerhet valamit a min­den képzeletet felülmúló tagszerzési versenyből kifolyólag, amely 1965. január 1-én kezdődik, kapcsolatos az 1S65 évre tervezett Országos Kugliversennyel és Testvériségi Napokkal, amelyek fő­hadiszállása Detroit, Michiganben lesz, az ország legdinamiku­sabb városában, május 29-én és 30-án. A SIX “BUY” FIVE 1964 évi Tagszerzési Verseny, melyet CHARLES ELEMÉR központi el­nökünk tiszteletére rendeztünk, olyan fényes sikert aratott, hogy ÍS65-ben is meg akarjuk ismételni, mint a SIX “BUY” FIVE IN SIXTY-FIVE Tagszerzési Versenyt. Tavaly három rész jellemezte ezt a versenyt. 1965-ben ennek négy fordulója lesz és ez az uj fázis teszi ezt a versenyt a legcsodálatosabbá mindazok között, amelyeket valaha is rendezett Egyesületünk. És vájjon kinek elő­nyére lesz ez az uj fázis? A KUGLIZÓ CSAPATOK JAVÁRA. Töb­­ször hallottuk különböző kuglicsapatoktól, hogy miért nem nyúj­tunk nekik sportsegélyt? Most a Vezetőség elhatározta, egyszer s mindenkorra, hogy valamennyi kuglicsapat bizonyítsa be, hogy őszintén érdeklődnek a segélyösszeg elnyerése iránt. A csapatok tagjaitól némi kis erőfeszítést kérünk. A kuglizóktól nem kívá­nunk egyebet, minthogy uj tagjelölteket nevezzenek meg vagy pedig további biztosítási védelem igénybevételére legyenek ké­pesek ismerőseiket rábeszélni. A tagjelöltek megnevezése alkalmá­val természetesen megfelelő neveket kérünk, teljes címmel, szü­letéstől 69 évesekig. Nem fogadunk el találomra megadott neve­ket. Csaknem minden kuglizónak vannak szülei, testvérei, nagy­­bátyjai és nagynénjei, unokatestvérei, unokahugai, unokaöccsei, (sőt nagyszülei is) és barátai, a munkahelyükön templomukban, clubjaikban, mindenkinek vannak szomszédai, akiknek nevét, cimét, életkorát tudathatják velünk, mint tagjelölteket, akik vagy uj biztosítást kötnek Egyesületünkkel vagy a már meglevőt meg­toldják további biztosítással. Célszerű lenne, ha a kuglizócsapatok maguk szerveznék meg tagszerzési versenyüket, talán legalkalmasabban saját csapatka­pitányuk vezetése alatt, vagy a csapat bármely tagjának segítsé­gével. Felvételi ivek a versenyben való részvételhez munkate­rületünk szervezőinél kaphatók, — körzetvezetőinknél, Di­vision Managerjeinknél, kerületi ügynökeinknél, ügykezelőink­nél és minden más szervezőnél. — Felkérünk minden csapat­­kapitányt, hogy az illető munkaterület képviselőivel lépjen érint­kezésbe. Úgyszintén kérjük szervezőinket is, hogy keressék fel az összes kuglizócsapatokat és tartsák azokat nyilván, úgyhogy e nagy tagszerzési verseny minden résztvevője már a verseny kez­detén: 1965. január 1-én névsorban szerepeljen. Csapatok által javasolt tagjelölteket 1965. január 1.-től 1965. március 15-ig fo­gadunk el. Rendszerint nem tesszük közzé a hivatalos lapban a tagszerzési verseny szabályzatát, de a jelen esetben oly nagy lel­kesedés mutatkozik a verseny iránt és oly nagy előnyöket bizto­sit a kuglizók számára, hogy kivételt teszünk és alant közöljük a szabályokat: SIX “BUY” FIVE IN SIXTY-FIVE TAGSZERZÉSI VERSENY A KUGLIZÓCSAPATOKRA ÉRVÉNYES SZABÁLYZAT 1. Minden csapat, kapitánya utján, vagy a Mérkőzési Admi­nisztrátor által kinevezett más kuglizó révén, jelentse be magát, mint versenyzőt saját szervezőjénél, hogy részt akar venni a csa­pat tagszerzési versenyében, mint csapat-versenvző, a szabályszerű és a Központi Hivatal által kiadott versenyzői jelentkezési ivén. A szervező aztán ezt a versenyzői jelentkezési ivet továbbítja a Mérkőzés Adminisztrátorához a Központi Hivatalba, hogy ott azt hitelesítse és nyilvántartásba vegye. Ennek megtörténte után, az elfogadásról szóló értesítést a munkaterület szervezője vagy a csapatkapitány vagy más kijelölt kuglizó verseny-vezető kézhez fogja kapni és ezzel a csapat hivatalosan elismert versenyzőnek számit. 2. A Mérkőzési Adminisztrátor által kiküldött, a versenyző elfogadásáról szóló értesítés kézhezvétele után, a csapatnak min­den tagja 10 (Tíz) bona fide tagjelöltet ajánl, akiket majd az il­lető munkaterület képviselője felkeres s ha lehet felvesz tagjaink sorába, vagy ajánlja a további biztosítás vásárlást. Minimum 50 elfogadható tagjelöltet kell előterjeszteni (egy név kétszer nem szerepelhet) a Mérkőzési Adminisztrátornak a Központi Hivatal ba vagy az illető munkaterület képviselőjének. Ez az 50 tagjelölt minden csapat öt rendes kuglizóját feljogosítja a vacsora, tánc­­mulatság és szórakoztató műsor belépőjegyére s igy ingyen vehet részt a gála-ünnepélyen, amely 1965. május 29-én, szombaton este fog lefolyni Detroit, Michiganben, a főhadiszállás szállodájában, a Statler-Hilton Hotelben. A helyettes kuglizó után 10 (Tiz) to­vábbi tagjelölt-nevet kell előterjeszteni, ami majd a helyettes kug­­lizót is feljogosítja ingyen jegy igénybevételére. Ha valamely csa­pat az első 50 (vagy helyettes kuglizó esetében 60) néven kívül még több nevet kíván bejelenteni, azokat kérjük egységekben kö­zölni, tiz (10) név tesz ki egy egységet. Minden tiz névből álló egység után az Egyesület ingyen adományoz egy vacsora, tánc és szórakoztató műsor-jegyet, maximum 12 (Tizenkettő) jegyig. Ezeket a jegyeket csakis a kuglizók használhatják, feleségeik, gyermekeik, vagy menyasszonyuk és vőlegényük. Ezeket a jegye­ket nem lehet eladni és nincs készpénz értékük. 3. A névsort a csapatkapitány, vagy a hivatalosan megbízott kuglizó a Mérkőzés Adminisztrátorának, SZABÓ JÁNOSNAK, kell beküldenie, cime: 436 Fourth Avenue, Pittsburgh, Pennsyl­vania 15219. Ha ez nem megfelelő, akkor a szervezőnek kell át­adni, aki azt majd továbbítja a Központi Hivatalba, a Mérkőzés Adminisztrátorához. Hangsúlyozzuk, hogy a KÖZPONTI HIVA­TAL ÁLTAL ESZKÖZÖLT HITELESÍTÉS MEG KELL HOGY ELŐZZE A FELVÉTELI IV IDŐPONTJÁT-. Érvényesítés nélkül nincs versenyzési engedély. Ha valamely tagjelölt neve kétszer vagy többször szerepel több csapat névsorán, azt annak a csapat­nak javára írjuk, amelynek bejelentésén a Központi Hivatal ke­letbélyegzője a legrégibb. Vitás kérdések esetén a Mérkőzési Ad­(Folytatás a 2-ik oldalon)

Next

/
Thumbnails
Contents