William Penn, 1963 (46. évfolyam, 5-23. szám)

1963-03-06 / 5. szám

ORSZÁGOS KUGLI VERSENYÜNK ÉS TESTVÉRISÉGI NAPJAINK Helye: New York City - Dátuma: Junius 1-2 A huszadik országos találkozásunk színhelyének Igazgatósá­gunk a világ fővárosát választotta, igy a TESTVÉRISÉGI NAP­JAINK és ORSZÁGOS KUGLI VERSENYÜNK a “Rákóczi Eszten­dő” Junius hónapjának első és második napjain, New Yorkban lesznek megtartva. Az 1963-ik évet, igazgatósági parancsra, “RÁKÓCZI ESZTEN­DŐNEK” nyilvánította központi elnökünk, azoknak az úttörő ku­­rucz testvéreink kegyeletes emlékezetére, akik 75 évvel ezelőtt’ a testvéri szeretet hitében alkották meg egymást segélyező egye­sületüket, mely 1955-ben a Verhovayval összeforrva létre hozta a mai William Penn Fraternális Egyesületet. Főhadiszállásunk a Commodore Hotel lesz, mely New York város szivében, a 42-ik utca és a Lexington Avenue sarkán van. Mellette a Grand Central Terminal és hat emelet mélységben alatta a földalatti villamos vasutak egyik legforgalmasabb ál­lomása, ahonnan percenkint futnak ki a villamosok Brooklynba, Bronxba és Long Island városaiba. A Commodore Hotelt alig tiz perces séta választja el a Times Square-től, a színházak és mulatók városnegyedétől, ahol soha sincs vége a napnak, mert éjjel-nappal hullámzik a járdákon az emberé radat. Kulturális, szellemi és üzleti téren vezérszerepet vivő New York város, ezernyi látnivalójával mint a mágnes vonzza magá­hoz a kirándulókat, igy biztos, hogy TESTVÉRISÉGI NAPJAIN­KON az ország minden részéből, de különösen New York, Con­necticut és New Jersey államokból sok száz tagtársunk ad egy­másnak találkozót a Commodore Hotelban. Több mint kétezer szobája van ennek az óriási szállodának, melyek mindegyike az utcára néz. Kuglizóink és vendégeink számára nagyon előnyös árakat sikerült biztositanunk a hotel vezetőségtől. A vendéglátó házigazda tisztséget a new yorki 48-ik fiók tölti be. Junius elsején, szombaton este, a Győzelmi Bál előtt nagyszabású ismerkedési vacsorát rendeznek a hotel különleges világítási hatásokra berendezett, két emelet magasságban er­kéllyel körülvett báltermében, ahol 1800 ember helyezhető el ké­nyelmesen. De a helybőség dacára is fenntartott asztalok lesz­nek, mert e rendszer sok kellemetlenségtől és panasztól mente­sítette múlt években a rendezőket. Nem kell többé sietni és to­longani. Minden versenyzőnek bőven van ideje a mérkőzés után felfrissülni és átöltözködni az esti gála-eseményekre, ha a csa­pat előre lefoglalta asztalát a közös ebédre. A 48-ik fiók tisztikara Ibos B. Albert elnök, igazgató és Torna József Regional Manager vezetésével készíti elő az ismer­kedési vacsorát. Egy teríték ára nyolc dollár. A Commodore Ho­tel főszakácsa rendkívül Ízletes étlapot állított' össze a közös va­csorára, melynek gyorsveretü, művészi programja is lesz. Csapatkapitányok a Fraternális Tevékenységek ügyosztályá­tól kapják meg a hotelszoba rezerválásra szóló kártyákkal együtt az asztalrezerválási ivet is, a szükséges utasításokkal egyetem­ben. Vendégeink és tagtársaink akik nem versenyeznek, a közös vacsorára és Győzelmi Bálra szóló jegyeket a 48-ik fiók Kerületi Irodáján válthatnak vagy rendelhetnek, melynek cime: 205 East 85 Street, Room 203, New York 28, N. Y. Ez évi TESTVÉRISÉGI NAPJAINKON az “ÉV EMBERE” mint az Egyesületünk díszvendége képviseli az össztagságot az ünnepségeken, akit a tagság jelölése alapján, Igazgatóságunk választ meg. A jelölésre vonatkozó szabályok és forma, e lapunk­ban találhatók. A kiválasztott tagtársnőt vagy tagtársat a közös vacsorán mutatjuk be. A zenekar megválasztása mindig nagy gondot okoz a ren­­(Folytatás a 2-ik oldalon) 5. NEVELJÜK EGYLETI ÉLETRE A WILLIAM PENN IFJÚSÁGOT Sokszor hangoztattuk a múltban, hogy gyermekeinkben van a jövőnk, de nagyon keveset cselekedtünk, hogy megkedvel tes­­sük velük az Egyesületünket. Elfeledtük bevonni őket az egyleti életünkbe, módot, alkalmat alig nyújtottunk nekik, hogy tuda­tára ébredhessenek egyleti tagságuknak, egyszerűen kötvény­számoknak tekintettük gyermek tagjainkat. Az eredmény természetesen az lett, hogy ifjú tagjaink csak akkor szereztek tudomást az Egyesületünkről, amikor önállóak lettek és a szüleik átadták nekik az életbiztosítási kötvényeiket. Legtöbben vállalták a havidij fizetés terheit, de arra keve­sen vettek maguknak fáradságot, hogy az Egyesületünk műkö­dését és céljait is megismerjék, igy a legtöbbjük maradt ami volt, egyleti élettel nem törődő kötvénytulajdonos. Saját kárunkon tanultuk meg, hogy a mi Egyesületünknek az ifjú tagjaink életében olyan fontos szerepet kell betöltenie, mint az elemi vagy középiskoláknak, amelyekbe járnak. Beállá­suktól kezdve azonossá kell váljon életük az Egyesülettel. Arra kell törekednünk, hogy kellemes és boldog emlékeik legyenek azokról az órákról amelyeket egyleti életünkben, szervezett fra­ternális tevékenységekben, a velük egykorú gyermekek társasá­gában eltöltöttek. Tudatos William Penn tagokká kell nevel­nünk a gyermekeinket, mert csak igy ébrednek arra, hogy az egyesületi tagságuknak ÉRTELME és ÉRTÉKE van. így eszmél­nek rá, hogy sorsukat az Egyesület érdeklődéssel kiséri. A moz­galmainkkal nekünk kell beléjük oltanunk az Egyesületünk célját és programját, hogy amikor felnőnek örömmel vegyék át és folytassák az Egyesület társadalmi, kulturális és fraternális tevékenységeit. Elvitathatatlan, hogy a hivatása magasla­tán csak az a fiók és tisztikar áll, mely elfogadta, magáévá tette a fraternálizmus alapelveinek ideáljait és meggyőződéssel dol­gozik egy fraternális mozgalomnak sikerén, hogy a fiókja továb­bi növekedését és javát szolgálja. Ezek a fióktisztviselők tudják, hogy milyen éberséggel fi­gyelnek bennünket az államok biztosítási hivatalai, akik előtt csak addig lehetünk és csak addig vagyunk igazán fraternális egyesületek, amig megfelelően be tudjuk mutatni, hogy fiók­­rendszert tartunk fenn, a kormányzásnak képviseleti formáját használjuk, egyleti életet élünk, melynek egyik ága az ifjúsá­gunk nevelése. Fraternális tevékenységeinkkel kell igazolnunk, hogy különbözünk a kereskedelmi biztositó társaságoktól, mert az adómentességi kiváltságainkat csak addig élvezhetjük amig fraternális alapon maradunk. Ezért kell minden fióknak frater­nális tevékenységgel foglalkozni. A kezdet nehéz. Elsősorban azt kell elhatározni, hogy mi­lyen kiterjedésű ifjúsági program megvalósítására vállalkozhat a fiók? Két korosztályra kell tevékenységet választani, mert az elemi iskolába járó gyermekeket más tevékenység érdekli, mint a középiskolába járó ifjúságot. Tisztikari értekezleten kell megvitatni, hogy készen állnak-e ifjúsági tevékenység kezdeményezésére? Számot kell vetniök magukkal, a tagságukkal és az ifjúságukkal, önmagukkal azért kell számot vetniök, hogy meggyőződjenek elhatározásuk ko­molyságáról, a tagságukkal azért, hogy találnak-e önkéntese­ket a kiválasztott terv megvalósításához s végül az ifjúsággal azért kell számot vetniök, hogy megtudják tőlük vájjon a kez­deményezett mozgalom érdekli-e őket, hajlandók-e résztvenni benne? Jól előkészített, jól megszervezett közgyűlésnek kell a kér­désben dönteni, melyre meg kell hívni a szülőket, akiknek elő­zetesen tudomásukra kell hozni, hogy mit szándékozik megvaló­sítani a fiók. Nagy szükség van a szülők megértésére, támoga­(Folytatás az 3-ik oldalon)

Next

/
Thumbnails
Contents