William Penn, 1962 (45. évfolyam, 5-23. szám)

1962-03-07 / 5. szám

„ , -q lAl n H N31H1 Vd H3 | NO O I “1 3WOM \ aOQNVS A3-//^ c/tyJtfl/ a AZDOdVO Ax egyesült VERHOVAYAK LAPJA és RÁKÓCZI SZEMLE AZ ÚJVILÁG MAGYARSÁGÁNAK LEGNAGYOBB PÉLDÁNY SZÁM BAN MEGJELENŐ LAPJA VOL. XLY. 1962. MÁRCIUS 7. 5 1 NUMBER 5. Tárt karokkal várja Columbus, Ohio az egyetemes William Penn tábort Tíz évvel ezelőtt volt Egyesületünk KILENCEDIK ORSZÁ­GOS KUGLIVERSENYE Ohio állam fővárosában Columbusban. Rohanó életünkben annyi sok minden történik velünk egy esz­tendő alatt, hogy a tiz év előtti eseményekre sok esetben sehogy, sok esetben csak homályosan emlékezünk vissza. Megcáfolták ezt a tiz év előtti Columbusban töltött szép napok, mert azoknak emlékei mélyen vésődtek versenyzőink és vendégeink emlékezeté­be, hogy a múlt évi Gyémánt jubileumi Banketton szinte közfel­kiáltással lett kérelmezve az Igazgatóságtól, hogy az 1962-ik évben rendezendő versenyt és testvériségi napokat újra Columbus, Ohioba vigyük. Igazgatóságunk örömmel teljesít minden méltányos kérelmet, igy JUNIUS HÓ 2-án szombaton és JUNIUS Hó 3-án vasárnap Columbusban gyűl össze a hagyományos találkozóra, a 19-ik OR­SZÁGOS KUGLI VERSENYRE és a vele kapcsolatos TESTVÉRI­SÉG! NAPOKRA a William Penn tábor. Bemutatjuk a főhadiszállásunkat, a város szivében fekvő, teljesen modern berendezésű “THE NEIL HOUSE” szállodát, mely­nek mind a 600 szobája rendelkezésünkre lett bocsájtva. A hotel előtti téren, gyönyörű park közepén van Ohio állam törvényho­zásának palotája a CAPITOL, melynek képét szintén közöljük. A TESTVÉRISÉGI NAPOK találkozóin a vendéglátó házigazda szerepét mindig a helyi fiók tisztikara tölti be. Több mint két hónap választ el még ben­nünket a nagy napoktól, de máris tudomásul bírunk arról, hogy a 129-ik fiókunk vezetősége, a fiók elsőrendű clubházának Igaz­gatósága lázas lelkesedéssel, őszinte vendégszeretettel készül az egyetemes William Penn tábor fogadására hová nemcsak a ver­senyzők mennek Columbusba, hanem a szélrózsa minden irányá­ból azok a régi egyleti harcosok is, akik ma már rendszeres ba­ráti találkozónak tekintik az Országos Kugli Versenyek Testvé­­riségi Napjait. A készülődés izgalma átcsapott a szomszédos városokra is, mert Ohio állam déli részét 35 éve szolgáló, kitünően szerkesztett MAGYAR HIRADóból azt olvassuk, hogy az idei testvéri találko­zót Dayton, Cincinnati és a környékbeli magyar telepek William Penn tagsága is a sajátjának tekinti. Egyetlen lapszámban, egész oldalt betöltő cikkben méltatta Kelemen P. János szerkesztő ba­rátunk a készülő ünnepségünket, egy másik lapszámban pedig igy lelkesít: “Már mostantól kezdve építjük a nagy testvéri talál­kozót, ahol Columbus, Dayton, Cincinnati és a közelvidék ma­gyarsága ad találkozót a távol vidékek William Penn tömegeinek. Már megkezdettük a toborzást . . . Kertész Albert rádió igazgató­val már megbeszéltük, hogy most nem babra megy a játék. Ko­moly nagy dologról van szó és Columbus, Dayton, Cincinnati ki fognak tenni magukért. Készüljünk Testvérek! Soha sem tud­hatja az ember hányszor találkozunk még ebben az életben . . . ? Ahogy a William Penn fiókgyülésen mondotta Vészi László igaz­gatónk: Most vagy soha! Most kell megmutatnunk kik vagyunk! Tokár György a 129-ik fiók elnöke vezetésével már megala­kult a helyi rendező bizottság, mely az ünnepségek szombat es­téjén, 6:30 kezdettel a NEIL HOUSE JUNIOR TERMÉBEN ban­kettnek beillő közös vacsorát rendez. Fenntartott asztalok lesz­nek. Rezerválásokat máris elfogad a William Penn Kerületi Iro­da, melynek cime 1501 S. Parsons Avenue, Dayton 7, Ohio. A mult évi szabály ez évben is irányadó: Nem kötelező a versenyzőkre a vacsorajegy megváltása. A csapatversenyek győztesei úgy a férfi mint a női osztagok­ban, a vacsora alatt lesznek kihirdetve és bemutatva. A bajnokok ez évben serlegek helyett művészi kivitelű, szinarany jelvényekkel lesznek kitüntetve, melyeket állandóan viselhetnek. A Győzelmi Bál szombat este kilenc órakor veszi kezdetét a hotel fényes báltermében. Szabad bemenet a versenyzők és a ban­kett vendégek számára. Külön, csak táncra szóló jegyek nem kaphatók. A Neil House nagy bálttermében 1200 személy táncol­hat kényelmesen. Zenét, a kuglizóink körében általános szeretet­nek örvendő Sikora Lajos kitűnő zenekara szolgáltatja. AZ ORSZÁGOS VERSENY mérkőzései a gyönyörű RAINBOW LANES arénában lesznek, melynek automatikus állogató géppel felszerelt 48 pályája a leg­kényelmesebb versenyző igényét is kielégíti. A helyi csapatverse­nyek már pénteken este kezdetét veszik, mert a játékosok nagy részének bizottsági beosztása van a szombat esti közös vacsorán és győzelmi bálon. Gyakorlott “scorekeeperek” garantálva van­nak. Állandóan közlekedő, díjmentes busjáratot létesítünk ver­senyzőink és vendégeink szállítására a Neil House és a Rainbow Lanes között. Ezúttal is “handicap” mérkőzést tartunk, hogy a kezdő já­tékosoknak is esélyük lehessen a győzelemre. Előre figyelmeztet­jük a csapat kapitányokat, hogy játékosaik átlagait a benevezési (Folytatás a 2-ik oldalon.)

Next

/
Thumbnails
Contents