William Penn, 1956 (39. évfolyam, 1-12. szám)

1956-01-04 / 1. szám

,, <0 C M/f Az AZ egyesült VERHOVAYAK LAPJA és RÁKÓCZI SZEMLE ÚJVILÁG MAGYARSÁGÁNAK LEGNAGYOBB MEGJELENŐ LAPJA Vol. XXXIX. 1956 JANUÁR 4. 51 NUMBER 1. A LEGSZEBB ÚJÉVI AJÁNDÉK Szives szeretettel köszöntj ük az ol­vasót, hivatalos lapunk, a “WIL­LIAM PENN” első számának meg­jelenése alkalmából. Líj név alatt, de régi törhetetlen magyar szellemben adjuk olvasóink kezébe a Verhovayak Lapja és a Rákóczi Szemle folytatá­saként a William Penn Fraternális Egyesület hivatalos lapjának első s~ámát. Boldogok vagyunk, mert ebben a számban befogadó hazánk három közéleti méltóságának Írását közöl­hetjük. Büszkék vagyunk arra, hogy Ame­rika legfelsőbb bíróságának, a U. S. Supreme Courtnak egyik birája, HAROLD H. BURTON két évtized óta tagja Egyesületünknek; Ohio állam kiváló, közszeretetben álló, magyarbarát kormányzója, FRANK LAUSCHE szintén tagja Egyesület ünknek. Kettőjüket kértük fel arra, hogy a Verhovayak Lapja és a Rákóczi Szemle összeolvadása folytán kelet­kezett hivatalos lapunk első számába, “A SZABAD VILÁG LEGNA­GYOBB PÉLDÁNYSZÁMBAN MEG­JELENŐ MAGYAR ÚJSÁGJÁBA" Írjanak cikket William Pennről. HAROLD H. BURTON tagtársunk kérésünket hivatalos elfoglaltságára tekintettel nem teljesíthette — de le­velében ismételten hitet tesz Egyesü­letünk mellett. Governor FRANK E. LAUSCHE tagtársunk, mint mindig, most is készséggel állott a magyarság, köze­lebbről Egyesületünk szolgálatára s igazán nagyértékü cikkét lapunkban találja az olvasó. Államunk kormányzója, GEORGE M. LEADER, (aki eddig ugyan még nem tagunk) az alant közölt levélben köszöni meg azt az üdvözletét, me­lyet hozzá intéztünk, a William Penn Fraternális Egyesület 1955 novem­ber 21.-én tartott rendkívüli igaz­gatósági gyűlése alkalmával, amikor is Hon. THOMAS R. BALABAN, Pennsylvania állam First Deputy In­surance Commissionerje, személyesen nyújtotta át az általuk is jóváha­gyott Egyesülési Szerződést. Közel hetvenéves fennállásunk alatt ennél kedvesebb, értékesebb új­évi ajándékot, mint ez a három Írás, se mi, se más intézmény, egyesület még nem kapott. Hálás szívvel köszönjük a Minden­hatónak, hogy végtelen kegyelme folytán ezt megérhettük. Magyar szeretettel köszönjük ezt a gyönyörű és végtelenül értékes há­rom Írást testvéreinknek, Egyesüle­tünk minden egyes tagjának is — mert bizony mondom, az ő segítsé­gük, megértő készségük nélkül a Rákóczi-Verhovay egyesülése nem valósulhatott volna meg. Magyar szivünk hálás köszönetét tolmácsoljuk e sorok utján is As­sociate Justice HAROLD H. BUR TON és Governor FRANK E. LAUSCHE tagtársainknak, valamint Governor GEORGE M. LEADER testvérünknek Írásaikért. Commonwealth of Pennsylvania Governor's Office Harrisburg December 8, 1955 Mr. Coloman Sevesz National President, William Penn Fraternal Association Verhovay Building, Fourth Avenue Pittsburgh, Pennsylvania Dear Mr. Hevesz: It Is with the greatest pleasure that we received your telegram of November 21st, advising us of the merger of the former Rákóczi Aid Association and Verhovay Fraternal Insurance Association, two of the largest Amerlcan-Hungarian fraternal organizations of the United States, into a new society known as the William Penn Fraternal Association. j&ttprro* lifonrt of tl[* YWiel) jStetr» jBastrmgton 13, p. <2. CHAMBERS OF JUSTICE HAROLD H. BURTON December 5» 1955 My dear Mr. Revesz: Replying to your cordial letter of December 2, I appreciate your thinking of me in connection with the first issue of the "William Penn." It ie with regret that I am unable to grant your request. I find that, during a Term of Court, it is not possible for me to undertake assignments other than those relating directly to our Court duties. At present, we are in the midst of hearing, deciding and Witlng opinions in a substantial number of difficult and important cases which does not permit me to consider your offer. I congratulate you upon the merger of the two oldest fraternal societies organized by American Hungarians and I wish you great success with the new enterprise. We are tremendously pleased that Pennsyl­vania has offered to you the Inducement to have your new society domiciled In our State. This is another Illustration of the many benefits available to a diversified citizenry which Pennsylvania affords. We congratulate you, the officers, and the committee resoonslble for effecting this merger, and the 90,000 Individuals comprising Its membership. With best wishes for continued success, and KORMÁNYZÓJÁNAK HIVATALA HARRISBURGH A KORMÁNYZÓTÓL 1955. december 8. RÉVÉSZ KÁLMÁN í rnak. a William Fenn Fraternális Egyesület elnökének Verhovay Building Fourth Avenue Pittsburgh, Pennsylvania Kedves Révész Uram! Őszinte örömmel vettem november 21.-én kelt táviratát, melyben arról értesít, hogy az Egyesült Államoknak két legnagyobb amerikai magyar testvérsegitő egyesülete, a volt Rákóczi Segélyző Egyesület és a Verhovay Segély Egylet egyesült és ezzel egy uj szervezet, a William Penn Frater­nális Egyesület jött létre. Rendkívüli örömöt okoz, hogy a mi államunk nyerte meg tetszésüket és az uj egyesület székállama Pennsylvania lesz. Ez egy uj példája annak n számtalan előnynek, amit a származásilag vegyes lakosságú Pennsyl­vania polgárainak nyújthat. Szercnesekivánatainkat fejezzük ki a vezetőségnek, az egyesülési létrehozó bizottságnak és a 90.000 főnyi tagságnak. További sikereket kívánva, a legszívesebb köszöntéssel maradok igaz hive GEORGE M. LEADER s. k. I consider it a privilege to have been a member of the Verhovay Fraternal Insurance Association for many years and I am glad to continue my connection with the combined As­sociation. With personal and cordial regards, Yours sincerely, Mr. Coloman Revesz National President-Elect William Penn Fraternal Association Verhovay Building 1*36 Fourth Avenue Pittsburgh 19, Pa. Az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága Washington 13, D. C. Justice HAROLD H. BURTON 1955. december S. Hivatalából Kedves Révész Uram! December 2.-án kelt szívélyes levelére válaszolva köszönöm, hogy a “WILLIAM PENN” első megjelenő számával kapcsolatban rám gondolt. Sajnálom, hogy kérését képtelen vagyok teljesíteni A Bíróság ülésszaka alatt lehetetlennek találom, hogy szoros hivatali kötelezettségeim mellett bármi más feladatot is vállaljak. Jelenleg tekin­télyes számú, nehéz és fontos ügyben hallgatunk meg feleket, alkotunk véleményt és kell hoznunk Ítéletet, ami nem engedi meg azt, hogy szives ajánlatát elfogadhassam. Fogadja szerencsekivánataimat az amerikai magyarság két legrégibb fraternális szervezetének egyesülése alkalmából és kívánok Önnek mindenl sikert az uj vállalkozásában. Nagy kiváltságnak tartom, hogy a Verhovay Segély Egyletnek évek hosszú sora alatt tagja voltam és örömmel tartom fenn tagságomat az uj Egyesületben. Legszivélvesebb üdvözlettel igaz hive Révész- Kálmán HAROLD H. BURTON s. k. megválasztott központi elnök urnák William Penn Fraternális Egyesület Verhovay Building 436 Fourth Avenue Pittsburgh 19, Pa.

Next

/
Thumbnails
Contents