Washingtoni Krónika, 1982. szeptember-1983. június (7. évfolyam, 1-4. szám)

1982-09-01 / 1. szám

J_i TANÚVALLOMÁSOK A "MOST FAVORED NATIO N" VÁMKEDVEZMÉNY ÜGYBEN A HÁZ "WAYS AND MEANS" Külkereskedelmi Albizottsága SAM M. GIBBONS képviselő (Florida) elnökletével Julius 12-13.-án kihallgatásokat tartott a Longworth Office Bid. 1100 sz. tér - mében a Magyarországgal, valamint Romániával fennálló vámkedvezmény meghosszabbítása ügyben. A két napig tartó kihallgatások első napján IFJ. KOSZORÚS FERENC, inig a második napon közreműködő magyarok az alábbi sorrendben tettek tanúvallomást. IFJ. KOSZORÚS FERENC az International Human Rights Law Group képviseletében ismertette az IHRLG munkáját, amely mint "non-profit" jogügyi szervezet negyedik éve figyelemmel kiséri a roman kormány rekordját a "HELSINKI FINAL ACT"— al kapcsolatban. Koszorús ügyvéd ismertette ezt a rekordot, amely súlyos tényeket tartalmaz az Emberi Jo­gok megsértéséről. Jlangsulyozta, hogy a JACKSON-VANIK AMENDMENT nera csak a kivándorlási jog be tartására kötelezi az Egyezmény aláíróit, de az összes paragrafusok betartására is, amely az erdélyi magyarság eletére is kihatna. Koszorús Ferenc javaslata: Az Egyesült Államok feltételek betartásától tegye függővé a MFN vámkedvezmény meghosszabbitását Románia javára, (a Bizottság kérdéseket intézette tanához LANTOS TAMÁS az Egyesült Államok elsó' magyar származású képviselője hangsúlyozta, hogy tanúvallomása személyes tapasztalatokon alapszik. A romén kormány súlyosan megsérti a Helsinki Egyezményben lefektetett Emberi Jogokat : megakadályozza a szétszakadt családok egyesülési lehetőségét; elutasítja a kivándorlási ké­relmek nagyrészét; tervszerűen elsorvasztja Erdély 2.5 millió magyarságának vallási, politi­kai, kulturális és gazdasági lehetőségeit. Lantos képviselő bejárta Erdély magyar-lakla vidé­keit, ahol igen sok magyarral beszélt közös anyanyelvükón. Vallomása szerint mindaz amit lá­tott és hallott igen-igen elszomorító volt. Lantos képviselő javaslata: "I recommend that MFN status for Rumania be renewed; but only after concrete assurance of real progress in the areas of emigration and basic human rights are given." -(A Bizottság többizben intézett kérdéseket Lantos képviselőhöz.) HÁMOS LÁSZLÓ a Committee for Human Rights in Rumania képviseletében rávilágított arra, hogy a kivándorlási jog miért nem meriti ki a Helsinki Egyezményben lefektetett Emberi Jo­gok kötelezettségét Romániában. Kó'ztudomásu - mondotta - hogy a zsidóságban ősidők óta ott szunnyad a vágy az ígéret Földje után. Ez a vágy azonban a román kormány diktatórikus rendsze­re alatt az üldözött ember kétsegbeesett vágyává torzult. Romániában kb. 60ezer zsidó él, a­­kiknek nagyrésze szeretne kivándorolni Izraelbe, és ezt a román kormány nem engedélyezi. Az Emberi Jogok kivándorlási paragrafusának egyedülálló gyakorlata azonban nem segíte­ne a 2.5millió erdélyi magyar sorsán. Ugyanis Ők nera akarnak kivándorolni.Ott akarnak marad­ni ahol őseik éltek évszázadokon keresztül. Kétsegbeesett helyzetükön tehát csak úgy lehet segíteni, ha az Egyesült Államok kormánya a gazdasági kapcsolatokon keresztül nyomást gyako­rol a román kormányra az Emberi Jogok összes pontjainak betartására. Hámos László javaslata: A Bizottság utasítsa el REAGAN elnök javaslatát a romániai MFN vámkedvezmény meghosszabbítására. - ( A Bizottság többször intézett kérdéseket Hámoshoz.) DR. SZÁZ ZOLTÁN a Confederation of American Ethnic Groups ú'gyv. alelnöke hivatkozott a HÁZ tagjainak ERDÉLY érdekében kifejtett aktivitására: 1/ ROBERT J. LAGOMARSINO képviselő 1981. december 8.-án levelet intézett ALEXANDER HAIG JR.-noz, az Egyesült Államok külügymi­niszteréhez, melyet a HÁZ 121 tagja is aláirt. 2/ 1982. februárban 30 képviselő támogatta a GUS YATRON levelet. - 3/ DANIEL PATRICK MOYNIHAN szenátor 1982. junius 29-i levelétől sze­nátor irta alá. -(A levelek másolatát Dr. Száz csatolta a CAEG memorandumához.) Ismertette meg a magyar egyetemek és iskolák bezárásának v. beolvasztásának tényeit,a magyar tanerők és tankönyvek sorozatos csökkentését és a helyi hatóságok attrocitásait. Dr. Száz Zoltán javaslata : Az Egyesült Államok kormánya gyakoroljon nyomást a román kormányra az emberi jogok betartására és kösse feltételekhez a MFN vámkedvezmény meghosszab­bítását Románia javára.- 3 -WASHINGTONI KRÓNIKA VII. ÉVFOLYAM 1982. SZEPTEMBER HÓ

Next

/
Thumbnails
Contents