Washingtoni Krónika, 1977. szeptember-1978. június (2. évfolyam, 1-4. szám)

1977-09-01 / 1. szám

- 5 -ú ERDÉLY MAGYARSÁGÁÉRT - A múlt évhez hasonló lelkesedéssel» éjt nappal­lá téve dolgozott a COMMITTEE FOR HUMAN RIGHTS IN RUMANIA ifjú gárdája, hogy sikerre vigye a julius 18.-i tüntetést Washingtonban. Lelkesítő munkájuk eredménye, hogy a tikkasztóan forrónak Ígérkező hét- . fői nap hajnalán még New York, New Jersey és Connecticut államok magyarsága is útrakelt. Ittlétükkel akarták bizonyítani követelésünk jogosságát: az er­délyi magyarok emberi jogainak megadását. A közel ezres létszámú tömeg példás rendben, Jelszavas táblákkal vonult a Capitol felé. A főváros utjain, főként a FEHÉR HÁZ közelében^ a Pennsylva­nia Avenue-t összekötő 15-ös utcában, a visszhang ezrek imájaként vitte a da­­lamot:...."ne hagyd elveszni Erdélyt Istenünk!" A Capitol lépcsőin HÁMOS LÁSZLÓ felolvasott az erdélyi magyarság sérel­meit tartalmazó 40 oldalas nyilatkozatból, melyet megküldték a Ház^több tag­jának, illetve különböző bizottságainak. Ugyancsak a Capitol lépcsőiről in­téztek lelkes beszédet a tüntetőkhöz a következő képviselők:. JOSEPH ADDABBO és BENJAMIN GILMAN /N.Y./, NEWTON I.STEERS / Maryland/, MARY ROSE OAKAR /Ohio/ és LAWRENCE COUGHLIN /Penna/, akik Ígéretet tettek, hogy közreműködnek az erdélyi magyarság ügyének érdekében. RÉV. GYÖRGY ÁRPÁD, aki az AMERIKAI MAGYAR REFORMÁTUS EGYESÜLET^elnöke, magyar és angolnyelven elmondott imájával a magyarság panaszát és kérését tomácsolta. 3 MEGALAKULT. A TÖRTÉNETÍRÁS BIZOTTSÁGA - Az AMERICAN HUNGARIAN FOUNDATION nagyjelentőségű céljár az amerikai magyarság történetének megírása. A rendel­kezésükre álló adatok forrásanyaga a kolonial korszak óta itt élő magyarság életére és munkásságára vonatkozik. A történetírás számára felbecsülhetetlen értékű, összegyűjtött adatok VASVÁRY ÖDÖN kutatómunkájának eredménye. Ezek­nek feldolgozása,valamint az amerikai magyarság történetének megírása kb.10 esztendőt vesz igénybe. Költsége: 3 250.000, melynek fedezésére - ezideig - ROCKEFELLER FOUNDATION 3 15.000, a JOHNSON & JOHNSON /New Brunswick, N.J./ 315.000; WILLIAM PENN ASSOCIATION /Pittsburgh, Penna./ 3 1.000; és BETELEM PRESBYTERIAN CHURCH /Union, N.J. / 3l.000-t adományozott. A nagyjelentőségű feladat megvalósítására bizottság alakult, melynek tagjait GABRIEL L.ASTRIK Notre Dame ü.; JOHN ELGHAM John Hopkins,U.; KOLTAI LÁSZLÓ Los Angeles U.; LOCKEY D.ISTVÁN orvos, Lancaster,Pa.,; PAUL MANHEIM bankár, N.Y.; MERSZEI ZOLTÁN Dow Chemical Co.; JAMES A MICHENER iró, Pipers­­ville, Pa.; QUANDT E.RICHARD Princeton U.; SZABÓ GYÖRGY kurátor, Metropoli­­tán Museum N.Y.; és VASVÁRY ÖDÖN történész./HUNGARIAN STUDIES NEWSLETTER./ 3 BÚCSÚZUNK NAGYTISZTELETÜ VASVÁRY ÖDÖNTŐL, akit "Grand Old Man" - ként tiszteltek és szerettek második hazánkban. Alkotó tettekből állő csendes munkásságát mindenidőkbeu a mélységes ma­­^yarság-szeretete vezette, ötven esztendőn keresztül - a jd pásztor hivatás­­erzetével - kutatta és gyűjtötte az Amerikában szétszórtan elő magyarság ér­tékes munksságának bizonyítékait. Az 1776-ig visszamenő adatokat, melyek 400 kötetet és 20.000 kartont tesznek ki, mikrofilmre vették , hogy forrásmunká­ja lehessen az amerikai magyarság történetének. Az eredeti dokumentumokat pe­dig - végrendelete értelmében - az ó-hazába vitték, hogy Szeged város könyv­tárában szolgálhassák a hazai magyarságot. Nagy megtiszteltetés a WASHINGTONI KRÓNIKA számára, hogy riportjainak egyes adatait , a kiváló történész, átvette gyűjteménye számára. Nt. VASVÁRY ÖDÖN páratlan szel-leme továbbra: is élai fog úgy Magyarorszá­gon, mint az Uj-hazában. 3 SOPRON VÁROSA hét évszázaddal ezelőtt emelkedett a polgári jogokkal ren­delkező városok rangjára. A jubileumot nemzeti, valamint nemzetközi vonatko­zású, kulturális programmal ünnepük meg.

Next

/
Thumbnails
Contents