Vízügyi Közlemények, 1911 (1. évfolyam)

TARTALOM: 1. füzet. Lap I. Előszó. Irta : Kvassay Jenő 1 II. Jelentés a szentpétervári XI. nemzetközi hajózó kongresszusról. Irta : Udrátiszky József 3 III. Műszaki talajjavítások Oroszországban ; 4 fényképpel és б külön melléklettel. Irta : Udránszky József - - - 5 IV. Oroszország hajózó útjai ; 16 fényképpel. Irta : Maurer Gyula — ... 22 V. Apró közlemények. 1. A szikes talajok javítása körül elért eredmények. 2. A kisvízi hajózó szolgálat Romániában. 3. A Tisza folyó másodperczenkinti vízhozománya tetőző vízálláskor ; egy külön melléklettel ; Zuber Ferencz-Ш. 4. A kása- és fenékjég a folyókban ; Bogdánfy Ödön-töl. 5. A Duna legújabb térképe ; Erdős Ferencz-Ш. 6. Vízmérczéink és csapadékmérő állomásaink ; Gillyén József-Ш. 7. Épülő hajózó csegék. 8. Folyóink jégjárása az 1910/11. évek telén; Gillyén József-Ш 4*> ií. füzet. I. A Morvaszabályozás története ; 2í fényképpel és 4 külön melléklettel. Irta: Tellyesniczky János - 57 II. Tanulmányúti jelentés; 62 rajzzal és fényképpel. Irta: Gillyén József — 102 III. Apró közlemények. 1. Jelentés az 1910. évben a szikesek javítása érdekében végrehajtott kísérletekről és tanulmányokról ; dr. Sigmond Elek-tői. 2. A Balaton-nyugati bozót-leesa­poló társulat munkálatai ; Pécli Bélá-tól. 3. A csehi-ordai berek lecsapolása ; Péch Bélá-tói. 4. A Sajó folyó műszaki fölvétele a Tiszába való beömléstől Miskolcz felső határáig; Dicter János-tói. 5. A békéscsabai öntözhető szikes talajakon az 1910. évben végzett kísérletek eredménye ; Selchenbach Bélá-Ш „ 138 í>. füzet. I. A soroksári Dunaág kamarazsilipjének pályatervei és kiviteli terve ; 33 ábrával és fény­képpel. írták : Sajó Elemér és Benedek József - 145 II. A kilitii bolgárrendszerü öntözés ; 3 ábrával. Irta : Péch Béla ... . — 175 III. A szentjánosi bolgárrendszerü öntözés; 3-ábrával. írták: Vinnay Géza és Pap Elemér 182 IV. Az 1910. évi párisi árvíz; 17 ábrával és fényképpel. Irta: Gillyén József — 189 V. Vízmennyiség-mérések változó medrü folyókon ; 15 ábrával és 4 külön melléklettel. Irta: Tarernier Ii.; fordította: Gillyén József ~ 19У VI. Apró közlemények. 1. A soroksári Dunaág szabályozó munkálatainak jelenlegi állapota; Khemdl György-Ш. 2. A vízrajzi osztály talajkutatásai; Gillyén József-Ш. 3. Az évi csapadék és a folyók évi vízszállítmánya; Bogdánfy Odön-Ш 221 VII. Betűrendes név- és tárgymutató ... ... .... — — 225

Next

/
Thumbnails
Contents