Virrasztó, 1973 (3. évfolyam, 3-4. szám)

1973-01-01 / 3. szám

t A kissé megkésve érkezett gyászjelentés szerint Dr. Kedves András A «LÁRMAFA» SZERKESZTŐ-KIADÓJA, NYUG. JÄRÄSI SZOLGABÍRÓ, TART. HONVÉD TÜZÉR SZÁZADOS, a kolozsvári Szt. Mihály egyházközség volt gondnoka, 1972. szeptember 27-én, Klagenfurtban, 80 éves korában, az utolsó kenet áhítatos felvétele után visszaadta nemes lelkét Teremtőjének és bevonult örökös szolgálattételre Csaba királyfi égi seregébe. Földi maradványait okt. 1-én felesége mellé a lienzi temetőben helyezték örök nyuga­lomra. Dr. Kedves András, mint régi csíki székely család utolsó sarja, 1892. november 24-én született Segesvárott. Középiskoláit Nagyszebenben, az egyetemet Kolozsvárott végezte, ahol jogi doktori diplomát szerzett. Pályafutását Nagyszebenben, Szeben vm. szolgabírájaként kezdte meg. 1915. júniustól a háború végéig a fronton teljesített szol­­gálatott, mint tartalékos tüzér főhadnagy. 1918 novemberben, több háborús kitüntetéssel a mellén került haza a frontról és mivel nem tette le a román hűségesküt, azonnal elbocsájtották. Mint könyvkötő inas kezdte el a keserves kisebbségi életet. Rátermettsége foly­tán rövidesen segéd, mester, majd az üzem vezetője lett. 1929-ben egy nagy külföldi biztosítótársaság vezér­ügynökségét vette át Szeben-, Nagy- és Kisküküllő vm-ék körzettel, Nagyszeben székhellyel. Ekkor kezdett el a kisebbségi kérdéssel foglalkozni, s rövidesen, mint a Romániai Országos Magyar Párt szebeni tagozatának a titkára, több magyar egyesület elnöke, katolikus egyház­tanácsos és választott városi tanácsos, a szebeni magyar­ság vezető személyisége lett. 1933-ban a biztosítótársaság Kolozsvárra helyezte át és cégvezetővé léptette elő. Itt mindjárt Márton Áron, kolozsvári plébános, jelenlegi erdélyi püspök mellé a Szt. Mihály egyházközség gondnokává választották meg és mint ilyen az egyházközség gazdasági hivatala mellett három elemi iskola, egy iparostanonc otthon, három nap­közi otthon gazdasági ügyeit vezette.

Next

/
Thumbnails
Contents