Veszprém megyei hivatalos heti közlöny, 1883 (9. évfolyam, 1-52. szám)

1883-01-07 / 1. szám

5. Jóték. czélu felolv. tiszta jövedelme 5.— 6. Földtehermentesít, kötvény kamata 4,80. 7. Schmid Fauli Fiáth Jozefa bárónő alapító-tagsági díja kamatjaival . . 53.— 8. Újévi üdvözlet megváltás 1882-re 163.80. 9. Karácsonyi felruházásra begyűlt . 208.— 10. Más ajándékok ....................................5.— 11 . Tagsági díjak 1881. évről . . . 3.— 12. Alapszabály elárásításából . . ■ 7.60. összesen: 1952.21. III. Kiadás. 1. Rendes havi segélyekre . . . 924.— 2. Rendkivüli segélyezés .... 372.— 3. Gyermek-nevelésre..................... 70.10. 4. Gyermek-felruházásra .... 184.75. 5. Gyógytári számla.......................... 21.48. G. Műtét végett Budapestre küldött betegeknek.................................... 52.— 7. Nyomtatvány (Alapszabály; . . 15.— 8. Befizetett alapító-tagdíj a takarék­pénztárba tétetett .................... 50.— 9. A tartalék-alapba tétetett . . . 100.— 10. Segély fürdőre betegeknek . . . 14.— 11. Készpénz az év végén (1882. decz. 31.) 148.— összesen : 1952.31. VIDÉKÜNK. Nagy-Szőllös, 1882. decz. 29. Tekintetes s\erkes\tő ur! A .Veszprém“ í. évi 53-ik számában „egy nagy-szőllősi polgár* aláírással megjelent, s az itteni postahivatal megnyíltát tárgyszó közlemény kiegészítéséül, miután hivatkozás történik abban gróf Zicny Ferraris Lajos ő méltóságára is, en­gedje Tekmtetességed jóságától kikérnem azon kegyet, hogy az alábbi másolatot becses lapjában közzé tegye. Másolat. Méltóságos gróf Zichy Ferraris La­jos urasághoz Budapesten. Hálanyílvánítása Nagy- Szőllős községnek a hosszú éveken át tanúsított posta-ügyekre vonatkozólag tett jótéteményekért. Méltóságos gróf! Kegyes uraságunk! A m. kir. magas kormány kegyelmes intézménye tolyó decz. hó 21-én községünkben postát nyittatott, melynek következtében méltóságodnak kegyelmes jótéte­ménye e részben változásba jött. Erkölcsi köteles­ségének ismeri e község méltóságodnak örökhála köszönetét kifejezni az iránt, miszerint az elfelejt- hetlen s boldogemlékezetü nagybátyja mlgos Manó gróf uraságunk, a község leveleinek elszállíttatását igen sok éven át s folytatva méltóságod is, a szegény község javára eszközöltetni kegyeskedett. Most, midőn e téren elvállván méltóságod magas udvarától, azon óhajtásunkat fejezzük ki a község I nevében méltóságodnak: az égnek legjobb áldása koszorúzza magas személyét s hozzátartozóit! Le­gyen boldog mindig! Érhesse meg méltóságod e hon derűboldogságának a „legnagyobb magyar* szavai szerint jósolt örömeit! Boldog új évet! Hódoló tisztelettel maradván méltóságodnak 1882. decz. 28. Nagy-Szőllős község nevében Kató Fe- rencz biró, Szőke András elöljáró, Kató Gábor elöljáró, Stetina Vincze, Horváth P. Mihály köz gyám, Hidy József körjegyző, Somogyi Lajos plébános. Somogyi Lajos, plébános. A devecser-vidéki gazdakör értesítője. Örömmel üdvözöljük megyénkben a sajtónak egy újabb közegét, mely hivatva van anyagi va- gyonosodásunkat legalább megyénknek Devecser- vidékén hathatósan fejleszteni, értjük a deve­cser-vidéki gazda kör által folyó év január 1 én megindított havi közlönyt, melynek czime: ,A devecser-vidéki gazdakör Értesítője.* Szerkesztő Szalatkay István ur, a gazdakör derék alelnöke Devecserben. Igaz, manap a fejlődés, a haladás minden téren oly rohamosan történik, hogy még a napi közlönyök sem képesek azokkal lépést tartani. A havi közlönyöknek vajmi kevés juthat az események- hullámaiból felkarolásra; de bármily szerény alak­ban és terjedelemben jelenjenek is meg ezek, min­dig csatornák, melyeken elvek, nézetek, vívmányok közöltetnek azokkal, akiknek azok használhatnak. Minden kicsiny szokott lenni a kezdetnél, de az életrevalóság izmossá teheti még a legcsekélyebb vállalatot is. Így a devecseri „Értesítő“ is bármily szerény megjelenésében és alakjában, már mi ben­nünk egy messzebbre kiható gondolatot támasztott, mely ha megvalósúlhat, gazdasági egyesületünkre és ez által egész megyénkre áldást hozó lesz. A megyei gazdasági egyesület kebelében van a devecseri gazdakörön kivfíl még Pb gazdakör. Szervezkedjenek ezek is mielőbb és adjanak ki, szintén egy havi ,Értesítőit, mely szintén havi lévén a hónak nem ugyanazon napján jelennék meg, mint a devecseri, hanem egy másik, tegyük, héten; a harmadik gazdaköré a harmadik héten és igy tovább. így eljutna maga a gazdasági egye­sület oda, hogy csekély fáradsággal, csekély költ­séggel oly közlöny-egészszel rendelkeznék, mely minden héten érintkeznék a nagy világgal és min­den vidék igényei érvényesülhetnének. Ezek nyo­mán azután játék lenne a központnak évkönyvet kiadni. Mi tehát szívből üdvözöljük a devecseriek vállalatát és lapunkban kellőleg fogjuk annak mű­ködését méltatni. Csak kitartás! A feleuton való megállás az egészet veszélyeztetné! Faiskola-ügy. Lnjos-Komárom, 1883. jan. 3. Megyénk igen tisztelt alispánja 1881. évi jelentésében a faiskolák-ügyébeu elért eredménye­ket megnyugtatóknak nem találván, azok ismer­tetését sem kisértette meg. Tehát ki az oka ez átkos semmittevésnek? Csakis egyedül a községek elöljárói, mert nincsenek áthatva azon tudattól, hogy a község­nek, mint az állam egyik alkatrészének hivatása az államélet kulturális feladataiban közreműködni, hogy a község szabad állam-polgárokból áll, s hogy nem a község van az elöljáróságért, hanem ez utóbbi a községért, nincs meg benne a jóaka­rat, buzgalom és értelem, feledi a helyes igazga­tás azon nagy elvét, hogy a közérdek fölébe he­lyezendő mindennek. Hogy tehát ez átkos semmittevés végre va- lahára megszűnjék, a faiskolákra vonatkozó 1872. május 13-án 76. szám alatt hozott szabályrende­letet kiegészíteni indítványozom a következőkkel. A járási faiskola-felügyelők felelősekké tétet­nek a községi faiskolák rendben tartásáért, mégis a faiskolák nagyságához mérve évenkiut előállí­tandó, ugyancsak általuk meghatározandó mennyi ségi nemes gyümölcsfák előállításáért, (az éven- kint előállítandó mennyiség a szolgabirói hivatal­nak bejelentendő.) Miért is kötelesek, ott, hol hanyagságot tapasztalnak, a mulasztottakat a köz­ségben általuk telfogadaudó, a község által fizetett napszámossal személyes jelenlétükben rendbe ho­zatni, ott tartózkodásuk ideje alatt napi dijaikat a hanyag községi elöljáróság fizetvén. Varga Jó{sej. Kimutatása Yeszpréuiiuegyc árvaszékéuek 1882. tevékenységéről. Elnöki iktatóba érkezett 188. Elintéztetett 188. Az 1881. évről maradt hátralék 1063. Az ár­vaszéki iktatóba 1882. évi január hó 1-től deczem­gamat, úgy hiszem, anyjaként szerepelhetnék.* A mayor úgy gondolta, hogy a lady minden veszély nélkül mutathatná magát, akárhányszor is, mert kétszer oly idős, mint jövendőbeli férje. De hallgatott és a lady folytató: „Mindezt megbeszéltük a kedves Péter lord­dal. Öntől csak azt kívánom, hogy befolyásának mérlegbe vetésével fokozza a csalódást, a fogadós­ós cselédségnek felfödözvén ittlétem állítólagos czélját. Mivel pedig a mesébe ütköznék, ha a lord­dal előbb találkoznám, mint mikor a kocsiban ül, még arra is kérem önt, hogy menjen el hozzá és mondja meg neki, hogy minden rendén van.“ Megérkezett már? kérdé Overton. Nem tudom, válaszold a lady. Hát én hogyan fogom megtudni ? Természe­tesen, nem fogja igazi nevét feltodözni? „Megkérem őt, hogy a mint megérkezett, egy névjegy által azonnal közölje önnel szobájának számát, és biztosság okáért névtelenül és titokszerű kifejezésekben írjon.* „Pompásan van!* kiáltá a mayor, székéről felugorva és zsebeiben keresgélve; „már meg is érkezett; titokszerü levelét éppen az öné előtt kap­tam meg; de nem tudtam, hogy mit csináljak vele és bizonyára figyelembe sem vettem volna. Itt van a’!* és Overton előhúzta belső kabátzsebéből Trott levelét. Ez ő lordságának az írása?* „Oh igen,* válaszolá Julia. ,A kedves, pontos ember! Az írását ugyan nem láttam többször, csak egyszer, vagy kétszer, de tudom, hogy igen csúnyán és óriási betűkkel ir. Ezek a kedves, féktelen nemes ifjak ! Ön tudja, Overton.* „Ej, ej, hogy ne tudnám? Lovak és kutyák játék és bor, lovászok, színésznők és szivar, istálló, versenytér, szalón és korcsma; és legutoljára a tör- Tóoyhozó gyűlés,* „De hát lássuk, mit ir,* folytatá a mayor. „Sir, egy ifjú gentleman, a Wingelbury Arms tizenkilenczedik számú szobájában holnap, egy korai reggeli órában meggondoiatlau lépest szándékozik teuui. (Pompás! a házassági szándékot érti.) 11a szivén fekszik a város békéje, avagy meglehet két emberi élet megmentése. „Mi az ördögöt akar evvel mondani?* „Azt, hogy annyira óhajtja már az esketést, hogy bizonyára meghalna, ha ez megakadályoztat­nék és hogy talán én is meghalnék,“ válaszold a lady érzelegve. „Vagy úgy ? — ettől ugyan nem tartok; — no de jól van; emberi élet megmentése, akkor intéz­kedjék még ez éjszakán azon itju eltávolítása iráut. (Egyszerre vissza akar fordulni.) Ne féljen, a fele­lősség magára vállalásától, mert holnap már nagyon is világossá lenne ez eljárásnak föltétien szüksége. Emlékezzék ön; tizenkilenczedik szám. Neve Trott. Ne késlekedjék, mert élet és halál függ gyors elha­tározásától. „Ugyancsak szenvedélyes stylus. Elnéz­zek hozzája?“ „Arra kérem,“ válaszolá miss Julia, „és ké­szítse elő szerepére. Nagyon lélek ő miatta. Mondja meg neki, hogy legyen elővigyázatos.* „Ugy lesz,“ — válaszolá a mayor. „Tegyen meg minden előkészületet. „Meg lesz minden.* „És mondja meg neki, hogy az én véleményem szerint legjobb lesz a postakocsit egy órára ide rendelni.* „Nagyon jól van,* mondá a mayor. És bosz- szankodva kellemetlen helyzete fölött, melyet a sorsnak és egy régi ismeretségnek köszönhetett, egy pinczért előre küldött, hogy őt fi tizenkilen- czedis számnál bejelentse. bér 31-ig érkezett 16079. Az ügyrend 106. §-a szerint nem iktatandó sürgető végzés hozatott 1106. Összesen 18248. Ezekből kiosztatott az előadóknak 18248. Elintéztetett 16313. Elintézetlen maradt 1935. Ülés a lefolyt 1882. évben tartatott 134 nap. — A kiadó hivatalba leírás és kiadványozás végett átadott ügydarabok száma: Iroda 1881. év végével leiratlan hátralék 1210, ehhez 1882. évben érkezett 16318, leírandó volt összesen 17528, eb­ből leírás végett átadatott 16870, leíratott 16746, 1882. év végével maradt hátralék 782. — Kiadó hivatal: 1881. év végével maradt hátralék 3, ehhez 1882. évben érkezett 16622, kiadandó volt összesen 16625, ebből 1882. évben kiadatott 16003. 1882. év végével maradt hátralék 622. Veszprémben, 1883. évi január l én. Bognár Vincié, m. árvaszéki kiadó. HÍREINK. Veszprém, 1883. január 7-én. Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem előterjesztésére, a veszprémi székesegyházi káptalannál: vizeki Tallián Lázár, iázent Mihály arkangyalról czim- zett hantai prépostnak és székesegyházi íöesperesnek, az őrkanonokságra; Keme- nes Fereucz, Boldogságos Szűzről nevezett csöpőfői czimzetes prépostnak és zalai főesperesnek, a Szent Mihály arkangyal­ról czimzett hantai prépostságra és vesz­prémi székesegyházi foesperességre; dr. Palotay Ferencz, Szent Mihály arkangyal­ról nevezett körtvélyesi czimzetes apátnak és somogyi íöesperesnek, a zalai íőespe- rességre; Forintos István Szent Péterről nevezett petürai apátnak és pápai főespe­resnek, a somogyi foesperességre; Kiso- vics József, Szent Mihály arkangyalról nevezett batai czimzetes apátnak és se- güsdi főesperesnek a pápai foesperességre; végül Spránszky Ferencz, veszprémi szé­kesegyházi első mesterkanonokuak a se- güsdi foesperességre való fokozatos elő­léptetését jóváhagyván, az ekként ezen székesegyházi káptalannál üresedésbe jött utolsó mesterkanonokságra Jánosi Ágoston püspöki titkárt, szentszéki ülnököt és pápai kamarást nevezem ki. Kelt Budapesten, 1882. évi deczem- ber hó 23-án. Ferenci Jó\sef, s. k. Trefort Ágoston, s. k. Áthelyezés. — Ő császári és Apostoli ki­rályi Felsége 1882. évi deczember hó 31-én kelt legfőbb elhatározásával Vlachovics Lázár veszprémi kir. törvszéki biróuak saját kérelmére, eddigi mi­nőségében a nagy-kikindai kir. törvszékbez leendő áthelyezését legk. megengedni méltóztatott. A tá­vozó közbecsülésben álló biró ur a legkedvesebb emlékében marad a veszprémieknek. Személyi hir. — A „Némáéi* derék szer­kesztője, a legújabban kinevezett egyetemi tanár és a volt pápai orsz. képviselő, Láng Lajos ur, jau. 3-án városunkban időzvén megyés püspök úr ő cxcellentiájának vendége volt. — Eljegyzés. — Dr. Kerkapoly Gyula hajdu- megyei orvos eljegyezte városunkból őzv. csitári Gramanecz Sándorné szül. Vass Ilona úrnőt. Éljenek! Elismerés és köszönet. — A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter gróf Eszterházy Imre ő méltóságának a Bakony-Német-tízent- László községében levő róm. kath. iskola újból ^ „Midőn a küldött jelenté: „Egy gentleman beszólni kíván önnel,* mr. Trott, ki épen egy po­harat emelt ajkához, nyomban létévé azt; felkelt székéről és az ablak felé hátrált, mintha menekülési utat akart volna magának biztosítani, ha a belépő­ben Horace Hunterre ismerne- Midőu azonban Over- tont pillantá meg, csillapult aggodalma. Ez, széles peremű kalapját letéve a mellette lévő székre és nyájasan hajlongva, megkezdé a beszélgetést a következő, halkan és óvatosan kiejtett szókkal: „Mylord.* „Mi-cso-da?* mondá mr. Trott sipító hangon és egy alvajáró merev tekiutetével. „Csitt-csitt!* mondá az óvatos ügyész; „két­ségkívül rendén van, semmi czim ittes; nevem Overton, sir.* „Overton !“ „Igen: e város mayorja; ön ma egy anonym levelet küldött hozzám. „Én?* kiáltá Trott, rosszul szenvelgett meg­lepetéssel. Mert bármily gyáva volt, mégis szerette vomaeltagadni ama kérdéses levél szerzőségét. „Éu?“ „Igen, ön; — vagy talán nem ugy van? kérdé Overton, bosszankodva ezen, szerinte, nagyon túl­hajtott bizalmatlanság felett. „Ezt a levelet vagy ön irta, vagy nem. Ha ön irta, akkor a dolgot bizal­masan megbeszélhetjük; ha nem, ugy, természetesen nincs több mondani valóm.* „Maradjon, kérem,“ mondá Trott; „úgy van, én írtam. Mi mást tehettem, sir? Nincs ebben a városban egy barátom sem.* „Kétségkívül, kétségkívül,“ mondá a mayor biztatólag; „jobbat nem is tehetett volna. Legjobb lesz, ha még ez éjjel postakocsin távozik. És mi­nél gyorsabban hajtat, annál jobb lesz. Itt nincs biztonságban az üldözések elől.* „Szent Isteul" kiáltá Trott rémülten; lehet­felépítéséhez ingyen kiszolgáltatni rendelt összes építési anyagokért, legalább 700 frt értékű ado­mányért, elismerését és köszönetét fejezte ki. Szép kitüntetés. — Jánosi Ágoston püspöki titkár urnák kanonokká történt kinevezte- tése megérkezett, mint azt híreink elején láthatni. A kitüntetett annyira rokonszenves és közszeretet­ben álló egyéniség nemcsak városunkban és vidé­kén, hanem az egész egyházmegyében, hogy nincs mit csodálkoznunk, ha látjuk, hogy a tisztelgők egész sora keresi lel. Mi is e helyen újra gratulálunk nemcsak a kitüntetettnek magának, hanem gratu­lálunk a káptalannak is, hogy ily derék tag által lett kiegészítve. Isten éltesse! Halálozás. — A nagykanizsai kegyes-tanitó- rendi házat és főgymnasiumot gyász érte elveszt­vén egyik munkabíró szeretett tagját, Gros^mann Ignác\ gymnasium tanár urat, életének 37-ik évé­ben. Temetése január 1-én délután negyedfélkor történt oly általános részvét mellett, amilyen Nagy- Kanizsán még nem tapasztaltatott. A nagykanizsai lapok öunálló- és tarcza-czikkekben emlékeznek meg kegyeletesen az elhunytról, kit rang- és vallás- külcmbség nélkül szeretett és becsült mindenki. Nyugodjék békében. A Balaton-egylet — alapszabályait a m. kir. belügyminisztérium megerősítette, az egylet ter­jesztése érdekében most már nagyob b szabású moz­galom fog megindulni. Az alapszabályok kinyomatása után a titkári hivatal megkezdi azok szétküldését; kik a szabályokat ismerni óhajtanák, óhajtásuknak készséggel tesz eleget Sziklay János titkár (írók és művészek társasága, nemzeti színház bérháza.) A tagok eddig jelentkezése is bizonyítja, hogy a min­den tekintetben szép feladatra vállalkozó egyesület az ország távolabb eső részein is meleg pártfogásra talál. Alapító tagul beléptek Jókai Mór, Simon Zsig- apát, Salamou Ádám ,alapi földbirtokos, dr. Fromm Antal Budapestről, Écsy László fürdőigazgató. A rendes tagok száma már is kétszázra gyarapodott. A valóban csekély tagságdíj (rendes tagoknak évi két forint, alapító tagoknak egyszer s mindenkorra huszonöt forint) maga hívja fel a [közönség támo­gatását. Az egyesület csereviszonyba lépett a Kár­pát-egylet Szitnya osztályával és a titkár lépéseket tett, hogy hasonló viszonyba lépjen a Kárpát-egy- et, galicziai Kárpát-egylet, osztrák, Alpes-egylet tb. hasonczélu egyletekkel. Szinügy. — Egy derék szintársulat kereste fel városunkat, Tóth Béla színigazgató úré, mely előadásait a tegnapi nappal kezdte meg. A szin­társulat egyike a vidék legjobb társulatainak és nagyobb városokban, legutóbb Nagy-Kanizsán is nagy elismerés közt működött. Közönségünknek és városunk társas-életének valóban szüksége van, hogy egy kissé felrázassék aléltságából. A családi elszigeteltség megtenni a maga rósz kinövéseit és melegágya lesz mindazon szükkörű elfogultságok­nak, amelyek kis városban napirenden vannak. A magasabb és nemesebb élvezetek tisztítólag hat­nak a kedélyekre; közelebb hozzák az embereket egymáshoz; egyik a másiktól sajátít el előnyöket, modort, míg saját ferdeségeit megtanulja a má­sokéiban levetkőzni, szóval emelkedünk felfelé. Városunk az utóbbi időkben lanyhán pártolta a színügyet, de meg is látszott, hogy miben keres­tünk és találtuuk élvezetet. Elvégre élvezet nélkül el nem lehet senki; aki jóban, nemesben, szépben nem keresi azt, bizonynyal keresi és keresnie kell a roszban, a nemtelenben, a rútban. Mi tehát fel- híjuk a tisztelt közönséget, hogy városunk jé hír­neve és minmagunk nemesbülése érdekében pártolja e derék színtársulatot és tömeges megjelenésével tegye lehetővé annak falaink közt a tisztességes existentiát. A játékrend, a melyet olvasóink más rovat alatt találnak, oly változatos, hogy még a ké­nyesebb igényű műbirálóra is vonzólag hathat. Nem válik becsületünkre. — Köztudo- j mású dolog, hogy megyénk a budapesti állami közép-ipartanodánál iparos-tanulók részére évi száz forintos alpitványt tett. Ezen alapítványra pályá­zat hirdettetett az egész megyében, a pályázat határideje le is járt és pályázott — négy zsidó iparos-tanuló, kik közül egy, tíchelnitz Lázár el is séges ez ilyen országban is? Mily engesztelhetet len és hidegvérű üldözés!“ Trott letörlé a conceutrált gyávaság-essentiát mely sűrű cseppekben gyöngyözött homlokáról, és ijedten tekintett Overtonra. „Minden esetre elég baj/ mondá ez, „hogy egy szabad országban nem veheti el az ember, a cit akar, a nélkül, hogy ne vétene bizonyos fenálló társadalmi előítéletek ellen. De a jelen esetben, mint ön is tudja, a nő beleegyezett, és elvégre is ez a fődolog.* „A jnő beleegyezett!* ismétlé Trott gép- szerüen. „Honnan tudja ön, hogy a nő bele­egyezett ?* „Hagyjuk ezt,* mondá a mayor és széles pe­remű kalapjával Jbizodalmasan megveregette mr. Trott karját. „Jól ismerem én őt rég időktől fogva ; nztosíthatom önt, hogy beleegyezésében nem ké­telkedem és önnek sem szabad kételkednie.* „Hm, hm,* mondá mr. Trott elgondolkodva. „Ez nagyon csodálatos.* „Tehát lord Péter,“ mondá a mayor fölkelve. „Lord Péter?* ismétlé Trott. „Oh, oh, egészen elfeledtem! Mr. Trott, te­hát — mr. Trott — kitűnő, ha! ha! — Tehát, sir, a postakocsi fél egykor útra készen fog állani.* „Oh!* válaszolá Overton, „kitűnő gondolat capitalis ötlet! Azonnal felküldök valakit. Az is jó lesz, ha kissé ellenkezni fog, midőn majd a ko­csira akarjuk feltenni, tegyen úgy, mintha semmi áron sem akarna elmenni.* „Kitűnő!* mondá Trott, „kitűnő!“ „Tehát, mylord,* kiáltá Overton édeskés han­gon, „a viszontlátásig, lordságodnak jó estét kí­vánok.* „Lord — lordságodl* kiáltá Trott, nehány lé­pést hátrálva és kimondbatlan csodálkozással tekin­tett a mayor arczára. (Folyt, kav.;

Next

/
Thumbnails
Contents