Verhovayak Lapja, 1954 (37. évfolyam, 1-12. szám)

1954-01-06 / 1. szám

£Z (VERHOVAY JOURNAL) VOL. XXXVII. 1954 január 6. 51 NO. 1. Országszerte megindult a készülődés — A XI.-ik országos versenyünk a világ fővárosában. New Yorkban lesz megtartva. — A Verhovay Testvériségi Napokra is sok ezren készülnek. — Május 29. szombat és 30. vasárnap a piroshetüs Verhovay ünnepnapok. — — Megindult a Macker—Vizi tagszerzési kampány. — Amint azt már hírül adtuk, ezidén már tizenegyedszer ren­dezi meg Egyesületünk országos jelentőségű, bajnoki mérkőzés­sel összekötött testvértalálkozóját, a világ fővárosában, New Yorkban. A pirosbetüs Verhovay ünnepnapok főhadiszállása, a Manhattanban lévő hires-nevezetes COMMODORE szálloda lesz, mig a bajnoki mérkőzések a Brooklynban lévő FREDDIE FITZ­SIMMONS BOWLING LANES pályáin fognak lefolyni. Nem volt könnyű a választás, mivel kuglipályákat ezekre a napokra nehéz volt kapni. Bízunk abban, hogy az előkészítő bizottság választása mindenkinek tetszésével találkozik majd. A HOTEL COMMODORE Manhattan szivében fekszik és a környéken a legnagyobb. Teljesen modern berendezésű és vendé­gei sorában a földkerekség legelőkelőbb emberei is szerepelnek. EISENHOWER D. DWIGHT elnökünknek is ez volt a főhadi­szállása, amikor az Egyesült Államok elnökválasztási kampánya folyt. A Oommodore-t mint főhadiszállást előszeretettel választja ki minden testület s ez csak természetes, annál a sok előnyénél fogva, melyet a szálloda nyújt, többek között ki zponti fekvése. A Commodore a 42. utcában van a Grand Ce ítral Terminal mellett, közvetlen bejárattal az állomásról. A B. <Sr O. vasútállo­más az utca szemközti oldalán van, földalatti aluljáróval van összekötve a szállodával, a Pennsylvania állomás pedig szintén a közelben van. Ha valaki repülőgépen érkezik, az Airlines Ter­minal ugyancsak szemben van a Commodore Szállodával. A gépkocsin utazók számára két kényelmes bejárat van, az egyik a 42. utca és Lexington Avenue sarkán van. a másik a virág­ágyás szép Park Avenuen. Mindkét bejáratnál személyzet gon­doskodik a kocsiknak garage-ban való elhelyezéséről. A kugiizók a dijakért és nyereményekért a lehető legjobb pályákon versenghetnek. A Bizottságnak volt gondja rá, hogy az előző Mérkőzések pályáihoz leginkább hasonló pályákat vá­lasszanak ki s ebből a szempontból esett választásuk a Freddie Fitzsimmons pályákra, 120 Empire Boulevard, Brooklyn, ame­lyek csak egy blokknyira vannak Ebbets Fieldtől, a Brooklyn Ledgers tanyájától. Ez a modern, hütött, negyvenpályáju kugli­zóhelyiség párját ritkítja az egész világon. Mind a negyven pá­lya a földszinten van. A Bizottságnak szerencséje volt, mert a magyar származású Ted Gardnerrel tárgyalhatott, aki a kuglizópályák pénztárnoka. Gardner ur arról biztosította a Bizottság tagjait, hogy a maguk részéről is mindent ei fognak követni annak érdekében, hogy a jövő évi mérkőzés a lehető legnagyobb sikerrel végződjék. Ügyes bábuálli tokról és gyakorlott eredmény-nyilvántartókról gondos­kodni fognak és uj, elsőrangú ABC mérkőzési bábukat fognak használni. Otthonos, szép kis étkező-helyiség áll a kugiizók és nézők rendelkezésére. Ami a főhadiszállásra szánt szállodát illeti, ■ az Országos Végrehajtó bizottságnak még arra is tekintettel kellett lennie, hogy megfelelően tágas bálterem álljon rendelkezésre, ahol va­lamennyi vendégünk egyszerre helyet foglalhasson. A Commodore Szálloda Nagy Bálterméb?n 1800 személyt lehet ellátni. Még ilyen óriási és szép bálteremben nem mulattunk és az egyedülálló lesz a Verhovay Mérkőzések és Testvériségi Napok történetében. A terem 13,000 négyszögláb területű, két emeletes és köröskörül erkélye van. Világítása a legmodernebb—, tisztafényü, s mégsem kápráztató. A menyezeten vannak olyan reflektorok elhelyezve, amelyeknek fénve nem kellemetlen a szemnek. Nagyszabású fel­szerelés van a bálteremben továbbá különleges világítási hatások elérésére. A bálterem előcsarnoka a terem teljes hosszában terül el és az egyik és másik végén a keleti, illetőleg nyugati bálterembe nyílik. Abban az esetbep. ha vacsorára 1800-nál több vendégünk lesz, ez a keleti és nyugati bálterem is használható lesz, a három hatalmas helyiségben 2500 személy fér el, (Folytatás a 11-ik oldalon) BOLDOG UJ ESZTENDŐT! Mennél idősebb az ember, annál gyorsabban múlnak, re­pülnek az évek. Nehéz elhinni, hogy az idő homokóráján ismét lepergett egy esztendő, az 1953-as év és reánkköszcintött az uj. Rejtelmekkel és reményekkel teli. Ki tudná megmondani, meg­jósolni, hogy mit hoz az ujesztendő? Egyet azonban tudunk, hogyha az esztendő elején komoly elhatározással, lelkesedéssel fogunk a munkához, ha nem vaktában, hanem tervszerűen igyekszünk elvégezni a reánk bízottakat — akkor az eredmény nem maradhat el. Százesztendős jövendő-mondó megjósolhatja, hogy milyen lesz az időjárás: a múlt eseményeiből következtethetünk arra — hogy gazdaságilag milyenek ebben az uj évebn a kilátásaink: tu­dósemberek megjövendölhetik, hogy a technikai fejlődések során milyen uj találmányok könnyítik meg majd a mindennapi élet gondját. Minden jóslat, jövendölés azonban csak a sötétben való tapogatódzást jelent azok számára, akik ebben az uj évben is, összetett kezekkel várnak arra, hogy a sült galamb a szájukba repüljön. Aki azonban komoly elhatározással, két vállal neki­dőlve kezd az uj esztendőnek — az biztosan tudhatja, hogy mun­kája, fáradozása nem lesz hiábavaló, a lelkes munkának meg lesz az eredménye. Egyesületünk életében is végtelenül fontos az, hogy munka­társaink. akik az ország minden részében gondot viselnek tag­jainkra, igazán komoly elhatározással fogjanak neki a munkának: ebben az uj esztendőben. Két esztendő múlva elérkezünk Egye­sületünk hetven esztendős jubileumához. Fennállásunk hét évti­zedes ünnepét méltón csak úgy és csak akkor ünnepelhetjük meg, ha 195(5, február 21-re legalább hetvenezer tagja lesz a Verho­­vaynak. Két esztendőnél több időnk van arra, hogy ezt a célt elérjük és meg valósítsuk. Ha minden ügykezelőnk, ha minden tagtársunk segít ebben, akkor igazán nem lesz nehéz ezt meg­tenni. Ha minden ügykezelőnk, most az esztendő elején fogadal­mat tenne arra, hogy fiókja taglétszámát a következő 24 hónap során tizenöt százalékkal emelni fogja — akkor a kitűzött célt elérjük. Persze ott, ahol a taglétszám kicsi, 50-60 tag, ezt az eredményt elérni — gyerekjáték. Ezek a fiókjaink azonban ne elégedjenek meg evvel, mutassák meg, hogy él bennük még a régi szellem, nem halt ki a lelkesedés az egylet-szeretet. Az ilyen fiókok ügykezelését ellátó munkatársaink, könnyen vállalkozhat­nak arra, hogy taglétszámukat 50—75 vagy 100 százalékkal emel­ni fogják. Ha a munkából minden ügykezelőnk egyformán kiveszi a részét, ha már most kidolgoz egy két esztendőre szolgáló tervet és azt hónapról-hónapra végrehajtja, az eredmény nem maradhat el. Tudjuk azt is, hogy amelyik fióknál a taglétszám sok száz tagot tesz ki, ott talán első pillanatra, nagynak látszik ez a kérés. Pedig nem az. Mégha ezer. tagja is van a fióknak, két esztendő alatt nem lehetetlen elérni a 150-es taglétszám emelke­dést. Mert ha minden hónapban 6-7 taggal emeli a fiók tagjai­nak számát, a két év leforgása után, meglesz a kívánt eredmény. És ebben a munkában nemcsak ügykezelőinkre számítunk, hanem tagjaink segítségét is kérjük. Hiszen ha minden tagunk meghallgatná kérésünket s családja, ismerősei, rokonai köréből toborozna uj tagokat, akkor igazán gyerekjáték lenne elérni ezt a kitűzött célt. Sok ezerre megy azoknak a tagoknak a száma, akiknek élettársa még nem Verhovay tag. Ugyanezt mondhatjuk el a Verhovay tagok gyermekéről, mert hiszen ki hinné el, hogy 47 ezer felnőtt tagnak csak 13 ezer* gyermeke van? Jobb, előnyö­sebb és megfelelőbb biztosítást a Verhovaynál sehol sem kaphat. És mi a biztosítás mellett sok minden mást is adunk. Már most kérjük szeretettel ügykezelőinket, hogy önként vállalkozzanak arra, hogy a következő 24 hónap alatt, a 13 ala­pító tagunk emlékére, fennállásunk HETVEN ESZTENDŐS szü­letésnapjára, eleget tesznek kérésünknek és fiókjuk taglétszámát legalább tizenöt százalékkal emelni fogják. Készséggel fogjuk közölni az önkéntes jelentkezők névsorát s gondoskodunk majd arról, hogy akik ígéretüket be is váltják méltó elismerést kapja­nak. Erre a munkára hívjuk munkatársainkat, tagjainkat és ha abban résztvesznek akkor lesz igazán BOLDOG UJ ESZTENDEJÜK!

Next

/
Thumbnails
Contents