Verhovayak Lapja, 1950 (33. évfolyam, 1-12. szám)

1950-01-04 / 1. szám

(VERHOVAY JOURNAL) VOLUME XXXIII. 1950. JANUAR 4. 51 NO. 1 Alapításának 40-ik Évfordulóját Ünnepelte South Bendi Fiókunk — Nagysikerű jubileumi bankett és táncmulatság volt a 132-ik fiók Verhovay Otthonában. — Sok mindenről hires a South Bend, Ind.-i 132-ik fiók. Hires például arról, hogy amikor testvérsegitő tévéké nységről van szó, South Bend mindég kiveszi a részét. Hires arról, hogy ha akár a fiók, akár az egyesület részére dolgozni kell, ■a 132-ik fiók tagjai sohasem vonják ki magukat a munka alól. Hires a vendégszeretetéről, az amerikai és az óhazai ma­gyarságért hozott áldozatairól. Hires arról, hogy évek óta ott folyik a legnagyobb lendület­tel a tagszerzési munka. De hires arról is, hogy ha a South Bendi Verhovayak rendeznek ünnepélyt vagy mulatságot, ak­kor azon szivvel-lélekkel részt­­vesz a 132-ik fióknak össztag­­sága. A 132-ik fióknak november 26-ikán, szombaton este a Ver­hovay Otthonban lefolyt 40 éves jubileumi bankettje és táncmulatsága ismét bizonysá­gát szolgáltatta annak, hogy nem ok nékül van e fióknak ily jó hire. Zsúfolásig megtelt a pompás South Bend-i Verho­vay Otthonnak tágas díszter­me olyan vendégekkel, akiket a szivük vitt el oda, hogy meg­ünnepeljék ennek a fióknak 40-ik születésnapját. Miss Raymond Kathryn az amerikai himnusz eléneklésé­­vel kezdte meg az ünnepélyt. Asztali áldást mondott Ft. Hor­váth József, a Szent István hit­község plébánosa. Majd a 132- ik fiók női tagjai felszolgálták a pompás vacsorát, melynek minősége azt bizonyította, hogy a jubileumi lelkesedés a kony­hára is kiterjedt. Wukovits Ferenc kerületi szervező és szervezési felügye­lő volt az áldomásmester, ki tréfás bemutatkozás után szó­lásra hivta a 132-ik fiók elnö­két, Bálint Ferencet. A fiók el­nöke szivhez szóló szavakkal köszönte meg a tagság össze­tartását és jóakaratát, a min­denkori tisztviselők sikeres egy­­letépitő munkáját, valamint a Verhovay központ és a vidéki testvérfiókok részéről az elmúlt 40 év folyamán számtalanszor megnyilvánult testvéri megér­tést. Lukács Vendel tagtárs, South Bend népszerű énekese a bájos Tóth Annuska kisérete mellett pompás magyar nótá­kat adott elő s óriási tapsot aratott. Ft. Father Harold Kap­pes, a Szentháromság Hitköz­ség plébánosa magyar nyelvű köszöntőt olvasott fel a közön­ség osztatlan tetszésére. Bemutatásra került a fiók három élő alapi tó tagja közül kettő, Rleva Márton és Abra­­hám János, mig a harmadik, Horváth József, baleset követ­keztében nem vehetett részt az ünnepélyén. Nagy sikert aratott Nyers Amália három növendéke, He­gedűs Carol, Johnson Phyllis és Otstot Sharon, akik ballettán­­cot mutattak be. Bencze János központi elnök orvosi tilalom ellenére hüléssel indult el South Bendbe s bi­zony ott sem szabadult meg tő­le. De a hülés nem vont le sem­mit beszédének melegségéből, mellyel a központi tisztikar, az igazgatóság és a Verhovay fió­kok üdvözleteit tolmácsolta. Párhuzamot vonva a 132-ik fiók története és Egyesületünk múltja között rámutatott ar­ra, hogy a régi bevándorolt magyarok, a ma elterjedt köz­felfogással ellentétben, tulaj­donképen sokkal komolyabban gondolkoztak a 'biztosításról, mint a mai emberek. Amikor a Verhovay tagsági dij 90 cent volt, mondotta a központi el­nök, akkor az egy napi munka­bérnek felelt meg. S mikor ké> sőbb ezt felemelték $1.25-re, majd $1.50-re, akkor ez a fel­emelt összeg felelt meg egy napi munkabérnek. S annak a; biztositási összegnek, melyet ennek fejében özvegyeik és ár­váik kaptak, ennek megfelelő vásárló értéke is volt. Manap­ság viszont hányán vannak, akik minden hónapban egy tel­jes napi munkabérnek megfe­lelő hividijat fizetnek Verhovay biztositásuk után? A legtöbben megelégszenek annyi biztosí­tással, amennyit egy fél napi, vagy még annál is kevesebb munkabér fejében kaphatnak. És az az a biztosítás, amit en­nek fejében kapnak, ennek megfelelően kevesebb vásárló értékkel bir. Még ma is renge­tegen vannak, akik beérik ezer dollár biztosítással, aminek a hávidiját két-három órai mun­kabérrel meg , tudják fizetni. Régente ezért az ezer dollár (Folytatás a 2-ik oldalon) MEGHALT ELMER T. KNODEL EGYESÜLETÜNK ACTUARYJA Szomorodott szívvel jelentjük, hogy Elmer T. Knodel, Egye­sületünk actuary-ja, 1949 december 22-ikén, csütörtökön reggel, 45 éves korában, rövid betegség után a pittsburghi San Francis kórházban váratlanul meghalt. A kiváló biztosítást szakértőt, ki ily minőségben a második világháború eleje óta szolgálta Egyesületünket, gyászolja özvegye, született Wieder Margit, 7 éves leánya, Margit Jean, 4 éves fia. William Konrád, valamint öt testvére. Temetése osztatlan részvét mellett folyt le szombaton délután az Allegheny County Memorial temetőben. Megtört szivü hozzátartozóinak, gyászoló családjának Egyesü­letünk igazgatósága és Központi Tisztikara ezúton is kifejezi mély­séges részvétét. Hirdessünk Az Országos Verhovay Kuglizó Mérkőzés Emlékkönyvében — Hirdetők, Védnökök és Pártfogók Támogatását Kéri a Brogley Ferenc és Ári B. Albert Emlékmérkőzés Országos Bizottsága — A Youngstown, O.-ban 1950 május 26-28-ikán megtartandó 7-ik Országos Verhovay Kuglizó Mérkőzést az Igazgatóság két. élete virágjában elhunyt tagja, a Verhovay ifjúság és a Verhovay sportélet fáradhatatlan harcosa, Brogley Ferenc és Ári B. Albert emlékének szenteli a Mérkőzés Országos Bizottsága. Brogley Fe­­ienc Youngstown városának népszerű, közszeretetben álló rendőr­tisztje volt s most, hogy Egyesületünk az ő szülővárosába viszi a kuglizó mérkőzést, a hálás kegyelet adóját rója le^vele szemben azzal, hogy ezt az országos mérkőzést az ő emlékének szenteli. Ári B. Albert, Egyesületünk volt aleln öke s az Igazgatóság volt elnöke, röviddel az 1949 évi detroiti mérkőzés után hunyt el ép oly tragikus váratlansággal, mint jó barátja, Verhovay testvére, Brogley Ferenc. Detroitban szólt utoljára hozzánk, a Verhovay tagokhoz Ári B. Albert, amikor ezer főnyi közönség előtt vázolta a Verhovay ifjúság sportéletének továbbfejlesztésére vonatkozó nagyra törő terveit. Akkor bizony senkisem sejtette, hogy beszéde — végrendelet volt. Ennek a két kiváló második generációs Verhovay vezéregyé­niségnek egyletépitő munkáját, egyesületünk iránti határtalan lelkesedését és ragaszkodását idézi fel majd az ország minden részéből odaérkező Verhovay kuglizó ifjúság emlékezetébe a Brog­ley Ferenc és Ári B. Albert Emlékmérkőzés. S ennek értelmében az ő emléküknek szenteli a bizottság ennek a mérkőzésnek Em­lékkönyvét is, melyet kegyeletes jellegére való tekintettel rend­kívül díszes formában és nagy terjedelemben ad ki 1950 május havában. Az Emlékkönyv 812x11 inch nagyságban jelenik meg; (ha ezt a lapszámot középen összehajtjuk, pontosan ezt a nagyságot kapjuk. Pompás, négy színben (piros, fehér, zöld és fekete) nyom­tatott művészi kiállítású fedőlappal ellátott diszalbum lesz ez az emlékkönyv, melynek gazdag tartalma úgy mint tetszetős kül­seje mindenkinek tetszésére lesz. Az országos bizottság úgy érezte, hogy mivel, ez az Emlék­könyv Egyesületünk két legnépszerűbb igazgatójának emlékét lesz hivatva megörökíteni, alkalmat kell adni minden Verhovay fióknak, Egyesületünk minden tagjának és jóakarójának arra, hogy ebben a pompás miiben elhelyezze akár a saját hirdetését, akár védnöki üdvözletét, akár pártfogói bejegyzését. Az Emlék­könyvben szereplő hirdetések legnagyobb részét Youngstown vá­rosának üzletemberei és Verhovay tagjai fogják adni, de az Em­lékkönyv kegyeletes jellegére való tekintettel az Országos Bi­zottság a könyv egy részét fenntartja a Youngstown városán kívüli pártfogók részére. Minden Verhovay fiók, Egyesületünk minden tagja, és a Verhovay Segély Egyletnek minden jóakarója, még ha nem is tag, nemcsak a Verhovay ifjúság sportéletét pártolja, hanem Egye­sületünk két áldott emlékű kiváló egyéniségének emléke előtt is lerója a kegyelet adóját, ha hirdetését elhelyezi a Youngstowni Brogley Ferenc és Ári B. Albert Emlékmérkőzés diszalbumában. (Folytatása a 2-ik oldalon'

Next

/
Thumbnails
Contents