Verhovayak Lapja, 1949 (32. évfolyam, 1-12. szám)

1949-01-05 / 1. szám

(VERHOVAY JOURNAL) VOL. XXXII. 1949. JANUÁR 5. 51 UJ HAVIDIJAK UJ KÖTVÉNYEK ÚJÉV NAPJÁTÓL — 21A%-osak Az Uj Verhovay Kötvények. — Bevezettük A Díj­fizető Szülő Halála Esetén Felmentvényt Nyújtó Gyermekbizto­­sitást. — Ötszáz Dollárnál Alacsonyabb Összegű Kötvény Többé Nem Kapható. — Az Uj Gyermekosztályi “Term” Kötvényről. A Baleset Biztosítás Kiterjesztéséről És Egyéb Fontos Újításokról. — 1949. január 1-jével számos igen fontos újítást vezetett be Egyesületünk. Ezek között 'intézményünk anyagi szilárdsága szempontjából a legnagyobb hordereje van annak, hogy az ez­után kiadandó kötvények tartalékai és havidijai az “American Men Mortality Table” 2 Vt %-os kamatozású táblázata alapján állapíttattak meg. Tulajdonképen kettős változás ez tehát, mert nemcsak a kamatláb változott meg, hanem a különféle életko­rokban várható átlagos élettartam megállapítására szolgáló “ha­lálozási táblázat” is. 1948. december 31-ikéig ugyanis az “Amer­ican Experience Table of Mortality Full Preliminary Term, Il­linois Standard Plan” nevű táblázatot használtuk. Ezt a sok­kal modernebb “American Men Table Of Mortality” táblázattal helyettesítettük s ugyanakkor áttértünk az elmúlt négy éven át alkalmazott 3%-os alapról a 2M?%-os alapra. Ennek az újításnak az életbeléptetésével Egyesületünk nem­csak az ország legtöbb nagy biztositó intézményének példáját, hanem az Insurance Department javaslatát is követte. Szüksé­gessé tette ezt a lépést a befektetések évek óta csökkenő jőve-' delmezősége és az egyesület ügyviteli alapjának a magas ár és bérviszonyok következtébeni elégtelensége, amire már igen sok­szor rámutattunk lapunk hasábjain s amit ép ezért szükség­telen most ismét részletesen elmagyaráznunk. MAGASABB HAVIDIJAK -- MAGASABB ÉRTÉKEK Az eddig használt havidij táblázati könyvecskék uj tagok felvételénél többé nem használhatók. Uj táblázatokat adtunk ki és ezeket az uj rátakönyveket ügykezelő tagtársaink között szét­osztjuk, mire e sorok megjelennek. Az uj rátakönyvekben kimu­tatott havidijak valamivel magasabbak, mint az eddigi ráták voltak, de ugyanakkor lényegesen emelkedtek az e ráták alap­ján kiadott kötvények kölcsön, beváltási, stb. értékei is. Egyes eddig kiadott kötvények már nem találhatók az uj rátakönyv­ben, s helyükbe más, eddig még nem használt kötvényfajták léptek. Havidijak és készpénz értékek dolgában a változások külön­félék, aszerint, hogy milyen osztályú kötvényről van szó. így például egy 25 esztendős korban kiadott ezer dolláros Húsz Éven Át Fizetendő, Halálesetre Szóló (tehát “B” osztályú) kötvény­nek a régi rátája havi $2.51 volt, mig az uj havidij ugyanezen kötvényre $2.84. A rátával arányosan emelkedik e kötvénynek a kölcsön felvételére, beváltásra vagy becserélésre használható ér­téke is. A régi ráta alapján ennek a kötvénynek tiz évi érvényes­ség után $188 volt a készpénzértéke, melyből a kötvény névér­tékének 1%-át, tehát $10.-t le kellett vonni, kezelési költség cí­mén, úgy hogy beváltás esetén a tag 178.-t kapott. Az uj ráta szerint kiadott kötvénynek készpénzértéke tiz év után $216 lesz, melyből azonban kezelési költséget már nem von le a központi hivatal. Igen fontos újítás az is, hogy az $l,590,-os kötvénynek havi­dija valamivel kevesebb, mint az ezer dolláros kötvény havidijá­nak másfélszerese és a $2,000.-ről szóló kötvénynek haviddá ol­csóbb, mint az ezer dolláros kötvény havidijának kétszerese. Érdemes tehát a jelentkezőnek magasabb összegű biztosítást kötni, mert ezzel biztosításának ezer dolláronkinti költségét csökkenti. 85 ÉVES KORBAN ELÉRŐ KÖTVÉNY Az Egész Életen At Fizetendő, Halálesetre Szóló, (tehát “A” osztályú) kötvény nem kapható többé. Helyébe 1949. január 1-jétől kezdődőleg az Egyesület a 85 Éves Korban Elérő (Endow­ment At Age 85) kötvényt adja ki. Ennek a biztosításnak az NO. 1 összegét az Egyesület teljes egészében a tag ^aját kezébe fizeti ki 85 éves korában, vagy, természetesen, ha előbb elhalna, az örököseinek. Ennek az uj kötvénynek a havidijai csak nagyon kevéssel magasabbak, mint a régi “A” osztályú, Egész Életen Át Fize­tendő Kötvényé. A 25 éves korban kiadott régi “A” osztályú köt­vény havidija $1.66 volt, mig az uj, 85 Éves Korban Eléréses ezer dolláros kötvényé $1.84. A havidij csekély emelkedését ellensú­lyozza a kötvény értékének emelkedése. Mig a 25 éves korban kiadott régi “A” osztályú kötvénynek tiz év után $72.90 volt az értéke (leszámítva a kezelési költséget), addig az uj kötvénynek 10 év után $105 lesz a készpénz, vagy kölcsön értéke. A magasabb készpénz értéknek az az előnye, hogy a biztosí­tottnak szükség esetén nagyobb összeg áll rendelkezésére. Ép ezért tanácsos biztosítás kötésénél figyelembe venni nemcsak a havidijakat, hanem azt is, hogy a kötvénynek mi lesz a kölcsön értéke a későbbi években. . $500 A LEGKISEBB BIZTOSÍTÁS Egyesületünk eddig $250.-tői $5,000.-ig terjedő biztosítási kötvényeket adott ki. 1949. január 1-jétől kezdődőleg a $250 összegű biztositás-megszünt s ezentid $500.-nál alacsonyabb ösz­­szegü biztosításra felvételi iv nem irható. Erre a lépésre szükség volt, mert a mai gazdasági viszonyok között egy $250 összegű kötvény nem jelent megfelelő segélyforrást. Itt jegyezzük meg, hogy mig a felnőtt osztályban továbbra is $5,000 a legmagasabb összegű biztosítás, addig a gyermek­­osztályban köthető biztosítás legmagasabb összegét a külömböző államok törvényei a következőképen korlátozzák: New Jersey államban $1,500, Illinois, Kentucky, Missouri, Pennsylvania, West Virginia és Wisconsin államokban a 2-IK SZÜLETÉSNAPJUKAT MEGHA­LADT gyermektagoknak $2,000. A fent felsorolt államokban a 2-ik születésnapjukat még el nem ért gyermektagoknak és a többi államokban minden gyermektagnak $1,000. BALESETI HALÁLESETRE BIZTOSÍTÁS $2,000.-IG Eddig a balesetből kifolyó halálesetre szóló biztosítás (dou­ble indemnity) az ezer dollárt nem haladhatta meg. 1949. ja­nuár 1-jei érvénnyel Igazgatóságunk ezt felemelte $2,000.-re. A baleseti halálesetre szóló (double indemnity) biztosítás havidija $500.-ra 15 cent; $1,000.-re 25 cent; $l,500.-ra 40 cent és $2,000.-re 50 cent-Természetes azonban, hogy egy tag sem köthet magasabb összegű baleseti halálesetre szóló biztosítást, mint amennyi ren­des életbiztosítási kötvényének névértéke. Ahhoz tehát, hogy egy tag kétezer dolláros baleseti halálesetre szóló biztosítást kaphas­son, szükséges, hogy legalább $2,000 névértékű rendes biztosí­tási kötvénye legyen egyesületünknél. FONTOS ÚJÍTÁSOK A GYERMEKOSZTÁLYBAN! Igen fontos újításokat vezetett be egyesületünk a gyermek­­osztályban és tekintettel arra, hogy ezen újítások előnyeiben a már meglévő gyermektagok is részesülhetnek, ajánljuk minden szülőnek, hogy az alább ismertetett változtatásokat tegye ko­moly tanulmány tárgyává. “PAYOR BENEFIT” BIZTOSÍTÁS Régi, általános óhaj teljesült az úgynevezett “Payor Bene­fit” záradékkal ellátott gyermekbiztositás bevezetésével. E zá­radék értelmében, ha a GYERMEKTAG HAVIDIJAIT FIZETŐ SZÜLŐ ELHALNA, A GYERMEKTAG KÖTVÉNYÉRE ESEDÉ­KES HAVIDIJAKAT A KÖTVÉNY ELÉRÉSÉNEK NAPJÁIG, IL­LETVE A GYERMEKTAG 21-IK SZÜLETÉSNAPJÁIG AZ EGYE­SÜLET ELENGEDI. Hogy ez az újítás mit jelent, azt az alábbi két példával mu­tatjuk be: tegyük fel, hogy a gyermek apja egy Húsz Éves Eléré­ses (20 Year Endowment) kötvényt vesz ki a gyermeke négy esztendős korában. Ha az apa két évvel utóbb elhalna, erre a kötvényre több havidijat fizetni nem kell mindaddig, amig a gyermek el nem éri a 21-ik születésnapját. Akkor újra elkezdi a havidijakat fizetni mig csak el nem érkezik a kötvény elérésé­nek napja, ami ez esetben a tag 24 éves korában következik be. Ezzel szemben, ha ugyanez az apa gyermeke négy éves ko­(Folytatás a 2-ik oldalról.)

Next

/
Thumbnails
Contents