Verhovayak Lapja, 1948 (31. évfolyam, 9. szám)

1948-05-05 / 9. szám

(VERHOVAY JOURNAL) VOLUME XXXI. 1948. MÁJUS 5. o*> NO. 9----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Qj _ _______________ EGYESÜLETÜNK ÉVI JELENTÉSE A Clevela’ Országos — A Biztosítási Felügyelőségekhez Beteriesztett Kimutatások XT'! ’ Ti If * 1 ” * Közérdekű Adatai. - V CmOV? J MerKOZCS A törvényes rendelkezések értelmében központi hivata­lunk minden évben beterjeszti az egyes államok Insurance Department-j eihez az Egyesü­let évi forgalmának részletes kimutatását, melynek statiszti­kai részét az előírások értelmé­ben angol lapunkban is lekö­zöljük. Az 1947 évi jelentés az április 28-ik angol számban jeLent meg és szokás szerint az abban foglalt adatokat rövi­den ismertetjük magyar la­punkban is. Az évi számadást természe­tesen leközöltük a magyar lap­ban is. Az Ellenőrző Bizott­ság pedig legutóbbi vizsgálatá­ról kiadott jelentésében meg­tette erre vonatkozólag a meg­jegyzéseit, rámutatva arra, hogy Egyesületünk vagyona az elmúlt esztendőben $1,103,- 151.40-el gyarapodott, -beleért­ve a csatlakozott Munkás Be­­tegségélyzö" Szövetség átvett vagyonát, mely $420,880.85-el szerepel a jelentésben. S igy az évi jelentés ezen részével nem foglalkozunk, ha­nem a kimutatásoknak az egyesület forgalmára vonatko­zó egyéb adatait ismertetjük. Tagok Száma És Kora Az amerikai magyar egyle­tekről általában szokás úgy be­szélni, mint a tulajdonképen már kiöregedettek intézmé­nyeiről. Újra meg újra halljuk a sür­gető szózatokat, hogy az ifjú­ságot be kell szervezni, hogy az egyletek fennmaradását biztosítani lehessen. Akik igy beszélnek vagy Írnak az egy­leteinkről, akaratlanul is azt a benyomást keltik, mintha az egyleti tagság körében csak ke­resve lehetne fiatalokat talál­ni. A tagságnak kor szerinti kimutatásából kitűnik azon­ban, hogy ennek pontosan az ellenkezője az igaz. Egyesüle­tünkben ma már többségben van az amerikai születésű ifjú­ság, melynek képviselői egyre fokozottabb mértékben veszik ki részüket úgy az egyesület, mint a fiókok vezetéséből is. Egyesületünknek 1947 de­cember 31-ikén 61,015 tagja volt. Tizes korcsoportokban ez a taglétszám a következőké­pen oszlik meg: Kor Létszám 1-10-ig 8,708 11-20-ig 9,249 21-30-ig 12,615 31-40-ig 9,115 41-50-ig 5,514 51-60-ig 8,748 61-70-ig 6.002 71-től fel 1,064 Összesen: 61,015 A fenti kimutatásból kitű­nik, hogy Egyesületünk tag­létszámának 50%-a (pontosan 50.1%) az első három korcso­portban foglal helyet, mig a másik fele (49.9%) a követke­ző öt korcsoport között osz­lik meg. Tagságunknak a fele tehát 31 éven aluli s ez elég annak megállapítására, hogy egyesületünkben a fiatalság van többségben. Még határozottabban mu­tatkozik meg ez, ha az átlagos emberi élettartamnak 70 évet véve a taglétszámot két 35 esztendőt felölelő korcsoportra osztjuk. Itt, azt látjuk, hogy 35 éven aluli tagja Egyesüle­tünknek 35,913 van, míg aT"áá éven felüli tagsága száma 25,- 102. Tehát tagságunknak 59 %-a jár az élet utjának első felében, mig a második felében találjuk taglétszámunknak 41 %-át. Az érvényben lévő biztosítá­sok összegének 58%-a van a 35 éven aluliak kezében, mig a megmaradó 42%-ot a 35 éven felüliek tartják. Ez vi­szont azt mutatja, hogy 35 éven aluli tagjaink legnagyobb részére még könnyen ráférne valamivel több biztosítás, mint amennyi a kezükben van, mert hiszen az újabb nemze­dék már tisztában van azzal, hogy több biztosításra van szüksége, mint amennyit a ré­gebbi tagok elegendőnek tar­tottak. Ahogy most oszlanak meg a biztosítási összegek az egyes korcsoportok között, az rendben van. De úgy a tagság, mint az Egyesület szempont­jából előnyösebb, hogy ne mondjuk egészségesebb volna, ha a 35 éven aluli csoport a maga részét 58%-ról 65-70%­­ra növelné. Ezt ügykezelő tag­­társaink figyelmébe ajánljuk azzal, hogy fiatalabb tagtársa­ink biztosításait növelni igye­kezzenek uj kötvényekkel ott, ahol az indokoltnak és lehet­ségesnek látszik. Szervezési Adatok Az Egyesület taglétszámának növekedése függ a tagszerzés­től és a tagmegtartástól. Mi­­(Folytatás a 2-ik oldalon.) — 67 Verhovay kőzésre. — A Ven. Clevelandban. — A \ Az Ország Minden . i evezett Be Az Országos Mér- Nagy Napjai Május 14—15-ikén x Testvéri Vendégszeretettel Várja .eből Odakészülő Tagtársakat. — Igazgatóságunk sport-bizottsága május 14-ikén és 15-ikén, pénteken és szombaton folytatja le az 5-ik és eddig legnagyobb Országos Verhovay Kuglizó Mérkőzést a clevelandi 14-ik fiók rendezésében. Ezek a-kuglizó mérkőzések egyre növekvő jelentő­ségű ünnepei a mindkét nembeli Verhovay ifjúságnak mely évről­­évre nagyobbodó számban és fokozódó lelkesedéssel készül e nagy találkozókra. Ilyenkor látják a fiatalok azt, hogy az Egyesület az övék is. Ilyenkor látják, hogy az idősebb Verhovay nemzedék törődik velük, szeretettel viseltetik irántuk s bennük látja a Verhovay jövendő reménységét és ígéretét. Látják ezt a fiatalok nemcsak abból, hogy az Egyesület kug­lizó versenyeket rendez nekik, hanem abból is, hogy e mérkőzé­seken évről-évre növekvő számban jelennek meg az idősebbek is, hogy együtt legyenek, együtt örvendezzenek és együtt lelkesed­jenek a fiatalokkal. Az idei, ötödik Verhovay kuglizó mérkőzés két szempontból is nagy esemény lesz. 67 csapat jelentkezett a mérkőzésre, jóval több, mint bármelyik előző országos versenyre. S igy ez a mér­kőzés oly nagy számú Verhovay ifjúságnak lesz a találkozója, amilyenre még eddig példa nem volt. .mert a mérkőzés Clevelandban folyik le, • a magyarság - o’^svái-csában. i- ;i .vüo'en, liosv az ifjúságot sze­rető idősebb nemzedékből is igen sokan fognak ott megjelenni, hogy végignézzék ezt a nagy sport eseményt. S mert nemcsak clevelandi nézőközönségre számíthatunk, hanem sok más vá­rosból odautazó érdeklődőre, bizonyosra vehetjük, hogy ennek a mérkőzésnek oly nagy Verhovay közönsége lesz, amilyen még soha sehol sem találkozott ezelőtt. Mindezek tudatában a clevelandi 14-ik fiók, a többi cleve­landi fiókok bevonásával, egy mindenre felkészült Bizottságot állított fel, melynek tagjai egytől-egyig a legnagyobb hozzáér­téssel és testvéri készséggel állanak a vendégek rendelkezésére és mindent el fognak követni azért, hogy valóban otthon érezzék magukat a nagy 14-ik fiók székvárosában. A vidéki vendégeket szállodákban helyezi el a clevelandi bizottság. A mérkőzés főhadiszállása a hatalmas Hollenden szál­lóban lesz, ahol a kuglizók és vendégek legnagyobb része nyer elszállásolást. A távolabbi városokból érkező vendégeket már május 13-ikán, csütörtökön estére várja a bizottság, mely előre foglalja le a szobákat mindazok részére, akik ebbeli óhajukat élőre közölték Tóth M. József kerületi szervezővel, 8637 Buckeye Road, Cleveland 4, Ohio. A MÉRKŐZÉS ^RENDJE A percnyi pontossággal kidolgozott program szerint az 5-ik Országos Verhovay Kuglizó Mérkőzés május 14-ikén, pénteken délelőtt nyári időszámítás szerinti (Daylight Saving Time) pont 11 órakor veszi kezdetét a Trianon Alleys pályáin. E napon folytatják le az egyéni és páros mérkőzéseket. A város nevezetes­ségeinek társas körutazás formájában való megtekintése is e na­pon folyik le, de úgy, hogy az semmiképen ne ütközzön a mér­kőzések menetével. Az egyéni és páros mérkőzések késő este érnek véget. Szombaton korán reggel 8 órakor kezdődik a csapatok ver­senye. Ezeknek mérkőzése estefelé ér véget. Utána a 14-ik fiók rendezésében nagyszabású diszbankett és táncmulatság követ­kezik, melyen a mérkőzött csapatok összes tagjai mint a vendég­látó 14-ik fiók vendégei vesznek részt. A banketten és a táncmulatságon Brenkács Vajda országos hirü cigányzenekara szolgáltatja a zenét. Vacsora végeztével kerülnek kiosztásra a kuglizó mérkőzés dijai és nyereményei. A dijak kiosztását az Igazgatóság sportbizottsága végzi, mely­nek tagjai Ári B. Albert, egyesületünk alelnöke, Phillips Richard és Dr. Kovács András igazgatók. Itt jegyezzük meg, hogy a mér­(Folytatás a 2-ik oldalon.)

Next

/
Thumbnails
Contents