Verhovayak Lapja, 1947 (30. évfolyam, 1-24. szám)

1947-01-01 / 1. szám

(Verhovay Journal) TOL. XXX. ÉVFOLYAM 194: JANUÁR 1. NO. 1. SZÁM Levelek, levelek Irta: KEMÉNY GYÖRGY Síró magyar földről jönnek a levelek, panaszos levelek; szinte gyászlobogók rajtuk a bélyegek, a magyar bélyegek. A lelki sirások panaszos levélben sebeket vájnak az olvasó szivében és gyászbaöltöznek itt a testvérlelkek. Nagy Amerikából mennek a levelek, biztató levelek; reményről beszélnek rajtuk a bélyegek, szer etetbély egek. Magyar szivek szava szól minden levélben s hogy az árva magyar továbbra is éljen: Lélek cirógatja a testvérlelkeket. Kis karácsonyfákon zóldélö levelek, csillogó levelek a magyar föld felé áldólag intenek és reményt hintenek. Magyar karácsonyfák minden gyertyalángja reszkető fényével szól rá a Világra, hogy a Földön meddig késik a Szeretet. 1946 december 13. Karácsonyi segélybélyegek Az Amerikai Magyar Se­gélyakció az idén is kibo­­csájtóttá a szenvedő óhaza javára lefolytatott karácso­nyi gyűjtésre szolgáló bélye­geket. A Segélyakció New York-i pénztárának kará­csony előtt kibocsájtott utol­só jelentése szerint a Ver­hovay Segély Egylet tagjai részéről addig több, mint $3,000. folyt be e célra. Az adakozás természetesen to­vább folyik és igy végered­ményről még nem tehetünk jelentést, örömmel tölt el bennünket azonban a Se­gélyakció pénztárosának az a megállapítása, hogy az amerikai magyar intézmé­nyek közül — legalább is a jelentés napjáig — a Ver­hovay Segély Egylet tagjai adták össze a legnagyobb összeget. Ennek igy is kell lenni, mert hiszen a Ver­hovay, mely kezdettől fog­va következetesen és lelke­sen állt a Segélyakció mö­gött, a legnagyobb taglét­számú amerikai magyar in­tézmény és igy természetes, hogy adakozás terén is ve­zető szerepre van hivatva, melyet testvér segítő jellegé­nek feláldozása nélkül nem adhatna fel. Bár áldozatkészség dolgá­ban egyesületünk létszámá­ból folyó kötelesség az, hogy az élen álljon, mégis meg­ható, ahogy számos tagtár­sunk igyekszik ennek a kö­telességnek a maga részé­ről eleget tenni. Lehetetlen­ség minden egyes adományt lapunkba nyugtázni, hiszen arra még egy 32 oldalas új­ság sepi volna elegendő. Ép igy lehetetlenség leközölni azokat a leveleket, melyek az adományokat kisérik. Pe­dig érdemes volna, mert számtalan esetben e levelek a magyar nép iránti önfelál­dozó szeretetnek oly megha­tó megnyilatkozásai, hogy azokat csak könnyezve le­het elolvasni. Amikor 70 éven felüli, munka nélküli, betegen, önmagukkal szinte tehetetlenül tengődő öreg testvéreink összekuporgatott dollárjukat küldik el a ka­rácsonyi segélybélyegek meg­váltására — akkor csak há­lakönnyel adózhatunk azok­nak, akiknek lelkét ennyi­re áthatotta a tesvérsegités ideálja. Amikor rendes jöve­delem nélkül küzdő idős öz­vegy asszonyok félretett ga­rasaikat küldik el, hogy — mint írják — a “még náluk­­nál is szegényebb óhazai magyarokon segítsenek”, ak­kor csak könnyes tisztelet­tel adózhatunk az ily szivek­nek, akikben a testvéri sze­retet nagyobb az önmaguk iránti szeretetnél is. Ezek a kisérő levelek a Segélyakció pénztárán ke­resztül visszakerülnek köz­ponti hivatalunkba s úgy őrizzük őket, mint az em­beri nemeslelküség ékes ok­mányait. Aki elolvassa eze­ket a sokszor kis papirsze­­letkékre rótt sorokat, meg­tudja, hogy milyen nagy, milyen önzetlen, milyen ne­mes tud lenni az emberi lé­lek, amikor mások nyomora indítja meg. De ezek a levelek mást is mutatnak. Mutatják a régi­régi igazságot. Mutatják azt, hogy szegény ember baját csak szegény ember érti meg igazán. Mert bár sok szép adománnyal járultak hozzá a karácsonyi gyűjtéshez egyesületünk tehetősebb tag­jai — s ezeknek is hálás szívvel mondunk köszönetét e szent ügy támogatásában tanúsított áldozatkészségük­ért —, a vezetők közül is a szegényeknek jut az első hely . . . Mert a bibliai öz­vegyek példájára ennek a háromezer dollárnak tekin­télyes részét özvegyek, elha­gyott öregek, szegények ad­ták össze ... S ez újabb bizonyítéka annak, hogy a magyar nép megmentésének munkájához nem annyira vagyon kell, hanem inkább jósziv ... S ha a Segély­akció nem ért el többet an­nál, mint amit eddig elért, annak oka nem az, hogy az amerikai magyarság sze­gény, hanem az, hogy még mindég oly sokan vannak, akik a sokból nem tudnak adni azoknak, akiknek sem­mi sem jutott. A szegény Verhovay tagok karácsonyi jósága a legmeggyőzőbb bi­zonyítéka annak, hogy az amerikai magyarság még nagyon sokat tud tenni óha­zai testvéreiért . . . Kö­szönjük néktek, jó testvérek, a ti ajándékaitokat, melyek a bennetek élő karácsonyi léleknek tündöklő szépségű megnyilatkozásai . . .! Verhovay program az uj esztendőre Vannak elvek és célkitűzések, melyek örökérvényüek. Ilyenek a Hitnek igazságai, az emberi együttélés alapel­vei, az Amerikai Konstitució tételei. Bár érvényességü­ket sohasem cáfolta meg senki, mégis időnként szükség van arra, hogy újra leszögezzük azokat,, mert az embe­rekben nagy a hajlandóság arra, hogy elfelejtsék az örök­érvényű igazságokat, talán ép azért, mert azok tudatában nőttek fel és igy közömbösekké válnak velük szemben. így vagyunk az 1947 évi Verhovay programmal is. El tekintve egyesületi munkánk szervezési és egyéb részlet­­kérdéseiről, melyekre nézve már ismertettük a program­­munkat, az uj esztendőre szóló célkitűzéseink nem újak. 61 évvel ezelőtt Írták meg azokat á hazletoni bányászok s azóta egy Verhovay generáció sem látta szükségesnek, hogy változtasson rajtuk. Hiszen a hazletoni bányászok célkitűzései sem voltak újak. A testvérsegités eszméje oly régi, mint a kereszténység és megvalósításának egyleti módjai oly régiek, mint az amerikai demokrácia. Mégis szükség van arra,, hogy megismételjük a régi elveket, mert mi is emberek vagyunk és hajlamosak arra, hogy közömbös nemtörődömségbe hullassuk ép azokat az élet­adó elveket, melyeknek követésében és megvalósításában lett naggyá egyesületünk. Haladunk a korral és a haladó korral uj meg uj mód­szerekre bukkanunk, de csak a módszerek változnak, a célkitűzés soha. A cél most is az, ami 61 évvel ezelőtt volt: megteremteni az emberi testvériségben hívők táborát, melyben biztonságot, védelmet, segítséget nyújthatunk mindazoknak, akiknek erre szükségük van. Ahogy egyesületünk növekszik, úgy bővülnek ki a test­­vérsegitő tevékenység lehetőségei is. Valamikor a test­vérsegités kimerült abban, hogy eltemettük elhalt test­véreinket s ezzel levettük özvegyeikről ennek gondját. Az­tán továbbmentünk s a temetési költségen felül is nyúj­tottunk valamit az életben maradottak mindennapi ke­nyerének biztosítására. Ahogy nőtt az egyesület, eljött az a nap, amikor fel­ölelhette programjába a betegsegélyezést és baleseti se­gélyezést. S ez igy ment tovább lépésről-lépésre . . . Be­kerültek az egyleti programba azok a testvérsegitő tevé­kenységek, melyek már a biztosítás körén kívül estek. Jöt­tek a tanulmányi segélyek, szülési segélyek, sportsegé­lyek. ... A fiókok a maguk körében is felkarolták az eszmét . . . Segítettek bajbajutott tagjaikon és ha a ma­guk ereje kicsinynek bizonyult, a többi fiókokhoz fordul­tak és kérésük sohasem talált süket fülekre ... Ez év karácsonyán pedig az Alliance-i Verhovay Otthon uj fe­jezetet irt a testvérsegités aranykönyvébe, amikor a nyo­morékká vált Verhovay Gyermektagok gyógyítására és ki­képzésére ezer dollár alapítványt tett. Bizonyos, hogy a többi Verhovay Otthonok és fiókok hozzá fognak járulni ehhez az uj programhoz is és ezzel még gazdagabbá teszik a Verhovay testvérsegités munkaterületét. Nem sorolhatjuk fel egyesületünk testvérsegitő mun­kájának egyes fejezeteit . . . Tagtársaink jól emlékeznek mindarra, amit az elmúlt évek folyamán végzett egyesü­letünk ... a háború folyamán katonáinkért, elesett hő­seink hozzátartozóiért, megcsonkult tagtársainkért s végül a keresztre feszitett magyar népért . . . De ez a kis áttekintés elég ahhoz, hogy rámutassunk egyesületünk programjának LÉNYEGÉRE: SEGÍTENI MINDAZOKON, AKIKNEK SEGÍTSÉGRE VAN SZÜK­SÉGE. Segíteni tagtársainkon, de segitőkezet nyújtani a Verhovay tábor határain túl is mindazokon, akiknek sor­sát lelkiismereti szálak fűzik a szivünkhöz. (Folytatása a 2-ik oldalon)

Next

/
Thumbnails
Contents