Verhovayak Lapja, 1946 (29. évfolyam, 1-52. szám)

1946-01-02 / 1. szám

(Verhovay Journal) VOL. XXIX. ÉVFOLYAM 1946 JANUÁR 2 NO. 1. SZÁM A VERHOVAY HELYE AZ AMERIKAI ORSZÁGOS EGYLETI ÉLETBEN Minden egyesület egy­­egy kisebb• nagyobb sziget az e mb er v il á g mérhetetlen óceánjában. Tagjait közös érdekek, életkérdések fűzik össze, s ugyanakkor más egyletektől több-kevesebb tá­volság választja el s kevesen gondolnak arra, hogy e tá­volságok áthidalásának bán melyik félre nézve lehetne valamilyen előnye. Egyes szigetek aránylag közéi es­nek egymáshoz, akárcsak 2 szomszédos sziget, melynek lakói átlátnák a szomszéd­várba s igy érdeklődnek is aziránt, ami ott történik. Ily közeli viszonyban álla­nak egymással az amerikai magyar egyesületek. A be­vándorolt magyarság közös problémái és céljai szórni szédságí viszonyba hozzák ezeket az egyesületeket s ezt a viszonyt még el is mélyíti az a tény, hogy a legtöbb magyar egylet szigetének lakója a szomszéd szigeten is polgárjoggal bir . . . ugyanis a helyzet az, hogy a legtöbb amerikai magyar nemcsak egy egyesületnek a tagja, hanem többnek s igy nemcsak egy egyesület ügyei érdeklik, hanem szinte egyforma mértékben két­­három egyesület életében vesz részt. Igen sok amerikai magyar egyleti tag azonban nem lát túl e szomszédos egyesületek látókörén. Tudja, hogy van­nak más nemzetiségű egye­sületek s azt is, hogy nagy számmal vannak tősgyöke, rés amerikai testvérsegitő egyesületek, de ezekről csak hallomásból tud s nem igen érdeklődik aziránt, hogy azokban mi is történik. Még kevesebben vannak, akik tudják, hogy az ame­rikai egyletek tudomást vesznek az amerikai magyar egyletekről, figyelemmel ki­sérik azoknak munkáját és fejlődését, polgárjogot bizto­sítanak nekik az. amerikai országos egyletek szigetvilc, gában s számítanak arra, hogy a magyar egyletek számukhoz mért módon résztvesznek az egyletek or­szágos közösségének életé­ben. Pedig a Verhovay Segély Egylet tagjainak minden oka megvan arra, hogy tu­domást szerezzen arról, ami az egyletek szigetvilágában, a mi saját körünkön kívül folyik. Ennek a beszámoló: nak az a célja, hogy megis­mertesse egyesületünk tag­jait azzal, hogy milyen he­lyet szerzett magának a Verhovay az lamerikgi or­szágos egyleti életben. Aki figyelemmel áttanulmányoz­za ezt a cikket, az rá fog ébredni arra, hogy a Ver­hovay tagság büszke lehet az egyesületére, mert az már régesrégen túlnőtt azokon a korlátokon, melyek a be­vándorlók egyesületeit jel­lemzik s fontos pozíciót te: remtett magának az ameri­kai egyleti élet világában. Még egyleti tagokban is megvan a hajlandóság arra, hogy lekicsinyeljék a "ma­gyar egyletet” . . . valami jótékonysági félének nézik azt, hogy tagsági jogokat szerezzenek benne ... A bevándorlóban megvan a hajlandóság arra, hogy le­kicsinyelje önmagát és a bevándorlók világát és álii­­tatos tisztelettel nézzen mindarra, ami “száz száza• lékban amerikai” ... A bevándorlók alapította egy­letek tagjaiban megvan a hajlandóság arra, hogy né­mi lenézéssel beszéljenek a magyar egyletekről s jóin­dulatú gúnyolódással gon­dolnak azokra, akik "egyleti öntudatról” beszélnek, mert szerintük büszke öntudatos ságra kevés oka van a "ma­gyar egylet” tagjának ... Most, hogy egyesületünk 60 éves jubileumának esz­tendejébe lépünk, ideje rá­­világitanunk azokra a té­nyezőkre, melyek egyesüld tünknek az amerikai egyleti élet világában egyenrangú­ságot biztosítanak. Ideje rá­mutatnunk arra, hogy min­den okunk és jogunk meg­van arra, hogy büszke ön tudattal emlegessük Verho­vay tagságunkat. Egyesületünk jövő fejlő­désének titka az öntudatos, büszke Verhovay tagokban rejlik, akik nem alázatos szégyenkezéssel szereznek uj tagokat . . . Nem úgy kí­nálják a Verhovay kötvényt, mint a vak ember a ceruzát, tudva, hogy olcsó, silány holmit kínál s tidajdonka pen szívességet kér attól, akit belépésre beszél rá . . Hanem büszke öntudattal közelitik meg ismerőseiket, tudva, hogy kis pénzért nagy értéket ajánlanak . . . Egyesületünk 60 éves ju­bileumi versenyének sikere azoktól függ, akik tisztában vannak a Verhovay értéké­vel, tekintélyével, súlyával és mindezzel tisztában csak az lehet, aki eljön velünk erre a kis körutazásra, melyen megismertetjük tagtársain­kat az amerikai egyleti élet egész világával . . . mert csak ennek ismeretével szó rezhetjük meg azt a széles látókört, mely arra képesít, hogy megismerjük a Verho­vay helyét az amerikai egy­leti élet világában . . . A NATIONAL FRATERNAL CONGRESS Az Amerikai Testvérsegi­tő Egyesületek Kongresszu­sa, a “National Fraternal Congress” 1945 november végén tartotta meg konven­cióját Chicagóban. Egyesü­letünket a konvención Ré­vész Kálmán központi tit­kár és a Kerületi Szervezők országos gyűlésén a Verho­vay Kerületi Szervezőket Tóth György, a chicagói ke­rület szervezője képviselte. A National Fraternal Congress az amerikai fra­­ternális egyesületek legna­gyobb szervezete. Közel ki­lenc millió amerikai egyleti tag közül majdnem hét mil­liónak egyesülete tagja en nek a hatalmas testületnek, mely az amerikai közönség előtt képviseli a testvérsegi­tő egyesületek emberbaráti programját, mig a törvény­hozó szervek előtt védelmezi a testvérsegitő egyesületek jogait és tekintélyét, amire különösen az üzleti alapon álló biztositó társaságok ál­tal kifejtett versenyben al­kalmazott módszerek miatt van szükség. A Verhovay is tagja a National Fraternal Con gressnek. összesen 105 ame­(Folytatás a 2-ik oldalon) A Jubileumi év fiók-tisztviselőihez Egyesületünk 60-ik jubileumának esztendejébe lépve testvéri szeretettel köszöntjük mindazokat a fiók-tiszt.­­viselőket, akiket, fiókjaink tagságának bizalma ebben a jelentős évben tisztségükbe helyezett. Kérjük őket, hogy ezt a köszöntést fogadják jó szívvel, megértéssel és sze­retettel, abban a tudatban, hogy egyetértésre, kölcsönös bizalomra és odaadó együttmunkálkodásra sohasem volt nagyobb szükség, mint ebben az esztendőben, amikor a Verhovay Segély Egylet fennállásának 60-ik évfordulóját ünnepeljük meg. Különös szeretettel köszöntjük azokat a régi tiszt­viselőket, akiket fiókjaik tagsága egyhangú bizalommal megtartott hivatalukban. Az őket újraválasztó tagtársak bizalmát teljes szívvel osztjuk s mint régi jóbarátainkkal fogunk kezet velük, mert hiszen az elmúlt évek gondjait, küzdelmeit és reményeit együtt hordoztuk szivünkben és azok feladatainak megoldásáért egy szívvel lélekkel mun­kálkodtunk. Reménységgel és örömmel köszöntjük azokat a fiók­­tisztviselőket, akiket az idei évi gyűlés állított uj munka­körükbe. Megválasztásuk bizonyítéka annak, hogy az egyesület ügyeit szivükön viselik s hisszük, hogy amikor megnyílt előttük az uj munkamező, akkor azzal az elható\ rozással fognak munkájukhoz, hogy továbbépítik ezt az egyesületet, melyet hatvan évvel ezelőtt indított el egyre felfelé ívelő pályáján a 13 egylet-alapító magyar bányász­testvér. Hálával és szeretettel szorítjuk meg a kezét minden egyes ügykezelő testvérünknek . . . annak is, aki most lépett tisztségébe és annak is, aki már évek óta áldozta rá idejét, erejét ennek a nagy felelősséggel járó munka­körnek a betöltésére. Megkülömböztetett tisztelettel és hálával fordulunk egyesületünk ügykezelői karához, a mikor ez évi munkájukhoz erőt, egészséget, kitartást és sikert kívánunk. Ezt a tiszteletet és hálát megérdemlik a Verhovay ügykezelők, mert ők az egyesület pillérei..... a testvér segítés ajándékait ők viszik el a rászorultak­nak ... az egyesület kötelezettségeinek teljesítését je­lentő betegsegély és haláleseti csekkeket ők kézbesítik a kedvezményezetteknek .... A fiókjaikhoz tartozó tagtársak jövőjét ők védik, amikor télen-nyár on járnak utánuk azon dolgozva, hogy megmaradjanak az egyesület tagjai sorában a SAJÁT ÉS HOZZÁTARTOZÓIK ÉRDEKÉBEN ... mert sokszor van kisértésben az ember, hogy elmulassza a havidijak fize­tését, de amikor gyászbaborul a ház, akkor hálával gon­dol arra, aki nem engedte, hogy kiessen az egyesület védenceinek sorából. A tagmegtartás munkája óriási, felelősségteljes és áldozatos munka ... Köszönetét érte az ügykezelő csak akkor kap, amikor a bajsujtotta család visszakapja a havidijait, sok esetben százszoros összegben . . . Elisme­rést csak akkor kap, amikor évtizedes szívós rábeszélése eredményeként elviheti a boldog családnak azt az Élté­­réses Kötvényről szóló utalványt, melynek kifizetése nem fűződik a halál fájdalmas csapásához ... De külömben az ügykezelő nem sok hálát kap munkájáért . . . Rit' kán hálás az a munka, melyben kötelességeik teljesíté­sére igyekszünk szorítani embertársainkat. Az ily törek­vés ellen sokszor lázadozik a hanyag ember és bizony még "erőszakoskodással” is megvádolja az ügykezelőt, pedig az csak a tagtársnak és családjának érdekét nézi és áldo­zatot hoz azért, hogy segítséget biztosítson neki arra az időre, amikor arra szükség lesz . . . akár neki, akár sze­retteinek . . . Ki tudná összeszámlálni azokat a végtelen, késő éj­szakába nyúló órákat, melyeket ügykezelő testvéreink el­töltenek abban a munkában, melynek eredményét a tag­társak sohasem látják . . . Csak azt látnák meg, ha nem végezné el ... A hónapról-hónapra megismétlődő szám­adások elkészítését . . . Ki látja meg az ügykezelőt, amikor havi szám

Next

/
Thumbnails
Contents