Verhovayak Lapja, 1941. január-június (24. évfolyam, 1-26. szám)

1941-01-02 / 1. szám

3-fk Oldal-------------------------------------------Verhovayali Labia ÉBREN VANNAK-E AZ AMERIKAI MUNKÁSSZERVEZETEK A világsajtó a múlt esz-1941 Január 2 tendőben igen sokat irt arról, hogy Franciaország összeom­lása után Nagybritania egyedül maradt a vérző Európa összes légi-, vizi- és szárazföldi harcterein, hogy küzdjön a demokratikus esz­mékért, a názi és fascista barbarizmus és diktatórikus törekvések ellen. És tényleg úgy festett eleinte az euró­pai világháború küzdelme, de a valóságban a helyzet hamarosan lényegesen meg­változott, mert az “egyedül maradt” Angliának a nagy, véres küzdelemben egy na­gyon fontos társa akadt, aki nélkül már elesett volna és nem is készülhetne fel a vég­ső küzdelemre. Ez a segítő­társa a mi uj hazánk, az Egyesült Államok. A világ legnagyobb Uniója azonnal Anglia mögé ugrott és hóna alá nyúlt, mikor átlátta kétségbeejtő és ször­nyű helyzetét, melybe Hitler előretörtetése és Mussolini átpártolása sodorta. Az Egyesült Államok a múlt évben csak mint “csen­des társ” és nagyon korlá­tolt határok között műkö­dött, de az idén minden jel arra mutat, hogy az hatá­rokat nem fog többé ismer­ni, ha a demokrácia meg­mentéséről és Anglia leghat­­hatósabb megsegélyezéséről lesz szó. Az európai diktátorok ugyanis az egész világ de­mokratikus berendezkedésé­nek megszüntetésére törek­szenek s igy azt a veszedel­mes hálót szétszakítani ma már szinte kötelessége a vi­lág legnagyobb demokrati­kus hatalmának. Ha ez nem igy volna, megrendülne a hi­tünk abban, hogy tényleg létezik szabadság — s tény­leg emberek az emberek és nem vérszomjas állatok! Ezen messzekiható igyeke­zete mellett az Egyesült Ál­lamoknak természetesen nem szabad megfeledkeznie arról, hogy saját határait is meg­védje bárhonnan jövő táma­dástól. A nemzetvédelem te­hát tevékeny munkába lépett azonnal, mihelyt — sajnos már kissé későn, — köztár­saságaink elnöke annak fon­tosságát felismerte és a ve­szély nagyságát a néppel is megismertette. Ma a Nemzetvédelmi Ta­nács minden lehetőt elkövet, hogy tökéletessé tegye a nemzetvédelmet és egyben megsegítse Angliát. A meg­segítésnek összes módozatait ez az esztendő tisztázni fogja annál is inkább, mert a Vé­delmi Tanács elnökének, Mr. William Knudsen szerint a háborús védelmi ipar terme­lése messze esik még mindég a kitűzött eredmények mö­gé, sőt az elmúlt év három utolsó hónapjában a remélt emelkedés helyett alapos visszaesés észlelhető. Hogy ez elő ne fordulhasson ebben az esztendőben, Roosevelt el­nök a gyáripar minden ága­zatában az általa kinevezett és diktatórikus jogokkal fel­ruházott egyénekre bízza a teljhatalmú intézkedést. A Nemzetvédelmi Tanács­nak eddig hét tagja volt, akiknek ajánlási jogaik vol­tak, sőt Roosevelt elnök a védelmi tanácsból négy sze­mélyt cselekvési joggal ru­házott fel az ipari termelés fokozása érdekében. Ezen egyének tehát már — ha nem is egészen, de félig med­dig diktatórikus jogokkal bírnak és azokat a jogokat ebben az évben még foko­zottabb mértékben gyakorol­ni is fogják. A Verhovayak Lapjában mi már egyszer megírtuk, hogy a kapitalista termelési rendszer csődbe jutott és az államkapitalizmus rendszere fog bekövetkezni, hacsak a munkásság alaposan fel nem készül arra, hogy a magán­kapitalista termelési rend­szer gyengeségeinek alkal­mas pillanatát kihasználva, a termelés irányítását át nem veszi tőlük. Az állam­kapitalizmus ismertetésével nem foglalkozhatunk, mert az határozott formában ki­forrva még nincsen, de kivá­ló irók nyomán bátran me­rem állítani azt, hogy habár a magánkapitalizmus rend­szere is magán viseli a nép­tömegek legkegyetlenebb ki­zsákmányolását s nyomor és nélkülözés járt még eddig mindenkor a nyomában, — de az államkapitalizmus sokkal kegyetlenebb lesz. Ott van előttünk az euró­pai példa s összeborzadunk, ha elgondoljuk, hogy annak irányelveit itt Amerikában is gyors ütemben követni akar­ják. A munkásság az amerikai államkapitalizmus előretöré­sét abban látja, hogy az egyik nagynevű munkásve­zért, Sidney Hillmant is be­vonták a négyes diktatóri­kus tanácsba. Működését nagy figyelemmel kiséri a munkásság, mely nem alszik s nagyon is látja és nyitott szemmel figyeli ténykedéseit! Az egyik munkáslap a na­pokban világosan megírta, hogy Mr. Hillman a négyes bizottságba való kinevezése után azonnal úgy nyilatko­zott (minden bizonnyal fel­sőbb nyomásra), hogy a munkásoknak kötelessége most a nemzetvédelmi pro­gram végrehajtása során bizonyos jogokról lemonda­ni. Ezek között az első, hogy — ahol szükséges — a kü­­lönórázást be kell vezetni, de lehetőleg követelni kell a másfélszeres díjazást a kü­lönórákért. Ez azonban csak a pusztában elhangzó kiál­tás volt és hogy az ipari dik­tátorok mennyire alattomos demagógok, azt láthatták különösen a szabómunkások, akik már régebben “külön­­óráznak” a katonai unifor­mis, darabszámos részmun­káin, ahol mégis egyforma árat kapnak akár szomba­ton, akár vasárnap, — vagy naponként este 5 óra után végzik a különórázást. A kü­lönbség csak az, hogy az ál­lam által kiadott munkán a különórázással is, körülbelül a fele fizetésig jutnak el, mint azelőtt a magánkapita­lista ruhagyárakban folyta­tott termelésben. Ilyen és hasonló példák ezreivel igazolhatnánk, hogy a munkásosztályra nézve nem jelent megoldást a ma­gánkapitalista rendszer el­pusztítása és helyébe egy másfajta kapitalista rendszer felállítása. A munkásosztálynak tehát ebben az évben különöské­pen ügyelnie, figyelnie kell arra, hogy érdekei, jussai biztosítva legyenek. A kor intő szavát megértették már a múlt évben is a munká­sok s a legnagyobb meg­nyugvással merem kijelente­ni, hogy az amerikai mun­kás szervezetek nem alsza­nak! Ennek bizonyítéka, hogy január 3-án kezdődött uj kongresszus elé például olyan javaslatot terjesztet­tek most a C.I.O., az A. F. of L. és a Railroad Brotherhood nevű hatalmas munkásszer- Vezetek képviselői (számsze­­rint 16-an), melyet a Nem­zetvédelmi Tanáccsal össz­hangban állítottak össze s mely bizonyítéka annak, hogy a munkásszervezetek nagyon is ébren vannak. Különösen jellemző ennek a javaslatnak alapját képező nyilatkozat, mely a többek között a következő irányel­veket és kijelentéseket tar­talmazza: “A világkrizisnek e borzalmas napjaiban Ame­rika munkássága teljesen át van itatva attól a tudattól, hogy a nemzetvédelemnek a legerősebb kiépítése lemarad­­hatatlan s a szervezett mun­kásságnak meggyőződése az, hogy a nemzetvédelmet er­kölcsi és anyagi tekintetek­ben olyan magas fokra kell felépíteni, hogy megtorpan­jon előtte a diktátorok fel­vonulása és támadása.” “A szervezett munkásság nemcsak tudja, de hirdeti is meggyőződésének minden erejével, hogy demokrácia és demokratikus fejlődés nél­kül nincs élet, nincs munka a szabad emberek e hatalmas országában. A munkásszer­vezetek mindenkor teljes erejükkel fognak küzdeni ezután is mindenféle kapita­listarendszer ellen s az álla­mi kapitalista rendszernek ellensége.” “A szervezett munkásság­­jussát megcsonkítani nem engedi és most is kitart a 4 napos munkahét kivívásáért folytatott harca mellett ép­pen úgy, mint ahogy kitar­tott a 6 napos hét mellett — a hétköznapokat (dolognapo­kat) csakis nyolc órával számítva.” “A szervezett munkásság­nak a Szövetségi Kormány­nyal leendő teljes kooperá­ciója most is tehát csak úgy lehetséges, ha a kormány is tiszteletben tartja a szerve­zett munkásság ezen jogait a nemzetvédelmi program végrehajtásánál is!” Azt hiszem mindnyájan megértjük ennek a határo­zatnak az értelmét s ha el­gondoljuk, hogy ilyen értel­mű döntéseket most egymás után mindegyik szakszerve­zet hozni fog a legrövidebb idő alatt (kivéve azokat, me­lyek máris jogerős határo­zattá emelték ezt a javas­latot), bátran merjük állíta­ni, hogy ébren vannak az amerikai munkásszervezetek és ébren vannak Amerika dolgozó milliói is a világkri­­zis e válságos napjaiban! (A V. L. eredeti cikke.)--------------O-------------­CANTON, OHIO 64-ik fiók Tisztelt tagtársaim! Szives tudomásukra ho­zom, hogy 1941 január 12-én lesz a rendes havi gyűlé­sünk, mely egyúttal évnyitó gyűlésünk is lesz a követ­kező főbb tárgysorozati pon­tokkal: tisztviselőink beszá­molója az 1940 évi tényke­désükről, a fiók társadalmi és egyesületi munkásságá­ról és TISZTVISELŐVÁ­LASZTÁS. Több folyamat­ban levő igen fontos ügy letárgyalása. Ezen ügyek fon­tossága megkívánja, hogy a tagság teljes számban jelen­jen meg a föntnevezett na­pon a 810 East Tuscarawas St.-en levő Canton Music Hall tánctermében. A de­cemberi gyűlés úgy határo-Enyhiti a Ul || CCT betegséget nlvLCd I Kanalas Pirula Kenőcs Orrcsepp Cukorka "Rub-My-Tism” csodajő kenőcs Rosszul Érzi Magát? Nincs energiája? Feje fáj — gyomor­gáza van? Amikor belei eldugulnak és kelle­metlen gyomorgáztól, rossz lehelettől, a székrekedés epésségétől szenved, szedjen FEEN-A-MINT-et. Ez a jó­ízű rágógummi hashajtó ségit, hogy a oelek simán — gyengéden mégis biztosan működjenek. Szedje lefekvés­kor — másnap reggelre kellemesen enyhül, segíteni fogja, hogy újból jól érezze magát. Milliók, fiatalok és öregek támaszkodnak a gazdaságos FEEN-A-MINT-re. Hasznára lesz az ön családjának is. Vegyen FEEN-A­­MINT-et ma! Ingyen Asthma ellen a télen át Ha ön hideg és nedves időbeli az Asthma rettenetes rohamaitól szen­ved, ha a téli szelek önnek fuldoklást okoznak, hogy minden köhögést a végsőnek érez, ha nem tud aludni, mert nem kap levegőt és a baj fel­­őrli életét, kérjen ingyen mintát a Frontier Asthma Co.-tói. Mindegy, hol lakik, mindegy, mit próbált, pró­bálja meg ezt ingyenesen. Semmibe se kerül a próba. Címünk: Frontier Asthma Co. 112-H Frontier Bldg. 4G2 Niagara St. Buffalo, New York AMERIKÁBAN készült finom minőségű Játék Kártya, egy pakli most 50c, 12 pakli most $4.75. Importált kár­tya valamivel drágább. — De­­kás mérlegek, Magyar gramofon lemezek__Minden magyar árul a legolcsóbb árban kaphatja. H. ROTH IMPORTER 1577 First Ave - New York City a 82-ik utca sarok Angol-magyar polgárosító vizsga-tan­­folyamot regisztrálás* ívvel INGYEN küldök — Pénzköltés dollárban, pen­gőben lei és mái» pénzekben rádióval és légi postával. Kérjen árfolyamot. Érkezési nfcpját kikutatom. Törvény­ellenesei. itt tartózkodóknak felvilágo­­sitár Öijtalan. Fordításokat elkészítek, ófeazai okiratokat és jogügyeket rende­zek GARTNER LAJOS pénzküldéei, közjegyzői iroda, 207 East 84th St., New York City Tel. REgent 4-7é) 68. Harminc éve szolgálom a magyarságot A Verhovay Egylet tagja. zott, hogy a gyűlésen meg­jelentek a gyűlés végeztével finom sonkaszendvicsekkel és sörrel lesznek megvendé­gelve teljesen díjtalanul. Is­mételten kérem tehát tag­társaimat, hogy ezen fontos gyűlésen minél nagyobb számban megjelenni szíves­kedjenek. Tagtársi tisztelettel Mazalin János, ügykez. MAGYÁR GRAMOFON LEMEZEK ASZTALI RÁDIÓK - HORDOZHATÓ GRAMOFONOK RÁDIÓ GRAMOFONOK RÁDIÓHOZ KAPCSOLHATÓ GRAMOFONOK a legolcsóbban, nagy választékban. Kérje 36 oldalas ingyenes magyar lemez árjegyzékem PAPRIKÁS WEISS IMPORTER 1504 SECOND AVE NEW YORK, N. Y.

Next

/
Thumbnails
Contents